Vyhláška č. 2/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov

Čiastka 1/1982
Platnosť od 15.01.1982 do31.08.1993
Účinnosť od 15.01.1982 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

OBSAH

2

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu

z 8. decembra 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov

Federálne ministerstvo financií podľa § 24 ods. 1 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, § 143 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 52/1966 Zb. v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad a Slovenský cenový úrad podľa § 24 ods. 3 zákona č. 52/1966 Zb. v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien a Slovenský cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien, ustanovujú:


Čl.I

Vyhláška č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 druhý riadok znie:

„Kčs 1 800 až Kčs 2 800 pri byte I. kategórie,“.

2. V § 2 ods. 3 sa na konci dopĺňa veta:

„Pri bytoch I. kategórie postavených po 1. januári 1982 sa v rámci rozpätia sadzieb prihliadne aj na náklady na ich zadováženie.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Predseda Českého cenového úradu:

Ing. Habart v. r.

Predseda Slovenského cenového úradu:

Doc. Ing. Zervan CSc. v. r.