Zákon č. 160/1982 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1983

Čiastka 34/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1983

160

ZÁKON

zo 14. decembra 1982

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1983

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 171 836 500 000 Kčs celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 171 836 500 000 Kčs. Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík - Českej socialistickej republike 32 490 672 000 Kčs - Slovenskej socialistickej republike 20 962 674 000 Kčs z toho:

I. dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 8 990 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 5 442 500 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 23 500 672 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 15 520 174 000 Kčs v tom:

a) dotácie na vybrané úlohy

- Českej socialistickej republike 598 600 000 Kčs

b) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 2 099 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 1 748 000 000 Kčs

c) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 730 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 420 000 000 Kčs

d) dotácie na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe

- Českej socialistickej republike 70 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 75 000 000 Kčs

e) dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 406 734 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 151 349 000 Kčs

f) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 14 114 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 9 495 400 000 Kčs

g) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 4 643 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 3 136 100 000 Kčs

h) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 672 800 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 444 325 000 Kčs

i) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

- Českej socialistickej republike 166 538 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 50 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 33 483 028 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 26 725 326 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu federácie ustanovených týmto zákonom v cenách platných k 1. januáru 1983; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík.

§ 3

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 160/1982 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Tabuľka 01