Vyhláška č. 5/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb.

Čiastka 1/1982
Platnosť od 15.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 15.01.1982 do30.09.1988
Zrušený 151/1988 Zb.

OBSAH

5

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 21. decembra 1981

o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 172 ods. 7 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Zväzom družstevných roľníkov Slovenskej socialistickej republiky:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb. sa mení takto:

Príloha č. 2 vyhlášky č. 134/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb. znie:

„Príspevok na prevádzku motorových vozidiel a príspevok na úhradu poistného (najvyššia výmera)

A. Jednostopové motorové vozidlá

- motorové trojkolky a vozidlá zn. Velorex

Obsah valcov Príspevok na prevádzku Kčs ročne Príspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 50 ccm 1150 12
nad 50 ccm do 100 ccm 1150 24
nad 100 do 350 ccm 1150 48
nad 350 ccm 1750 48

B. Motorové vozidlá

Obsah valcov Príspevok na prevádzku Kčs ročne Príspevok na úhradu poistného Kčs ročne
do 500 ccm 1750 60
nad 500 ccm do 800 ccm 1750 144
nad 800 do 1250 ccm 2250 144
nad 1250 ccm 2450 144".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Krocsány v. r.