Vyhláška č. 23/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982
Účinnosť od 13.03.1982
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 28 Zmluva nadobudla platnosť 5. júnom 1981.