61

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 30. apríla 1982

o určených technických zariadeniach

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode s Českým úradom bezpečnosti práce a Slovenským úradom bezpečnosti práce podľa § 20 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.:


§ 1

Štátnemu odbornému technickému dozoru na dráhach podliehajú okrem lanových dráh tieto technické zariadenia:

a) tlakové zariadenia

1. parné kotly rušňové,

2. tlakové nádoby akumulačných parných rušňov,

3. tlakové nádoby dráhových vozidiel,1)

4. nádoby nádržkových železničných vozňov s tlakovým vyprázdňovaním,

5. nádoby železničných vozňov na prepravu stlačených skvapalnených a pod tlakom rozpustených plynov, nebezpečných látok a pod.,

6. parné a teplovodné kotly, stabilné tlakové nádoby, fľaše na plyny;

b) plynové zariadenia,

c) silnoprúdové elektrické zariadenia a hromozvody

1. rozvod elektrickej energie a ochrany elektrických obvodov,

2. trakčné vedenie,

3. skúšobne dráhových elektrických zariadení,

4. elektrický prenos výkonu trakčných vozidiel,

5. elektrické zariadenie na dráhových vozidlách,

6. elektrické zariadenia, ktoré tvoria súčasť dráhovej zabezpečovacej, oznamovacej, požiarnej, signalizačnej, informačnej a inej techniky,

7. transformátorovne, meniarne, napájacie stanice, rozvodne nn, vn a vvn, generátory a náhradné zdroje elektrickej energie, spotrebiče (motory, kondenzátory a pod.);

d) zdvíhacie zariadenia

1. železničné, koľajové a ostatné žeriavy,

2. výťahy,

3. špeciálne zdvíhadlá (stojanové zdviháky, spúšťadlá, pohyblivé schody, prekladače a nakladače, zdvižné vozíky kontejnerov, pohyblivé pracovné plošiny so zdvihom, plošiny so zdvihom, plošiny dráhových vozidiel pre zdvíhanie automobilov a pod.).

§ 2

Štátny odborný technický dozor na dráhach sa vykonáva podľa § 20 ods. 3 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb., a to

1. v obvode dráhy u všetkých prevádzkovateľov a užívateľov, ktorí v tomto obvode majú zariadenia, nad ktorými sa vykonáva štátny odborný technický dozor a ktoré slúžia prevádzke dráh,

2. mimo obvodu dráhy pri prevádzke v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom dopravy a u prevádzkovateľov vlečiek, mestských dráh a dráh osobitného určenia na technické zariadenia, ktoré sú súčasťou stavieb na dráhe,

3. u výrobcov pri projektovaní a výrobe technických zariadení, pokiaľ sa konštruujú, vyrábajú a sú určené na potrebu dráh.


§ 3

Zrušujú sa § 1 a 2 smerníc pre výkon štátneho odborného technického dozoru na dráhach, reg. v čiastke 40/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 11/1979 Zb.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Minister:

Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 26 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb..