Vyhláška č. 179/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do31.10.1991
Účinnosť od 01.01.1983 do31.10.1991
Zrušený 364/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 364/1991 Zb. zrušil predpis č. 179/1982 Zb. len pre územie Slovenskej republiky. Predpis c. 513/1991 Zb. zrušil opätovne predpis č. 179/1982 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1992.