Nariadenie vlády č. 176/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 77/1986 Zb.

OBSAH