Zákon č. 168/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Čiastka 36/1982
Platnosť od 17.12.1982 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1983

168

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 16. decembra 1982

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 75 135 075 000 Kčs celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 75 135 075 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 10 764 000 000 Kčs a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 8 805 400 000 Kčs (príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu republiky určených týmto zákonom v cenách platných k 1. januáru 1983; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov.

§ 3

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 168/1982 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Tabuľka 01

Príloha č. 2 zákona SNR č. 168/1982 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Tabuľka 02