Vyhláška č. 64/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky

Čiastka 12/1982
Platnosť od 14.06.1982
Účinnosť od 29.06.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 16. marca 1982. Týmto dňom stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganským kráľovstvom z 23. apríla 1961 vyhlásená č. 71/1962 Zb.

64

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. mája 1982

o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky


Dňa 19. decembra 1981 bola v Kábule podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 16. marca 1982. Týmto dňom stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganským kráľovstvom z 23. apríla 1961 vyhlásená č. 71/1962 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej demokratickej republiky,

vedené prianím rozvíjať a upevňovať bratské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou založené na princípoch internacionalizmu, rozširovať kultúrne a vedecké vzťahy medzi oboma krajinami, rozvíjať zväzky priateľstva a posilňovať vzájomné porozumenie medzi národmi oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú upevňovať a rozširovať vzájomnú kultúrnu a vedeckú spoluprácu na základe dodržiavania zásad zvrchovanosti, rovnosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí druhej strany a v súlade so zákonmi oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany budú prispievať k rozvoju spolupráce v oblasti kultúry, vedy, školstva, umenia, literatúry a vydávania kníh, filmu, hromadných oznamovacích prostriedkov, zdravotníctva, telesnej výchovy a športu. Za tým účelom budú podporovať nadväzovanie a rozvoj stykov medzi štátnymi orgánmi a nevládnymi organizáciami pôsobiacimi v uvedených oblastiach.

Článok 3

Každá zmluvná strana bude uľahčovať poznávanie kultúrneho dedičstva a súčasnej národnej kultúry ľudu druhého štátu. Za tým účelom budú obe zmluvné strany podporovať:

a) výmeny umeleckých súborov a umelcov na umelecké vystupovanie;

b) nadväzovanie stykov a rozširovanie výmen skúseností medzi svojimi národnými knižnicami, múzeami, vydavateľstvami, archívmi a inými kultúrnymi zariadeniami;

c) prekladanie kníh a vydávanie vedeckých, literárnych, umeleckých a kultúrnych diel druhej strany;

d) usporadúvanie výstav;

e) vzájomné návštevy spisovateľov, maliarov, skladateľov a kultúrnych pracovníkov.

Článok 4

1. Zmluvné strany budú podporovať výmeny vedeckých pracovníkov, predstaviteľov vedeckých spoločností a ďalších odborníkov na vedecký výskum, prednášky a na oboznamovanie sa s činnosťou vedeckých zariadení, ako aj výmeny publikácií a ďalších vedeckých materiálov, o ktoré budú mať spoločný záujem.

2. Zmluvné strany budú uľahčovať účasť odborníkov druhej zmluvnej strany na národných alebo medzinárodných vedeckých konferenciách a seminároch, ktoré sa budú konať na ich štátnom území.

Článok 5

1. Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva. Za tým účelom budú podporovať:

a) výmenu informácií o svojich školských systémoch a učebných osnovách;

b) výmenu školských učebníc, pedagogických a laboratórnych pomôcok;

c) výmenu profesorov a iných učiteľov na stáže na zvýšenie ich odbornej kvalifikácie, ako aj ich vysielanie na vyučovanie alebo na prednáškové činnosti;

d) vzájomné poskytovanie štipendií na riadne i postgraduálne štúdium, ako aj výmenu informácií o ponuknutých študijných odboroch a o podmienkach prijímania študentov na školy.

2. Podmienky vzájomného uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní, o udelení vedeckých hodností a titulov získaných na štátnom území druhej zmluvnej strany sú upravené osobitnou dohodou.

Článok 6

Zmluvné strany budú rozvíjať aktívnu spoluprácu v oblasti tlače, rozhlasu a televízie. Za tým účelom budú podporovať priamu spoluprácu medzi svojimi tlačovými agentúrami, televíznymi, rozhlasovými a novinárskymi organizáciami. Budú taktiež uskutočňovať výmeny novinárov a tlačových spravodajcov, ako aj výmeny informačných materiálov a dokumentácie z politického, hospodárskeho a kultúrneho života svojich štátov.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti filmu. Budú podporovať výmenu filmov na obchodnom a neobchodnom základe, ako aj usporadúvanie filmových týždňov a premiér filmov druhej strany.

Článok 8

Zmluvné strany budú rozvíjať v súlade s osobitnou dohodou spoluprácu v oblasti zdravotníctva.

Článok 9

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj stykov medzi telovýchovnými a športovými organizáciami oboch štátov.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj priamych stykov medzi odborovými a mládežníckymi organizáciami a organizáciami žien oboch štátov.

Článok 11

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany vždy na určité obdobie dojednávať plány spolupráce, v ktorých budú určené aj finančné podmienky uskutočňovania jednotlivých akcií.

Článok 12

Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na päťročné obdobie. Bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna alebo druhá zmluvná strana písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok 14

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganským kráľovstvom z 23. apríla 1961.

Dané v Kábule 19. decembra 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, dari a anglickom. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Milan Klusák v. r.

Za vládu

Afganskej demokratickej republiky:

Abdal Madžid Sarblund v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.