Vyhláška č. 180/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do29.04.1991
Účinnosť od 01.01.1983 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.

OBSAH

180

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej

zo 17. decembra 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb., doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a zákonom č. 165/1982 Zb. a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


§ 1

Vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov sa mení a dopĺňa takto:

V § 14 ods. 1 písm. b) sa pripája text tohto znenia: „nadnormatívny prídel možno zvýšiť o ďalší prídel z fondu hmotnej stimulácie vývozu vo výške 25 % celkového plánovaného prídelu zo zisku podľa normatívu, pričom celková výška nadnormatívneho prídelu do fondu rozvoja v tomto prípade môže byť najviac 50 % celkového plánovaného prídelu zo zisku podľa normatívu;“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Predseda Štátnej banky československej:

Stejskal v. r.

Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Lér v. r.