Nariadenie vlády č. 176/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 77/1986 Zb.

OBSAH

176

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 22. decembra 1982,

ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a na vykonanie zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá):


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov, sa mení takto:

V § 8 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Dr. Štrougal v. r.