Zákon č. 170/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Čiastka 36/1982
Platnosť od 17.12.1982 do24.06.1992
Účinnosť od 01.01.1983 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.

OBSAH

170

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 16. decembra 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Príjmami Fondu sú:

a) odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu,1)

b) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej ,socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“).".

2. § 5 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Z Fondu sa môžu poskytovať subvencie alebo pôžičky na

a) výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu a prevádzku odvodnení a závlah poľnohospodárskych pozemkov a na nevyhnutné investície umožňujúce plné využitie týchto zariadení,

b) úpravu vodných tokov, s výnimkou tokov vodohospodársky významných,2)

c) zriaďovanie malých vodných nádrží ako zdrojov vody pre závlahy,

d) výstavbu a obnovu rybníkov,

e) výstavbu hnojísk, močovkových nádrží, silážnych jám a kompostární,

f) zriaďovanie pasienkových hospodárstiev,

g) výstavbu a úpravy spevnených poľných ciest,

h) zakladanie ovocných sadov, viníc a chmeľníc,

i) čistenie rybníkov vykonané v súvislosti s riešením vodného režimu,

k) hospodársko-technické úpravy pozemkov,3)

l) ďalšie zúrodňovacie práce, a to

1. rekultivácie nevyužívanej pôdy,

2. rekultivácie lúk a pasienkov,

3. rekultivácie a zúrodňovanie piesočnatých a ťažkých pôd,

4. rekultivácie a zvyšovanie úrodnosti ornej pôdy,

5. protierózne opatrenia, terasovanie svahov a technické úpravy pôdy (rekultivácie starých ciest a jám, odstraňovanie krovia, kríkov, náletov, kameňov a terénnych nerovností),

6. melioračné vápnenie,

7. navážanie vhodných prírodných alebo odpadových látok na pozemky pre trvalé zlepšenie pôdnej štruktúry a zvýšenie úrodnosti.

(2) Prostriedky z Fondu sa neposkytujú na rekultivácie pozemkov vykonávané investormi podľa predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.4)".

3. V § 7 v druhej vete sa vypúšťajú slová „hospodáriace na pôde".

4. V § 9 v prvej vete sa vypúšťajú slová „Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet")".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).
Nariadenie vlády ČSSR č. 103/1976 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

2) § 32 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) Vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.

4) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).