Nariadenie vlády č. 158/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru

Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do31.01.1988
Účinnosť od 01.01.1983 do31.01.1988
Zrušený 2/1988 Zb.

158

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. decembra 1982

o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 22b ods. 1 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy a podľa § 489a ods. 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy:


§ 1

(1) Na základe povolenia národného výboru môže občan poskytovať za odplatu vecné plnenia a výkony ustanovené týmto nariadením (ďalej len „služby“).

(2) Povolenie udeľuje na žiadosť občana miestny národný výbor, obvodný národný výbor alebo mestský národný výbor (ďalej len „národný výbor“), v územnom obvode ktorého sa majú služby poskytovať.1)

(3) Poskytovanie služieb aj na území inej obce môže národný výbor povoliť len po predchádzajúcom prerokovaní s národným výborom v tejto obci.

§ 2

(1) Povolenie možno udeliť iba na poskytovanie služieb občanom, ak ide o

a) remeselnícke práce vrátane údržby domového majetku a bytov;

b) osobné služby, upratovacie služby, nosičské služby, kopáčske služby a prievozníctvo.

(2) Ustanovenia osobitných predpisov, ak vyžadujú na vykonávanie niektorých činností osobitné povolenie,2) zostávajú nedotknuté.

(3) Občan, ktorému národný výbor podľa osobitných predpisov3) udelil povolenie na predaj vlastných po domácky vyrábaných alebo spracovaných výrobkov, nepotrebuje na ich výrobu alebo spracovanie povolenie podľa tohoto nariadenia.

(4) Povolenie nemožno udeliť na vykonávanie záručných opráv ani na poskytovanie služieb, ktoré sú podľa osobitných predpisov vyhradené socialistickým organizáciám.4)

§ 3

(1) Povolenie možno udeliť občanovi,

a) ktorý má viac ako 18 rokov a má potrebnú kvalifikáciu a

b) ktorý bude služby poskytovať popri svojom hlavnom zamestnaní, alebo o dôchodcu, ženu v domácnosti alebo občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(2) Národný výbor môže udeliť povolenie aj inému občanovi, ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a), ak ide o poskytovanie služby v nedostatkovom odbore v mieste a jej zabezpečenie iným spôsobom by bolo nehospodárne.

§ 4

(1) V žiadosti o udelenie povolenia občan uvedie

a) svoje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu a rodné číslo;

b) či je občanom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. b);

c) zamestnanie (názov a adresu organizácie, v ktorej je v pracovnom alebo obdobnom pomere); ak ide o dôchodcu, druh dôchodku;

d) akú službu a v akom územnom obvode hodlá poskytovať.

(2) K žiadosti treba pripojiť doklad o odbornej kvalifikácii potrebnej na príslušnú činnosť (napr. výučný list, osvedčenie ustanovené osobitnými predpismi pre určité činnosti a pod.).

(3) Ak občan žiada o povolenie podľa § 3 ods. 2, treba k žiadosti pripojiť aj

a) vyjadrenie národného výboru miesta trvalého pobytu, ak sa majú služby poskytovať v územnom obvode iného národného výboru a

b) výpis z registra trestov.

(4) Národný výbor môže upustiť od predloženia dokladu uvedeného v odseku 2 u občana, ktorý má primeranú prax a skúsenosti v príslušnej činnosti. Od predloženia dokladu však nemôže upustiť v tých prípadoch, keď na vykonávanie určitej činnosti sa podľa osobitných predpisov vyžaduje osobitné povolenie.2)

(5) Občan môže poskytovať služby s pomocou manžela, manželky, detí, ak ukončili povinnú školskú dochádzku, rodičov, druha alebo družky (ďalej len „rodinný príslušník“), najviac však s pomocou piatich rodinných príslušníkov. V takomto prípade musí žiadosť obsahovať aj údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) aj pokiaľ ide o tohoto občana.

(6) Občan, ktorý dostal povolenie poskytovať služby popri svojom hlavnom zamestnaní, je povinný oznámiť to organizácii, v ktorej je v pracovnom alebo obdobnom pomere.

§ 5

(1) Národný výbor udeľuje povolenie spravidla na dobu neurčitú. V povolení určí

a) druh povolených služieb;

b) územný obvod, v ktorom sa služby budú poskytovať;

c) čas poskytovania služieb, ak je to účelné;

d) meno rodinného príslušníka, ktorý môže pomáhať pri poskytovaní služieb;

e) prípadne ďalšie podmienky na poskytovanie služieb.

(2) Ak nemá občan, ktorému sa udeľuje povolenie podľa § 3 ods. 2, dosiaľ ukončený pracovný alebo obdobný pomer, národný výbor v povolení určí, že občan môže poskytovať služby až počínajúc dňom nasledujúcim po dni ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru.

(3) Národný výbor môže občanovi uložiť, aby v určenej lehote uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s poskytovaním služieb.

(4) Národný výbor zašle odpis povolenia národnému výboru, ktorý spravuje daň z príjmov obyvateľstva.

§ 6

Občan, ktorému sa povolenie udelilo, je povinný

a) poskytovať služby v súlade s povolením a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na služby uvedené v povolení;

b) vydať na požiadanie občana potvrdenku o rozsahu vykonanej služby a o zaplatení ceny za ňu.

§ 7

(1) Pri poskytovaní služieb podľa tohoto nariadenia občan poskytujúci službu

a) nie je viazaný lehotami, ktoré národný výbor na vykonanie služby5) a na odstránenie vady poskytnutej služby6) určil;

b) nie je povinný vydávať záručný list;

c) je povinný odstrániť vady poskytnutej služby v lehote dohodnutej so zákazníkom; ak nedôjde k dohode o lehote na odstránenie vady poskytnutej služby, je povinný túto vadu odstrániť v lehote primeranej povahe služby a okolnostiam jej poskytovania;

d) ak sa služba neposkytne na počkanie, vydáva písomnú potvrdenku o prijatí objednávky len na žiadosť občana, ktorému službu poskytuje.

(2) Na služby poskytované podľa toho nariadenia vlády sa vzťahujú § 1, 2 a § 3 ods. 2, § 5, 7 a 9 vyhlášky č. 67/1979 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom.

§ 8

(1) Národný výbor môže povolenie odňať

a) ak občan povolenie bez závažných dôvodov nevyužíva;

b) na návrh organizácie, v ktorej je občan v pracovnom či obdobnom pomere, že mu činnosť podľa udeleného povolenia bráni riadne plniť povinnosti vyplývajúce mu z pracovného alebo obdobného pomeru;

c) ak občan pri poskytovaní služieb porušuje povinnosti vyplývajúce z tohoto nariadenia aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo niektorú povinnosť uloženú mu v povolení.

(2) V rozhodnutí o odňatí povolenia národný výbor určí primeranú lehotou potrebnú na ukončenie činnosti.

§ 9

(1) Dôchodkové zabezpečenie občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru upravujú osobitné predpisy.

(2) Poskytovanie služieb v rozpore s týmto nariadením sa postihuje podľa osobitných predpisov.7)

§ 10

Povolenia vydané občanom podľa doterajších predpisov8) preskúma národný výbor, ktorý povolenie vydal, do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia. Povolenie, ktoré nie je v súlade s týmto nariadením, doplní, prípadne zruší.


§ 11

Zrušujú sa zásady č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru.

§ 12

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

2) Napr. zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive.

3) § 24 ods. 1 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

4) Napr. vyhláška ministra vnútra č. 185/1954 Ú. v. o čistení komínov v znení vyhlášky ministra vnútra č. 159/1957 Ú. v., vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

5) § 268 ods. 1 a § 277 Občianskeho zákonníka.

6) § 273 ods. 1 a § 281 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

7) Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku.
Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch.

8) Zásady pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru schválené uznesením vlády ČSSR z 3. marca 1965 uverejnené pod č. 20/1965 Zb.