Nariadenie vlády č. 178/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 79/1986 Zb.

OBSAH

178

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 22. decembra 1982,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá):


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov sa mení takto:

V § 6 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Prof. JUDr. Colotka v. r.