164

ZÁKON

z 15. decembra 1982

o dôchodkovej dani

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Týmto zákonom sa upravuje:

a) dôchodková daň,

b) príspevok na sociálne zabezpečenie.

PRVÁ ČASŤ

DÔCHODKOVÁ DAŇ

§ 2

Daňovníci dôchodkovej dane

(1) Dôchodkovej dani (ďalej len „daň“) podliehajú:

a) organizácie riadené národnými výbormi, ktoré obstarávajú verejnoprospešné služby, platené služby, miestne stavebníctvo, miestnu výrobu alebo zber druhotných surovín, a krajské dopravné strediská;

b) družstevné organizácie;

c) spoločenské organizácie;

d) Ústredie českej advokácie a Ústredie slovenskej advokácie aj za krajské (mestské) združenia advokátov;

e) ostatné socialistické organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu nie je upravený inými právnymi predpismi;

f) organizácie s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike;9)

g) iné organizácie než socialistické, ak sú právnickými osobami;

h) subjekty so sídlom v cudzine;

i) podniky so zahraničnou majetkovou účasťou;10)

(ďalej len „daňovníci“).

(2) Od dane sú oslobodené:

a) výrobné družstvá invalidov pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím a hospodárske zariadenia zväzov invalidov zamestnávajúce občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím;

b) zariadenia zväzov družstiev zabezpečujúce výberovú rekreáciu vlastných členov;

c) umelecké zväzy, kultúrne fondy a socialistické organizácie zastupujúce autorov alebo výkonných umelcov, podniky a zariadenia, ktoré majú tieto zväzy, fondy a organizácie v prevádzke;

d) vyššie orgány spoločenských organizácií združených v Národnom fronte, podniky a hospodárske zariadenia priamo zapojené na rozpočty týchto orgánov.

(3) Dani nepodliehajú:

a) organizácie riadené národnými výbormi s prevažne obchodnou činnosťou, organizácia Československé automobilové opravovne a organizácie podliehajúce odvodu voľného zostatku zisku;

b) družstevné organizácie, ktoré podliehajú dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani;1)

c) rozpočtové a príspevkové organizácie;

d) subjekty so sídlom v cudzine, ak sú fyzickými osobami.

§ 3

Predmet dane

(1) Predmetom dane je všetka činnosť príjmy z nej plynúce s výnimkami uvedenými v odsekoch 2, 4 a 5.

(2) Pri stavebných bytových družstvách, pri ľudových bytových družstvách, pri družstvách pre výstavbu a správu garáží, pri družstvách pre výstavbu rodinných domčekov, pri družstvách vzájomnej občianskej pomoci, pri zväzoch bytových družstiev (ďalej len „bytové družstvá“) a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. c) a f) sú predmetom dane príjmy plynúce z trvalej hospodárskej činnosti.

(3) Trvalou hospodárskou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumejú všetky činnosti smerujúce k dosahovaniu zisku, pokiaľ prevyšujú príjmy z nich plynúce v súčte sumu 150 000 Kčs v zdaňovanom období. Za trvalú hospodársku činnosť sa však vždy považuje vykonávanie obchodnej činnosti pri priznaní nároku na obchodné zrážky.

(4) Pri cirkvi a ich organizáciách nie sú predmetom dane príspevky členov cirkví, dary, výnosy kostolných zbierok a odplaty za cirkevné úkony.

(5) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) sú predmetom dane príjmy plynúce z činností vykonávaných v stálej prevádzkárni na území Československej socialistickej republiky a ďalej všetky ostatné príjmy, ktorých zdroj je na území Československej socialistickej republiky, pokiaľ medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

§ 4

Základ dane

(1) Základom dane u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až g) a i) je zisk z činností tvoriacich predmet dane, zistený v účtovníctve a zvýšený:

a) o sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi;

b) o rozdiel, o ktorý platené penále, pokuty a sankčné úroky prevyšujú prijaté penále, pokuty a úrokové bonifikácie; za prijaté penále a pokuty sa považuje aj suma, ktorú organizácia získala náhradou škody za zaplatené penále a pokuty;

c) o prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd;

d) o poplatky za znečisťovanie ovzdušia včítane prirážky.

(2) Základ dane podľa odseku 1 sa znižuje o sumy, ktoré už boli u toho istého daňovníka podrobené dani, ak sú súčasťou zisku.

(3) Výdavky, ktorých rozsah alebo výška je upravená pre štátne hospodárske organizácie osobitnými predpismi, zahrnú sa pre výpočet základu dane u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) až g) a i) do nákladov maximálne v rozsahu a do výšky ustanovenej podľa týchto predpisov.2) Toto ustanovenie sa nepoužije u daňovníkov, ktorým rozsah alebo výšku výdavkov upravili zväzy družstiev alebo vyššie orgány spoločenských organizácií po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(4) U daňovníkov, u ktorých predmetom dane sú príjmy plynúce z trvalej hospodárskej činnosti (§ 3 ods. 2), a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) sa uznávajú ako náklady iba výdavky vynaložené na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov, ktoré sú predmetom dane.

(5) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až g) a i), ktorí nevykážu zisk alebo vykážu stratu, je základom dane súčet súm uvedených v odseku 1 prevyšujúci súčet vykázanej straty a súm uvedených v odseku 2.

(6) U daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g) s výnimkou cirkví a ich organizácií a pri malých družstvách služieb je základ dane najmenej 30 % nákladov na hrubé mzdy.

(7) Základom dane u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) sú:

a) príjmy z licenčných a im podobných poplatkov;

b) príjmy z autorských a prevádzkových práv;

c) príjmy z úrokov, nájomného a podielov na zisku (dividend);

d) všetky ostatné príjmy, ktoré sú predmetom dane po odpočítaní nákladov nevyhnutne vynaložených na ich dosiahnutie a zabezpečenie. Základ dane nemôže byť nižší, než aký by dosiahla pri rovnakom alebo podobnom rozsahu činnosti organizácia so sídlom na území Československej socialistickej republiky, najmenej však 30 % nákladov na hrubé mzdy.

(8) Náklady na hrubé mzdy podľa odsekov 6 a 7 zahŕňajú aj príspevok na sociálne zabezpečenie (§ 7) alebo poistné nemocenského poistenia.

(9) U daňovníkov v likvidácii a u daňovníkov zaniknutých bez vykonania likvidácie, pokiaľ nemožno základ dane určiť podľa predchádzajúcich odsekov, je základom dane likvidačný zvyšok.

§ 5

Sadzba dane

(1) Sadzba dane je zo základu dane:

a) 80 % pri družstevných podnikoch pre zahraničný obchod;

b) nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) s výnimkou okresných (mestských) stavebných podnikov pri výrobných družstvách s výnimkou malých družstiev služieb;

c) nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 % pri okresných (mestských) stavebných podnikoch;

d) 65 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g);

e) 60 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. d);

f) nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 % pri Ústrednej rade družstiev, pri zväzoch družstiev s výnimkou zväzov bytových družstiev, pri družstevných podnikoch s výnimkou družstevných podnikov pre zahraničný obchod, pri okresných výstavbových bytových družstvách, pri malých družstvách služieb, u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. e) a ďalej u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) zo základu dane uvedeného v § 4 ods. 7 písm. d);

g) nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 % pri bytových družstvách a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. c) a f);

h) 30 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) zo základu dane podľa § 4 ods. 7 písm. a);

i) 25 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) zo základu dane podľa § 4 ods. 7 písm. b) a c);

j) pri spotrebných družstvách

pri rentabilite %je sadzba %
do 710,-
nad 7 do 1710,- + 2,- à
nad 17 do 3030,- + 1,- à
nad 30 do 5443,- + 0,5 à
nad 5455,-.

Rentabilita sa vypočítava ako pomer základu dane k nákladom spolu s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia). Činiteľ „a“ sa rovná percentu rentability (vypočítanej s presnosťou na desatiny) presahujúcemu spodnú hranicu príslušného daňového pásma;

k) 40 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i).

(2) Pokiaľ u daňovníkov, pre ktorých je sadzba dane ustanovená v odseku 1 písm. a), d), e), j) a k), základ dane nepresahuje 100 000 Kčs, je sadzba dane 20 %, ak je pre daňovaníka výhodnejšia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď základom dane je likvidačný zvyšok.

§ 6

Zľavy na dani

(1) Organizáciám riadeným národnými výbormi, ktoré obstarávajú verejnoprospešné služby, platené služby alebo miestnu výrobu, a výrobným družstvám s výnimkou malých družstiev služieb sa daň znižuje.

pri podiele redukovaných výkonov služieb obyvateľstvu na celkových redukovaných výkonoch3) v %za každé percento podielu redukovaných výkonov služieb obyvateľstvu na celkových redukovaných výkonoch o %
do 100,20
nad 10 do 200,25
nad 20 do 300,30
nad 30 do 400,35
nad 40 do 500,40
nad 50 do 600,45
nad 60 do 700,50
nad 70 do 800,55
nad 80 do 900,60
nad 900,70.

(2) Percento podielu redukovaných výkonov služieb obyvateľstvu na celkových redukovaných výkonoch a percento zľavy podľa odseku 1 sa vypočítajú s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia). Zľava môže byť najviac 70 %.

(3) Daňovníkom, u ktorých celková rentabilita vypočítaná ako pomer zisku k redukovaným výkonom presahuje 30 %, sa za každé percento prekročenia uvedenej rentability znižuje vypočítané percento zľavy podľa odseku 1 o 0,8 bodu. Maximálne zníženie percenta zľavy je 80 %. Výška rentability aj zľavy sa vypočítava s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia).

(4) Výrobným družstvám invalidov sa daň znížená podľa predchádzajúcich odsekov ďalej znižuje o 30 %.

(5) Zľavy na dani nepatria daňovníkom v prípade, že platia daň sadzbou podľa § 5 ods. 2 alebo u ktorých základom dane je likvidačný zvyšok.

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVOK NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

§ 7

(1) Príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „príspevok") podliehajú daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. a), b), d), e) a i) a podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií s výnimkou bytových družstiev, ich zväzov, daňovníkov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až c) a ďalej s výnimkou podnikov a hospodárskych zariadení priamo napojených na rozpočty politických riadení priamo napojených na rozpočty politických strán, ústredných orgánov Revolučného odborového hnutia a ďalších podnikov a hospodárskych zariadení vyšších orgánov spoločenských organizácií v ekonomickej pôsobnosti Národného frontu s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou a podniku Sazka.

(2) Základom príspevku je objem mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu v bežnom roku včítane doplnkových odmien, znížený o odmeny poskytnuté podľa predpisov autorského práva zúčtované na výplatu v bežnom roku.

(3) Sadzba príspevku je 50 % zo základu príspevku s týmito odchýlkami:

a) pri organizáciách riadených národnými výbormi, ktoré obstarávajú verejnoprospešné služby, platené služby alebo miestnu výrobu, a pri výrobných družstvách s výnimkou výrobných družstiev invalidov a malých družstiev služieb sa sadzba príspevku znižuje za každé percento podielu určeného ukazovateľa služieb obyvateľstvu redukovaných na celkových redukovaných výkonoch o 0,4 bodu, maximálne však o 30 bodov. Znížená sadzba príspevku sa vypočíta s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia);

b) 20 % pri Ústrednej rade družstiev, pri zväzoch výrobných a spotrebných družstiev, pri cestovných kanceláriách, pri Ústrednej českej advokácii a Ústrednej slovenskej dvokácii a pri podnikoch a hospodárskych zariadeniach vyšších orgánov spoločnských organizácií v ekonomickej pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky;

c) 20 % u daňovníkov poskytujúcich služby s výnimkou daňovníkov uvedených pod písmenom a) z častí základu príspevku podľa odseku 2, ktorý pripadá na služby verejného stravovania včítane veľkovýroby jedál, služby verejného ubytovania, služby cestovného ruchu, na opravy a údržbu osobných automobilov a jednostopových motorových vozidiel včítane ich prívesov a príslušenstva a na ďalšie služby, do cien ktorých sa nepremietol príspevok vo výške 50 %.

Do tejto časti základu príspevku sa zahŕňajú všetky preukázateľné a samostatné evidované mzdové prostriedky pripadajúce na uvedené služby. Pokiaľ sa tento základ príspevku samostatne nesleduje, určí sa podľa podielu výkonov na uvedené služby z celkových výkonov s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia);

d) 10 % pri výrobných družstvách invalidov.

(4) Príspevok zahŕňa aj poistné nemocenského poistenia.4) Príspevok je súčasťou nákladov daňovníka.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Daňová registrácia a oznamovacia povinnosť

§ 8

(1) Daňovníci, u ktorých predmetom dane sú príjmy zo všetkých činnosti, sú povinní sa prihlásiť na orgáne vykonávajúcom správu dane a príspevku (ďalej len „orgán vykonávajúci správu dane“) na daňovú registráciu do 15 dní od svojho vzniku.

(2) Zánik daňovníka uvedeného v odseku 1 je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď nastal, orgánu vykonávajúcemu správu dane jeho právny nástupca alebo orgán poverený likvidáciou, a ak ich niet, orgán, ktorý o zrušení rozhodol.

(3) Daňovníci, u ktorých predmetom dane sú príjmy z trvalej hospodárskej činnosti, sú povinní sa prihlásiť na orgáne vykonávajúcom správu dane na daňovú registráciu do 15 dní odo dňa, keď povolenie vykonávať hospodársku činnosť nadobudlo účinnosť, a ak je na jej vykonávanie potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy, do 15 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Ak sa povolenie neudeľuje, urobia tak do 15 dní odo dňa, keď sa začala činnosť smerujúca k dosahovaniu zisku. Ukončenie trvalej hospodárskej činnosti alebo odobratie povolenia sú povinní oznámiť do 15 dní odo dňa, keď sa táto činnosť skončila alebo rozhodnutie o odobratí povolenia nadobudlo právoplatnosť.

(4) Daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. h) sú povinní prihlásiť sa na daňovú registráciu na orgáne vykonávajúcom správu dane do 15 dní odo dňa zriadenia stálej prevádzkárne na území Československej socialistickej republiky. Zrušenie stálej prevádzkárne sú povinní oznámiť najmenej 30 dní vopred. V oznámení sú povinní uviesť výšku očakávanej daňovej povinnosti.

(5) Daňovníci sú povinní oznámiť orgánu vykonávajúcemu správu dane zmenu svojho sídla, a to do 15 dní odo dňa, keď nastala.

§ 9

(1) Orgán vykonávajúci správu dane môže uložiť pokutu až do výšky 50 000 Kčs daňovníkom, ktorí sa neprihlásia na daňovú registráciu alebo neoznámia zmenu svojho sídla v lehotách uvedených v § 8.

(2) V konaní o uložení pokuty sa postupuje podľa správneho poriadku.5)

(3) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán vykonávajúci správu dane o skutočnostiach podľa § 8 dozvedel, najdlhšie však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

§ 10

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

§ 11

Daňové priznanie

(1) Daňovník je povinný podať priznanie k dani a príspevku (ďalej len „priznanie“) tomu orgánu vykonávajúcemu správu dane, v obvode ktorého mal sídlo 31. decembra zdaňovacieho obdobia, a to do 15. februára po uplynutí zdaniteľného obdobia a pripojiť k nemu účtovnú uzávierku a ďalšie podklady určené príslušným ministerstvom financií. Orgán vykonávajúci správu dane môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na podanie priznania.

(2) Daňovník je povinný v priznaní daň a príspevok sám vypočítať a uviesť aj prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť ich výšku.

(3) Daňovníci so sídlom na území Československej socialistickej republiky si môžu od dane odpočítať obdobnú daň zaplatenú v cudzine, najviac však do sumy dane pripadajúcej podľa tohto zákona na príjmy plynúce z cudziny.

(4) Pokiaľ príjmy plynú zo štátu, s ktorým Československá socialistická republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia, postupuje sa pri vylúčení dvojakého zdanenia podľa tejto zmluvy. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa však započíta najviac sumou, ktorá sa v druhom zmluvnom štáte môže vybrať v súlade so zmluvou o zamedzení dvojakého zdanenia.

(5) Ak daňovník zanikne bez vykonania likvidácie, je jeho právny nástupca povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca od jeho zániku priznanie za uplynulú časť zdaňovacieho obdobia.

(6) V prípade likvidácie trvá daňová povinnosť i povinnosť podávať každoročne priznanie až do skončenia likvidácie. Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie za uplynulú časť zdaňovacie obdobia a v priznaní uviesť aj likvidačný zvyšok. Priznanie je povinný doložiť začiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a výkazom o použití likvidačného zvyšku.

(7) Pri zrušení stálej prevádzkárne na území Československej socialistickej republiky sú daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. h) povinní podať priznanie najneskoršie do konca nasledujúceho mesiaca za uplynulú časť roka.

(8) Ak daňovník po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1 zistí, že predložené priznanie je neúplné alebo nesprávne, je povinný predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie. Rovnakú povinnosť má daňovník aj vtedy, ak zistí, že daň alebo príspevok majú byť vyššie, ako boli vyrubené.

(9) Ak sa priznanie alebo dodatočné priznanie nepodalo včas, môže orgán vykonávajúci správu dane zvýšiť daň a príspevok až o 10 %.

§ 12

Vyrubenie dane a príspevku

(1) Daň a príspevok vyrubí orgán vykonávajúci správu dane po uplynutí zdaniteľného obdobia; v prípadoch uvedených v § 11 ods. 5 až 8 môže orgán vykonávajúci správu dane vyrubiť daň a príspevok aj pred uplynutím zdaniteľného obdobia.

(2) Skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane a príspevku sa posudzujú pre každé zdaňovacie obdobie samostatne.

(3) O vyrubení dane a príspevku upovedomí orgán vykonávajúci správu dane daňovníka platobným výmerom.

(4) Ak u daňovníka dôjde k zmene vo výške daňovej povinnosti alebo príspevku, oznámi orgán vykonávajúci správu dane novoupravenú výšku daňovej povinnosti, prípadne príspevku daňovníkovi dodatočným platobným výmerom.

§ 13

Zaokrúhľovanie

Daň a príspevok sa zaokrúhľujú na celé stovky Kčs hore. Základy dane a príspevku sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dole. Zvýšenie dane a príspevku (§ 11 ods. 9) i penále (§ 18) sa zaokrúhľujú na celé desiatky Kčs dole.

Platenie dane a príspevku

§ 14

(1) Daňovníci, ktorí sú povinní predkladať výkaz o výsledku hospodárenia mesačne, platia mesačné preddavky na daň najneskoršie tretieho dňa pred koncom každého mesiaca takto:

a) v januári vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej daňovej povinnosti alebo vo výške jednej tretiny plánovanej daňovej povinnosti na prvý štvrťrok, ak ide o daňovníka so značne diferencovanou plánovanou tvorbou zisku;

b) vo februári vo výške dane vypočítanej zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia za január;

c) v nasledujúcich mesiacoch vo výške rozdielu medzi daňou vypočítanou zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia od začiatku roka a splatnými preddavkami od začiatku roka s výnimkou preddavku splatného v januári.

(2) Ostatní daňovníci platia mesačné preddavky na daň najneskoršie tretí deň pred koncom každého mesiaca vo výške jednej dvanástiny plánovanej (predpokladanej) ročnej daňovej povinnosti alebo vo výške jednej tretiny plánovanej (predpokladanej) štvrťročnej daňovej povinnosti, ak ide o daňovníka so značne diferencovanou plánovanou tvorbou zisku. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou IV. štvrťroka) vypočíta daňovník s výnimkou daňovníkov, ktorí nezostavujú výkazy o výsledku hospodárenia, aká je daň zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia od začiatku roka, a rozdiel, o ktorý je daňová povinnosť vyššia alebo nižšia ako súčet splatných preddavkov na daň od začiatku roka, sa zúčtuje s preddavkom splatným v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka.

(3) Daňovníci, u ktorých daň za uplynulé zdaniteľné obdobie bola:

a) menej ako 200 000 Kčs, neplatia preddavky a celoročnú daňovú povinnosť uhradia v lehote na podanie priznania;

b) 200 000 Kčs a viac, ale menej ako 600 000 Kčs, platia najneskoršie tretí deň pred koncom prvého mesiaca po skončení I., II. a III. štvrťroka preddavky na daň štvrťročne vo výške dane vypočítanej zo zisku vykázaného od začiatku roka po odpočítaní už prv splatných preddavkov. Pokiaľ títo daňovníci nezostavujú výkaz o výsledku hospodárenia, platia preddavky za I., II. a III. štvrťrok vo výške jednej štvrtiny daňovej povinnosti uplynulého zdaňovacieho obdobia.

(4) Ak daňovníkovi vznikne preplatok preddavkov na daň (s výnimkou mesiaca decembra alebo IV. štvrťroka), zúčtuje sa s najbližším splatným preddavkom na daň alebo na žiadosť daňovníka sa môže zúčtovať na preddavky na príspevok, prípadne sa môže vrátiť.

§ 15

(1) Daňovníci sú povinní platiť preddavky na príspevok:

a) mesačne, a to najneskoršie tretí deň pred koncom každého mesiaca vo výške jednej dvanástiny povinnosti vypočítanej podľa plánu na bežný rok;

b) štvrťročne, ak príspevok za uplynulé zdaniteľné obdobie bol 100 000 Kčs a viac, ale menej ako 200 000 Kčs, a to vo výške jednej štvrtiny povinnosti vypočítanej podľa plánu na bežný rok. Preddavky sú splatné najneskoršie tretí deň pred koncom posledného mesiaca štvrťroka.

(2) Ak príspevok za uplynulé zdaniteľné obdobie bol menší ako 100 000 Kčs, neplatia sa v priebehu bežného roka preddavky a daňovník uhradí celoročnú povinnosť príspevku v lehote na podanie priznania.

§ 16

(1) Ak daň a príspevok vypočítané v priznaní sú vyššie ako zaplatené preddavky, je daňovník povinný zaplatiť rozdiel v lehote určenej na podanie priznania. Ak sú zaplatené preddavky vyššie ako daň a príspevok vypočítané v priznaní, zúčtuje sa preplatok za uplynulé zdaniteľné obdobie na preddavky dane a príspevku v bežnom roku alebo sa na žiadosť vráti daňovníkovi.

(2) Rozdiel vyplývajúci z dodatočného priznania je daňovník povinný zaplatiť v lehote určenej na predloženie dodatočného priznania (§ 11 ods. 8).

(3) Ak daň a príspevok určené platobným výmerom sú vyššie ako daň a príspevok vypočítané v priznaní, je daňovník povinný zaplatiť rozdiel do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

(4) V odôvodnených prípadoch môže orgán vykonávajúci správu dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak; daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. h) môže určiť povinnosť zložiť na zabezpečenie dane preddavok na daň už pri začatí činnosti.

(5) Preddavky na daň a na príspevok sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dole.

§ 17

Daň vyberaná zrážkou

(1) Daň, ktorej základom sú príjmy z licenčných a im podobných poplatkov, z autorských a prevádzkových práv a príjmy z úrokov a nájomného [§ 4 ods. 7 písm. a) až c)], ktorú sú povinní platiť daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. h), sa vyberá zrážkou. Zrážku vo výške podľa § 5 ods. 1 písm. h) a i) je povinný vykonať dlžník, ktorý má sídlo alebo bydlisko na území Československej socialistickej republiky (ďalej len „dlžník“).

(2) Dlžník je povinný zrazenú daň odviesť príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane najneskoršie do 15 dní odo dňa, v ktorom daňovníkovi (veriteľovi) vypláca alebo pripisuje dlžné sumy v prospech a súčasne oznámiť príslušnému orgánu vykonávajúcemu správu dane sumu, ktorú daňovníkovi (veriteľovi) vypláca alebo pripisuje v prospech, a právny dôvod svojho záväzku.

(3) Ak dlžník nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň neodvedie, bude sa na ňom vymáhať ako jeho dlh. Ak sa dlžník zaviaže platiť daň za daňovníka uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h), zvyšuje sa základ dane o túto daň.

(4) Daňová povinnosť daňovníka, pokiaľ ide o príjmy uvedené v odseku 1, sa považuje za splnenú zaplatením dane zrážkou.

(5) Na zabezpečenie dane z ostatných príjmov podliehajúcich dani [§ 4 ods. 7 písm. d)] u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) sú dlžníci povinní zrážať preddavok vo výške 5 % za podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3.

(6) Orgán vykonávajúci správu dane môže, ak to vyžaduje zabezpečenie dane, zvýšiť preddavok podľa odseku 5 až na 10 %, prípadne môže rozhodnúť o tom, že preddavok bude nižší alebo že sa nebude zrážať. Proti rozhodnutiu o zmene výšky preddavku sa nemožno odvolať. Orgán vykonávajúci správu dane môže považovať daň z ostatných príjmov podliehajúcich dani za vyrovnanú zrazeným preddavkom.

(7) Základ dane vyberanej zrážkou sa zaokrúhľuje na celé stovky Kčs dole a daň vyberaná zrážkou (preddavok na túto daň) na celé desiatky Kčs hore.

§ 18

Penále

(1) Ak daň alebo príspevok (včítane zvýšenia dane a príspevku podľa § 11 ods. 9), prípadne preddavky na ne neboli včas a v plnej výške zaplatené, je daňovník povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z nedoplatkov dane alebo príspevku zistených k dňom splatnosti. Penále v rovnakej výške je povinný platiť aj dlžník, ktorý včas a v plnej výške neodviedol daň vyberanú zrážkou, prípadne preddavok na túto daň.

(2) Ak daňovník v priznaní (dodatočnom priznaní) uvedie daň alebo príspevok nižšou sumou, než akú mal uviesť, predpíše orgán vykonávajúci správu dane penále vo výške 10 % z tohto rozdielu. Z rozdielu medzi dodatočným priznaním podaným na základe výsledkov vnútropodnikovej kontroly alebo kontroly nadriadených orgánov a už podaným priznaním alebo vyrubenou daňou a príspevkom predpíše penále v polovičnej výške.

(3) Predpis penále podľa predchádzajúcich odsekov sa oznámi daňovníkovi, prípadne dlžníkovi platobným výmerom. Penále je splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Proti platobnému výmeru o predpise penále môže daňovník, prípadne dlžník podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok.

(4) Penále sa nepredpíše, ak nepresiahne sumu 100 Kčs.

(5) Orgán vykonávajúci správu dane môže penále odpustiť, znížiť, prípadne upustiť aj od jeho predpisu za podmienok a v rozsahu ustanovených príslušným ministerstvom financií.

§ 19

Zánik práva vyrubiť a vymáhať daň, príspevok a penále

(1) Daň, príspevok a penále nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie, prípadne dlžník zraziť daň alebo preddavok na túto daň.

(2) Ak sa v tejto lehote vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, príspevku alebo penále, plynie lehota na vyrubenie alebo vymáhanie znovu od konca roka, v ktorom bol daňovník, prípadne dlžník o tomto úkone upovedomený; vyrubiť a vymáhať daň, príspevok a penále možno však najneskoršie do desiatich rokov počítaných od konca zdaniteľného obdobia, v ktorom bol daňovník povinný podať priznanie, prípadne dlžník zraziť daň alebo preddavok na túto daň.

§ 20

Konanie

(1) Pre konanie vo veciach dane a príspevku platia osobitné predpisy,6) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ustanovenie osobitných predpisov o výkone rozhodnutia v konaní vo veciach daní a poplatkov, platné pre štátne hospodárske organizácie,7) platí pre všetkých daňovníkov. Použije sa obdobne aj pre úhradu dlžných súm z účtov v ostatných peňažných ústavoch.

(3) Orgán vykonávajúci správu dane môže daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. h) a i) určiť inak lehotu oznamovacej povinnosti (§ 8 ods. 4), zdaňovacie obdobie (§ 10), odchylnú lehotu na podanie priznania (§ 11), určiť daň paušálom v prípadoch, keď by určenie základu dane bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami, prípadne dlžníkom určiť inak lehotu na odvod dane vyberanej zrážkou alebo zrazeného preddavku na túto daň (§ 17 ods. 2).

§ 21

Výnos dane, príspevku a pokuty

Výnos dane, príspevku a pokuty od daňovníkov riadených orgánmi federácie, od Ústrednej rady družstiev a organizácií ňou riadených a od daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), h) a i) plynie do štátneho rozpočtu československej federácie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVACIE PREDPISY, VÝNIMKY A ÚĽAVY

§ 22

Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením znížiť, prípadne zvýšiť sadzbu dane, sadzby zľavy na dani a sadzbu príspevku daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. a) až e) a i) až o jednu štvrtinu v nadväznosti na zásadné úpravy ekonomických nástrojov.

§ 23

(1) Federálne ministerstvo financií môže urobiť vo vzťahu k cudzine opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti a na zjednodušenie vyberania dane.

(2) Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o daňovníkov riadených orgánmi federácie, Ústrednú radu družstiev a organizácie ňou riadené a daňovaníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), h) a i), a Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatných daňovníkov, môžu:

a) rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia;

b) úplne alebo čiastočne oslobodiť od dane novozriadené organizácie, a to najviac na obdobie dvoch rokov od začatia činnosti a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) znížiť sadzbu dane a príspevku alebo ich od dane oslobodiť, a to najviac na dobu dvoch rokov od začatia činnosti, prípadne upraviť základ príspevku;

c) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakému zdaneniu toho istého základu dane;

d) urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí, prípadne povoliť úľavu, ak to vyžadujú spoločenské záujmy, a určiť orgány a vymedziť ich oprávnenie na povoľovanie týchto úľav.

§ 24

Federálne ministerstvo financií upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti k § 2 až 6, 8, 11, 14 až 18.


PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 25

(1) Oslobodenia od dane ustanovené podľa doterajších predpisov8) zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej v rozhodnutí o oslobodení.

(2) Na vyberanie dane od daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. h) z príjmov uvedených v § 4 ods. 7 písm. a), pokiaľ boli zmluvy dojednané pred účinnosťou zákona, sa nepoužije druhá veta § 17 ods. 3 a platí sadzba dane 40 %.

(3) Daňovníci, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie hospodárskej činnosti alebo ktorí začali činnosť smerujúcu k dosahovaniu zisku pred účinnosťou tohto zákona a ktorí sa dosiaľ neprihlásili k daňovej registrácii (§ 8), sú povinní tak urobiť najneskoršie do konca januára 1983. Ak sa v tejto lehote neprihlásia, môže im orgán vykonávajúci správu dane uložiť pokutu podľa § 9.

§ 26

(1) Daň a príspevok sa vyrubia podľa tohto zákona po prvý raz na základe výsledkov dosiahnutých v roku 1983.

(2) Na daňovú povinnosť a povinnosť príspevku vzniknutú pred 1. januárom 1983 sa použije zákon č. 113/1971 Zb. v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na základe tohto zákona.

§ 27

Zrušujú sa:

1. zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani, zákona č. 142/1975 Zb. o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976, zákona č. 154/1976 Zb., ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie, a zákona č. 62/1977 Zb. o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií,

2. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 114/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie,

3. úprava Federálneho ministerstva financií o zdaňovaní zahraničných podnikov, ktoré v ČSSR vykonávajú stavebné a montážne práce č. VI/3580/77, registrovaná v čiastke 11/1977 Zb.,

4. úprava Federálneho ministerstva financií o splnomocnení Obvodnej finančnej správy v Prahe 1, Mestskej finančnej správy v Bratislave, Finančnej správy v hl. m. Prahe a Krajskej finančnej správy v Bratislave na odpustenie penále ukladaného podľa § 31 zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie č. VI/1-2 812/79, registrovaná v čiastke 11/1979 Zb.,

5. úprava Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou ustanovuje sadzbu dôchodkovej dane zo zisku z príjmov za licenčné a im podobné poplatky a za technickú pomoc vyberanej zrážkou pri prameni č. 154/3 157/1971, registrovaná v čiastke 8/1971 Zb.,

6. úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 81/249/1971 - Dôchodková daň - zrážky dane zo zisku z príjmov za licenčné a im podobné poplatky za technickú pomoc, vyberanej u dlžníka, registrovaná v čiastke 11/1971 Zb.

§ 28

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.

Čl. III

1. Príspevok na sociálne zabezpečenie, odvod zo zisku a dôchodková daň podľa tohto zákona sa vyrubia po prvý raz za rok 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 písm. a) zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

2) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

3) Náplň týchto ukazovateľov upravujú jednotné metodické pokyny pre vypracovanie návrhov plánov.

4) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6) Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

7) § 27 vyhlášky č. 16/1962 Zb.

8) § 36 ods. 2 písm. f) zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie.

9) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

10) Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.