Vyhláška č. 163/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu

Čiastka 34/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1989
Zrušený 156/1989 Zb.

163

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 16. decembra 1982,

ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu

Federálne ministerstvo financií podľa § 23 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu (ďalej len „zákon“):


Čl. 1

(k § 2 zákona)

Pre posúdenie, či výrobná hospodárska jednotka podlieha odvodu zo zisku alebo dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani, je rozhodujúca prevažná činnosť organizácií usporiadaných do výrobnej hospodárskej jednotky.

Čl. 2

(k § 3 zákona)

(1) Ak odvodu zo zisku podlieha výrobná hospodárska jednotka ako celok, je základom odvodu zo zisku zo všetkej činnosti výrobnej hospodárskej jednotky ako celku upravený o sumy uvedené v § 3 ods. 1 a 2 zákona, prípadne je to základ uvedený v § 3 ods. 4 a 5 zákona.

(2) Sumou, o ktorú sa zvýšili náklady v rozpore s právnymi predpismi, je aj daň vyberaná v Československej socialistickej republike, ktorá sa zaplatila za subjekty so sídlom alebo bydliskom na území štátov, s ktorými Československá socialistická republika dojednala zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, pokiaľ sa do nákladov zahrnula.

Čl. 3

(k § 4 zákona)

Pre posúdenie, či ide o prevažnú činnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a), d), f) a h) zákona, je rozhodujúca skutočnosť, či pri organizácii prevyšujú tržby z činnosti rozhodujúcej pre určenie sadzby odvodu zo zisku polovicu celkových tržieb dosiahnutých v predchádzajúcom odvodovom období. Pri organizáciách, ktorých povinnosť odvodu zo zisku vznikla v priebehu odvodového obdobia, je rozhodujúci pomer týchto tržieb v pláne organizácie.

Čl. 4

(k § 10 zákona)

Ak pri zmene sídla organizácie, koncernového podniku a koncernovej účelovej organizácie dôjde k zmene v miestnej príslušnosti orgánu vykonávajúceho správu odvodov, je organizácia, koncernový podnik a koncernová účelová organizácia povinná oznámiť túto zmenu obom orgánom vykonávajúcim správu odvodov.

Čl. 5

(k § 12 zákona)

(1) Lehotu na podanie vyúčtovania odvodu zo zisku a príspevku môže predĺžiť orgán vykonávajúci správu odvodov organizáciám, ktorým sa povolilo predkladať účtovnú uzávierku po lehote ustanovenej v § 12 ods. 1 zákona, a to najdlhšie do 5. marca po uplynutí odvodového obdobia.

(2) Pre povinnosť podať dodatočné vyúčtovanie odvodu zo zisku a príspevku nie je rozhodujúce, či zistenia, ktoré majú vplyv na výšku odvodu zo zisku alebo príspevku, sú výsledkom vnútropodnikovej kontroly, kontroly nadriadených orgánov alebo orgánov vonkajšej kontroly (výbory ľudovej kontroly, cenové orgány a pod.). Dodatočné vyúčtovanie odvodu zo zisku a príspevku sa však nepodáva v prípadoch, keď rozdiely zistia finančné orgány republík alebo Federálne ministerstvo financií.

Čl. 6

(k § 15 zákona)

(1) Podkladom pre výpočet januárového preddavku na odvod zo zisku, odvod voľného zostatku zisku a mesačných preddavkov na príspevok je schválený ročný plán organizácie, koncernového podniku a koncernovej účelovej organizácie. Do času, než schváli tento plán nadriadený orgán, platí predbežný plán.

(2) Organizácia, koncernový podnik a koncernová účelová organizácia je povinná najneskoršie do 29. januára každého roka predložiť orgánu vykonávajúcemu správu odvodov výpočet plánovaného ročného odvodu zo zisku, odvodu voľného zostatku zisku a príspevku. Prípadné zmeny výpočtu sú povinné predložiť do 8 dní po schválení zmeny finančného plánu a ďalej platiť preddavky podľa nového výpočtu. Výška preddavkov splatných do toho času sa nemení, pokiaľ úpravu nepovolí orgán vykonávajúci správu odvodov.

(3) Za organizácie so značne diferencovanou tvorbou zisku sa pokladajú tie, pri ktorých zisk plánovaný na prvý štvrťrok je menší než 15 % alebo väčší než 40 % plánovaného ročného zisku.

(4) Pri výpočte preddavkov na odvod zo zisku včítane rentability rozhodujúcej pre výšku sadzby sa neprihliada na sumy uvedené v § 3 ods. 1 až 3, ani na ustanovenie § 5 zákona. Prihliada sa však na sumy prijaté alebo poskytnuté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok v organizáciách uhoľného priemyslu.

Čl. 7

(k § 17 zákona)

(1) Penále podľa § 17 ods. 2 zákona sa predpíše aj z rozdielov medzi novoupravenou výškou odvodu zo zisku, prípadne príspevku, oznámenou organizácii, koncernovému podniku a koncernovej účelovej organizácii dodatočným platobným výmerom, a už vyrubenou výškou odvodu zo zisku a príspevku.

(2) Všetky rozdiely zistené v priebehu kontroly vykonávanej orgánmi vonkajšej kontroly sa považujú za rozdiely zistené týmito orgánmi.


Čl. 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.