Vyhláška č. 26/1982 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu

Čiastka 4/1982
Platnosť od 09.03.1982 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1982 do31.12.1991

26

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 17. februára 1982

o zmene a doplnení vyhlášky č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní zo zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 44/1978 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa pripája ustanovenie označené písmenom d), ktoré znie:

d) upotrebených ropných olejov; pre tieto dodávky neplatia ustanovenia § 2 a 3.“.

2. § 11 znie:

„Pohonné látky

§ 11

(1) Odberateľ uvedie v návrhu zmluvy na dodávku pohonných látok, aké množstvá a akým spôsobom (v auto cisterne, v sudoch a pod.) odoberie zo skladu a aké množstvá odoberie z čerpacích staníc na odberné poukážky.

(2) Ak odberateľ v návrhu zmluvy požaduje odber pohonných látok na odberné poukážky, vzniká prijatím návrhu zmluvy záväzok odovzdať odberné poukážky na dohodnuté množstvo pohonných látok, ako aj vydať na predloženie odbernej poukážky (§ 11a) v období, na ktoré je odberná poukážka vystavená (odberné obdobie), zodpovedajúce množstvu pohonných látok.

(3) Odberné poukážky vyjadrujú cenu pohonných látok, ktorých druh a množstvo je na odbernej poukážke uvedené. Vydávajú ich Chemopetrol - koncernový podnik Benzina pre odberateľské organizácie v Českej socialistickej republike a Benzinol, národný podnik, pre odberateľské organizácie v Slovenskej socialistickej republike; ak sa majú podľa zmluvy odberné poukážky odovzdať priamo závodu odberateľa, určuje sa dodávateľská organizácia pre množstvo odobrané závodom podľa sídla tohto závodu.

(4) Záväzok odovzdať odberné poukážky (odsek 2) je splnený, a to aj na účely fakturácie,1) podaním doporučenej zásielky s odbernými poukážkami ako cenný list na poštu2) alebo odovzdaním odberných poukážok odberateľovi.".

3. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré znejú:

§ 11a

Odberné poukážky možno predkladať ktorejkoľvek čerpacej stanici oboch organizácií, ktoré odberné poukážky vydávajú (§ 11 ods.3). Ak pohonné látky vydáva čerpacia stanica druhej organizácie, platí, že ide o plnenie za organizáciu, ktorá odberné poukážky vydala.

§ 11b

(1) Nevyužité odberné poukážky môže odberateľ vrátiť dodávateľovi, a to tomu odbytovému závodu, ktorý mu ich odovzdal; vracia ich spôsobom uvedeným v § 11 ods. 4. Za vrátené nevyužité odberné poukážky dodávateľ vráti odberateľovi zaplatenú cenu.

(2) Penále za odber pohonných látok v množstve zodpovedajúcom vráteným nevyužitým odberným poukážkam platí odberateľ iba vtedy, ak vráti nevyužité odberné poukážky po uplynutí jedného mesiaca po skončení odberného obdobia; penále tvorí 5% z ceny pohonných látok, na ktoré sa odberné poukážky nevyužili.".

4. Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá znie:

ŠTVRTÁ ČASŤ

DODÁVKY UPOTREBENÝCH ROPNÝCH OLEJOV

§ 34a

Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na dodávky upotrebených ropných olejov, ktoré doterajším používaním zmenili svoje vlastnosti natoľko, že ich nemožno ďalej používať na pôvodný účel, a ktoré

a) sú vhodné na regeneráciu (ďalej len „spracovateľné oleje“), a to

1. mastiace automobilové a letecké oleje,

2. mastiace priemyselné oleje s výnimkou nízko tuhnúcich, valcových a tmavých olejov;

b) nie sú vhodné na regeneráciu (ďalej len „nespracovateľné oleje“).3)

§ 34b

Zhromažďovanie, skladovanie a ochrana upotrebených ropných olejov

(1) Organizácia, v ktorej dochádza k vzniku upotrebených ropných olejov (ďalej len „dodávateľ“), je povinná upotrebené ropné oleje zachytávať, zhromažďovať a zaobchádzať s nimi tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo k ohrozeniu životného prostredia, najmä čistoty pôdy, povrchových a podzemných vôd.4)

(2) Dodávateľ a organizácia poverená výkupom upotrebených ropných olejov (ďalej len „odberateľ“)5) sú povinní skladovať spracovateľné a nespracovateľné oleje oddelene v nepriepustných skladovacích nádržiach6) alebo v nepriepustných obaloch; ďalej sú povinní upotrebené ropné oleje chrániť pred ďalším znehodnocovaním a znečisťovaním hrubými mechanickými nečistotami (napr. drevom, čistiacou vlnou, papierom), ako aj pred znečisťovaním organickými rozpustidlami, ostatnými horľavými kvapalinami 1. stupňa nebezpečnosti, syntetickými olejmi, mastiacimi tukmi, lakmi, farbami alebo vodou.

Zmluva o dodávke spracovateľných olejov

§ 34c

(1) Na dodávky spracovateľných olejov uzaviera dodávateľ s odberateľom hospodárske zmluvy s určením množstva na celý kalendárny rok. Organizácie sú povinné uzavierať zmluvu o dodávke spracovateľných olejov v množstve, ktoré zodpovedá 35 % z celkového množstva príslušného druhu ropných olejov odobraných dodávateľom v predchádzajúcom roku.

(2) Do množstva ropných olejov, z ktorých sa určuje množstvo spracovateľných olejov podľa odseku 1, sa nezapočítava množstvo ropných olejov, ktoré dodávateľ používa

a) na mastenie dvojtaktných motorov, na mastenie líšt a reťazí motorových píl a na mastenie motorov lietadiel, ktorými sa robia letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve,

b) na technologické účely (na výrobu iných výrobkov),

c) na prvú náplň výrobkov, ktoré dodáva, alebo na prvú náplň výrobkov po generálnej oprave,

d) na výskumné a študijné účely,

e) pre potreby československých zastupiteľských orgánov v zahraničí.

§ 34d

(1) Návrh zmluvy o dodávke spracovateľných olejov predkladá odberateľ dodávateľovi najneskoršie do konca februára roka, v ktorom sa majú dodávky uskutočňovať. Návrhom zmluvy je odberateľ viazaný jeden mesiac odo dňa, keď návrh zmluvy došiel dodávateľovi.

(2) Dohoda organizácií o náležitostiach potrebných pre vznik zmluvy sa nahrádza aj tým, že dodávateľ do jedného mesiaca odo dňa, keď dostal od odberateľa návrh zmluvy, neoznámi, že s ním nesúhlasí.

(3) Dodávky spracovateľných olejov uskutočnené v bežnom roku pred uzavretím zmluvy sa do jej plnenia započítavajú a platia pre ne ustanovenia o záväzkoch z hospodárskych zmlúv.

§ 34e

Osobitné spôsoby zániku záväzku

(1) Záväzok dodávateľa, ktorý neodoberá ročne viac ako 200 kg ropných olejov, na dodávku spracovateľných olejov zaniká aj predložením potvrdenia organizácie vykonávajúcej automobilové opravárenstvo, že jej boli odovzdané spracovateľné oleje; záväzok zaniká v rozsahu uvedenom na tomto potvrdení.

(2) Záväzok sa dodávku spracovateľných olejov zaniká uplynutím roka, na ktorý sa zmluva o dodávke dohodla.

§ 34f

Dôsledky nedodržania určených vlastností

(1) Ak dodávka spracovateľných olejov obsahuje vodu alebo nečistoty v rozsahu prevyšujúcom 2 % až do výšky 10 % dodaného množstva, započítava sa do plnenia záväzku dodávateľa len 90 % tohto množstva. Ak dodávka obsahuje viac ako 10 % vody alebo nečistôt, nezapočítava sa do plnenia záväzku dodávateľa na dodávky spracovateľných olejov; práva a povinnosti podľa § 201, 202 a § 206 až 208 zákona organizáciám nevznikajú. Množstvo spracovateľných olejov, ktoré sa do plnenia záväzku na dodávku nezapočítava, je však odberateľ povinný odobrať.

(2) Pokiaľ sa množstvo vody alebo nečistôt v dodávke môže zistiť až v organizácii, ktorá podľa zmluvy s odberateľom spracovateľné oleje spracúva - regeneruje, je pre dodávateľa a odberateľa rozhodujúce zistenie tejto organizácie.

§ 34g

Majetkové sankcie za nedodanie dohodnutého množstva

(k § 204 zákona)

Ak dodávateľ nedodá do konca roka dohodnuté množstvo spracovateľných olejov, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 500 Kčs za každú tonu nedodaných spracovateľných olejov.

§ 34h

Zmluva o dodávke nespracovateľných olejov

(1) Nespracovateľné oleje sú dodávatelia povinní predovšetkým vhodným spôsobom zužitkovať (ako palivo a pod.). Pokiaľ túto možnosť nemajú, ponúknu nespracovateľné oleje odberateľovi alebo inej organizácii, o ktorej predpokladajú, že ich bude môcť využiť; na žiadosť dodávateľa je odberateľ povinný uzavrieť zmluvu o dodávke nespracovateľných olejov v ponúknutom množstve.

(2) Návrh zmluvy o dodávke nespracovateľných olejov predkladá dodávateľ kedykoľvek v priebehu roka. Návrhom zmluvy je dodávateľ viazaný jeden mesiac od jeho odoslania, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebola iná lehota dohodnutá.

§ 34i

Prechodné ustanovenie

Na kalendárny rok 1982 predloží odberateľ dodávateľovi návrh zmluvy o dodávke spracovateľných olejov (§ 34c) najneskoršie do 30. apríla 1982. Pokiaľ odberateľ návrh zmluvy predložil pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, je týmto návrhom viazaný do 30. apríla 1982; táto lehota platí aj pre vznik zmluvy podľa § 34d ods. 2.".

5. Doterajšia štvrtá časť sa označuje ako „PIATA ČASŤ".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1982.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 168 a 376 zákona.

2) § 29 Poštového poriadku - úprava Ústrednej správy spojov, registrovaná v čiastke 8/1968 Zb.

3) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.

4) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 6/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

5) Poverenou organizáciou (odberateľom) na území Českej socialistickej republiky je Benzina, k.p., Praha, na území Slovenskej socialistickej republiky Benzinol, n.p., Bratislava.

6) ČSN 83 0915 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie.
ČSN 85 0201 Horľavé kvapaliny. Prevádzkárne a sklady.