Vyhláška č. 35/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb.

Čiastka 6/1982
Platnosť od 30.03.1982
Účinnosť od 01.05.1982

OBSAH

35

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 22. februára 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:


Čl. I

Príloha vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom sa mení a dopĺňa takto:

1. Bod č. 2 znie:

2. Žrebovanie je verejné. Vykonáva ho dvakrát do roka Slovenská štátna sporiteľňa v spolupráci s Českou štátnou sporiteľňou v máji a v novembri za účasti komisie, ktorej členov na tento účel vymenúva za Slovenskú socialistickú republiku Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.1)".

2. V bode č. 3 sa vypúšťajú slová „vymenovaní Ministerstvom financií".

3. Bod č. 4 znie:

4. Pri žrebovaní sa vytiahne na každých 1000 poradových čísiel vkladov na výherných vkladných knižkách 25 výhier a jedna prémia, a to:

a)1 výhra250 %
3 výhry po100 %
21 výhier po20 %
priemerného zostatku vkladu za uplynulé žrebovacie obdobie, pričom výhra môže byť najmenej 10 Kčs a najviac 100 000 Kčs;
b) 1 pevná prémia 3000 Kčs.

4. Bod č. 7 znie:

7. Pevná prémia 3000 Kčs sa vyžrebuje v samostatnom ťahu tak, že sa vytiahne z tisíc žrebovacích lístkov označených číslami 000, 001 až 999 jeden lístok. Nárok na túto prémiu vzniká vkladateľovi, na číslo vkladu ktorého bola vytiahnutá prémia, len vtedy, ak skutočný zostatok vkladu bol po celé obdobie aspoň 1000 Kčs. Pevná prémia môže pripadnúť v tom istom žrebovaní i na číslo vytiahnuté výhrou.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1982 a prvýkrát sa použije pri žrebovaní v novembri 1982.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Členov komisie za Českú socialistickú republiku vymenúva
Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky.".