Vyhláška č. 43/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982
Účinnosť od 14.05.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 30 dňom 13. októbra 1981.