Vyhláška č. 34/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky

Čiastka 6/1982
Platnosť od 30.03.1982
Účinnosť od 14.04.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 dňom 29. decembra 1981.