Nariadenie vlády č. 155/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov

(v znení č. 126/1985 Zb.)

Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do30.06.1988
Účinnosť od 01.07.1986 do30.06.1988
Zrušený 107/1988 Zb.

155

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. decembra 1982

o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 61 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy (ďalej len „zákon“) a podľa § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1971 Zb.:


§ 1

(1) Krajské národné výbory zriaďujú

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania a oblastného plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálnych vecí a pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.

(2) Krajský národní výbor môže so súhlasom vlády Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“) zriadiť namiesto odboru plánovania a oblastného plánovania odbor plánovania a odbor oblastného plánovania a namiesto odboru výstavby a územného plánovania odbor výstavby a odbor územného plánovania.

(3) Krajský národný výbor môže odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.

§ 2

(1) Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „národný výbor hlavného mesta“) zriaďuje

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania a oblastného plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
bytový odbor,
odbor dopravy,
odbor obchodu a cestovného ruchu,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor zdravotníctva,
odbor sociálnych vecí a pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.

(2) Národný výbor hlavného mesta môže so súhlasom vlády zriadiť namiesto odboru plánovania a oblastného plánovania odbor plánovania a odbor oblastného plánovania.

(3) Národný výbor hlavného mesta môže odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.

(4) Obvodné národné výbory v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave zriaďujú

organizačný odbor,
odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva, obchodu,
dopravy a poľnohospodárstva,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.

(5) Obvodný národný výbor uvedený v odseku 4 môže so súhlasom národného výboru hlavného mesta zriadiť namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu, dopravy a poľnohospodárstva odbor miestneho hospodárstva, dopravy a poľnohospodárstva a odbor obchodu.

(6) Obvodný národný výbor uvedený v odseku 4 môže po prerokovaní s národným výborom hlavného mesta odbory zriadené podľa odsekov 4 a 5 zlučovať.

§ 3

(1) Okresné národné výbory zriaďujú

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby a územného plánovania,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a cestovného ruchu,
odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.

(2) Okresný národný výbor môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru výstavby a územného plánovania odbor výstavby a odbor územného plánovania, namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.

(3) Okresný národný výbor môže po prerokovaní s krajským národným výborom odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.

§ 4

(1) Národný výbor mesta Košíc zriaďuje

organizačný odbor,
odbor kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a cestovného ruchu,
bytový odbor, odbor dopravy,
odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva,
odbor školstva,
odbor kultúry,
odbor sociálnych vecí a zdravotníctva,
odbor pracovných síl,
odbor vnútorných vecí.

(2) Národný výbor mesta Košíc môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.

(3) Národný výbor mesta Košíc môže po prerokovaní s krajským národným výborom odbory zriadené podľa odsekov 1 a 2 zlučovať.

(4) Národný výbor mesta Košíc určí, ktoré odbory zriaďujú obvodné národné výbory v meste Košiciach.

§ 5

(1) Mestské národné výbory prvej kategórie (§ 10 ods. 3 zákona)

a) zriaďujú

odbor organizačný a vnútorných vecí,
odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce,
odbor plánovania,
finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva,
obchodu a dopravy,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí, pracovných síl a zdravotníctva;

b) môžu so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru organizačného a vnútorných vecí organizačný odbor a odbor vnútorných vecí a namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a dopravy odbor miestneho hospodárstva a obchodu a odbor dopravy;

c) môžu po prerokovaní s krajským národným výborom odbory zriadené podľa písmen a) a b) zlučovať.

(2) Mestské národné výbory druhej kategórie (§ 10 ods. 4 zákona) môžu

a) so súhlasom okresného národného výboru zriaďovať

odbor organizačný a vnútorných vecí,
odbor plánovania, finančný odbor,
odbor výstavby,
odbor územného plánovania a architektúry,
odbor miestneho hospodárstva, obchodu a dopravy,
bytový odbor,
odbor školstva a kultúry,
odbor sociálnych vecí, pracovných síl a zdravotníctva;

b) po prerokovaní s okresným národným výborom odbory zriadené podľa písmena a) zlučovať.

(3) Ostatné mestské národné výbory a miestne národné výbory môžu so súhlasom okresného národného výboru zriadiť

a) v obciach s počtom obyvateľov nad 5000 odbor plánovania a financií, odbor výstavby, miestneho hospodárstva a obchodu, správny odbor;

b) v obciach s počtom obyvateľov do 5000 jeden odbor, spravidla hospodárskosprávny.

(4) Národné výbory v obciach uvedených v odseku 3 písm. a) môžu po prerokovaní s okresným národným výborom zlučovať odbory, ktoré zriadili.

(5) Ustanovenie odseku 3 platí obdobne pre miestne národné výbory v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave.

§ 6

Iné odbory alebo útvary národných výborov, než ktoré sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach, môžu národné výbory zriaďovať len na základe osobitných predpisov.1)

§ 7

Ak mestské národné výbory druhej kategórie (§ 10 ods. 4 zákona) zriadili pred účinnosťou tohto nariadenia vlády odbor (útvar) kádrovej a personálnej práce, môžu ho ponechať i naďalej.


§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov v znení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 57/1974 Zb. a naradenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1977 Zb.

§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad útvar obrany, aparát výboru ľudovej kontroly, štáb civilnej obrany.