Vyhláška č. 36/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.

Čiastka 6/1982
Platnosť od 30.03.1982 do28.02.1987
Účinnosť od 30.03.1982 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.

36

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

zo 4. marca 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 ods. 3 znie:

(3) Organizácia zabezpečuje žiakom a učňom celodenné stravovanie v hodnote finančného stravovacieho normatívu 17,80 Kčs, z toho:

Kčs
raňajkyv hodnote3,10
desiatuv hodnote1,20
obedv hodnote6,70
olovrantv hodnote1,30
večeruv hodnote5,50

Náklady na nákup potravín do výšky finančného stravovacieho normatívu uhrádza organizácia z prevádzkových prostriedkov.“.

2. § 7 ods. 6 znie:

(6) Žiakom a učňom baníckych učebných odborov a ďalších učebných odborov národohospodársky najdôležitejších, uvedených v prílohe č. 1 časť a), zabezpečujú organizácie stravovanie v hodnote týchto finančných stravovacích normatívov:

Pre žiakov a učňov baníckych učebných odborov
Kčs
Pre žiakov a učňov vybraných učebných odborov
Kčs
raňajky3,703,30
desiatu2,402,-
obed7,707,20
olovrant1,901,80
večeru6,405,80
Spolu:22,1020,10

Zvýšené náklady oproti hodnote finančného stravovacieho normatívu uvedeného v odseku 3 uhrádza organizácia zo zisku po splnení povinných odvodov, daní a prídelov.7)".

3. Z § 7 sa vypúšťajú odseky 4 a 7.

4. V § 7 ods. 9 prvá veta znie:

(9) V období odborného rozvoja platia všetci učni za stravovanie v mesačných obdobiach, keď sa odmeňujú za produktívnu prácu, za každý deň, keď sa stravovali, sumu 15,70 Kčs pri celodennom stravovaní; keď odoberajú len niektoré druhy stravy, platia podľa druhu odobratej stravy za:

raňajky3,- Kčs
desiatu1,- Kčs
obed5,80 Kčs
olovrant1,30 Kčs
večeru4,60 Kčs.".

5. § 8 ods. 1 znie:

(1) Osoby povinné vyživovať žiakov a učňov, ktorí nie sú zvýhodnení podľa § 7 ods. 1, platia za stravovanie žiakov a učňov v prípravnom období úhradu vo výške 15,70 Kčs; v období odborného rozvoja, pokiaľ náklady na stravovanie nie sú celkom uhradené z odmeny učňa podľa § 7 ods. 9, uhrádzajú zvyšok až do výšky 15,70 Kčs pri celodennom stravovaní; keď odoberajú len niektoré druhy stravy, uhrádzajú zvyšok podľa druhu odobratej stravy uvedenej v § 7 ods. 9.".


Čl. II

Ak dôjde v jednotlivých prípadoch k prekročeniu sumy rozhodnej pre zisťovanie sociálnej odkázanosti žiakov a učňov z dôvodov zvýšenia dôchodku a zaopatrovacieho príspevku,1) považuje sa žiak a učeň aj naďalej za sociálne odkázaného.

Čl. III

Opatrenia vykonané od 1. februára 1982 v súlade s touto vyhláškou sa považujú za opatrenia vykonané podľa tejto vyhlášky.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestníčka ministra školstva SSR:

PhDr. Vlačihová CSc. v. r.

Námestník ministra práce a sociálnych vecí SSR:

Ing. Kozár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodku a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení.
Nariadenie vlády ČSSR č. 9/1982 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.

7) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov.