Vyhláška č. 46/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1982 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

46

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. marca 1982,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 45 ods. 2 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


Čl. I

§ 17 ods. 2 znie:

(2) Vreckové sa poskytuje chovancom od 6 do 14 rokov najviac vo výške 15 Kčs mesačne, chovancom od 14 rokov najviac 80 Kčs mesačne; jeho výšku jednotlivým chovancom určuje riaditeľ zariadenia podľa celkového zhodnotenia správania a účasti na výchove mimo vyučovania. Vreckové sa neposkytuje chovancom, ktorí majú vlastný príjem.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.