Nariadenie vlády č. 156/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá

(v znení č. 28/1989 Zb.)

Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do23.11.1990
Účinnosť od 30.03.1989 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

OBSAH

156

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. decembra 1982,

ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 10 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Za významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá, v ktorých pôsobí mestský národný výbor prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona), sa určujú:

Martin

Nitra

Piešťany

Prešov

Trenčín

Trnava

Žilina.

Prievidza

Poprad.

(2) Pôsobnosť mestského národného výboru prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona) vykonáva aj Mestský národný výbor vo Vysokých Tatrách.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Prof. JUDr. Colotka v. r.