Vyhláška č. 33/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o úprave spolupráce na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka

Čiastka 6/1982
Platnosť od 30.03.1982
Účinnosť od 14.04.1982

OBSAH

33

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. januára 1982

o úprave spolupráce na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka


Vláda Československej socialistickej republiky svojím uznesením z 10. decembra 1981 č. 351 o úprave spolupráce na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka vymenovala hraničného splnomocnenca Československej socialistickej republiky na riešenie pohraničných incidentov a ich urovnanie a splnomocnenca Československej socialistickej republiky pre hraničné vody a vymedzila otázky, ktoré sú uvedení splnomocnenci oprávnení prerokúvať.

Vymenovanie týchto splnomocnencov bolo oznámené Spolkovej republike Nemecka nótami z 11. decembra 1981, ktorých české znenie sa súčasne vyhlasuje.*)

Nóty o vymenovaní splnomocnencov vlády Spolkovej republiky Nemecka s vymedzením otázok, ktoré sú uvedení splnomocnenci oprávnení prerokúvať, dostala Československá socialistická republika 6. novembra 1981 a 4. decembra 1981

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

Č.: 130 852/81

Federálne ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu Veľvyslanectvu Spolkovej republiky Nemecka a má česť oznámiť toto:

Za účelom zlepšenia dobrých susedských vzťahov na spoločných štátnych hraniciach a prerokúvania vodohospodárskych otázok a opatrení na hraničných vodách vymenovala vláda Československej socialistickej republiky za splnomocnenca Československej socialistickej republiky pre hraničné vody pána Ing. Vladimíra Okrouhlického a za jeho zástupcu pána Ing. Václava Plecháča.

Splnomocnenec pre hraničné vody je oprávnený viesť na základe vzájomnosti s príslušným splnomocnencom Spolkovej republiky Nemecka konzultácie. Pritom môže prizvať poradcov.

Je splnomocnený prerokúvať tieto záležitosti týkajúce sa hraničných vôd:

1. zmeny riečneho režimu,

2. úpravy a udržiavanie hraničných vôd,

3. stavby ochranných hrádzí,

4. ochrana pred veľkou vodou a ľadmi,

5. meliorácie,

6. zásobovanie vodou a ochranné pásma,

7. udržiavanie čistoty hraničných vôd,

8. využitie vodnej energie,

9. mosty, prievozy, hydrografické otázky, povodňová hlásna služba,

10. ďalšie otázky vodohospodárskej spolupráce.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecka svojou hlbokou úctou.

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecka

Praha V Prahe 11. decembra 1981.

Č.: 130 853/81

Federálne ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu Veľvyslanectvu Spolkovej republiky Nemecka a má česť oznámiť toto:

Za účelom zlepšenia dobrých susedských vzťahov na spoločných štátnych hraniciach a zabránenia pohraničným incidentom, prípadne ich urovnania vymenovala vláda Československej socialistickej republiky za hraničného splnomocnenca Československej socialistickej republiky pána JUDr. Emanuela Havlíka a za jeho zástupcu pána JUDr. Karola Hartla.

Hraničný splnomocnenec je oprávnený viesť na základe vzájomnosti s príslušným splnomocnencom Spolkovej republiky Nemecka konzultácie. Pritom môže prizvať poradcov.

Je splnomocnený prerokúvať tieto záležitosti týkajúce sa spoločných štátnych hraníc:

1. informácie o záležitostiach zaujímajúcich obe strany,

2. vyšetrovanie incidentov na štátnych hraniciach,

3. príprava opatrení a úprav prijímaných príslušnými orgánmi v Československej socialistickej republike na jednej strane a v Spolkovej republike Nemecka na druhej strane, a to

3.1 na zabránenie pohraničným incidentom,

3.2 na prerokúvanie neúmyselných prekročení štátnych hraníc,

3.3 na zabránenie škodám a ich zisťovanie,

3.4 na údržbu jestvujúceho vyznačenia štátnych hraníc,

3.5 na odovzdávanie informácií v naliehavých prípadoch,

3.6 na uľahčenie pohraničného styku včítane prerokúvania zásadných otázok s vykonávaním technických prác, pri ktorých dochádza k prekračovaniu štátnych hraníc,

3.7 na schvaľovanie stavebných opatrení na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti,

3.8 na užívanie hraničných ciest alebo iných hraničných zariadení,

3.9 na spoluprácu pohraničných orgánov,

3.10 na prevzatie a odovzdanie osôb,

3.11 na prerokúvanie iných podobných pohraničných otázok.

Prerokúvanie incidentov menšieho významu a predbežné schvaľovanie neodkladných opatrení zostávajú ako dosiaľ vyhradené miestnym pohraničným orgánom Československej socialistickej republiky.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecka svojou hlbokou úctou.

Veľvyslanectvo Spokovej republiky Nemecka Praha

V prahe 11. decembra 1981

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.