Zákon č. 162/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov obyvateľstva

Čiastka 34/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb.

OBSAH

162

ZÁKON

zo 14. decembra 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov obyvateľstva

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Od dane sú ďalej oslobodení občania, ktorých príjem z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru1) nepresahuje v roku rozhodujúcom pre zdanenie sumu 6000 Kčs.".

2. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Príjmy z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru sa zdaňujú oddelene od ostatných príjmov poplatníka. Pri určení základu dane sa od týchto príjmov, ak presahujú sumu 6000 Kčs, odpočíta:

a) 20 % ako paušálna suma na vecné výdavky, ak poplatník nepreukáže hodnovernými dokladmi výdavky vyššou sumou,

b) suma 6000 Kčs, ak má poplatník dve a viacej vyživovaných osôb a ak tieto nie sú uznané za vyživované u iného poplatníka alebo pri inej dani.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 7 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Z príjmov z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru je daň z príjmov obyvateľstva

pri základe daneu poplatníkov, ktorí vyživujú aspoň jedno dieťa, alebo ho vychovali2)u ostatných poplatníkovzo základu dane presahujúceho Kčs
nad Kčsdo Kčs
3 6005 %5 %
3 0007 20010 %10 %
7 20020 000720 Kčs a 20 %720 Kčs a 24 %7 200
20 00030 0003 280 Kčs a 25 %3 790 Kčs a 28 %20 000
30 00040 0005 780 Kčs a 28 %6 590 Kčs a 32 %30 000
40 00060 0008 580 Kčs a 42 %9 790 Kčs a 48 %40 000
60 00080 00016 980 Kčs a 56 %19 390 Kčs a 64 %60 000
80 000a vyššie28 180 Kčs a 70 %32 190 Kčs a 80 %80 000.

Na vyživované alebo vychované dieťa sa prihliada iba u jedného poplatníka a pri jednej dani.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4. V § 9 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Paušálnou sumou sa môže daň určiť aj poplatníkom, ktorí poskytujú služby na základe povolenia národného výboru.".

5. V § 13 sa za slovo „živnostníkom" vkladajú slová „ako aj občanom, ktorí poskytujú služby na základe povolenia národného výboru, pokiaľ títo občania poberajú plný starobný dôchodok, invalidný (okrem čiastočného), sociálny, vdovský dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov.".

6. Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Pri určení dane podľa § 7 ods. 2 a § 9 ods. 2 sa nepoužijú ustanovenia § 6, 8 a 10.".


Čl. II

(1) Daň sa podľa tohto zákona vyrubí prvý raz z príjmov dosiahnutých v roku 1983.

(2) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády ČSR č. 154/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.
Nariadenie vlády SSR č. 158/1982 Zb. o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru.

2) § 17 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.