Vyhláška č. 43/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982
Účinnosť od 14.05.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 30 dňom 13. októbra 1981.

43

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. februára 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave


Dňa 1. apríla 1981 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 30 dňom 13. októbra 1981.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a v privilegovanej tranzitnej železničnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky,

vychádzajúc zo Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou z 3. októbra 1977,

v súlade so Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc z 21. decembra 1970 a Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach z 8. septembra 1976,

vedené prianím upraviť železničnú dopravu na tranzitných tratiach na spoločnej štátnej hranici a privilegovanú tranzitnú železničnú dopravu,

dohodli sa takto:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Dohoda upravuje

a) železničnú premávku na železničných tratiach prevádzkovaných železničnou správou jednej zmluvnej strany, ležiacich čiastočne na výsostnom území druhej zmluvnej strany (ďalej nazývanú „tranzitná doprava“);

b) prepravu osôb a tovaru včítane batožiny a spešnín, ako aj poštových zásielok po železnici z výsostného územia Československej socialistickej republiky na výsostné územie Československej socialistickej republiky v slobodnom tranzite cez výsostné územie Nemeckej demokratickej republiky, ako aj z výsostného územia Nemeckej demokratickej republiky na výsostné územie Nemeckej demokratickej republiky v slobodnom tranzite cez výsostné územie Československej socialistickej republiky, označovanú ako privilegovaná tranzitná železničná doprava (ďalej nazývanú „privilegovaná doprava“).

Článok 2

V zmysle tejto Dohody znamená

a) „tranzitný vlak“ železničný vlak železničnej správy jednej zmluvnej strany, ktorý v tranzitnej alebo privilegovanej doprave prechádza cez výsostné územie druhého štátu;

b) „tranzitné územie“ výsostné územie štátu, cez ktoré prechádzajú tranzitné vlaky železničnej správy druhej zmluvnej strany;

c) „tranzitná trať“ úsek železničnej trate vyhradený tranzitnej alebo privilegovanej doprave, cez ktorý prechádzajú tranzitné vlaky;

d) „železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu“ železničnú správu jednej zmluvnej strany oprávnenú prechádzať tranzitnými vlakmi cez výsostné územie druhého štátu.

Článok 3

Tranzitnou traťou pre tranzitnú dopravu v zmysle článku 1 písm. a) sú:

a) úsek železničnej trate Oberoderwitz-Wilthen medzi km 21,031 a km 22,053, prevádzkovaný železničnou správou Nemeckej demokratickej republiky (Nemeckou ríšskou dráhou), ležiaci na výsostnom území Československej socialistickej republiky;

b) úsek železničnej trate ležiaci na výsostnom území Československej socialistickej republiky medzi Plauen (Vogtland) hor. nádr.-Bad Brambach, medzi km 47,610 a km 48,137, prevádzkovaný Nemeckou ríšskou dráhou;

c) časť výťažnej koľaje stanice Vojtanov, ležiaca medzi km 59,259 a km 59,459 železničnej trate Bad Brambach-Vojtanov na výsostnom území Nemeckej demokratickej republiky, prevádzkovanej železničnou správou Československej socialistickej republiky (Československými štátnymi dráhami);

d) úseky železničnej trate Bad Brambach-Vojtanov medzi km 51,897 a km 52,085, ako aj medzi km 55,525 a km 59,459, ležiace na výsostnom území Nemeckej demokratickej republiky, prevádzkované Československými štátnymi dráhami od štátnej hranice pri km 51,325 (tarifný bod).

Článok 4

Tranzitnou traťou pre privilegovanú dopravu v zmysle článku 1 písm. b) sú

a) medzi Gross-Schönau (Sachs) a Seifhennersdorf úsek železničnej trate Československých štátnych dráh od km 9,688 až ku km 13,707, na ktorom leží stanica Varnsdorf, a

b) medzi Varnsdorfom a Libercom úsek železničnej trate Nemeckej ríšskej dráhy od km 9,688 až ku km 24,528, na ktorom leží stanica Gross-Schönau (Sachs) a Zittau.

Článok 5

Železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu má na tranzitných tratiach právo prepravovať osoby a tovar včítane batožiny a spešnín, ako aj poštové zásielky z výsostného územia Československej socialistickej republiky cez výsostné územie Nemeckej demokratickej republiky na výsostné územie Československej socialistickej republiky, prípadne z výsostného územia Nemeckej demokratickej republiky cez výsostné územie Československej socialistickej republiky na výsostné územie Nemeckej demokratickej republiky v slobodnom tranzite.

Článok 6

(1) Pokiaľ v tejto Dohode nie je ustanovené inak, podlieha tranzitná a privilegovaná doprava predpisom platným na tranzitnom území.

(2) O zachovanie poriadku a bezpečnosti na tranzitnej trati sa starajú orgány príslušné pre tranzitné územie.

(3) Na tranzitných tratiach môžu vlaky sprevádzať príslušníci pohraničných, pasových a colných orgánov zmluvnej strany, ktorej železničná správa je oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu.

(4) Vlakový personál železničnej správy oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu vykonáva v tranzitných vlakoch železničný dozor. Je povinný dozerať na to, aby pri neplánovanom zastavení na tranzitnom území cestujúci svojvoľne nenastupovali alebo nevystupovali.

Článok 7

(1) Tranzitná doprava a privilegovaná doprava nepodliehajú pasovej kontrole a colnej prehliadke. Tieto dopravy majú rovnakú platnosť ako vnútroštátna doprava.

(2) Zákazy dovozu, tranzitu alebo vývozu platné na tranzitnom území neplatia pre osoby a tovar prepravované v tranzitných vlakoch. Zhabanie tovaru orgánmi príslušnými pre tranzitné územie nie je prípustné.

(3) Osoby, ktoré sa z tranzitných vlakov alebo v nich dopustili trestnej činnosti, môžu orgány príslušné pre tranzitné územie vylúčiť zo slobodného tranzitu. Príslušné orgány druhej zmluvnej strany musia byť o tom informované.

Článok 8

(1) Na tranzitných tratiach nie je dovolené vystupovať alebo nastupovať, ako ani odovzdávať alebo prijímať predmety. To neplatí pre vlakový personál pri výkone služby a v prípade odseku 2, ako ani článku 10 ods. 5, článku 16 ods. 2 a článku 22.

(2) Tranzitné vlaky privilegovanej dopravy, ktoré slúžia na prepravu osôb, sa môžu po dohode príslušných orgánov oboch zmluvných strán použiť pre medzištátnu osobnú prepravu, ak sa nastupovanie alebo vystupovanie cestujúcich, ako aj nakladanie alebo vykladanie batožiny a spešnín, ako aj poštových zásielok bude uskutočňovať v niektorej pohraničnej stanici na hraničnom priechode, ktorá je určená za miesto spoločnej kontroly podľa prílohy Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach zo 16. februára 1973.

(3) Tranzitné vlaky privilegovanej dopravy môžu pracovníci železničnej správy a príslušníci pohraničných, pasových a colných orgánov používať na cesty do služby a späť na výsostnom území druhého štátu. Nastupovanie a vystupovanie na výsostnom území Nemeckej demokratickej republiky je dovolené iba v pohraničnej stanici Zittau. Jednotlivosti dojednajú príslušné orgány oboch zmluvných strán.

Článok 9

(1) Obe zmluvné strany budú dbať na to, aby v tranzitnej a v privilegovanej doprave nedochádzalo k závadám.

(2) Železničné správy zmluvných strán sa navzájom informujú o všetkých ťažkostiach sťažujúcich, obmedzujúcich alebo znemožňujúcich tranzitnú alebo privilegovanú dopravu.

(3) Závady na tranzitnej trati odstraňuje tá železničná správa, ktorá je zodpovedná za prevádzku a údržbu tejto trate.

(4) Pri nehodách, prerušení prevádzky atď. na tranzitných tratiach si železničné správy zmluvných strán na požiadanie a za úhradu vlastných nákladov navzájom poskytnú pomoc prostredníctvom svojich pracovníkov, vozidlami a materiálom v takej miere, akú dovoľuje vlastná služba.

Článok 10

(1) Pracovníci železničných správ poverení zriadením, dozorom, údržbou, odrušovaním alebo znovuzriadením dráhových alebo oznamovacích a zabezpečovacích zariadení na tranzitných tratiach na výsostnom území štátu druhej zmluvnej strany musia vlastniť preukaz na prekračovanie štátnych hraníc.

(2) Príslušníci pohraničných, pasových a colných orgánov, pracovníci železničných správ a pracovníci ostatných orgánov zmluvných strán zúčastnených na kontrole, odbavení a zabezpečení tranzitnej a privilegovanej dopravy môžu pri výkone svojej činnosti prekračovať štátne hranice s preukazom na prekračovanie štátnych hraníc.

(3) Posádky pomocných vlakov a snehových pluhov, ako aj ďalšie osoby môžu za účelom poskytnutia naliehavej pomoci pri nehodách, prerušení prevádzky atď. prekračovať štátnu hranicu s osobným preukazom.

(4) K prechodu štátnej hranice môže dochádzať v prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 3 na priesečníkoch železničnej trate a štátnej hranice uvedených v článkoch 3 a 4.

(5) Osoby vymenované v odsekoch 1 a 3 sú oprávnené dovážať a vyvážať materiál, dopravné prostriedky, pracovné náčinie a náradie, ako aj predmety osobnej potreby na vykonávanie úloh, ktoré sa im uložili, a potraviny a požívatiny v množstve primeranom dĺžke ich pobytu bez povolenia a bezcolne.

Článok 11

(1) Každá železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu sa bude starať o dopravu tranzitných vlakov svojimi hnacími vozidlami, svojimi vozňami a svojimi pracovníkmi. Vlakový personál musí v zmysle predpisov platných preňho poznať traťové a miestne pomery.

(2) Vozidlá tranzitných vlakov musia zodpovedať príslušným technickým predpisom a musia zaručovať bezpečnú prevádzku. Zodpovednosť patrí železničnej správe oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu.

(3) Hnacie vozidlá tranzitných vlakov môžu byť vybavené rádiotelefónnymi zariadeniami, ktoré sa môžu použiť na tranzitnom území v prípade potreby na spojenie s miestnymi služobňami.

(4) Tranzitné vlaky sa medzi železničnými správami neodovzdávajú ani nepreberajú.

Článok 12

(1) Cestujúci a tovar včítane batožiny a spešnín budú v tranzitnej a privilegovanej doprave odbavovaní podľa platných predpisov a taríf železničnej správy oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu.

(2) Tarifné príjmy z tranzitnej a privilegovanej dopravy pripadajú železničnej správe oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu.

Článok 13

(1) V tranzitných vlakoch sa prepravujú bez poplatkov poštové zásielky každému druhu v poštových vozňoch, poštových oddieloch alebo v železničných vozňoch so sprievodom alebo bez sprievodu pracovníkov poštových správ.

(2) Poštové schránky poštových vozňov v tranzitných vlakoch musia byť na tranzitnom území zatvorené. Pracovníci poštových správ nesmú na tranzitnom území ani opúšťať vozne, ani prijímať alebo odovzdávať nijaké poštové zásielky; odchýlku pritom tvorí úprava v článku 8 ods. 2.

Článok 14

(1) Zmluvná strana toho štátu, na výsostnom území ktorého leží tranzitná trať podľa článku 3, bezplatne poskytuje železničnej správe druhej zmluvnej strany oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu slobodný tranzit, ako aj používať koľajištia, pozemné stavby a pomocné zariadenia včítane potrebného priestranstva.

(2) Za používanie tranzitných tratí podľa článku 4 a za výkony železničnej správy tranzitného územia spojené s privilegovanou dopravou železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu bude platiť náhradu podľa počtu prejdených nápravových kilometrov. Výška tejto náhrady (sadzba za nápravový kilometer) sa určí podľa vlastných nákladov železničnej správy tranzitného územia a osobitne dohodne medzi železničnými správami zmluvných strán.

Železničné správy zmluvných strán sa ďalej dohodnú na spôsobe zisťovania prejdených nápravových kilometrov, ako aj na spôsobe odpočtu a vyrovnávky.

II. Osobitné ustanovenia pre tranzitnú dopravu

Článok 15

(1) Tranzitné trate podľa článku 3 písm. a) až c) bude železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu prevádzkovať, kontrolovať, udržiavať a obnovovať vlastnými silami a prostriedkami podľa svojich predpisov a na svoje náklady. Pre trať Bad Brambach-Vojtanov podľa článku 3 písm. d) platí ustanovenie článku 17.

(2) Železničné správy zmluvných strán sa budú navzájom informovať o zamýšľaných úpravách na dráhových zariadeniach alebo oznamovacích a zabezpečovacích zariadeniach na tranzitných tratiach, ako aj o stavebných úpravách v blízkosti tranzitných tratí, pokiaľ môže v dôsledku úprav dôjsť k ovplyvneniu tranzitnej dopravy.

(3) Pokiaľ na tranzitnej trati ležia dopravne, závorárske stanovištia alebo traťové telefónne hovorne, treba, aby sa železničné správy oboch zmluvných strán dohodli na potrebných úpravách o obsadení, cestách, zaopatrení, čistení atď.

(4) Železničnej správe oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu sa na tranzitných tratiach v záujme prevádzky dovoľuje prevádzkovať diaľkové telefónne spojenie každého druhu vonkajším vedením alebo zemnými káblami pozdĺž železnice.

Článok 16

(1) Železničné správy oboch zmluvných strán sa budú navzájom informovať o cestovných poriadkoch vlakov pravidelnej dopravy na tranzitných tratiach. Vlaky musia dodržiavať pravidlo, že tranzitnou traťou budú bez zastávky prechádzať rýchlosťou udanou v cestovnom poriadku.

(2) Pokiaľ sa z dôvodov nehody alebo inej nepredvídanej udalosti ukáže nutnosť mimoriadne zastaviť vlak na tranzitnej trati a ďalšia cesta nie je možná, je dovolené vystupovať za dozoru príslušných orgánov. Železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu musí po dohode s príslušným hraničným splnomocnencom vymenovaným na základe Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach z 8. septembra 1976 bezodkladne zariadiť všetko potrebné na ďalšiu prepravu cestujúcich. Treba sa postarať o to, aby sa pracovníkom poštových správ zabezpečila potrebná pomoc.

Článok 17

Pre prevádzku, dozor, údržbu a obnovu trate Vojtanov-Bad Branbach [článok 3 písm. d)] platia tieto osobitné ustanovenia:

a) riadenie prevádzky a trakcia v prechodovej a prípojovej službe sa spravujú ustanoveniami Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti železničnej dopravy z 23. júna 1972;

b) medzi Vojtanovom a stanicou Plesná ležiacou na tranzitnej trati podľa článku 3 písm. d) prepravujú Československé štátne dráhy vlaky vlastným personálom a vlastnými vozidlami a prechádzajú za tým účelom podľa článku 5 tranzitnou traťou ležiacou na výsostnom území Nemeckej demokratickej republiky;

c) Československým štátnym dráham patrí dozor, údržba a obnova železničných zariadení na tranzitných tratiach od štátnej hranice v km 51,325 až po stanicu Vojtanov. Používanie priecestia v km 59,210 musí byť zaručené. Nemecká ríšska dráha môže za Československé štátne dráhy a na ich náklady prevziať dozor, údržbu a obnovu železničných zariadení ležiacich na výsostnom území Nemeckej demokratickej republiky medzi km 55,525 a km 59,459; spôsob vykonávania treba dohodnúť medzi železničnými správami oboch zmluvných strán;

d) železničné správy oboch zmluvných strán musia osobitne dohodnúť spôsob a rozsah oznamovacích a zabezpečovacích zariadení medzi stanicami Vojtanov a Bad Brambach, ako aj spojenie so stanicami, závorárskymi stanovišťami, traťovými telefónnymi hovorňami ležiacimi na pohraničnej trati. Tieto oznamovacie zariadenia sa nesmú pripojiť na verejné siete. Dozor, údržba, odstraňovanie závad a obnova uvádzaných oznamovacích a zabezpečovacích zariadení patrí Československým štátnym dráham na tranzitných tratiach od štátnej hranice pri km 51,325 až po stanicu Vojtanov. Nemecká ríšska dráha môže za Československé štátne dráhy a na ich náklady prevziať dozor, údržbu, odstraňovanie závad a obnovu oznamovacích a zabezpečovacích zariadení ležiacich na výsostnom území Nemeckej demokratickej republiky medzi km 55,525 a km 59,459. Spôsob vykonávania treba dohodnúť medzi železničnými správami oboch zmluvných strán.

Článok 18

(1) Vyšetrovanie nehôd na tranzitných tratiach spoločne vykonávajú železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu a príslušné orgány oboch zmluvných strán.

(2) Odstránenie dôsledkov nehôd alebo iných nepredvídaných udalostí na tranzitných tratiach patrí železničnej správe oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu.

(3) Železničná správa a iné orgány zmluvnej strany štátu, na výsostnom území ktorého leží tranzitná trať, poskytujú v rámci svojich možností železničnej správe oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu na jej požiadanie a za úhradu vlastných nákladov pomoc a podporu pri odstraňovaní dôsledkov nehôd alebo iných nepredvídaných udalostí.

III. Osobitné ustanovenia pre privilegovanú dopravu

Článok 19

(1) Železničné správy zmluvných strán sú povinné udržiavať tranzitné trate určené podľa článku 4 na privilegovanú dopravu v stave schopnom prevádzky a vykonávať dozor, udržiavať a obnovovať ich na vlastné náklady.

(2) Železničné správy zmluvných strán si navzájom poskytnú telefónne vedenia potrebné na tranzitných tratiach pre tranzitnú dopravu a budú ich udržiavať na vlastné náklady.

Článok 20

(1) Cestovné poriadky pre tranzitné vlaky v privilegovanej doprave zostavuje železničná správa tranzitného územia po dohode so železničnou správou oprávnenou vykonávať tranzitnú dopravu. Plánované zastavenia na tranzitnom území sa určia len pre prípady uvedené v článku 8 ods. 2 a 3.

(2) Pri zmene cestovného poriadku sa musia nové cestovné poriadky oznámiť pohraničným, pasovým a colným orgánom najmenej pätnásť dní vopred. Každá iná zmena cestovných poriadkov, odrieknutie jazdy vlakov, meškanie vlakov dlhšie ako tridsať minút a jazda osobitného vlaku sa im musia včas oznámiť.

Článok 21

(1) Pre tranzitné vlaky platia na tranzitnej trati dopravné a návestné predpisy, ako aj pokyny železničnej správy tranzitného územia, s výnimkou vlakových návestí, pre ktoré platia návestné predpisy železničnej správy oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu.

(2) Vlaky sa tvoria a hnacie vozidlá na tranzitné vlaky sa pristavujú po dohode so železničnou správou tranzitného územia podľa potrieb a predpisov železničnej správy oprávnenej vykonávať tranzitnú dopravu.

(3) Železničné správy zmluvných strán si musia navzájom včas a bezplatne odovzdávať pre tranzitnú dopravu potrebné dopravné a návestné predpisy, pokyny a cestovné poriadky, ako aj ich zmeny.

Článok 22

(1) Pokiaľ z dôvodov nehody alebo inej nepredvídanej udalosti nie je ďalšia jazda tranzitného vlaku možná, musí železničná správa tranzitného územia po dohode s príslušným hraničným splnomocnencom, vymenovaným na základe Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach z 8. septembra 1976, zariadiť spoločne so železničnou správou druhej zmluvnej strany všetko potrebné na ďalšiu prepravu cestujúcich a tovaru.

(2) Cestujúcim, pracovníkom železničných a poštových správ, ako aj príslušníkom pohraničných, pasových a colných orgánov treba pri zraneniach poskytnúť potrebnú pomoc, podporu a liečebnú starostlivosť. Tieto osoby musia poslúchnuť pokyny príslušných orgánov tranzitného územia.

Článok 23

(1) Pre prípady, keď sa na tranzitnej trati stali vozidlá tranzitného vlaku nespôsobilé na prevádzku, musia železničné správy zmluvných strán dohodnúť osobitné dojednanie (napr. spôsob opravy, dodanie náhradných dielcov alebo vrátenie).

(2) Vyradiť vozne z tranzitných vlakov na tranzitnom území je prípustné iba v prípade, že technické poškodenie vozňov alebo ložné závady na vozňoch ohrozujúce prevádzku znemožňujú ďalšiu dopravu. Colné orgány tranzitného územia sa o vyradení musia upovedomiť.

(3) Pokiaľ sa naložený vozeň musí preložiť z dôvodu poškodenia alebo ložnej závady, musí sa tak stať za dozoru colných orgánov tranzitného územia.

IV. Ustanovenia o zodpovednosti

Článok 24

Za škody a nehody, ku ktorým dôjde na tranzitnom území dopravou tranzitných vlakov, zodpovedá voči tretím železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu.

Článok 25

Ak pracovníci železničnej alebo poštovej správy jednej zmluvnej strany utrpia pri výkone svojej služby na výsostnom území štátu druhej zmluvnej strany škodu, uhradí škodu tá železničná alebo poštová správa, ktorej pracovníci patria.

Článok 26

Pre uplatnenie vzájomných nárokov medzi železničnými správami zmluvných strán platia tieto zásady:

a) za škody spôsobené pracovníkmi železničnej správy v rámci plnenia ich pracovných úloh zodpovedá tá železničná správa, ktorej títo pracovníci patria;

b) za škody spôsobené vadným stavom železničných stavieb, zariadení alebo hnacích vozidiel zodpovedá tá železničná správa, ktorej patrí správa, údržba a obnova týchto stavieb, zariadení alebo hnacích vozidiel;

c) za škody spôsobené na tranzitnom území vadným stavom vozňov tranzitných vlakov alebo neodborným naložením zodpovedá železničná správa oprávnená vykonávať tranzitnú dopravu;

d) škody vzniknuté vyššou mocou sa navzájom neuhrádzajú;

e) ak škodu spôsobili pracovníci železničných správ oboch zmluvných strán v rámci plnenia svojich pracovných úloh alebo ak nemožno zistiť, kto škodu spôsobil, zodpovedajú za ňu obe železničné správy rovnakým dielom.

Článok 27

Železničná správa jednej zmluvnej strany má právo postihu voči železničnej správe druhej zmluvnej strany, pokiaľ bola právoplatným rozhodnutím odsúdená na náhradu škody, za ktorú je druhá železničná správa podľa článku 26 plne alebo čiastočne zodpovedná. Rovnaké právo postihu vzniká v prípade, keď sa obe železničné správy dohodli, že jedna z nich prerokuje nároky na odškodnenie napriek tomu, že podľa článku 26 plne alebo čiastočne zodpovedá druhá železničná správa. Zmiery, uznania a rozsudky pre omeškanie sú však, pokiaľ ide o postih, záväzné pre druhú železničnú správu len vtedy, keď vopred prejavila s nimi písomný súhlas alebo keď sa k nim na dotaz železničnej správy, ktorá nároky na odškodnenie prerokúva, nevyjadrila ani napriek upomienke vo vyžiadanej, najmenej pätnásťdňovej lehote.

Článok 28

Železničné správy zmluvných strán upravia v príslušných dojednaniach na vykonávanie tejto Dohody postup na zisťovanie príčin a rozsahu škôd.

V. Záverečné ustanovenia

Článok 29

(1) Príslušné orgány zmluvných strán uzavrú na vykonávanie tejto Dohody zodpovedajúce dojednania.

(2) Všetky platby a odpočty vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa budú uskutočňovať podľa platobných dohôd platných pre obe zmluvné strany.

Článok 30

(1) Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

(2) Súčasne strácajú platnosť:

1. Dojednanie medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o privilegovanej tranzitnej železničnej doprave

a) z územia Československej republiky na územie Československej republiky na úseku Liberec-Varnsdorf cez Zittau na území Nemeckej demokratickej republiky,

b) z územia Nemeckej demokratickej republiky na územie Nemeckej demokratickej republiky na úseku Seifhennersdorf-GrossSchönau cez Varnsdorf na území Československej republiky z 30. decembra 1950;

2. Dohoda medzi vládou Republiky československej a vládou Nemeckej demokratickej republiky o železničnej doprave na priebežných tratiach pri štátnych hraniciach z 25. apríla 1956.

Článok 31

(1) Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov.

(2) Platnosť Dohody sa predlžuje vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán najneskoršie do šiestich mesiacov pred uplynutím platnosti písomne nevypovie.

Vyhotovené v Prahe 1. apríla 1981 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

(minister dopravy)

Za vládu Nemeckej demokratickej republiky:

Ing. Otto Arndt v. r.

(minister dopravy)

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.