Vyhláška č. 55/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o agrochemickom skúšaní pôd

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982 do31.12.2000
Účinnosť od 01.06.1982 do31.12.2000
Zrušený 136/2000 Z. z.

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 26. februára 1982

o agrochemickom skúšaní pôd

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 39 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Na obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde patriacej do poľnohospodárskeho pôdneho fondu1) v užívaní socialistických organizácií hospodáriacich na pôde (ďalej len „poľnohospodárske organizácie“) sa vykonáva agrochemické skúšanie pôd s výnimkou obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy v užívaní bezpečnostných a iných ozbrojených, vojensky organizovaných zborov.2)

§ 2

Na ornej pôde, viniciach, chmeľniciach a ovocných sadoch sa agrochemické skúšanie pôd vykonáva v trojročných obdobiach, na lúkach a pasienkoch v šesťročných obdobiach.

§ 3

(1) Agrochemické skúšanie pôd sa vykonáva podľa trojročných plánov pre územie okresu.

(2) Návrh okresného trojročného plánu po prerokovaní s poľnohospodárskymi organizáciami zostavuje agrochemický podnik3) oprávnený na vykonávanie laboratórnej činnosti v určenej oblasti (ďalej len „agrochemický podnik“).

(3) Okresný trojročný plán agrochemického skúšania pôd schvaľuje miestne príslušná okresná poľnohospodárska správa a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ústav“).

(4) Krajský plán zostavuje ústav podľa schválených okresných plánov a predkladá ho pre potreby plánovania krajskej poľnohospodárskej správe.

(5) Súhrnný plán zostavuje ústav z krajských plánov a predkladá ho pre potreby plánovania Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

(6) Krajský plán a súhrnný plán sa neschvaľujú.

§ 4

(1) Odber pôdnych vzoriek zabezpečuje agrochemický podnik, ktorý taktiež zodpovedá za jeho kvalitu. Poľnohospodárske organizácie sú povinné poskytnúť na odber vzoriek bezodplatne potrebný počet pracovníkov a dopravné prostriedky.

(2) Úpravu pôdnych vzoriek a ich prepravu na laboratórne spracovanie zabezpečuje agrochemický podnik.

(3) Ústav a agrochemický podnik analyzuje pôdne vzorky a vyhodnocuje ich výsledky. Agrochemické skúšanie pôd metodicky riadi ústav.

§ 5

Na agrochemické skúšanie pôd sa v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti odoberá jedna pôdna vzorka z plochy s priemernou výmerou 9,5 hektára, v zemiakárskej a horskej výrobnej oblasti z plochy s priemernou výmerou 6,5 hektára.

§ 6

(1) Pri všetkých odobratých pôdnych vzorkách sa sleduje pôdna reakcia, potreba vápnenia, obsah prístupného fosforu, draslíka a dusíka. Obsah prístupného horčíka sa sleduje v celom rozsahu pri pôdnych vzorkách odobratých z viníc, chmeľníc a sadov a najmenej pri jednej tretine pôdnych vzoriek odobratých z ornej pôdy, lúk a pasienkov.

(2) Obsah mangánu, molybdénu, zinku, medi a bóru ako stopových prvkov sa sleduje

a) vo viniciach, v chmeľniciach, v intenzívne obhospodarovaných sadoch, na pravidelne zavlažovaných pozemkoch všetkého druhu a na pozemkoch, na ktorých sa pestuje zelenina,

b) na genetických pôdnych typoch, na ktorých sa zistil veľmi malý obsah stopových prvkov,

c) na pozemkoch, na ktorých sa vyskytuje fyziologické ochorenie poľnohospodárskych plodín alebo kultúr.

(3) Obsah humusu a vývoj agrochemických vlastností pozemkov v závislosti od intenzity hnojenia a výnosov plodín sa sleduje každoročne na ôsmich až desiatich pozemkoch najrozšírenejších pôdnych typov v okrese, ktoré sa vybrali na tento účel; tieto pozemky slúžia tiež na overovanie nových, prípadne na zdokonaľovanie súčasných metód agrochemického skúšania pôd.

§ 7

(1) Výsledky agrochemického skúšania pôd sa podľa podkladov ústavu pravidelne štatisticky vyhodnocujú a musia obsahovať

a) úplnú tabeláciu všetkých analytických výsledkov,

b) priemerné hodnoty agrochemických vlastností pôd pre jednotlivé pozemky a pre celú výmeru ornej pôdy, lúk, pasienkov, chmeľníc, viníc, intenzívne obhospodarovaných sadov a zeleninárskych plôch, ako aj pre celú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa vykonalo agrochemické skúšanie pôd,

c) prehľad agrochemických vlastností pôd podľa platného systému hodnotenia výrobných a ekologických podmienok usporiadaný podľa organizácií, okresov a krajov vrátane súhrnu pre celú Slovenskú socialistickú republiku,

d) podiel pôd s rozdielnou pôdnou reakciou a s rozdielnou zásobou prijateľných živín,

e) poradie pozemkov podľa priemerných hodnôt jednotlivých agrochemických vlastností pôd.

(2) Rozbor stavu a vývoja agrochemických vlastností pôd spracúva agrochemický podnik a odovzdáva ho so štatistickým vyhodnotením výsledkov agrochemického skúšania pôd poľnohospodárskym organizáciám.

(3) Ústav spracúva

a) čiastkovú správu o výsledku agrochemického skúšania pôd po uplynutí druhého roka trojročného obdobia, pri lúkach a pasienkoch po uplynutí tretieho roka šesťročného obdobia,

b) komplexnú správu po skončení trojročného obdobia, pri lúkach a pasienkoch po skončení šesťročného obdobia.

(4) Čiastkovú a komplexnú správu predloží ústav Ministerstvu poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Federálnemu ministerstvu poľnohospodárstva a výživy, krajským a okresným poľnohospodárskym správam a agrochemickému podniku.

§ 8

Vykonávanie agrochemického skúšania pôd v poľnohospodárskych organizáciách riadených poľnohospodárskymi správami a využívanie ich výsledkov sledujú krajské a okresné poľnohospodárske správy, v iných organizáciách ich nadriadené orgány alebo organizácie.


§ 9

Zrušuje sa pre územie Slovenskej socialistickej republiky vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 47/1961 Zb. o komplexnom prieskume pôd v Československej socialistickej republike.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.júnom 1982.


Minister:

Janovic v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb.; úplné znenie vyhlásené pod č. 124/1976 Zb.

2) § 61 ods. 2 zákona č. 59/1965 Zb. i výkone trestu odňatia slobody.

3) § 96 ods. 1 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.