Vyhláška č. 63/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 12/1982
Platnosť od 14.06.1982 do10.11.2001
Účinnosť od 29.06.1982 do10.11.2001
Zrušený 363/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňa 11. novembra 1981.

63

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. apríla 1982

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 9. septembra 1981 bola v Tripolise podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 11. novembra 1981.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Československá socialistická republika a Líbyjská arabská ľudová socialistická džamahírija,

v snahe upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva medzi oboma krajinami,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Obe strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Obe strany si budú vymieňať najmä skúsenosti na úseku liečebno - preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zdravotnej výchovy včítane všeobecných skúseností v oblasti verejného zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb a skúseností s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liečiv.

Článok 3

Obe strany sa budú vzájomne informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa zdravotníckych otázok a konaných na ich území.

Článok 4

Obe strany si budú vymieňať lekársku literatúru a zdravotnícke filmy, učebné pomôcky a iné pomôcky v odbore zdravotnej výchovy.

Článok 5

V záujme spoločného boja proti prenosným chorobám si obe strany budú vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a zasielať prehľady o epidemiologickej situácii vo svojich krajinách.

Článok 6

Obe strany budú pri výmene skúseností podporovať a rozširovať spoluprácu medzi výskumnými ústavmi, ďalšími zdravotníckymi ústavmi a školami pre zdravotníckych pracovníkov.

Článok 7

Obe strany budú spolupracovať na úseku školenia zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že

a) na žiadosť jednej zo strán bude druhá strana vysielať odborníkov na vyškolenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom školenie vo svojich zariadeniach;

b) budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

c) jedna strana bude na žiadosť druhej strany vysielať svojich odborníkov do druhej krajiny na základe osobitných dohôd;

d) budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 8

a) Obe strany budú navzájom umožňovať chorým občanom druhej strany liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach za podmienok uvedených v článku 10 písm. c) a dohodnutých v plánoch spolupráce podľa článku 9 tejto Dohody.

b) Každá strana zabezpečí nevyhnutné liečenie občanov druhej strany, ktorí sa dočasne nachádzajú na jej území, v prípadoch úrazu alebo akútneho ochorenia.

Článok 9

Na vykonávanie tejto Dohody obe strany dojednajú na určité časové obdobia plány spolupráce.

Článok 10

Obe strany uhradia náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto Dohody podľa týchto zásad:

a) zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné učebné a iné pomôcky a zdravotnovýchovný materiál sa budú vymieňať bezplatne;

b) náklady spojené s vyslaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej strany uhrádza strana, na žiadosť ktorej sa tieto osoby vyslali;

c) náklady spojené so zaopatrením a liečením hospitalizovaných chorých a s lekárskou pomocou podľa článku 8 uhrádza vysielajúca strana;

d) nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo pri úraze občanov jednej zo strán na území druhej strany sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov oboch strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dohoda sa dojednáva na päť rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zo strán nevypovie v lehote šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Tripolise 9. septembra 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielneho výkladu rozhoduje anglický text.

Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za Líbyjskú arabskú ľudovú socialistickú džamahíriju:

Abdal Atí Ibrahím Obejdí v. r.

tajomník ľudového výboru v byre pre zahraničné styky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.