161

ZÁKON

zo 14. decembra 1982

o odvodoch do štátneho rozpočtu

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Týmto zákonom sa upravuje:

a) odvod zo zisku;

b) odvod voľného zostatku zisku;

c) príspevok na sociálne zabezpečenie;

d) odvod z odpisov základných prostriedkov;

e) dodatkové odvody.

DRUHÁ ČASŤ

JEDNOTLIVÉ DRUHY ODVODOV

Prvý oddiel

Odvod zo zisku

§ 2

Subjekty odvodu zo zisku

(1) Odvodu zo zisku podliehajú:

a) štátne hospodárske organizácie;1) ak sú štátne hospodárske organizácie usporiadané do výrobných hospodárskych jednotiek, podlieha odvodu výrobná jednotka ako celok a odvod vykonáva odborový podnik alebo generálne riaditeľstvo trustu s výnimkou tých výrobných hospodárskych jednotiek v pôsobnosti ústredných orgánov republík, ktoré zahŕňajú štátne hospodárske organizácie so sídlami na území oboch republík;

b) podniky zahraničného obchodu;

c) akciové spoločnosti so sídlom na území Československej socialistickej republiky, ak sú socialistickými organizáciami;

d) socialistické organizácie, ktoré vznikli na základe zmluvy o združení,2) ak aspoň polovica ich členov podlieha odvodu zo zisku podľa tohto zákona;

(ďalej len „organizácia“).

(2) Odvodu zo zisku nepodliehajú organizácie podliehajúce dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani alebo dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani alebo odvodu voľného zostatku zisku (§ 6).

§ 3

Základ odvodu zo zisku

(1) Základom odvodu zo zisku je zisk vytvorený zo všetkej činnosti organizácie zistený v účtovníctve zvýšený:

a) o sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi;

b) o rozdiel, o ktorý platené penále, pokuty a sankčné úkony prevyšujú prijaté penále, pokuty a úrokové bonifikácie; za prijaté penále a pokuty sa považuje aj suma, ktorú organizácia získala náhradou škody za zaplatené penále a pokuty;

c) o prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd;

d) o poplatky za znečisťovanie ovzdušia včítane prirážky.

(2) Základ odvodu zo zisku podľa odseku 1 sa znižuje o sumy, ktoré už boli v tej istej organizácii podrobené odvodu zo zisku, ak sú súčasťou zisku; pri organizáciách uhoľného priemyslu sa ďalej znižuje aj o sumy poskytnuté alebo sa zvyšuje o sumy prijaté v rámci znovu rozdelenia prostriedkov v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.

(3) Výdavky, ktorých rozsah alebo výška je pre štátne hospodárske organizácie upravená osobitnými prepismi, sa pre výpočet základu odvodu zo zisku pri všetkých organizáciách zahrnú do nákladov maximálne v rozsahu a do výšky určenej podľa týchto prepisov.4)

(4) Pri organizáciách, ktoré nevykážu zisk alebo vykážu stratu, je základom odvodu zo zisku súčet súm zvyšujúcich zisk uvedených v odsekoch 1 a 2 a prevyšujúci súčet vykázanej straty a súm znižujúcich zisk uvedených v odseku 2.

(5) Pri organizáciách v likvidácii a pri organizáciách zaniknutých bez vykonania likvidácie, pokiaľ nemožno základ odvodu zo zisku určiť podľa predchádzajúcich odsekov, je základom odvodu zo zisku likvidačný zvyšok.

§ 4

Sadzba odvodu zo zisku

(1) Sadzba odvodu zo zisku je 75 % zo základu odvodu (§ 3) s týmito odchýlkami:

a) 50 % pri baníckych organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je ťažba alebo úprava tuhých palív alebo rúd, vyhľadávanie a ťažba živíc, pri energetických organizáciách zapojených do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktorých prevažnou činnosťou je výroba alebo rozvod elektrickej energie a tepla (s výnimkou závodných elektrární), pri plynárenských organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je výroba, rozvod a preprava alebo uskladňovanie vykurovacích plynov, pri organizáciách geologického prieskumu, ďalej pri organizáciách Vodné zdroje, pri kúpeľných a žriedlových organizáciách, pri odbytových a zásobovacích organizáciách a pri organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou s výnimkou organizácií, pre ktoré je ustanovená sadzba podľa písmena h);

b) 55 % pri organizáciách stavebnej výroby;

d) 65 % pri organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je výroba stavebných hmôt, a pri organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je výroba konštrukcií alebo dielcov určených pre investičnú výstavbu;

e) 70 % pri organizáciách Československé automobilové opravovne;

f) 80 % pri organizáciách zahraničného obchodu a ďalších organizáciách s prevažne zahraničnou obchodnou činnosťou alebo so zahranično-hospodárskymi službami;5)

g) 85 % pri Československej obchodnej banke a. s. a pri Živnostenskej banke n. p.;

h) pri organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou, pri ktorých prevažuje poskytovanie služieb verejného stravovania, verejných ubytovacích služieb a služieb cestovných kancelárií, pri projektových, projektovo-inžinierskych a inžinierskych organizáciách, pri organizáciách výskumnej a vývojovej základne, pri organizáciách verejnej automobilovej dopravy a pri organizáciách v oblasti kultúry

pri rentabilite %je sadzba %
do 515,-
nad 5 do 1015,- + 4,- à
nad 10 do 1335,- + 3,- à
nad 13 do 1644,- + 2,- à
nad 16 do 1950,- + 1,5 à
nad 19 do 2254,5 + 1,- à
nad 22 do 2557,5 + 0,8 à
nad 25 do 2859,9 + 0,7 à
nad 28 do 3162,- + 0,6 à
nad 31 do 3463,8 + 0,5 à
nad 34 do 3765,3 + 0,4 à
nad 37 do 4266,5 + 0,3 à
nad 42 do 5268,- + 0,2 à
nad 5270,-.

(2) Rentabilita sa pri organizáciách uvedených v odseku 1 písm. h) vypočítava ako pomer základu odvodu k celkovým nákladom s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia). Činiteľ „a“ sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného pásma odvodu s presnosťou na desatiny.

(3) Obchodnou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie vykonávanie maloobchodnej alebo veľkoobchodnej činnosti, poskytovanie služieb verejného stravovania, služieb cestovných kancelárií, propagačné, reklamné a inzertné služby a činnosť organizácií Baliarne obchodu. Za obchodnú činnosť sa však nepovažuje zber druhotných surovín organizáciami.

(4) Ak odvod zo zisku vykonáva generálne riaditeľstvo trustu za vlastnú činnosť, platí pre ne sadzba odvodu zo zisku príslušná pre väčšinu organizácií usporiadaných do výrobnej hospodárskej jednotky. Sadzba podľa odseku 1 písm. h) sa vypočíta podľa rentability celej výrobnej hospodárskej jednotky.

§ 5

Minimálna výška odvodu zo zisku

(1) Odvod zo zisku je najmenej 85 % plánovaného ročného odvodu zo zisku.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na organizácie, pre ktoré je určená sadzba odvodu zo zisku podľa § 4 ods. 1 písm. h).

Druhý oddiel

Odvod voľného zostatku zisku

§ 6

(1) Odvodu voľného zostatku zisku podliehajú štátne hospodárske organizácie určené vládou Československej socialistickej republiky, najmä organizácie prevádzkujúce všeobecne prospešné zariadenia.

(2) Voľným zostatkom zisku je zisk vytvorený zo všetkej činnosti štátnej hospodárskej organizácie zistený v účtovníctve, ktorý nebol podľa príslušných právnych predpisov pridelený do fondov alebo nebol podľa nich použitý na iné účely.

(3) Organizácie vymedzené v odseku 1 určí a podmienky vykonávania odvodu voľného zostatku zisku ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením.

Tretí oddiel

Príspevok na sociálne zabezpečenie

§ 7

(1) Príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „príspevok“) podliehajú štátne hospodárske organizácie, aj keď sú usporiadané do výrobných hospodárskych jednotiek, ako aj koncernové podniky a koncernové účelové organizácie, a ďalej organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) až d).

(2) Príspevku podľa tohto zákona nepodliehajú organizácie podliehajúce dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani alebo dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani.

(3) Základom príspevku je objem mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu v bežnom roku znížený o odmeny poskytnuté podľa predpisov autorského práva, zúčtované na výplatu v bežnom roku.

(4) Pri koncernoch sa základ príspevku znižuje o základ príspevku koncernových podnikov a koncernových účelových organizácií.

(5) Sadzba príspevku je 50 % zo základu príspevku s týmito odchýlkami:

a) 20 % pri kúpeľných organizáciách včítane vojenských kúpeľných a rekreačných zariadení, pri organizáciách verejnej automobilovej dopravy, pri organizáciách s obchodnou činnosťou poskytujúcich prevažne služby verejného stravovania, verejné ubytovacie služby a služby cestovného ruchu, pri nakladateľských a vydavateľských organizáciách, pri organizáciách vodného hospodárstva riadených národnými výbormi a ústavoch kozmetiky;

b) 20 % pri organizáciách poskytujúcich služby z časti základu príspevku podľa odseku 3, ktorý pripadá na služby verejného stravovania včítane veľkovýroby jedál, služby verejného ubytovania, služby cestovného ruchu, na opravy a údržbu osobných automobilov a jednostopých motorových vozidiel včítane ich prívesov a príslušenstva a na ďalšie služby, do cien ktorých sa nepremietol príspevok vo výške 50 %.

Do tejto časti základu príspevku sa zahŕňajú všetky preukázateľné a samostatne evidované mzdové prostriedky pripadajúce na uvedené služby. Pokiaľ sa tento základ príspevku samostatne nesleduje, určí sa podľa podielu výkonov za uvedené služby z celkových výkonov s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia);

c) 10 % pri organizáciách riadených Federálnym ministerstvom dopravy a spojov s výnimkou výskumných ústavov, projektových, projektovo-inžinierskych a inžinierskych organizácií, pri organizáciách mestskej hromadnej dopravy a pri koncernoch Dopravní podnik hlavního města Prahy a Dopravné podniky hlavného mesta SSR Bratislavy a ich koncernových podnikoch.

(6) Od príspevku sa oslobodzujú organizácie bytového hospodárstva.

(7) Príspevok zahŕňa aj poistné nemocenského poistenia.6) Príspevok je súčasťou nákladov organizácie.

Štvrtý oddiel

Odvod z odpisov základných prostriedkov

§ 8

(1) Odvod z odpisov základných prostriedkov vykonávajú ministerstvá a iné ústredné orgány za organizácie nimi riadené.

(2) Výška odvodu sa určí v príslušnom štátnom rozpočte absolútnou sumou pre jednotlivé ministerstvá a iné ústredné orgány v prípadoch, keď plánovaná tvorba odpisov všetkých nimi riadených organizácií je vyššia než objem odpisov určený v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu na financovanie plánovaných investičných potrieb.

(3) Ďalšie podmienky odvodu z odpisov základných prostriedkov ustanoví vláda Československej socialistickej republiky.

Piaty oddiel

Dodatkové odvody

§ 9

(1) Štátnym hospodárskym organizáciám, aj keď sú usporiadané do výrobných hospodárskych jednotiek, koncernovým podnikom a koncernovým účelovým organizáciám, organizáciám, uvedeným v § 2 ods. 1 písm. b) až d), organizáciám podliehajúcim dôchodkovej dani podľa zákona o dôchodkovej dani, ďalším organizáciám podliehajúcim dani zo zisku podľa zákona o poľnohospodárskej dani a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám sa môžu uložiť dodatkové odvody:

a) na odčerpanie prostriedkov, ktoré organizácia získala porušením cenových predpisov;

b) na odčerpanie prostriedkov na základe cenového znevýhodnenia podľa cenových predpisov alebo v dôsledku cenových opatrení príslušného orgánu;

c) na odčerpanie časti prostriedkov, ak nie je inštalované alebo riadne využívané zariadenie na ochranu pracovníkov alebo ak zariadenie organizácie nevyhovuje predpisom o bezpečnosti práce alebo zdravotníckym predpisom;

d) na znovu rozdeľovanie prostriedkov;

e) na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky;

f) na odčerpanie prostriedkov za neúmerný rast vyplácaných miezd a odmien za prácu alebo za porušenie mzdových predpisov.

(2) Rozpočtovým a príspevkovým organizáciám sa nemôže uložiť dodatkový odvod uvedený v odseku 1 písm. d).

(3) Podmienky a spôsob vykonávania jednotlivých dodatkových odvodov ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením; podmienky a spôsob vykonávania jednotlivých dodatkových odvodov ústrednými orgánmi republík a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami ustanovia vlády republík nariadením.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 10

Oznamovacia povinnosť

(1) Organizácia, ktorá vznikne alebo zmení svoje sídlo, je povinná túto skutočnosť oznámiť do 15 dní orgánu vykonávajúcemu správu odvodov a príspevku (ďalej len „orgán vykonávajúci správu odvodov“), pokiaľ podlieha odvodu zo zisku alebo odvodu voľného zostatku zisku alebo príspevku.

(2) Povinnosti uvedené v odseku 1 má aj koncernový podnik a koncernová účelová organizácia.

(3) Zánik organizácie podliehajúcej odvodu zo zisku alebo odvodu voľného zostatku zisku alebo príspevku je povinný oznámiť orgánu vykonávajúcemu správu odvodov jej právny nástupca, prípadne orgán poverený likvidáciou. Pri koncernovom podniku a koncernovej účelovej organizácii má túto povinnosť koncern, a pokiaľ zaniká aj ten, jeho právny nástupca, prípadne orgán poverený likvidáciou.

§ 11

Odvodové obdobie

Odvody podľa § 1 písm. a), b), c) a d) sa vykonávajú za kalendárny rok (ďalej len „odvodové obdobie“).

§ 12

Vyúčtovanie odvodu zo zisku a príspevku

(1) Organizácia je povinná podať vyúčtovanie odvodu zo zisku tomu orgánu vykonávajúcemu správu odvodov, v obvode ktorého mala sídlo 31. decembra odvodového obdobia, a to do 15. februára po uplynutí odvodového obdobia, a pripojiť k nemu účtovnú uzávierku a ďalšie podklady ustanovené príslušným ministerstvom financií. Orgán vykonávajúci správu odvodov môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na podanie vyúčtovania.

(2) Organizácia je povinná vo vyúčtovaní odvod zo zisku sama vypočítať a uviesť aj prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť jeho výšku.

(3) Organizácie si môžu vo vyúčtovaní odpočítať od odvodu zo zisku obdobnú daň zaplatenú v cudzine, najviac však do sumy odvodu zo zisku pripadajúcej podľa tohto zákona na príjmy plynúce z cudziny.

(4) Pokiaľ príjmy plynú organizácii zo štátu, s ktorým Československá socialistická republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia, postupuje sa pri vylúčení dvojakého zdanenia podľa tejto zmluvy. Daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa však započíta najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vybratá v súlade so zmluvou o zamedzení dvojakého zdanenia.

(5) Ak organizácia zanikne bez vykonania likvidácie, je jej právny nástupca povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca od jej zániku vyúčtovanie odvodu zo zisku za uplynulú časť odvodového obdobia.

(6) V prípade likvidácie organizácie trvá povinnosť odvodu zo zisku aj povinnosť podávať každoročne vyúčtovanie odvodu zo zisku až do skončenia likvidácie. Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca vyúčtovanie odvodu zo zisku za uplynulú časť odvodového obdobia a vo vyúčtovaní uviesť aj likvidačný zvyšok. Vyúčtovanie je povinný doložiť začiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a výkazom o použití likvidačného zvyšku.

(7) Ak organizácia po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1 zistí, že predložené vyúčtovanie je neúplné alebo nesprávne, je povinná predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné vyúčtovanie. Rovnakú povinnosť má organizácia aj vtedy, ak zistí, že odvod zo zisku má byť vyšší než bol vyrubený.

(8) Organizácia, koncernový podnik a koncernová účelová organizácia, prípadne ich právny nástupca alebo orgán poverený ich likvidáciou postupujú pri vyúčtovaní príspevku obdobne podľa odsekov 1, 2 a 5 až 7.

(9) Ak sa vyúčtovanie, prípadne dodatočné vyúčtovanie nepodalo včas, môže orgán vykonávajúci správu odvodov zo zisku a príspevok zvýšiť až o 10%.

§ 13

Vyrubenie odvodu zo zisku a príspevku

(1) Odvod zo zisku a príspevok vyrubí orgán vykonávajúci správu odvodov po uplynutí odvodového obdobia; v prípadoch uvedených v § 12 ods. 5 až 7 môže orgán vykonávajúci správu odvodov vyrubiť odvod zo zisku i príspevok aj pred uplynutím odvodového obdobia.

(2) Skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie odvodov zo zisku a príspevku sa posudzujú pre každé odvodové obdobie samostatne.

(3) O vyrubení odvodu zo zisku upovedomí orgán vykonávajúci správu odvodov organizáciu platobným výmerom.

(4) Ak pri organizácii dôjde k zmene vo výške odvodu zo zisku, oznámi orgán vykonávajúci správu odvodov novoupravenú výšku odvodu zo zisku organizácii dodatočným platobným výmerom.

(5) Pri vyrubení príspevku organizácii, koncernovému podniku a koncernovej účelovej organizácii sa postupuje obdobne podľa ustanovení odsekov 3 a 4.

§ 14

Zaokrúhľovanie

Odvody uvedené v § 1 písm. a), b) a c) sa zaokrúhľujú na celé stovky Kčs hore a ich základy na celé tisíce Kčs dolu. Zvýšenie odvodu zo zisku a príspevku (§ 12 ods. 9) i penále (§ 17) sa zaokrúhľujú na celé desiatky Kčs dolu.

Platenie odvodu zo zisku, odvodu voľného zostatku zisku a príspevku

§ 15

(1) Organizácia je povinná najneskoršie tretí deň pred koncom každého mesiaca platiť mesačné preddavky na odvod zo zisku alebo odvod voľného zostatku zisku takto:

a) v januári vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej odvodovej povinnosti alebo vo výške jednej tretiny plánovanej odvodovej povinnosti na prvý štvrťrok, ak ide o organizáciu so značne diferencovanou plánovanou tvorbou zisku;

b) vo februári vo výške odvodu zo zisku alebo odvodu voľného zostatku zisku vypočítaného zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia za január;

c) v nasledujúcich mesiacoch vo výške rozdielu medzi odvodom vypočítaným zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia od začiatku roka a splatnými preddavkami od začiatku roka, s výnimkou preddavku splatnom v januári.

(2) Organizácia, pri ktorej plánovaný ročný odvod zo zisku alebo plánovaný ročný odvod voľného zostatku zisku je

a) menej než 500 000 Kčs, neplatí preddavky a celoročnú odvodovú povinnosť uhrádza v lehote na podanie vyúčtovania;

b) 500 000 Kčs a viac, ale menej než 1 000 000 Kčs, platí najneskoršie tretí deň pred koncom prvého mesiaca po skončení I., II. a III. štvrťroka preddavky štvrťročne vo výške odvodu zo zisku alebo odvodu voľného zostatku zisku vypočítanej zo zisku uvedeného vo výkaze o výsledku hospodárenia od začiatku roka po odpočítaní už prv splatných preddavkov.

(3) Na účely určovania preddavkov podľa predchádzajúcich odsekov sa pri organizáciách uhoľného priemyslu zisk upravuje podľa § 3 ods. 2.

(4) Ak organizácia má preplatok preddavkov na odvod zo zisku alebo preddavkov na odvod voľného zostatku zisku (s výnimkou mesiaca decembra alebo IV. štvrťroka), zúčtuje sa s najbližším splatným preddavkom alebo sa na žiadosť organizácie zúčtuje na iné odvody a príspevok alebo ich nedoplatky, prípadne sa môže vrátiť.

(5) Preddavky na príspevok je organizácia, koncernový podnik a koncernová účelová organizácia povinná platiť mesačne, a to najneskoršie tretí deň pred koncom každého mesiaca vo výške jednej dvanástiny celoročnej povinnosti vypočítanej podľa plánu na bežný rok.

(6) V odôvodnených prípadoch môže orgán vykonávajúci správu odvodov na žiadosť organizácie, koncernového podniku a koncernovej účelovej organizácie určiť preddavky inak.

(7) Preddavky na odvod zo zisku, odvod voľného zostatku zisku a na príspevok sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dolu.

§ 16

(1) Ak odvod zo zisku a príspevok, vypočítané vo vyúčtovaní, sú vyššie než zaplatené preddavky, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel v lehote určenej na podanie vyúčtovania. Ak sú zaplatené preddavky vyššie než odvod zo zisku a príspevok vypočítané vo vyúčtovaní, zúčtuje sa preplatok za uplynulé odvodové obdobie na preddavky odvodu zo zisku a príspevku v bežnom roku alebo sa na žiadosť vráti organizácii.

(2) Rozdiel vyplývajúci z dodatočného vyúčtovania je organizácia povinná zaplatiť v lehote určenej na predloženie dodatočného vyúčtovania (§ 12 ods. 7).

(3) Ak odvod zo zisku a príspevok určené platobným výmerom sú vyššie než odvod zo zisku a príspevok vypočítané vo vyúčtovaní, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

(4) Podľa predchádzajúcich odsekov sa obdobne postupuje pri príspevku platenom koncernovým podnikom a koncernovou účelovou organizáciou.

§ 17

Penále

(1) Ak odvod zo zisku alebo odvod voľného zostatku zisku alebo príspevok (včítane zvýšenia odvodu zo zisku a príspevku podľa § 12 ods. 9), prípadne preddavku na ne, alebo dodatkový odvod neboli zaplatené včas a v plnej výške, je organizácia povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z nedoplatkov príslušného odvodu alebo príspevku zistených k dňom splatnosti.

(2) Ak organizácia vo vyúčtovaní (dodatočnom vyúčtovaní) uvedie odvod zo zisku alebo príspevok nižšou sumou, než akú mala uviesť, predpíše orgán vykonávajúci správu odvodov penále vo výške 10% tohto rozdielu. Z rozdielu medzi dodatočným vyúčtovaním podaným na základe výsledkov vnútropodnikovej kontroly alebo kontroly nadriadených orgánov a už podaným vyúčtovaním alebo vyrubeným odvodom a príspevkom predpíše penále v polovičnej výške.

(3) Predpis penále podľa predchádzajúcich odsekov sa oznámi organizácii platobným výmerom. Penále je splatné do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Proti platobnému výmeru o predpise penále môže organizácia podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok.

(4) Penále sa nepredpíše, ak nepresiahne sumu 100 Kčs.

(5) Orgán vykonávajúci správu odvodov môže penále odpustiť alebo znížiť, prípadne upustiť aj od jeho predpisu za podmienok a v rozsahu určených príslušným ministerstvom financií.

(6) Pre koncernový podnik a koncernovú účelovú organizáciu platia, pokiaľ ide o príspevok, obdobne ustanovenia predchádzajúcich odsekov, a pokiaľ ide o dodatkové odvody, obdobne ustanovenia odsekov 1 a 3 až 5.

§ 18

Zánik práva vyrubiť a vymáhať odvod zo zisku, odvod voľného zostatku zisku, príspevok a penále

(1) Odvod zo zisku, príspevok a penále nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola organizácia povinná podať vyúčtovanie odvodu zo zisku a príspevku.

(2) Ak sa v tejto lehote vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie odvodu zo zisku, príspevku alebo penále, plynie lehota na vyrubenie alebo vymáhanie znovu od konca roka, v ktorom sa organizácia o tomto úkone upovedomila; vyrubiť a vymáhať odvod zo zisku, príspevok a penále možno však najneskoršie do desiatich rokov počítaných od roka kalendárneho roka, v ktorom bola organizácia povinná podať vyúčtovanie odvodu zo zisku a príspevku.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia obdobne pre koncernový podnik a koncernovú účelovú organizáciu, pokiaľ ide o príspevok.

(4) Odvod voľného zostatku zisku nemožno vymáhať po uplynutí desiatich rokov počítaných od konca kalendárneho roka, v ktorom sa mal zaplatiť.

§ 19

Konanie

(1) Pre konanie vo veciach odvodu zo zisku, odvodu voľného zostatku a príspevku platia osobitné predpisy,7) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pre dodatkové odvody platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov,7) pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Pre výkon rozhodnutia sa použije ustanovenie odseku 3.

(3) Ustanovenie osobitných predpisov o výkone rozhodnutia v konaní vo veciach daní a poplatkov platné pre štátne hospodárske organizácie8) platí pre všetky organizácie, koncernové podniky a koncernové účelové organizácie. Použije sa obdobne aj pri úhrade dlžných súm z účtov v ostatných peňažných ústavoch.

§ 20

Výnos odvodov

Výnos odvodov upravených týmto zákonom od organizácií, koncernových podnikov a koncernových účelových organizácií riadených orgánmi federácie plynie do štátneho rozpočtu československej federácie, pokiaľ osobitné predpisy9) neustanovujú inak.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVACIE PREDPISY, VÝNIMKY A ÚĽAVY

§ 21

(1) Vláda Československej socialistickej republiky môže:

a) nariadením znížiť, prípadne zvýšiť sadzbu odvodu zo zisku a príspevku až o jednu štvrtinu v nadväznosti na zásadné úpravy ekonomických nástrojov;

b) znížiť organizáciám, koncernovým podnikom a koncernovým účelovým organizáciám vykonávajúcim odvod voľného zostatku zisku sadzbou príspevku, prípadne ich od príspevku oslobodiť;

c) určiť v nariadení o dodatkových odvodoch podmienky, pri splnení ktorých môžu ústredné orgány so súhlasom príslušného ministerstva financií povoliť úľavu na týchto odvodoch.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie, vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatné organizácie, môžu:

a) povoliť ako experiment, aby organizácie s vhodnými podmienkami nahradili odvod zo zisku a príspevok podľa tohto zákona iným vzťahom k štátnemu rozpočtu, prípadne iným spôsobom vykonávali odvody, a to na overenie nových spôsobov riadenia, najmä aj na zjednotenie jednotlivých ekonomických nástrojov medzi socialistickými krajinami;

b) celkom alebo čiastočne oslobodiť od odvodu zo zisku novozriaďované organizácie alebo organizácie, ktoré sa podstatne rozširujú, a to na plánovaný čas výstavby.

§ 22

(1) Federálne ministerstvo financií môže organizáciám zahraničného obchodu ustanoviť odchylné podmienky odvodu zo zisku, ktorý netvoria obchodné prirážky a zrážky.

(2) Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o organizácie, koncernové podniky a koncernové účelové organizácie riadené orgánmi federácie, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatné organizácie, koncernové podniky a koncernové účelové organizácie, môžu:

a) rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe odvodu zo zisku;

b) povoliť na návrh príslušného ústredného orgánu, aby

1. štátne hospodárske organizácie usporiadané do výrobných hospodárskych jednotiek vykonávali odvod zo zisku samostatne,

2. príspevok sa odvádzal za výrobnú hospodársku jednotku ako celok,

3. dodatkové odvody sa mohli ukladať výrobnej hospodárskej jednotke ako celku;

c) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakému odvodu zo zisku z toho istého základu;

d) urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí, prípadne povoľovať úľavy, predovšetkým v záujme zabezpečenia úloh národohospodárskych plánov pri ich príprave a realizácii a určiť orgány s vymedzením ich oprávnenia na povoľovanie niektorých úľav.

§ 23

Federálne ministerstvo financií upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti k § 2 až 5, 10, 12, 13, 15 až 17.


PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24

(1) Pri určení základu odvodu zo zisku za rok 1982 sa odpočítava odvod z majetku vzťahujúci sa k roku 1982, pokiaľ bol zaplatený do 15. februára 1983, a k základu odvodu zo zisku treba pripočítať vratku odvodu z majetku vzťahujúcu sa k roku 1982.

(2) Oslobodenie od odvodu zo zisku a výnimky ustanovené podľa doterajších predpisov10) zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej v rozhodnutí o oslobodení alebo o udelení výnimky.

§ 25

(1) Odvod zo zisku a príspevok sa vyrubí podľa tohto zákona po prvý raz na základe výsledkov dosiahnutých v roku 1983.

(2) Pre odvodové povinnosti a povinnosť príspevku vzniknuté pred 1. januárom 1983 sa použije zákon č. 111/1971 Zb. v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na základe tohto zákona.

§ 26

Zrušujú sa:

1. zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb., ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie, zákona č. 62/1977 Zb. o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií a zákona č. 181/1980 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb. a zákona č. 62/1977 Zb.,

2. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 112/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie,

3. úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-1098/72, Ministerstva financií ČSR č. 154/6422/72 a Ministerstva financií SSR č. 8/450/72 o vymedzení oprávnenia krajských finančných správ a krajských národných výborov na povoľovanie úľav na odvodoch do štátneho rozpočtu a dôchodkovej dani, registrovaná v čiastke 8/1972 Zb.,

4. úprava Federálneho ministerstva financií č. VI/1-410/81 o spôsobe platenia preddavkov na odvod zo zisku a na odvod z majetku pri uplatnení maximálnej výšky odvodov a o spôsobe platenia preddavkov na odvod zo zisku generálnym riaditeľstvom, ak vykonáva odvod zo zisku za celú výrobnú hospodársku jednotku, registrovaná v čiastke 9/1981 Zb.,

5. § 14 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien.

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.

Čl. III

1. Príspevok na sociálne zabezpečenie, odvod zo zisku a dôchodková daň podľa tohto zákona sa vyrubia po prvý raz za rok 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 91/1974 Zb. o registrácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch.

2) § 360a ods. 4 Hospodárskeho zákonníka alebo § 636 Zákonníka medzinárodného obchodu.

4) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

5) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

6) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

7) Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

8) § 27 vyhlášky č. 16/1962 Zb.

9) Vyhláška predsedu vlády č. 6/1967 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia.

10) § 32 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení vyhlásenom pod č. 72/1977 Zb. a doplnenom zákonom č. 181/1980 Zb.