Vyhláška č. 19/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.02.1982 do30.09.1988
Zrušený 151/1988 Zb.

OBSAH

19

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 29. januára 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 172 ods. 7 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. a podľa § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 5/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 35 v prvej vete sa suma 200 Kčs nahrádza sumou 300 Kčs a v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo sirotský“.

2. § 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Občanovi so závažným postihnutím končatín poskytne okresný národný výbor na žiadosť príspevok na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie za podmienok ustanovených v odseku 1 vo výške plnej ceny tejto úpravy. Ustanovenie odseku 2 platí obdobne.“.

3. V § 98 ods. 2 sa suma 500 Kčs nahrádza sumou 1000 Kčs.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.


Minister:

Krocsány v. r.