Vyhláška č. 31/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy

Čiastka 5/1982
Platnosť od 16.03.1982 do31.12.2000
Účinnosť od 01.04.1982 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.

OBSAH

31

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 19. februára 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 19 ods. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb. podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a podľa § 319 a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. ustanovuje:


Čl.I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 134/1964 Zb. o prepravnom poriadku vodnej dopravy sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 ods. 9 sa pripája táto veta:

„V prípade, že zdržanie nakládky nespôsobil prepravca, predlžujú sa v záujme uceleného naloženia zásielky pri keramických surovinách prepravovaných do zahraničia nakladacie lehoty o polovicu.“.

2. § 23 ods. 15 znie:

(15) Zdržné za každú hodinu, o ktorú sa nakladacia alebo vykladacia lehota prekročila, je

a) do 24 hodín predržania vo vnútroštátnej preprave

- vlečného člna akejkoľvek nosnosti 150 Kčs

- tlačného člna do 400 t nosnosti 150 Kčs

- tlačného člna od 400 t nosnosti vyššie 300 Kčs

- motorovej nákladnej lode 500 Kčs,

b) nad 24 hodín predržania vo vnútroštátnej preprave

- vlečného člna akejkoľvek nosnosti 400 Kčs

- tlačného člna do 400 t nosnosti 400 Kčs

- tlačného člna od 400 t nosnosti vyššie 800 Kčs

- motorovej nákladnej lode 1 300 Kčs,

c) do 6 hodín predržania plavidiel každého druhu zaradených do prepravy energetického uhlia 210 Kčs,

d) nad 6 hodín predržania plavidiel každého druhu zaradených do prepravy energetického uhlia 420 Kčs,

e) do 48 hodín predržania pri preprave so zahraničím

- vlečného člna akejkoľvek nosnosti 90 Kčs

- tlačného člna do 400 t nosnosti 90 Kčs

- tlačného člna od 400 t nosnosti vyššie 180 Kčs

- motorovej nákladnej lode 300 Kčs,

f) nad 48 hodín predržania pri preprave so zahraničím

- vlečného člna akejkoľvek nosnosti 240 Kčs

- tlačného člna do 400 t nosnosti 240 Kčs

- tlačného člna od 400 t nosnosti vyššie 480 Kčs

- motorovej nákladnej lode 780 Kčs.“.

3. V § 23 ods. 17 sa pripája táto veta:

„Pri preprave energetického uhlia nemusí plavebný podnik v havarijných prípadoch technologického vykladacieho zariadenia prepravcu trvajúcich dlhšie ako jednu smenu účtovať a vymáhať zdržné až do výšky 50%, prípadne v mimoriadne závažných prípadoch nemusí zdržné účtovať a vymáhať vôbec.“.

4. V § 23 ods. 19 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Ak príjemca pri preprave energetického uhlia vyloží v jednej osemhodinovej smene viac lodí, než určuje plán obslúh, dostane za každú vyloženú loď nad tento počet prémiu vo výške 210 Kčs.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1982.


Minister:

Ing. Blažek v. r.