Vyhláška č. 45/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982
Účinnosť od 14.05.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobúda platnosť na základe svojho článku 9 dňom 15. apríla 1982.

45

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. marca 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty


Dňa 14. septembra 1981 bola v Adene podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty. Dohoda nadobúda platnosť na základe svojho článku 9 dňom 15. apríla 1982.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

Ing. Jablonský v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej ľudovej demokratickej republiky,

vedené prianím upevňovať a ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a vytvárať priaznivé podmienky pre cestovanie svojich občanov,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických, služobných alebo osobitných pasov, môžu vstupovať na územie druhej zmluvnej strany za účelom prechodného pobytu alebo tranzitu a vycestovať z neho bez víz.

Článok 2

1. Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody sa môžu zdržiavať na území druhej zmluvnej strany po celý čas svojho služobného pridelenia alebo pobytu.

2. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov (manželov, manželky a maloleté deti), ktorí žijú s osobami uvedenými v článku 1 tejto Dohody v spoločnej domácnosti, pokiaľ sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto Dohody alebo sú v nich zapísaní.

Článok 3

Osoby uvedené v článku 1 tejto Dohody môžu prekračovať štátne hranice Československej socialistickej republiky a Jemenskej ľudovej demokratickej republiky na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

1. Občania jednej zmluvnej strany sú po čas svojho pobytu na území druhej zmluvnej strany povinní dodržiavať právne predpisy tejto zmluvnej strany.

2. Táto Dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup na ich územie osobám, ktoré považujú za nežiadúce, alebo ukončiť pobyt týchto osôb bez udania dôvodov tohto rozhodnutia druhej zmluvnej strane.

Článok 5

Ak to mimoriadne okolnosti (epidémie, živelné pohromy a pod.) budú vyžadovať, vykonávanie tejto Dohody sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán dočasne na nevyhnutný čas obmedzí alebo pozastaví. O zavedení tohto opatrenia a o jeho zrušení sa budú zmluvné strany navzájom informovať diplomatickou cestou, pokiaľ možno vopred, najneskoršie však 24 hodín po tom, čo o tom prijali rozhodnutie.

Článok 6

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili svoj cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, musia o tom bezodkladne informovať príslušný orgán tejto zmluvnej strany, ktorý im vydá potvrdenie o oznámení straty cestovného dokladu. Na základe tohto potvrdenia vydá diplomatická misia alebo konzulárny úrad občanovi svojho štátu náhradný cestovný doklad. Vycestovanie na náhradný cestovný doklad sa spravuje právnymi predpismi zmluvnej strany, na území ktorej došlo k strate cestovného dokladu.

Článok 7

Vnútroštátne predpisy Československej socialistickej republiky a Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o prihlasovaní nie sú touto Dohodou dotknuté.

Článok 8

1. Zmluvné strany si diplomatickou cestou vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v prílohe tejto Dohody a údaje o ich použiteľnosti.

2. V prípade zmeny týchto cestovných dokladov si zmluvné strany zašlú svoje nové vzory spolu s údajmi o použiteľnosti týchto dokladov diplomatickou cestou najneskoršie 60 dní pred ich zavedením.

Článok 9

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní odo dňa výmeny vzorov cestovných dokladov podľa článku 8 ods. 1 tejto Dohody, nie však skoršie ako po uplynutí 30 dní odo dňa jej podpísania.

2. Táto Dohoda sa uzavrie na neurčitý čas a zostane v platnosti 3 mesiace odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán písomne diplomatickou cestou vypovie.

Dané v Adene 14. septembra 1981 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Jemenskej ľudovej demokratickej republiky:

Sálim Sálih Muhammad v. r.

PRÍLOHA

Cestovné doklady podľa tejto Dohody pre občanov Československej socialistickej republiky sú:

diplomatický pas
služobný pas
osobitný pas

Cestovné doklady podľa tejto Dohody pre občanov Jemenskej ľudovej demokratickej republiky sú:

diplomatický pas
služobný pas
osobitný pas

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.