171

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 15. decembra 1982

o základných podmienkach dodávky elektriny

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a v znení zákona č. 165/1982 Zb. a podľa § 18 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje dodávky elektriny medzi socialistickými organizáciami; nevzťahuje sa na dodávky na vývoz a z dovozu. Na dodávky elektriny z malých vodných elektrární sa táto vyhláška vzťahuje, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje niečo iné.

§ 2

Dodacie a technické podmienky

(1) Dodávka je splnená prechodom elektriny zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

(2) Pri odbere elektrickej práce zo zariadení na verejný rozvod je v zmluvnom období prípustná tolerancia +1 % a -5 % zmluvnej hodnoty. Pri dodávkach elektrickej práce zo závodných zdrojov elektriny (ďalej len „závodná elektráreň“) do zariadení na verejný rozvod je v zmluvnom období prípustná tolerancia +3 % a -2 % zmluvnej hodnoty, pokiaľ odberateľ nedohodne s dodávateľom v zmluve inú toleranciu.

(3) Pri kmitočte je prípustná tolerancia ±1 % od hodnoty určenej pre prevádzku navzájom spojených elektrizačných sústav v rámci Centrálnej dispečerskej organizácie štátov RVHP; môže sa merať v ktoromkoľvek mieste odberného zariadenia.

(4) Pri napätí elektriny je prípustná tolerancia podľa technickej normy.1) Dodávateľ nie je povinný dodržať prípustnú toleranciu napätia v čase, keď odberateľ

a) odoberá elektrinu s účiníkom nižším ako 0,95 alebo

b) nedodrží v zmluve dohodnutú hodnotu účiníka a alebo

c) prekračuje dohodnuté technické maximum kW.

(5) Odberateľ je povinný vykonať na svojom zariadení pripojenom na zariadenie na verejný rozvod také úpravy, aby vplyvom spätného pôsobenia tohto zariadenia na sieť energetiky (zakreslenie sínusového priebehu napätia a prúdu, nesúmerná záťaž a kolísanie napätia) neúmerne neovplyvňoval

a) kvalitu dodávky elektriny ostatným odberateľom,

b) činnosť hromadného diaľkového ovládania (HDO).2)

(6) Odberateľ je povinný vykonať opatrenia, aby odoberal elektrinu zo zariadenia na verejný rozvod trvale s hodnotou účiníka (cos fí) 0,95-1, pokiaľ v zmluve nebolo dohodnuté inak. Dodávateľ sa môže kedykoľvek meraním presvedčiť o dodržaní predpísaného účinníka.

(7) Organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň je povinná dodávať do zariadenia na verejný rozvod v dennej dobe elektrinu trvale s hodnotou účiníka (cos fí) 0,9, ak príslušný energetický podnik neurčí podľa miestnych sieťových podmienok inak.

(8) Odberateľ nesmie dodávať jalovú energiu do sietí dodávateľa bez jeho súhlasu, pokiaľ sa v zmluve nedohodlo inak.

(9) Odberateľ nesmie používať elektrické akumulačné spotrebiče na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody bez blokovania odberu v dobe od 6. do 22. hodiny stredoeurópskeho času, pokiaľ dodávateľ neurčí inak. Odberateľ nesmie tieto spotrebiče pripájať bez súhlasu dodávateľa.3)

(10) Odberateľ nesmie používať priamo vykurovacie elektrické spotrebiče na vykurovanie okrem technologických a na ohrev úžitkovej vody v pracovných dňoch v čase od 7. do 11. hodiny a od 17. do 21. hodiny.

(11) Odberateľ zodpovedá za riadny stav odberného elektrického zariadenia a za dodržanie právnych predpisov a technických noriem, najmä bezpečnostných, týkajúcich sa týchto zariadení. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti odberateľa ako užívateľa nehnuteľnosti alebo jej časti a jej vlastníka, prípadne správcu, vyplývajúce z práva užívania nehnuteľnosti alebo jej časti.

(12) Tak odberateľ, ako aj organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň nesmie bez súhlasu prenechať elektrinu podružne pripojeným odberateľom; tento súhlas dá energetický podnik len v prípadoch, ak by ich pripojenie na verejný rozvod bolo nehospodárne. Podružne pripojený odberateľ je povinný zachovávať všetky predpisy a opatrenia týkajúce sa odberu a hospodárenia s elektrinou.

§ 3

Riadenie odberu a spotreby

(1) Federálne ministerstvo palív a energetiky môže podľa vývoja palivovo-energetickej situácie určiť na niektoré obdobie pre riadenie odberu a spotreby elektriny v nevyhnutnom rozsahu rozšírené pásma energetických špičiek4) na pracovné dni tak, aby celkom pokrývala doby maximálneho zaťaženia elektrizačnej sústavy Československej socialistickej republiky.

(2) Všetci odberatelia a organizácie prevádzkujúci závodnú elektráreň sú povinní sledovať pravidelné hlásenia o situácii v dodávke elektriny v hromadných oznamovacích prostriedkoch a riadiť sa podľa nich.

(3) Za účelom diaľkového signalizovania, riadenia a ovládania spotreby elektriny, napr. pomocou impulzov tónového kmitočtu, je dodávateľ oprávnený umiestniť do zariadenia odberateľa prijímač hromadného diaľkového ovládania (HDO) alebo iné ovládacie zariadenia.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY ELEKTRINY ZO ZARIADENÍ PRE VEREJNÝ ROZVOD

§ 4

Rozdelenie odberateľov

(1) Organizácie odoberajú elektrinu zo zariadení na verejný rozvod ako veľkoodberatelia, strední odberatelia alebo maloodberatelia.

(2) Veľkoodberateľmi sú odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení na prípojnice generátorového napätia alebo na sieť veľmi vysokého napätia alebo vysokého napätia s jedným alebo viacerými transformátormi (nezapočítavajú sa náhradné transformátory) s celkovým príkonom nad 250 kVA.

(3) Strednými odberateľmi sú odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení na sieť vysokého napätia s jedným alebo viacerými transformátormi (nezapočítavajú sa náhradné transformátory) do celkového príkonu 250 kVA včítane.

(4) Maloodberateľmi sú odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení na sieť nízkeho napätia alebo samostatným vývodom nízkeho napätia z transformátora.

(5) Za jedno odberné miesto sa považuje odber elektriny jedného odberateľa na súvislom pozemku, ktorý tvorí samostatný, priestorovo uzavretý a trvalo elektricky navzájom pospájaný celok, ak keď má viac elektrických prípojok. Na účely fakturácie platia o odbernom mieste ustanovenia cenníka.

(6) Pri elektrickej trakcii ČSD a mestskej hromadnej dopravy sa za jedno odberné miesto považuje odber elektriny všetkých napájacích staníc jednej správy dráhy alebo mestského dopravného podniku od jedného dodávateľa (krajského energetického podniku). Na účely fakturácie sa za odberné miesto považuje odber jednej napájacej stanice.

Hospodárske zmluvy

§ 5

(1) V nadväznosti na výsledok prerokovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov podľa osobitných predpisov5) a v termínoch ustanovených pre rozpis vykonávacieho štátneho plánu sú povinní:

a) všetci veľkoodberatelia, ktorých nadriadené ministerstvá sú držiteľmi fondu elektriny, predložiť dodávateľovi potvrdenie svojho nadriadeného orgánu o výške prideleného ročného fondu elektriny a po dohode s dodávateľom ho rozdeliť na jednotlivé štvrťroky,

b) ostatní veľkoodberatelia prerokovať s dodávateľom výšku ročného fondu elektriny a po dohode s ním ho rozdeliť na jednotlivé štvrťroky,

c) strední odberatelia prerokovať s dodávateľom výšku ročného fondu elektriny a po dohode s ním ho rozdeliť na jednotlivé štvrťroky.

(2) Maloodberatelia svoje požiadavky na odber elektriny nepredkladajú.

§ 6

(1) Po splnení podmienok určených pre pripojenie odberných elektrických zariadení na zariadenie na verejný rozvod elektriny6) oznámi nový odberateľ dodávateľovi dokončenie montážnych prác a súčasne predloží prihlášku na odber elektriny. Pred pripojením predloží správu o vykonanej východiskovej revízii.7) Prihláška na odber elektriny musí sa u maloodberateľov opatriť potvrdením oprávnenej organizácie o odbornom vykonaní montáže odberných elektrických zariadení.8)

(2) Po splnení podmienok uvedených v odseku 1 a po uzavretí hospodárskej zmluvy je dodávateľ povinný začať s dodávkou elektriny od dohodnutého termínu.

(3) Odberatelia sú povinní predložiť dodávateľovi novú prihlášku na odber elektriny v týchto prípadoch:

a) veľkoodberatelia a strední odberatelia

1. pri zmene menovitého príkonu transformátora,

2. pri rekonštrukcii odberného elektrického zariadenia,

3. pri zvýšení odberu nad hodnotu dojednaného maximálneho príkonu (technického maxima) uvedeného v prihláške na odber elektriny,

4. pri zmene sadzby, ktorú vykonáva dodávateľ zásadne k 1. januáru nasledujúceho roka najmenej na 1 rok;

b) maloodberatelia

1. pri požadovanom zvýšení prípojnej hodnoty o 5 kW a viac (prípojnou hodnotou sa rozumie súčet výkonov všetkých elektrických spotrebičov podľa údajov na ich štítku alebo na svetelných zdrojoch),

2. pri zmene sadzby, ktorú vykonáva dodávateľ zásadne od začiatku odpočtového obdobia najmenej na jeden rok.

(4) Ak nový odberateľ preberá objekty, v ktorých je elektrické zariadenie pripojené na zariadenie na verejný rozvod elektriny, je povinný najneskôr 30 dní pred začatím odberu predložiť dodávateľovi novú prihlášku na odber elektriny a do 3 dní od prevzatia objektov oznámiť stav meracieho zariadenia (§ 10 ods. 1) ku dňu prevzatia alebo v tej istej lehote písomne oznámiť, že nehodlá elektrinu odoberať.

(5) Potvrdením prihlášky na odber elektriny dodávateľom je u maloodberateľov uzavretá hospodárska zmluva na odber elektriny zo zariadenia na verejný rozvod. Pravidlá odberu elektriny maloodberateľom sú ustanovené v § 8.

§ 7

(1) Hospodárske zmluvy na odber elektriny s veľkoodberateľmi a strednými odberateľmi sa uzavierajú pre každé odberné miesto osobitne. Náležitosťami potrebnými pre vznik zmluvy sú:

a) potvrdená prihláška na odber elektriny,

b) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú spravidla na neurčitý čas,

c) odberový diagram, v ktorom sa dojednáva najmä predmet a čas plnenia.

(2) Veľkoodberatelia a strední odberatelia sú povinní najneskôr 30 dní pred začatím odberu predložiť dodávateľovi návrh technických a dodacích podmienok na tlačive, ktoré im na požiadanie vydá dodávateľ. Dodávateľ predložený návrh buď potvrdí, alebo sa k nemu vyjadrí do 20 dní po jeho doručení.

(3) Veľkoodberatelia a strední odberatelia sú povinní dojednať s dodávateľom odberový diagram najneskôr do 10 dní pred začiatkom príslušného zmluvného obdobia, výnimočne podľa iných časových dispozícií dodávateľa.

(4) Predmetom hospodárskych zmlúv uzavieraných s veľkoodberateľmi je množstvo elektrickej práce a výška elektrického výkonu v zmluvnom období, ktoré je pri elektrickej práci štvrťročné a pri elektrickom výkone mesačné. V odberovom diagrame sa s veľkoodberateľmi dojednávajú tieto záväzné hodnoty:

a) zmluvné množstvo elektrickej práce na príslušný štvrťrok a jeho rozpis na jednotlivé mesiace,

b) hodinový priebeh zmluvného výkonu alebo zmluvný hodinový výkon v dopoludňajšej a odpoludňajšej smene pracovných dní,

c) mesačný zmluvný 1/4 hod. výkon kW (maximum),

d) hodnoty regulačných stupňov, ktorými sa upravuje zmluvná výška elektrického výkonu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení podľa jednotného regulačného plánu,

e) prípadne ďalšie hodnoty dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom.

(5) Predmetom hospodárskych zmlúv uzavieraných so strednými odberateľmi, s ktorými sa dojednalo technické maximum 150 kW a väčšie, je množstvo elektrickej práce a výška elektrického výkonu v zmluvnom období, ktoré je pri elektrickej práci štvrťročné a pri elektrickom výkone mesačné. V odberovom diagrame sa s týmito strednými odberateľmi dojednávajú tieto záväzné hodnoty:

a) zmluvné množstvo elektrickej práce na príslušný štvrťrok,

b) zmluvný hodinový výkon v dopoludňajšej a odpoludňajšej smene v pracovných dňoch,

c) mesačný zmluvný 1/4 hod. výkon kW (maximum).

(6) Predmetom hospodárskych zmlúv uzavieraných so strednými odberateľmi, s ktorými sa dojednalo technické maximum menšie ako 150 kW, je množstvo elektrickej práce v ročnom zmluvnom období. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy s týmito strednými odberateľmi je zápisnica s menovitým zoznamom elektrických spotrebičov, ktoré nesmú byť v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 7. do 11. hodiny a od 17. do 21. hodiny.

(7) V celkom mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môžu odberatelia bezodkladne na základe presunového listu požiadať dodávateľa o úpravu zmluvného množstva elektrickej práce, najneskôr však

a) veľkoodberatelia a strední odberatelia s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším 10 dní pred koncom zmluvného obdobia,

b) strední odberatelia s dojednaným technickým maximom menším ako 150 kW 20 dní pred koncom zmluvného obdobia.

§ 8

(1) Maloodberatelia môžu odoberať elektrinu do výšky určeného ročného limitu spotreby.

(2) Základom pre určenie ročného limitu spotreby elektriny maloodberateľa je skutočný odber v predchádzajúcom kalendárnom roku, najviac však limit spotreby určený na tento predchádzajúci rok.

(3) Federálne ministerstvo palív a energetiky oznámi ústredným orgánom maloodberateľov a vyhlási vždy na nasledujúci kalendárny rok v hromadných oznamovacích prostriedkoch usmerňujúcu hranicu na určenie ročného limitu spotreby (§ 3 ods. 2).

(4) Limit spotreby sa určuje pre každé odberné miesto maloodberateľa, aj keď sa odber meria niekoľkými elektromermi. Odber elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia a samostatne meraný sa do limitu nepočíta.

(5) Povinnosť určenia ročného limitu spotreby sa nevzťahuje na maloodberateľov, ktorých odber v odbernom mieste

a) nepresahuje 1200 kWh alebo

b) uskutočňuje sa v spoločne užívaných priestoroch a zariadeniach obytných domov alebo

c) následne sa účtuje občanom alebo

d) je určený pre prevádzku zdravotníckych zariadení,9) zariadení sociálnej starostlivosti,10) materských škôl, ubytovní, internátov, vysokoškolských internátov, rekreačných zariadení a pionierskych táborov alebo

e) je určený výhradne pre zariadenia v automatickej prevádzke bez stálej obsluhy.

(6) V prípade, že maloodberateľ v priebehu predchádzajúceho roka alebo v priebehu bežného roka

a) predložil prihlášku na odber elektriny (§ 6 ods. 1, 3 a 4) alebo

b) zvýšil alebo znížil odber elektriny v dôsledku zvýšeného alebo zníženého využitia svojho účelového zariadenia,

určuje sa limit výpočtom z inštalovaného príkonu jednotlivých využívaných spotrebičov a z predpokladaného najnutnejšieho času ich využitia.

(7) Limit spotreby podľa odsekov 2 a 3 alebo podľa odseku 6 určí maloodberateľ na predpísanom tlačive. Limit spotreby musí byť určený do 1 mesiaca od začiatku bežného roka alebo zmeny v odberových pomeroch, ku ktorým došlo v priebehu bežného roka, a potvrdený nadriadeným orgánom maloodberateľa.11)

(8) V každom odbernom mieste musí byť pre potreby kontroly k dispozícii písomný doklad o výške určeného ročného limitu spotreby elektriny.

§ 9

Ukončenie odberu

(1) Ukončenie odberu je povinný každý odberateľ písomne oznámiť dodávateľovi najneskoršie 30 dní vopred a umožniť dodávateľovi vykonanie posledného odpočtu, odobratie meracích zariadení (§ 10 ods. 1), prípadne vykonanie ďalších opatrení súvisiacich s ukončením odberu.

(2) Ak odberateľ ukončenie odberu neoznámi alebo ak dodávateľovi neumožní vykonanie posledného odpočtu, je povinný uhradiť odobratú elektrinu včítane odplaty za používanie meracích zariadení (§ 10 ods. 1), transformátorov a pod. až do podania prihlášky na odber novým odberateľom alebo odobratia meracích zariadení.

Meranie a odpočty

§ 10

(1) Odber elektriny zo zariadenia na verejný rozvod meria dodávateľ spravidla v mieste, kde elektrina prechádza zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa, a to podľa údajov vlastného meracieho, pomocného a ovládacieho zariadenia (ďalej len „meracie zariadenie“), ktoré odberateľovi za odplatu namontuje a zapojí. Umiestnenie a druh meracieho zariadenia, ako aj spôsob merania určí dodávateľ. Dodávateľ môže v prípade potreby vymeniť na svoj náklad svoje meracie zariadenie namontované u odberateľa.

(2) Odberateľ je povinný v dohodnutom termíne upraviť svoje odberné zariadenie v mieste merania odberu elektriny podľa pokynu dodávateľa, pokiaľ to vyžaduje prehĺbenie jednotného riadenia odberu a spotreby elektriny.

(3) Odberateľ je povinný starať sa, aby nedošlo k poškodeniu alebo odcudzeniu meracích zariadení, sledovať ich riadny chod a všetky závady v meraní najneskoršie do 3 dní po zistení ohlásiť písomne dodávateľovi.

(4) Odberatelia môžu pre vlastnú potrebu (pre jednotlivé prevádzky závodu) a na svoj náklad namontovať vlastné kontrolné a podružné elektromery zapojené za hlavným elektromerom dodávateľa a zreteľne označené. Stavy týchto elektromerov dodávateľ neodpočítava a na ich osadenie, pokiaľ nie sú zapojené na meracie transformátory hlavného merania, netreba mať súhlas dodávateľa; odberateľ však pri osadení prihliada na ich účelnosť, najmä z hľadiska tvorby noriem spotreby elektriny.

(5) Namontovať kontrolné meracie zariadenia odberateľa v prípadoch, keď treba ich pripojiť na meracie transformátory, alebo využívať impulzy a ovládacie zariadenia meracích súprav dodávateľa možno len so súhlasom dodávateľa. Toto pripojenie vykonáva dodávateľ na náklad odberateľa.

§ 11

(1) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meracích zariadení, môže písomne požiadať dodávateľa o ich preskúšanie.

(2) Dodávateľ je povinný vymeniť meracie zariadenie a vykonať jeho skúšku do 30 dní po tom, čo dostal žiadosť odberateľa. Skúška sa vykoná podľa technických noriem:12)

a) ak sa zistí, že údaj skúšaného meracieho zariadenia sa neodchyľuje od skutočnej hodnoty viac než pripúšťa technická norma,12) uhrádza odberateľ všetky náklady spojené s jeho výmenou a preskúšaním,

b) ak sa zistí, že meracie zariadenie uvádza hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac než pripúšťa technická norma,12) uhradí zvýhodnená organizácia sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch, a to odo dňa, keď závada vznikla, a ak ju nemožno zistiť, odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou a preskúšaním meracieho zariadenia uhrádza v tomto prípade dodávateľ.

(3) Ak nemožno presne zistiť spotrebu činnej (wattovej) elektriny alebo hodnoty odberu potrebné na výpočet účinníka za čas závady na meracom zariadení, ustanoví dodávateľ potrebné hodnoty podľa rozsahu a druhu poruchy:

a) u veľkoodberateľov a stredných odberateľov na základe

1. údajov porovnateľného uceleného obdobia počas zmluvného obdobia, keď údaje boli merané správne,

2. fakturačných hodnôt z minulého porovnateľného obdobia, keď údaje boli merané správne,

3. dojednaných hodnôt na príslušné zmluvné obdobie;

b) u maloodberateľov na základe spotreby v rovnakom období minulého roka upravenej podľa trendu spotreby elektriny.

(4) Pri nových odberoch alebo pri zmene odberových pomerov môže dodávateľ určiť spotrebu podľa priemerných spotrieb nameraných v ďalších obdobiach, prípadne iným, s odberateľom dohodnutým spôsobom.

(5) Ak pri dodávke vznikla závada na zariadení, ktorým sa meria denná a nočná spotreba, určí sa celá spotreba od posledného odpočtu až do odstránenia poruchy v pomere dennej a nočnej spotreby za obdobie, v ktorom meracie zariadenie správne fungovalo.

§ 12

(1) Odpočty elektromerov na meranie činnej, prípadne jalovej elektriny vykonáva dodávateľ takto:

a) u veľkoodberateľov a stredných odberateľov s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším mesačne v pravidelných mesačných intervaloch,

b) u stredných odberateľov s dojednaným technickým maximom menším než 150 kW v pravidelných mesačných intervaloch, pokiaľ sa v zmluve nedohodlo inak,

c) u maloodberateľov najdlhšie v dvanásťmesačných intervaloch.

(2) Odpočty elektromerov na meranie činnej a jalovej elektriny na účely sledovania a vyhodnocovania spotreby a odberu elektriny vykonáva odberateľ takto:

a) veľkoodberatelia a strední odberatelia s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším, u ktorých je odoberaný výkon predmetom zmluvy a meria sa iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima, sú povinní vykonávať smenové odpočty odberu a spotreby elektriny v pracovných dňoch o 6., 14. a 22. hodine, ďalej vykonávať v hodinách, keď sa uplatňujú záväzné opatrenia slúžiace na usmernenie odberu a spotreby elektriny, vykonávať hodinové odpočty a viesť o tom aj písomný záznam. Súčasťou týchto smenových odpočtov je aj záznam o dosiahnutom 1/4 hod. kW maxime. Výnimky z povinnosti vykonávať smenové a hodinové odpočty povoľuje podľa druhu odberu dodávateľ,

b) veľkoodberatelia a strední odberatelia s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším, u ktorých sa odoberaný výkon meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima a ktorí sú zaradení v regulačnom pláne, sú povinní, pokiaľ bol vyhlásený niektorý zo stupňov jednotného regulačného plánu určujúci im dodržať alebo znížiť spotrebu elektriny, vykonávať hodinové odpočty elektriny a viesť o tom aj písomný záznam,

c) veľkoodberatelia a strední odberatelia, ktorí sú povinní vykonávať odpočty elektromerov podľa písmen a) a b), sú povinní predkladať dodávateľovi písomné záznamy o týchto odpočtoch za predchádzajúce ukončené mesiace pri dojednávaní odberových diagramov podľa § 7 ods. 3.

(3) Veľkoodberatelia a strední odberatelia s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším sú povinní sledovať a vyhodnocovať hodinový priebeh odberu elektriny v druhej strede v mesiaci a okrem toho aj v sobotu a v nedeľu po druhej strede v júni a v decembri. Títo odberatelia sú povinní vo všetkých položkách vyplnený a potvrdený výkaz odoslať dodávateľovi do 3 pracovných dní po sledovanom dni. Nesprávne alebo neúplne vyplnený výkaz sa považuje za neodoslaný.

(4) Maloodberatelia sú povinní vykonávať v každom odbernom mieste pravidelné mesačné odpočty odberu elektriny vždy v posledný pracovný deň v mesiaci a viesť o tom písomný záznam na predpísanom tlačive; to sa nevzťahuje na odbery uvedené v § 8 ods. 5 písm. b) a e).

Obmedzenie a prerušenie dodávky

§ 13

Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny:

a) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbových a revíznych prác na zariadení dodávateľa prerokovaných s odberateľom aspoň 40 dní vopred,

b) pri zmene napätia alebo druhu dodávanej elektriny,

c) pri udalostiach charakteru živelnej pohromy (napr. pri búrke, víchrici, požiari, povodni, zosunutí pôdy, námraze, hmle),

d) pri likvidácii systémových a závažných porúch v elektrizačnej sústave ČSSR,

e) pri mimoriadnych udalostiach narúšajúcich prevádzku navzájom pospájaných elektrizačných sústav v rámci Centrálnej dispečerskej organizácie štátov RVHP,

f) pri vykonávaní regulačných opatrení podľa jednotného regulačného plánu alebo pri ich nedodržaní odberateľom a pri vykonávaní dispečerských opatrení podľa vypínacieho plánu,

g) ak zariadenie odberateľa nevyhovuje osobitným predpisom do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života alebo majetku,

h) ak odberateľ zabraňuje alebo neumožní dodávateľovi prístup k meracím prístrojom a elektrickým zariadeniam,

ch) ak sa u odberateľa zistil neoprávnený odber,

i) ak odberateľ bez súhlasu dodávateľa zmení počet alebo prípojnú, prípadne dojednanú hodnotu transformátorov slúžiacich u odberateľa na priamy odber elektriny zo zariadenia na verejný rozvod,

j) ak odberateľ v dohodnutom termíne nesplní príkaz dodávateľa na odstránenie závad v odberom elektrickom zariadení, ktoré môže spôsobiť nadmerné straty pri spotrebe elektriny, mimoriadny pokles alebo kolísanie napätia u iných odberateľov, prípadne ak neodstráni rušenie telekomunikačného zariadenia energetiky, hromadného diaľkového ovládania, rušenie rozhlasu, televízie alebo iných telekomunikačných zariadení,

k) ak odberateľ prenechá elektrinu bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom,

l) ak zariadenie odberateľa má horší účinník než 0,7, prípadne horší účinník, než ktorý je dohodnutý medzi dodávateľom a odberateľom a odberateľ nevyhovel v danej lehote výzve dodávateľa na jeho zlepšenie,

m) ak odberateľ prekročí príkon (technické maximum) potvrdený dodávateľom v prihláške na odber elektriny,

n) z nevyhnutných prevádzkových dôvodov; toto prerušenie však v čase, keď odberateľ mal podľa zmluvy nárok odoberať elektrinu, nesmie byť v jednotlivých prípadoch dlhšie než 15 minút, výnimočné prípady sa môžu v zmluve dohodnúť individuálne podľa technických možností dodávateľa,

o) pre neplatenie za odobratú elektrinu tým odberateľom, ktorí nesplnili svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú im dodávateľ určil s upozornením, že im preruší dodávku.

§ 14

(1) Obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny podľa § 13, okrem prípadov uvedených v písmenách c), d), e), f) a n) je dodávateľ povinný oznamovať všetkým veľkoodberateľom písomne, prípadne iným, navzájom dohodnutým spôsobom. Stredným odberateľom je dodávateľ povinný oznamovať obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny len v celkom výnimočných prípadoch, keď sa na tom organizácie z vážnych dôvodov dohodnú v zmluve.

(2) Presný termín obmedzenia alebo prerušenia dodávky elektriny na vykonávanie plánovaných opráv, údržbových a prevádzkových prác prerokovaných podľa § 13 písm. a) je dodávateľ povinný oznámiť aspoň 10 dní vopred veľkoodberateľom a tým stredným odberateľom, s ktorými sa na tom dohodol.

(3) Pri zistení závad na odberom elektrickom zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života alebo majetku, odpojí dodávateľ závadné zariadenia ihneď po zistení závady; ak odberateľ nie je pri odpojení prítomný, upovedomí ho o tom bez meškania.

(4) Zmenu napätia alebo druhu elektriny je dodávateľ povinný oznámiť odberateľom písomne do 30 dní po schválení prípravnej dokumentácie stavby potrebnej na vykonanie zmeny.

§ 15

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá elektrinu bez zmluvy s dodávateľom, mimo prípadov, keď sa hospodárska zmluva neuzavrela pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ urobí také opatrenia, aby meracie zariadenia spotrebu elektriny buď nezaznamenávali, alebo ju zaznamenávali nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenia používa,

c) ak odberateľ prenechá elektrinu bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom, alebo ak elektrinu odoberá pre spotrebiče, ktorých používanie je podľa osobitných predpisov zakázané, alebo ak bez ohlásenia používa transformátor vyššej prípojnej hodnoty než sa uvádza v prihláške na odber elektriny,

d) ak odberateľ poškodí meracie zariadenie, jeho úradné alebo podnikové plomby, alebo ak neohlási náhodné poškodenie do 3 dní po jeho zistení,

e) ak maloodberateľ zvýši prípojnú hodnotu svojho odberného zariadenia o 5 kW a viac bez súhlasu dodávateľa [§ 6 ods. 3 písm. b)],

f) ak maloodberateľ odoberá elektrinu v odbernom mieste bez určenia limitu spotreby, aj keď sa na neho táto povinnosť vzťahuje.

(2) Množstvo elektriny neoprávnene odobratej pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa zisťuje tak, že sa berú do úvahy

a) pri odberateľoch elektriny nízkeho napätia štítkové výkony všetkých zistených spotrebičov nemeraných, nesprávne meraných alebo neoprávnene použitých, vynásobené časom využitia zodpovedajúcim zisteným skutočnostiam,

b) pri odberateľoch elektriny vysokého alebo veľmi vysokého napätia štítkové výkony všetkých transformátorov slúžiacich na priamy odber zo zariadenia na verejný rozvod elektriny, a to po 16 hodín denne, pokiaľ sa nezistil iný čas využitia,

c) pri veľkoodberateľoch a stredných odberateľoch dojednané technické maximum.

(3) Denná spotreba určená podľa odseku 2 sa násobí počtom dní neoprávneného odberu, a ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, vyúčtuje sa odber za celé posledné odpočtové obdobie.

(4) Ak u maloodberateľov nemožno zistiť počet a druh skutočne používaných spotrebičov, určia sa za základ výpočtu náhrady údaje, ktoré sú uvedené v zmluve.

(5) Úhrnná suma vyúčtovaná za neoprávnený odber nesprávne meraný sa zníži o sumy zaplatené za čas neoprávneného odberu.

(6) K sume vypočítanej podľa odsekov 3 a 5 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu.

§ 16

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dohodnutého množstva elektrickej práce sa určí penále, a to u veľkoodberateľov a stredných odberateľov s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším štvrťročne, a u ostatných stredných odberateľov ročne takto:

a) ak dodávateľ nedodá množstvo dohodnuté pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,50 Kčs za každú nedodanú kWh,

b) ak odberateľ neodoberie množstvo dohodnuté pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,50 Kčs za každú neodobratú kWh,

c) ak odberateľ prekročí množstvo dohodnuté pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2 Kčs za každú prekročenú kWh.

(2) Za nedodanie alebo prekročenie dohodnutého elektrického výkonu určuje sa penále mesačne takto:

a) ak dodávateľ nedodá elektrický výkon v kW dohodnutý odberovým diagramom pre jednotlivé odberné miesta, alebo ak preruší dodávku elektriny na viac než 15 minút, a to súvisle v čase, keď bol odberateľ podľa diagramu oprávnený elektrinu odoberať, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,10 Kčs za každý nedodaný kW a hodinu,

b) ak odberateľ, u ktorého sa elektrický výkon meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima, prekročí dohodnutý mesačný štvrťhodinový výkon v kW v určených pásmach energetických špičiek, prípadne v čase mimo špičky, pokiaľ bol vyhlásený niektorý zo stupňov jednotného regulačného plánu určujúci dodržanie alebo zníženie spotreby elektriny, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 300 Kčs za každý prekročený kWh,

c) ak odberateľ, u ktorého sa odber elektriny meria zariadením s grafickou registráciou (maxigraf, printomaxigraf alebo maxiprint) alebo u ktorého sa priebeh odoberaného elektrického výkonu zisťuje pravidelným odpočítavaním príslušného elektromeru, prekročí dojednaný odberový diagram v určených pásmach energetických špičiek, prípadne aj v čase mimo špičky, alebo ho neznížil, pokiaľ bol vyhlásený niektorý zo stupňov jednotného regulačného plánu určujúci dodržanie alebo zníženie spotreby elektriny, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále, a to vo výške:

- 5 Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení do 5 % hodnoty odberového diagramu,

- 10 Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení do 10 % hodnoty odberového diagramu,

- 20 Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení nad 10 % hodnoty odberového diagramu,

d) ak dodávateľ, orgán Štátnej energetickej inšpekcie alebo kontrolný orgán Federálneho ministerstva palív a energetiky pri kontrole zistí, že odberateľ, s ktorým sa dojednal zmluvný hodinový výkon a ktorého odber sa meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima, prekročil v ustanovených pásmach energetických špičiek, prípadne aj v čase mimo špičky dohodnutý hodinový výkon alebo ho neznížil v čase vyhlásenia regulačných stupňov alebo iných záväzných opatrení určujúcich mu dodržanie alebo zníženie spotreby elektriny, je povinný zaplatiť dodávateľovi za každý zistený prípad prekročenia penále vo výške

- 5 Kčs za každý kW pri prekročení do 5 % dohodnutej hodnoty,

- 10 Kčs za každý kW pri prekročení do 10 % dohodnutej hodnoty,

- 20 Kčs za každý kW pri prekročení nad 10 % dohodnutej hodnoty.

(3) Za prekročenie určeného limitu spotreby (§ 8 ods. 7) je maloodberateľ povinný do 30 dní po skončení roka sám vypočítať a zaplatiť penále vo výške 4 Kčs za každú prekročenú kWh; toto penále sa pri omeškaní s jeho zaplatením zvyšuje o 0,1 % za každý deň omeškania.

(4) Za nedodržanie kmitočtu a napätia sa určuje penále takto:

ak dodávateľ dodáva elektrinu súvisle dlhšie než 15 minút pri kmitočte či napätí nižšom alebo vyššom, než sa dohodlo, alebo ak elektrinu dodáva súčasne pri nižšom alebo vyššom kmitočte a napätí, je povinný zaplatiť penále odberateľovi vo výške 0,50 Kčs za každú kWh dodanú pri vyššom alebo nižšom kmitočte alebo napätí. Toto penále sa platí len v tom prípade, ak sa dodržiavanie kmitočtu a napätia môže zisťovať úradne overenými prístrojmi s grafickým zaznamenávaním.

(5) Organizácia, ktorá nedodržala lehotu určenú v § 5 ods. 1, § 10 ods. 3, § 11 ods. 2, § 12 ods. 3, je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále vo výške 100 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 2500 Kčs za každý prípad.

(6) Za neoprávnený odber podľa § 15 ods. 1 písm. a), b) a f) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny neoprávnene odobratej elektriny, určenej podľa príslušnej cenníkovej sadzby.

(7) Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2500 Kčs

a) za neoprávnený odber podľa § 15 ods. 1 písm. c), d) a e),

b) za odoberanie elektriny pre spotrebiče, ktorých používanie alebo pripájanie je touto vyhláškou (§ 2 ods. 9, 10 a § 7 ods. 6) alebo osobitnými predpismi13) zakázané alebo časovo obmedzené,

c) za prekročenie technického maxima dojednaného v hospodárskej zmluve v 1/4 hod. intervale v akomkoľvek čase, ak sa elektrický výkon meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima,

d) za neohlásenie poruchy na kompenzačnom zariadení na vykompenzovanie jalového príkonu transformátora,

e) za neumožnenie prístupu k meracím prístrojom a k odbernému elektrickému zariadeniu [§ 13 písm. h)],

f) za neupravenie odberného zariadenia v dohodnutom termíne [§ 2 ods. 5, § 10 ods. 2, § 13 písm. j)],

g) za nedodržanie povinnosti podľa § 12 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 4,

a to za každý zistený prípad, a v prípade uvedenom pod písmenom b) za každý zistený spotrebič.

(8) Za nedodržanie povinnosti podľa § 2 ods. 6 pri zhoršení účinníka oproti určenej neutrálnej hodnote je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,50 Kčs za každú odobratú kVArh, najmenej však 2000 Kčs mesačne. Pri meraní na sekundárnej strane transformátora sa do výpočtu účinníka započítavajú aj jalové straty transformátora naprázdno. Toto penále sa v rokoch 1983 až 1985 neúčtuje a nevymáha.

(9) Za prekročenie technického maxima dojednaného v hospodárskej zmluve je odberateľ, u ktorého sa odber elektriny meria zariadením s grafickou registráciou, povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 10 Kčs, za každý prekročený kW v štvrťhodinovom intervale, najmenej však 1000 Kčs.

(10) Lehota na uplatnenie práva na zaplatenie penále podľa odseku 3 je dva roky.

§ 17

Fakturovanie a platenie

(1) Fakturovanie a platenie upravujú osobitné predpisy.14)

(2) Všetky platby za dodávky elektriny sa vykonávajú na základe príkazov dodávateľov (inkasný spôsob).15)

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY ELEKTRINY DO ZARIADENIA NA VEREJNÝ ROZVOD

Hospodárske zmluvy

§ 18

(1) Po splnení všetkých podmienok určených energetickým podnikom pre pripojenie závodnej elektrárne na zariadenie na verejný rozvod16) oznámi organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň začatie prevádzky v závodnej elektrárni energetickému podniku najneskoršie 90 dní pred jej pripojením na verejný rozvod; pred pripojením predloží správu o vykonanej východiskovej revízii, preukazujúcu vyhovujúci stav.7)

(2) Najneskoršie 90 dní pred začiatkom ročného obdobia je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná po predchádzajúcom prerokovaní predložiť príslušnému energetickému podniku

a) pri závodných elektrárniach s inštalovaným výkonom nad 1 MW plán opráv hlavného energetického zariadenia závodnej elektrárne na nasledujúci rok s uvedením výšky pohotového výkonu v jednotlivých obdobiach (rok, štvrťrok, mesiac),

b) pri ostatných závodných elektrárniach priemerný hodinový výkon v určenom pásme energetických špičiek v pracovných dňoch v ročných a štvrťročných hodnotách.

(3) V nadväznosti na prerokovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov podľa osobitných predpisov5) a v termínoch určených na rozpis vykonávacieho štátneho plánu je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná predložiť energetickému podniku potvrdenie svojho nadriadeného orgánu o výške

a) ročného fondu elektriny pre vlastnú účelovú spotrebu včítane vlastnej spotreby závodnej elektrárne,

b) ročnej výroby elektriny na svorkách generátorov,

c) ročného množstva elektrickej práce a elektrického výkonu na dodávku do zariadenia na verejný rozvod

a po dohode s energetickým podnikom v súlade s plánom opráv hlavného energetického zariadenia závodnej elektrárne ju rozdeliť na jednotlivé štvrťroky.

(4) Hodnoty podľa odsekov 2 a 3 sú záväzným podkladom na uzavretie hospodárskej zmluvy podľa § 19.

(5) Výrobu elektriny v závodných elektrárniach riadi prostredníctvom dispečerských orgánov energetická organizácia podľa dispečerského poriadku na riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy ČSSR. Dôsledky dispečerského riadenia dohodnú organizácie pri uzavieraní hospodárskych zmlúv.

§ 19

(1) Hospodárske zmluvy na dodávku elektriny zo závodnej elektrárne do zariadenia na verejný rozvod sa uzavierajú pre každú závodnú elektráreň osobitne. Náležitosťami potrebnými pre vznik zmluvy sú:

a) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú spravidla na neurčitý čas,

b) výrobný, odberový, dodávkový a spotrebný diagram; ďalej len „diagram“), v ktorom sa dojednáva predmet a čas plnenia.

(2) Predmetom hospodárskych zmlúv je množstvo elektrickej práce a výška elektrického výkonu dodávané do zariadenia na verejný rozvod v zmluvnom období, ktoré je pri elektrickej práci štvrťročné a pri elektrickom výkone mesačné.

(3) Organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň je povinná najneskoršie 60 dní pred pripojením na zariadenie na verejný rozvod predložiť energetickému podniku návrh technických a dodacích podmienok na tlačive, ktoré jej na požiadanie vydá energetický podnik. Energetický podnik predložený návrh buď potvrdí, alebo sa k nemu vyjadrí najneskoršie do 20 dní po jeho doručení.

(4) Organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň je povinná dojednať s energetickým podnikom diagram v období 20 až 10 dní pred začiatkom príslušného obdobia, výnimočne podľa iných dohodnutých dispozícií.

(5) V diagrame sa dojednávajú tieto záväzné hodnoty:

a) množstvo elektrickej práce dodávanej do zariadenia na verejný rozvod v rozdelení na jednotlivé mesiace,

b) hodinový priebeh elektrického výkonu dodávaného do zariadenia na verejný rozvod v závodných elektrárňach s inštalovaným výkonom nad 1 MW a v ostatných závodných elektrárňach priemerný hodinový výkon v pásme energetických špičiek v dopoludňajšej a odpoludňajšej smene,

c) hodnoty regulačných stupňov, ktorými sa upravuje zmluvná výška elektrického výkonu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení podľa jednotného regulačného plánu,

d) množstvo elektrickej práce a výška elektrického výkonu odoberaného zo závodnej elektrárne pre vlastnú účelovú spotrebu včítane vlastnej spotreby v závodnej elektrárni.

(6) Organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň môže v odôvodnených prípadoch, keď došlo k poruchám alebo haváriám na výrobnom zariadení v závodnej elektrárni, alebo keď treba urobiť neplánovanú opravu, požiadať energetický podnik o poskytnutie výpomocnej dodávky. Energetický podnik poskytne výpomocnú dodávku až do výšky rezervného výkonu a za podmienok dohodnutých v zmluve.

(7) Pokiaľ organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň odoberá elektrinu aj zo zariadenia pre verejný rozvod, platí pre tento odber ustanovenie druhej časti.

§ 20

Meranie a odpočty

(1) Dodávky elektriny do zariadení na verejný rozvod sa merajú spravidla v mieste, kde elektrina prechádza zo zariadenia organizácie prevádzkujúcej závodnú elektráreň do zariadenia na verejný rozvod podľa zásad uvedených v § 10.

(2) Výroba elektriny v závodnej elektrárni sa meria na svorkách generátorov meracím zariadením organizácie prevádzkujúcej závodnú elektráreň, ktorá si ich obstaráva, namontuje, zapája a udržiava.

(3) Odpočty elektromerov na meranie činnej a jalovej elektriny dodávanej do zariadenia na verejný rozvod na účely fakturovania vykonáva organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň za účasti energetického podniku v pravidelných mesačných intervaloch.

(4) Odpočty elektromerov na meranie činnej a jalovej elektriny na účely sledovania a vyhodnocovania výroby, odberu, dodávky a spotreby elektriny vlastného závodu vykonávajú organizácie prevádzkujúce závodnú elektráreň takto:

a) organizácie prevádzkujúce závodnú elektráreň s inštalovaným výkonom nad 1 MW odpočítavajú, sledujú a vyhodnocujú skutočne dosiahnuté hodinové a smenové hodnoty výroby, odberu, dodávky a spotreby elektriny v čase od 6. do 22. hodiny,

b) ostatné organizácie prevádzkujúce závodnú elektráreň odpočítavajú, sledujú a vyhodnocujú skutočne dosiahnuté smenové hodnoty výroby, odberu, dodávky a spotreby elektriny v pracovných dňoch o 6., 14. a 22. hodine, pokiaľ sa v zmluve nedohodlo inak.

(5) Organizácie prevádzkujúce závodné elektrárne sú povinné sledovať a vyhodnocovať hodinový priebeh výroby, odberu, dodávky a spotreby elektriny v druhej strede v mesiaci a okrem toho aj v sobotu a v nedeľu po druhej strede v júni a decembri. Organizácie sú povinné vo všetkých položkách vyplnený a potvrdený výkaz odoslať energetickému podniku do 3 pracovných dní po sledovanom dni. Nesprávne alebo neúplne vyplnený výkaz sa považuje za neodoslaný.

§ 21

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie dohodnutého množstva elektrickej práce do zariadenia na verejný rozvod je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále vo výške 0,20 Kčs za každú kWh.

(2) Za nedodanie dohodnutého elektrického výkonu do zariadenia na verejný rozvod v určených pásmach energetických špičiek, prípadne aj v čase mimo špičky, pokiaľ bol vyhlásený niektorý zo stupňov jednotného regulačného plánu určujúci dodržanie alebo zníženie spotreby elektriny, je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále vo výške 0,20 Kčs za kW a hodinu, najmenej však 500 Kčs.

(3) Za prekročenie elektrického výkonu odoberaného zo závodnej elektrárne na vlastnú účelovú spotrebu v závode v čase vyhlásenia niektorých zo stupňov jednotného regulačného plánu určujúcich dodržanie alebo zníženie spotreby elektriny, je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále podľa § 16 ods. 2 písm. c). Penále nie je povinná zaplatiť v prípade, že zníži vlastnú účelovú spotrebu tepla a tým zvýši elektrický výkon dodávaný do zariadenia na verejný rozvod o množstvo zodpovedajúce určenému zníženiu vlastnej účelovej spotreby.

(4) Organizácie prevádzkujúce závodnú elektráreň, ktorá nedodržala lehotu určenú v § 18 ods. 1, 2, 3, § 19 ods. 4 a § 20 ods. 5 je povinná zaplatiť energetickému podniku penále vo výške 100 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 2500 Kčs.

(5) Za nedodržanie povinností uložených v § 20 ods. 4 je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále vo výške 50 Kčs za každý deň nesplnenia tejto povinnosti, najviac však 1000 Kčs za príslušný mesiac.

(6) Za prekročenie odberu dohodnutého rezervného výkonu je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále vo výške podľa § 16 ods. 2 písm. c) alebo d).


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

(1) Organizácie sa nemôžu v zmluve dohodnúť odchylne od ustanovení tejto vyhlášky, okrem tých ustanovení, v ktorých sa odchylná úprava dohodou strán výslovne pripúšťa.

(2) Dodávky elektriny pre osobitné zariadenia Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra ČSR, Ministerstva vnútra SSR a Federálneho ministerstva spojov sa riadia osobitnými dohodami uzavretými medzi Federálnym ministerstvom palív a energetiky a týmito ministerstvami. Odbery elektriny Kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky sa riadia osobitnou dohodou uzavretou s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.

§ 23

Penále podľa vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 72/1981 Zb. o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkov pri dodávkach a odbere elektriny, zaplatené za odpočtové obdobie začínajúce pred 1. januárom 1983 a končiace za účinnosti tejto vyhlášky sa započítava pomernou časťou do penále podľa § 16 ods. 3. Pomernou časťou penále sa rozumie toľko šestín penále, koľko mesiacov z odpočtového obdobia patrí do roka 1983.

§ 24

Zrušuje sa druhá časť vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb.

§ 25

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 34 0035 Povolené odchýlky napätia elektrizačných sústav na striedavý prúd.

2) ČSN 33 4570 Elektrotechnické predpisy. Hromadné diaľkové ovládanie.

3) Používanie elektriny na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody sa riadi smernicami Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 22/1977 o projektovaní, zriaďovaní a prevádzkovaní elektrického vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody, doplnenými smernicami č. 24/1981, vykonávacími pokynmi k nim a smernicami Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 15/1980 o racionálnom využívaní tepelnej energie pri vykurovaní a dodávke teplej úžitkovej vody pre bytový fond, vybavenosť, administratívne a prevádzkové účely.

4) Ide o opatrenia, ktoré nemenia podmienky cenníka.

5) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže ČSSR č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

6) Vyhláška Ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú. v. (Ú. l.) o jednotných podmienkach pre pripojovanie odberných elektrických zariadení k zariadeniam pre verejný rozvod elektriny (pripojovacie podmienky).
Smernice Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 22/1977 doplnené smernicami č. 24/1981.

7) ČSN 34 3800 Revízia elektrických zariadení a hromozvodov.

8) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu č. 50/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektronike.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.
Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu č. 20/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

9) § 34 až 38 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

10) § 37 zákona ČNR č. 129/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.
§ 37 zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

11) Nadriadeným orgánom maloodberateľa sa rozumie ten orgán alebo organizácia, ktorá v zmysle stanov, štatútu alebo organizačného poriadku riadi maloodberateľa.

12) PNÚ 22 10.2 Elektromery. Metódy skúšania pre úradné overovanie.

13) Napríklad vyhláška Ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú.v. (Ú. l.).

14) § 14 a 15 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

15) § 24 ods. 1 písm. c) vyhlášky predsedu Štátnej ban ky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

16) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
Vyhláška Ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 79/1957 Zb.