Vyhláška č. 34/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky

Čiastka 6/1982
Platnosť od 30.03.1982
Účinnosť od 14.04.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 dňom 29. decembra 1981.

34

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. februára 1982

o Dohode o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky


Dňa 30. júna 1981 bola v Prahe podpísaná Dohoda o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 21 dňom 29. decembra 1981.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

o medzinárodnej cestnej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tureckej republiky,

vedené prianím ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, majúc na pamäti Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (Helsinki 1975),

vedené prianím uľahčiť a upraviť dopravu cestujúcich a nákladov po ceste medzi oboma krajinami, ako aj tranzitom ich územím, v rámci svojich vnútroštátnych predpisov sa dohodli takto:

Článok 1

Ustanovenia tejto Dohody sa týkajú medzinárodnej dopravy cestujúcich a nákladov pomocou vozidiel, ktoré majú vo vlastníctve alebo v prevádzke dopravcovia jednej alebo druhej strany, a evidovaných na ich príslušných územiach, a to medzi ktorýmkoľvek bodom na území Československej socialistickej republiky a ktorýmkoľvek bodom na území Tureckej republiky alebo tranzitom týmito územiami.

Článok 2

Na účely tejto Dohody:

a) výraz „dopravca“ označuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá buď v Československu, alebo v Turecku je oprávnená v súlade s príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi uskutočňovať medzinárodnú dopravu cestujúcich alebo nákladov po ceste;

b) výraz „vozidlo“ označuje:

(i) cestné vozidlo s mechanickým pohonom konštruované na dopravu cestujúcich alebo nákladov alebo pripojenie vozidiel konštruovaných na dopravu nákladov,

(ii) súpravu vozidiel tvorených vozidlom definovaným v odseku

(i) a príves alebo náves konštruovaný na dopravu nákladov, ktoré sú evidované v tej istej krajine;

c) výraz „pravidelná preprava“ označuje prepravu cestujúcich medzi oboma krajinami na určenej trati v súlade s cestovným poriadkom a vopred určenými tarifami;

d) výraz „pravidelná tranzitná preprava“ označuje pravidelnú prepravu, ktorá sa začína na území jednej z oboch krajín a končí sa na území tretej krajiny, pričom prechádza územím druhej krajiny bez naloženia alebo vyloženia cestujúcich;

e) výraz „kyvadlová preprava“ označuje dopravu cestujúcich vopred zoskupených podľa dĺžky trvania ich pobytu z jedného miesta odchodu umiestneného na území jednej z oboch krajín do jedného bodu umiestneného na území druhej krajiny a dopravu týchto cestujúcich do miesta odchodu na konci trvania ich vopred určeného pobytu. Cestujúci z jednej cestovnej skupiny sa musia vrátiť všetci spoločne do miesta odchodu. Prvá spiatočná cesta do miesta odchodu, ako aj posledná cesta vozidla za účelom naloženia cestujúcich sa musí uskutočniť naprázdno;

f) výraz „preprava so zatvorenými dvermi (turistická preprava)“ označuje dopravu jednej skupiny cestujúcich jedným vozidlom bez naloženia alebo vyloženia cestujúcich z miesta odchodu do miesta návratu, pričom obe miesta sú na území krajiny, kde je vozidlo evidované;

g) výraz „vstup prázdneho vozidla“ označuje vstup prázdneho vozidla na územie druhej krajiny za účelom naloženia cestujúcich alebo nákladov, aby boli vyložení alebo naložení na území, kde je vozidlo evidované;

h) výraz „preprava cestujúcich“ označuje prepravu osôb vozidlami určenými prepravovať 8 (osem) alebo viac osôb okrem vodiča;

i) výraz „tranzitná preprava“ označuje dopravu cestujúcich alebo nákladov vychádzajúcu z územia jednej z oboch krajín alebo z územia tretej krajiny, prechádzajúcu územím druhej krajiny, pričom miesto určenia je mimo územia druhej krajiny;

j) výraz „povolenie“ označuje povolenie vydávané jednou zo strán pre cestné vozidlo evidované na území druhej krajiny na vstup a výstup vozidla alebo tranzit územím prvej krajiny, ako aj iné povolenia uvedené v tejto Dohode.

Článok 3

Preprava cestujúcich alebo nákladov vozidlami evidovanými na území jednej z oboch krajín medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na území druhej krajiny je zakázaná.

Preprava cestujúcich

Článok 4

Pravidelná preprava, pravidelná tranzitná preprava a prázdna jazda uskutočňované cestnými vozidlami evidovanými na území jednej z oboch krajín podliehajú vnútroštátnemu povoľovaciemu konaniu.

Spôsob predkladania a obsah žiadostí, príslušné úrady, ako aj ostatné náležitosti týkajúce sa pravidelnej prepravy, pravidelnej tranzitnej prepravy a prázdnej jazdy upraví protokol.

Článok 5

Preprava cestujúcich vozidlami evidovanými na území jednej z oboch krajín za účelom dopravy uvedenej v článku 2e) a f) nevyžaduje povolenie.

Článok 6

Tarify, ktoré sa majú aplikovať na pravidelnú prepravu, spoločne schvália príslušné úrady strán.

Preprava nákladov

Článok 7

a) Pre vozidlá evidované na území jednej z oboch krajín a používané na prepravu nákladov medzi územiami oboch krajín sa bude vyžadovať povolenie, ale nebudú podliehať kontigentnému režimu pre vstup a výstup.

b) Pre vozidlá evidované na území jednej z oboch krajín a používané na tranzitnú prepravu územím druhej krajiny sa bude vyžadovať povolenie a budú podliehať kontigentnému režimu.

c) Ročné kontingenty budú navzájom dohodnuté Zmiešanou komisiou predpokladanou v článku 19 tejto Dohody alebo korešpondenciou medzi príslušnými úradmi strán, pričom sa vezmú do úvahy zásady reciprocity.

Článok 8

Povolenia sa nevyžadujú:

a) na prepravy leteckých zásielok pri odklone leteckých služieb;

b) na prepravy sťahovaných zvrškov na nekomerčné účely;

c) na prepravy predmetov pre veľtrhy a výstavy;

d) na prepravy umeleckých predmetov a umeleckých diel;

e) na prepravy materiálov (včítane zvierat) pre artistov, zábavné vystúpenia, cirkusové skupiny, revue a podobné vystúpenia;

f) na prepravy materiálov pre divadelné, hudobné a športové predstavenia (včítane prepravy pretekárskych koní, pretekárskych vozidiel a člnov);

g) na prepravy poškodených vozidiel;

h) na prepravy živých zvierat (s výnimkou jatočného dobytka);

i) na prepravy mŕtvol;

j) na prepravy na poskytnutie pomoci pri katastrofách.

Spomínaný zoznam môže upraviť Zmiešaná komisia.

Článok 9

a) Povolenia budú vytlačené v jazyku vydávajúcej strany a aspoň v jednom medzinárodnom jazyku, na ktorom sa dohodnú príslušné úrady strán.

b) Povolenia bude dopravcom každej strany rozdeľovať príslušný úrad tejto strany.

c) Povolenia uvedené v článku 7a) budú platné pre jednu cestu tam a späť. Povolenia uvedené v článku 7b) budú platné pre jeden tranzitný prechod a jednu tranzitnú spiatočnú cestu.

d) Povolenia budú vo vozidlách, na ktoré sa vzťahujú; na žiadosť sa musia predložiť ktorejkoľvek osobe, ktorá je poverená si ich vyžiadať na území jednej alebo druhej krajiny.

e) Povolenia nebudú prenosné medzi dopravcami.

f) Každý rok v priebehu novembra príslušné úrady si vymenia dohodnutý počet povolení.

Článok 10

Vozidlá evidované na území jednej z oboch krajín môžu po uskutočnení prepravy nákladov druhej krajine pri spiatočnej ceste získať náklad s miestom určenia vo svojej vlastnej krajine.

Článok 11

Pre vstup prázdneho vozidla evidovaného na území jednej z oboch krajín na územie druhej krajiny za účelom získania nákladu určeného pre krajinu evidencie sa bude vyžadovať osobitné povolenie.

Pre prepravu nákladov vozidlom evidovaným na území jednej z oboch krajín z tretej krajiny na územie druhej krajiny a naopak sa bude vyžadovať osobitné povolenie.

V prípade, že súprava sa skladá z vozidiel evidovaných v rôznych krajinách, sa bude vyžadovať osobitné povolenie.

Finančné ustanovenia

Článok 12

Naložené alebo vyložené vozidlá používané na tranzitnú dopravu nákladov v rámci kontingentu určeného Zmiešanou komisiou a na dopravu nákladov medzi oboma krajinami budú oslobodené od daní, dávok alebo iných poplatkov vyberaných z vlastníctva alebo obehu vozidiel alebo z prepravy.

Oslobodenie od týchto daní, dávok a iných poplatkov sa vzťahuje aj na vozidlá používané na prepravu osôb.

Článok 13

Platby, ktoré sa uskutočňujú podľa ustanovení tejto Dohody, sa vykonajú v zameniteľnej mene prijatej individuálne oprávnenými bankami strán podľa vnútroštátnych zákonov, predpisov a nariadení.

Všeobecné ustanovenia

Článok 14

Pohonná látka nachádzajúca sa v štandardných nádržiach vozidiel bude oslobodená od colných poplatkov a iných daní. Štandardnou palivovou nádržou sa rozumejú nádrže skonštruované výrobcom vozidla.

Náhradné dielce, ktoré sa dočasne dovážajú za účelom opráv vozidla, ktoré sa pokazilo na území druhej krajiny, budú oslobodené od colných poplatkov, daní a iných dávok, ako je ustanovené v príslušných vnútroštátnych zákonoch a predpisoch. Nahradené časti sa musia vyviezť naspäť alebo zničiť pod colnou kontrolou.

Článok 15

Dopravcovia a členovia posádky ich vozidiel budú dodržiavať ustanovenia tejto Dohody a na území druhej krajiny sa podrobia vnútroštátnym zákonom a predpisom platným na tomto území.

Článok 16

Ak hmotnosť alebo rozmery vozidla alebo nákladu presahujú limity pripustené na území druhej krajiny, bude sa vyžadovať osobitné povolenie.

V prípade dopravy nebezpečného tovaru sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vnútroštátnych predpisov.

Ak povolenie obmedzuje premávku vozidla na určenú trasu, preprava sa môže uskutočňovať iba na tejto trase.

Poistenie

Článok 17

Prepravy uskutočňované za podmienok tejto Dohody budú v súlade:

a) s ustanoveniami platnými v krajine, kde je vozidlo v prevádzke, týkajúcimi sa poistenia vozidiel vo vzťahu ku škodám spôsobeným tretím stranám;

b) s ustanoveniami platnými v krajine, kde je vozidlo evidované, týkajúcimi sa poistenia prepravovaných cestujúcich a nákladov.

Článok 18

Na všetky prípady, ktoré táto Dohoda neupravuje, sa bude vzťahovať vnútroštátny právny poriadok každej strany.

Článok 19

Na riešenie prípadných otázok, ktoré môžu vzniknúť z vykonávania tejto Dohody, sa zriadi Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov strán.

Zmiešaná komisia sa zíde na žiadosť jednej zo strán striedavo v Československu a v Turecku.

Článok 20

Príslušné orgány strán sa dohodnú na spôsoboch vykonávania tejto Dohody v protokole uzavretom pri podpise tejto Dohody.

Ustanovenia protokolu sa môžu meniť na zasadaniach Zmiešanej komisie.

Článok 21

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení. Dohoda sa bude dočasne vykonávať odo dňa podpisu po čas šiestich mesiacov.

Táto Dohoda sa dojednáva na obdobie jedného roka. Jej platnosť sa bude mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ jedna zo strán tri mesiace vopred písomne neoznámi druhej strane svoje prianie ju ukončiť.

Dané v Prahe 30. júna 1981 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Tureckej republiky:

Ilter Türkmen v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.