Vyhláška č. 29/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov

Čiastka 4/1982
Platnosť od 09.03.1982 do30.06.1990
Účinnosť od 01.04.1982 do30.06.1990
Zrušený 215/1990 Zb.

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 10. novembra 1981

o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje odmeňovanie členov súborov ľudových hudobníkov1) (ďalej len „súbory“), pokiaľ príležitostne vykonávajú hudobné diela s textom alebo bez textu za odplatu v rámci verejných hudobných produkcií (ďalej len „produkcie“), ako sú tanečné zábavy, módne prehliadky, hudobné sprevádzanie artistov a športovcov, účinkovanie pri svadobných, smútočných a iných občianskych obradoch, sprievodoch a koncertných vystúpeniach.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na odmeňovanie členov súborov, ktorí účinkujú

a) v zahraničí na základe zmlúv so zahraničnou organizáciou a odmenu im vypláca zahraničná organizácia v cudzej mene,

b) na území Slovenskej socialistickej republiky ako devízoví cudzozemci.

Sadzby odmien

§ 2

(1) Súbory sa zaraďujú na účely odmeňovania podľa tejto vyhlášky na základe výsledku skúšky pred kvalifikačnou komisiou podľa príslušných predpisov2) do troch kvalifikačných stupňov.

(2) Za účinkovanie v rámci produkcie patrí členovi súboru zaradeného

do kvalifikačného stupňaza každú celú hodinu produkcie odmena Kčs
I.10-15,
II.16-20,
III.21-30,

pričom prvá (aj nedokončená) hodina produkcie sa považuje vždy za celú hodinu; pri druhej a ďalšej nedokončenej hodine produkcie sa odmeny členom súboru pomerne krátia.

(3) Svadobné, smútočné a iné občianske obrady konané v obradných sieňach a krematóriách, ktoré na seba časovo bezprostredne nadväzujú, sa považujú za jedinú produkciu; jej dĺžka sa rovná súčtu časového trvania jednotlivých obradov.

(4) V odmene podľa odseku 2 sú zahrnuté aj skúšky, príprava produkcie, prípadne aj náhrada za používanie vlastného hudobného nástroja, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.3)

§ 3

(1) Vedúcemu najmenej trojčlenného súboru, ktorý v súbore súčasne účinkuje alebo súbor vedie, patrí odmena až do výšky dvojnásobku odmeny, ktorá by mu patrila ako členovi súboru.

(2) Ak vystúpenie najmenej trojčlenného súboru vedie poverený zástupca vedúceho súboru a v súbore súčasne účinkuje, patrí mu odmena až do výšky jeden a pol násobku odmeny, ktorá by mu patrila ako členovi súboru.

§ 4

Dojednávanie odmien

Výšku odmeny v rozpätí sadzieb podľa tejto vyhlášky dojednáva po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa súboru4) usporiadateľ produkcie5) s vedúcim súboru alebo s jeho povereným zástupcom pre každú produkciu osobitne.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

Súbory, ktoré mali priznané príplatky k sadzbám odmien podľa doterajších predpisov, sa zaraďujú do vykonania kvalifikačnej skúšky6)

a) do I. kvalifikačného stupňa, ak mali priznané príplatky do 50 % základných sadzieb,

b) do II. kvalifikačného stupňa, ak mali priznané príplatky do 80 % základných sadzieb,

c) do III. kvalifikačného stupňa, ak mali priznané príplatky nad 80 % základných sadzieb.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška č. 214/1949 Ú. v. o úprave platových podmienok hudobníkov (kapelníkov) zamestnaných pri prevodzovaní hudby v znení vyhlášky č. 284/1950 Ú. v.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1982.


Minister:

Válek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti.

2) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov v znení vyhlášky č. 28/1982 Zb.

3) Spoločný výmer Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 1052/570/1972 o preradení odplát za užívanie zvukových aparatúr a elektrofonických organov do kategórie maximálne limitovaných cien.

4) § 2 vyhlášky č. 112/1960 Zb.

5) § 11 zákona č. 81/1957 Zb.
§ 4 vyhlášky č. 112/1960 Zb.

6) § 8a vyhlášky č. 112/1960 Zb. v znení vyhlášky č. 28/1982 Zb.