Zákon č. 52/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

(v znení č. 140/1982 Zb., 126/1985 Zb., 106/1988 Zb.(nepriamo), 369/1990 Zb.(nepriamo), 542/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.2004
Zrušený 666/2004 Z. z.

52

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. apríla 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 úvodná veta znie:

(2) Miestne národné výbory v strediskových obciach a mestské národné výbory, ak nejde o hraničné toky,“.

2. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Miestne národné výbory v ostatných obciach môžu vykonávať pôsobnosť uvedenú v odseku 2 iba na základe poverenia vydaného krajským národným výborom po prerokovaní s príslušným okresným národným výborom, ak sú na to utvorené potrebné podmienky.“.

3. V § 3 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.

Čl. V

Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších zákonov sa mení takto:

§ 20 ods. 4 znie:

(4) Priestupok prejedná ten orgán národného výboru, v pôsobnosti ktorého k priestupku došlo. Krajské národné výbory, okresné národné výbory, mestské národné výbory, obvodné národné výbory, ako aj miestne národné výbory v strediskových obciach môžu na prejednávanie všetkých alebo niektorých priestupkov zriadiť komisie ako správne komisie. Členov týchto komisií volí národný výbor z radov svojich poslancov a ďalších občanov, predovšetkým tých, ktorých mu navrhli spoločenské organizácie. Predsedom komisie je poslanec národného výboru. Komisia rokuje a rozhoduje v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov.“.


Čl. VI

Na miestne národné výbory v strediskových obciach sa prenáša pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe tohto zákona. Pôsobnosť uvedená v položkách 1 až 5 a 9 až 22 prílohy sa prenáša aj na mestské národné výbory.1)

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

Pol.Na úseku štátnej správysa prenáša na miestne národné výbory v strediskových obciach pôsobnosť patriaca okresným národným výborom
podľaPredmet pôsobnosti
právneho predpisuustanovenia
12345
1poľnohospodárstvazák. SNR č. 78/1976 Zb.§ 3 ods. 1 písm. b)zisťovanie pozemkov v obci, ktoré by sa mali vyhlásiť za súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ich vyhlasovanie za súčasť tohto fondu a uskutočňovanie opatrení na ich využitie na poľnohospodársku výrobu
2vyhl. č. 342/1951 Ú. v. I§ 1 ods. 3vydávanie povolení na zriadenie včelích oplodňovacích staníc
3vyhl. č. 342/1951 Ú. v. I§ 2povoľovanie výnimky chovať iné včelstvá v chránenom obvode oplodňovacej stanice
4zák. č. 102/1963 Zb.
vyhl. č. 103/1963 Zb.
§ 9 ods. 4
§ 9 ods. 1 a 2
schvaľovanie rybárskeho hospodára a jeho zástupcu pre rybársky revír a vydávanie preukazov rybárskemu hospodárovi a jeho zástupcovi a prijímanie hlásení od rybárskeho hospodára o závadách v rybárskom hospodárení
5zák. č. 102/1963 Zb.
vyhl. č. 103/1963 Zb.
§ 18

§ 49 ods. 2
§ 50 ods. 2 a 3
§ 51 ods. 3
§ 52
schvaľovanie rybárskej stráže, ktorá na ňom zloží sľub, vydávanie osvedčení o schválení rybárskej stráže a o vykonaní sľubu, vedenie zoznamov rybárskych stráží, vydávanie služobného odznaku rybárskej stráži, preberanie osvedčení a služobného odznaku od rybárskej stráže, ktorá prestala vykonávať ochrannú službu a prijímanie oznámenia organizácie o zániku tejto funkcie
6hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormizák. č. 41/1964 Zb.§ 57 ods. 1dávanie súhlasu na výnimočné rozdelenie bytu na dva alebo viac samostatných bytov
7zák. č. 41/1964 Zb.§ 57 ods. 2dávanie súhlasu na užívanie bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
8zák. č. 41/1964 Zb.§ 67 ods. 3rozhodovanie o tom, či určitý byt má povahu služobného bytu
9smernice uverejnené v čiastke 42/1959 Ú. v.časť I bod 2rozhodovanie o pridelení nebytových miestností orgánom alebo organizáciám pôsobiacim v strediskovej obci, ak v jednotlivom prípade nepresahuje ich podlahová plocha 500 m2
10dopravyzák. č. 68/1979 Zb.
vyhl. č. 100/1975 Zb.
§ 29 ods. 2 písm. a)
§ 33 ods. 1
udelenie povolenia na dopravu viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu, ak doprava nemá presahovať obvod pôsobnosti okresného národného výboru, a ak nejde o dopravu nebezpečných vecí
11zák. č. 68/1979 Zb.§ 29 ods. 2 písm. b)udeľovanie povolenia na vykonávanie cestnej dopravy nemotorovými vozidlami
12-21Zrušené od 1. 1. 1983.
22Zrušené od 1. 7. 1986.

Poznámky pod čiarou

1) Pôsobnosť uvedená v položkách 6, 7 a 8 prílohy bola prenesená na mestské národné výbory zákonom Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.