Vyhláška č. 25/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 4/1982
Platnosť od 09.03.1982 do23.04.2001
Účinnosť od 24.03.1982 do23.04.2001
Zrušený 178/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. apríla 1981.

25

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. decembra 1981

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

V Phnompenhi 16. februára 1980 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť 23. aprílom 1981.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a Ľudová revolučná rada Kambodžskej ľudovej republiky v snahe upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi oboma krajinami

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied s cieľom zlepšovať zdravotný stav ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany si okrem všeobecnej výmeny skúseností v oblasti verejného zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb budú vymieňať najmä skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liečiv a budú skúmať možnosť spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa zdravotníckych otázok, ktoré sa budú konať na ich území.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, ako aj materiály z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 5

Zmluvné strany si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti s prevenciou, diagnostikou a liečením týchto chorôb a zasielať si prehľady o epidemiologickej situácii vo svojich krajinách.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že

1. na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zariadeniach;

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych odborníkov alebo im umožnia postgraduálne štúdium v určitom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

3. jedna zmluvná strana bude na žiadosť druhej zmluvnej strany vysielať na základe osobitných dojednaní medzi príslušnými organizáciami svojich odborníkov do druhej krajiny;

4. budú podporovať výmenu učebných pomôcok a pedagogických skúseností.

Článok 7

1. Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach chorým občanom druhej zmluvnej strany. Podmienky prijímania na ústavné liečenie a ďalšie podrobnosti budú ustanovené v plánoch spolupráce dojednaných podľa článku 8 tejto Dohody.

2. Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

Článok 8

Na vykonanie tejto Dohody sa budú dojednávať na určité časové obdobia plány spolupráce, ktoré budú tiež obsahovať rozsah a finančné podmienky tejto spolupráce.

Článok 9

Náklady vzniknuté pri vykonávaní tejto Dohody sa uhradia podľa týchto zásad:

1. zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné učebné pomôcky a iný zdravotnovýchovný materiál sa budú vymieňať bezplatne;

2. podmienky úhrady nákladov spojených s vyslaním a pobytom lekárov a zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany budú ustanovené v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 8 alebo v osobitných dojednaniach dojednávaných podľa článku 6 tejto Dohody;

3. podmienky úhrady liečenia podľa článku 7 ods. 1 budú ustanovené v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 8 tejto Dohody;

4. nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo úraze občanov podľa článku 7 ods. 2 tejto Dohody sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej tri mesiace pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Phnompenhi 16. februára 1980 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Ľudovú revolučnú radu Kambodžskej ľudovej republiky

Nou Beng v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.