Zákon č. 173/1982 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982

173

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1982

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen „státní rozpočet republiky“) se stanoví částkou

139 003 010 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

139 003 010 000 Kčs

(příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši

35 973 700 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši

23 867 600 000 Kčs,

účelové subvence ve výši

19 680 800 000 Kčs

(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění financí zajistí vyjádření finančních údajů státního rozpočtu republiky stanovených tímto zákonem v cenách platných k 1. lednu 1983.

§ 3

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za níchž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.


§ 4

Tento zákon nabývá účnnosti dnem 1. ledna 1983.


Kempný v. r.

Korčák v. r.


Príloha č. 1 zákona 173/1982 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 zákona 173/1982 Zb.

Príloha 02