Vyhláška č. 147/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 32/1982
Platnosť od 13.12.1982
Účinnosť od 28.12.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 19. mája 1982.