Zákon č. 49/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje pôsobnost místních národních výborů ve střediskových obcích

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982
Účinnosť od 01.07.1982