Vyhláška č. 144/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)

(v znení č. 132/1999 Z. z.)

Čiastka 31/1982
Platnosť od 09.12.1982
Účinnosť od 17.02.1999
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 53 ods. 1 dňom 20. marca 1978. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 53 ods. 2 dňom 25. augusta 1981.

144

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. marca 1982

o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)


Dňa 14. novembra 1975 bol v Ženeve dojednaný Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR).

S dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Colnému dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 25. februára 1981 s výhradou, že Československá socialistická republika v súlade s článkom 58 dohovoru sa necíti viazaná článkom 57 ods. 2 až 6 dohovoru.

Pri prístupe k dohovoru súčasne urobila Československá socialistická republika vyhlásenie, že ustanovenie článku 52 ods. 1 dohovoru je v rozpore so zásadou, že žiadny štát nemá byť zbavovaný možnosti stať sa účastníkom mnohostranných medzinárodných zmlúv.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 53 ods. 1 dňom 20. marca 1978. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 53 ods. 2 dňom 25. augusta 1981.

Český preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

Ing. Jablonský v. r.

COLNÝ DOHOVOR

o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)

Zmluvné strany,

prajúc si uľahčiť medzinárodnú prepravu tovaru cestnými vozidlami,

berúc do úvahy, že zlepšenie prepravných podmienok sa považuje za jeden zo základných predpokladov vzájomného rozvoja spolupráce,

vyjadrujúc sa kladne k otázke zjednodušenia a zjednocovania administratívnych formalít v oblasti medzinárodných prepráv najmä na hraniciach,

dohodli sa takto:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

a) Definície

Článok 1

Na účely tohto dohovoru sa rozumie

a) „operáciou TIR“ preprava tovaru od colnice odoslania do colnice určenia podľa režimu nazývaného „režim TIR“ ustanoveného týmto dohovorom;

b) „dovoznými alebo vývoznými clami a poplatkami“ clá a všetky iné dane, poplatky a rôzne dávky, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, s výnimkou poplatkov a dávok, ktorých výška je obmedzená približnou cenou poskytnutých služieb;

c) „cestným vozidlom“ nielen motorové cestné vozidlo, ale aj akýkoľvek príves alebo náves určený na to, aby bol k nemu pripojený;

d) „jazdnou súpravou“ spriahnuté vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na cestnej premávke ako celok;

e) „kontejnerom“ prepravné zariadenie (prepravná skriňa, snímateľná cisterna alebo iné podobné zariadenie)

i) celkom alebo sčasti uzavretý priestor určený na umiestnenie tovaru,

ii) majúce trvalú povahu a teda dostatočne pevné, aby sa mohlo opätovne používať,

iii) špeciálne konštruované tak, aby sa uľahčila preprava tovaru jedným alebo viacerými druhmi dopravy bez zmeny nákladu,

iv) konštruované tak, aby bolo možno ľahko s ním manipulovať, najmä pri jeho prekládke z jedného druhu dopravy na iný;

v) konštruované tak, aby bolo možno ľahko nakladať a vykladať;

vi) majúce vnútorný objem najmenej jeden kubický meter, „snímateľné karosérie“ sa považujú za kontejnery;

f) „colnicou odoslania“ ktorákoľvek colnica zmluvnej strany, v ktorej sa začína pre celý náklad alebo pre jeho časť medzinárodná preprava podľa režimu TIR ustanoveného týmto dohovorom;

g) „colnicou určenia“ ktorákoľvek colnica zmluvnej strany, kde sa končí pre celý náklad alebo pre jeho časť medzinárodná preprava podľa režimu TIR ustanoveného týmto dohovorom;

h) „pohraničnou colnicou“ ktorákoľvek colnica zmluvnej strany, cez ktorú sa cestné vozidlo, jazdná súprava alebo kontejner dováža alebo vyváža v priebehu operácie TIR;

j) „osobami“ tak fyzické ako aj právnické osoby;

k) „ťažkým alebo objemným tovarom“ všetky ťažké alebo objemné predmety, ktoré sa pre svoju hmotnosť, pre svoje rozmery alebo pre svoju povahu spravidla neprepravujú v uzavretom cestnom vozidle ani v uzavretom kontejneri;

l) „záručným združením“ združenie schválené colnými orgánmi zmluvnej strany za tým účelom, aby sa zaručovalo za osoby používajúce režim TIR.

b) Rozsah použitia

Článok 2

Tento dohovor sa vzťahuje na prepravu tovaru vykonávanú bez zmeny nákladu cez jedny alebo viaceré štátne hranice od colnice odoslania jednej zmluvnej strany do colnice určenia inej zmluvnej strany alebo tej istej zmluvnej strany v cestných vozidlách, v jazdných súpravách alebo v kontejneroch pod podmienkou, že sa časť prepravy medzi začiatkom a koncom operácie TIR vykonáva po ceste.

Článok 3

Ustanovenia tohto dohovoru sa použijú pod podmienkou,

a) že sa prepravy vykonávajú

i) cestnými vozidlami, jazdnými súpravami alebo kontejnermi predbežne schválenými pod podmienkami uvedenými v kapitole IIIa) alebo

ii) inými cestnými vozidlami, inými jazdnými súpravami alebo inými kontejnermi za podmienok uvedených v kapitole IIIc);

b) že sa prepravy vykonávajú za ručenia združení schválených podľa ustanovení článku 6 a na podklade karnetu TIR zhodného so vzorom uvedeným v prílohe 1 tohto dohovoru.

c) Zásady

Článok 4

Tovar prepravovaný na podklade karnetu TIR podľa ustanovení tohto dohovoru nepodlieha na pohraničných colniciach plateniu alebo zloženiu dovozných alebo vývozných ciel a poplatkov.

Článok 5

1. Tovar prepravovaný na podklade karnetu TIR v colne uzavretých cestných vozidlách, jazdných súpravách alebo kontejneroch sa na pohraničných colniciach spravidla nepodrobí colnej prehliadke.

2. Aby sa však zabránilo zneužitiu, môžu colné orgány vo výnimočných prípadoch, a najmä ak je podozrenie z porušenia predpisov, vykonať na týchto colniciach prehliadku tovaru.

KAPITOLA II

Vydávanie karnetov TIR Zodpovednosť záručných združení

Článok 6

1. Každá zmluvná strana môže za podmienok a záruk splnomocniť združenia, aby priamo alebo prostredníctvom zodpovedajúcich združení vydávali karnety TIR a vystupovali ako ručiteľ, ak sa dodržia minimálne podmienky a požiadavky ustanovené v prílohe 9 I. časti. Oprávnenie sa zruší, ak nie sú plnené minimálne podmienky a požiadavky ustanovené v prílohe 9 I. časti.

2. Združenie môže byť v niektorej krajine schválené iba vtedy, aj je jeho zárukou krytá aj zodpovednosť, ktorá v tejto krajine vzniká pri operáciách vykonávaných na podklade karnetov TIR vydaných zahraničnými združeniami, ktoré sú členmi tej istej medzinárodnej organizácie, ktorej je toto združenie samo členom.

3. Združenie vydáva karnety TIR len osobám, ktorým kompetentné orgány zmluvných strán, na ktorých území má príslušná osoba stály pobyt alebo na ktorých území je zriadená, neodmietli pristúpiť k režimu TIR.

4. Povolenie pristúpiť k režimu TIR sa môže udeliť len osobám, ktoré spĺňajú minimálne podmienky a požiadavky ustanovené v prílohe 9 II. časti tohto dohovoru. Povolenie sa zruší, ak nie je zabezpečené plnenie príslušných podmienok bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 38.

5. Povolenie pristúpiť k režimu TIR sa udelí v súlade s ustanoveniami prílohy 9 II. časti tohto dohovoru.

Článok 7

Karnety TIR zaslané záručným združeniam zodpovedajúcimi zahraničnými združeniami alebo medzinárodnými organizáciami sa prepúšťajú bez dovozných alebo vývozných ciel a poplatkov a nepodliehajú nijakým dovozným a vývozným zákazom alebo obmedzeniam.

Článok 8

1. Záručné združenie sa zaväzuje zaplatiť splatné dovozné alebo vývozné clá a poplatky zvýšené o prípadné úroky z omeškania, ktoré by sa mali zaplatiť podľa colných zákonov a nariadení krajiny, v ktorej bol predpis týkajúci sa operácie TIR porušený. Toto združenie ručí za zaplatenie uvedených súm spoločne a nerozdielne s osobami, ktoré ich dlhujú.

2. Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku zákony a nariadenia zmluvnej strany neustanovujú platenie dovozných alebo vývozných ciel a poplatkov, záručné združenie sa zaväzuje zaplatiť za tých istých podmienok sumu rovnajúcu sa výške dovozných alebo vývozných ciel a poplatkov zvýšených o prípadné úroky z omeškania.

3. Každá zmluvná strana určí pre každý karnet TIR maximálnu výšku súm, ktorých zaplatenie možno od záručných združení požadovať podľa ustanovení uvedených odsekov 1 a 2.

4. Záručné združenie je voči orgánom krajiny, v ktorej je colnica odoslania od okamihu, keď colnica prijme karnet TIR, zodpovedné. V ďalších krajinách, ktorými operácia prepravy tovaru na podklade karnetov TIR prechádza, sa táto zodpovednosť začína, len čo sa tovar dovezie, alebo v prípade prerušenia operácie TIR podľa ustanovení odsekov 1 a 2 článku 26, len čo karnet TIR prijme colnica, na ktorej je operácia TIR obnovená.

5. Zodpovednosť záručného združenia sa vzťahuje nielen na tovar uvedený v karnete TIR, ale aj na tovar, ktorý je uložený v colne uzavretom priestore cestného vozidla alebo v colne uzavretom kontejneri, aj keď v karnete uvedený nie je; táto zodpovednosť sa nevzťahuje na nijaký iný tovar.

6. Pre určenie ciel a poplatkov spomínaných v odsekoch 1 a 2 tohto článku platia údaje o tovare uvedenom v karnete TIR, ak sa nepreukáže opak.

7. Pri vzniknutej splatnosti súm uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku majú príslušné orgány podľa možnosti žiadať o zaplatenie osobu alebo osoby, ktoré ich priamo dlhujú, prv, než svoj nárok uplatnia voči záručnému združeniu.

Článok 9

1. Záručné združenie určí čas platnosti karnetu TIR, pričom uvedie posledný deň platnosti, po ktorom karnet nemôže byť colnici určenia predložený na prijatie.

2. Ak colnica odoslania prijala karnet v posledný deň jeho platnosti alebo pred týmto dňom, ako je ustanovené v uvedenom odseku 1, zostane karnet v platnosti až do ukončenia operácie TIR na colnici určenia.

Článok 10

1. Karnet TIR môže byť uvoľnený s výhradami alebo bez výhrad; ak sa urobia výhrady, musia sa tieto výhrady týkať okolností samotnej operácie TIR. Tieto okolnosti sa musia uviesť v karnete TIR.

2. Ak colné orgány niektorej krajiny uvoľnili karnet TIR bez výhrady, nemôžu už od záručného združenia požadovať zaplatenie súm uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 8, pokiaľ potvrdenie o uvoľnení nebolo získané neoprávnene alebo protizákonne.

Článok 11

1. Ak karnet TIR nebol uvoľnený alebo ak bol uvoľnený s výhradami, príslušné orgány nie sú oprávnené požadovať od záručného združenia zaplatenie súm uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 8, pokiaľ tieto orgány do jedného roka od prijatia karnetu TIR písomne neupovedomili združenie o neuvoľnení alebo o uvoľnení s výhradou. Toto ustanovenie platí aj v prípade, keď uvoľnenie bolo získané neoprávnene alebo protizákonne, ale v takom prípade je lehota dvojročná.

2. Žiadosť o zaplatenie súm uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 8 sa zasiela záručnému združeniu najskoršie tri mesiace odo dňa, keď toto združenie bolo upovedomené o neuvoľnení karnetu, o jeho uvoľnení s výhradou alebo o jeho uvoľnení získanom neoprávnene alebo protizákonne, a najneskoršie do dvoch rokov od toho istého dňa. V prípadoch, ktoré však boli odovzdané súdu v uvedenej dvojročnej lehote, sa žiadosť o zaplatenie zasiela do roka odo dňa, keď sa súdne rozhodnutie stalo vykonateľným.

3. Na zaplatenie požadovaných súm má záručné združenie trojmesačnú lehotu odo dňa, ku ktorému mu bola žiadosť o zaplatenie zaslaná. Zaplatené sumy sa združeniu vrátia, ak sa do dvoch rokov odo dňa uvedeného na žiadosti o zaplatenie sa colným orgánom preukáže, že pri danej dopravnej operácii neboli predpisy porušené.

KAPITOLA III

Preprava tovaru na podklade karnetu TIR

a) Schvaľovanie vozidiel a kontejnerov

Článok 12

Aby sa ustanovenia oddielov a) a b) tejto kapitoly mohli využívať, musí každé cestné vozidlo svojou konštrukciou a svojím vybavením vyhovovať podmienkam ustanoveným v prílohe 2 tohto dohovoru a musí byť schválené v konaní ustanovenom v prílohe 3 tohto dohovoru. Schvaľovacie osvedčenie musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe 4.

Článok 13

1. Aby sa ustanovenia oddielov a) a b) tejto kapitoly mohli vzťahovať na kontejnery, musia byť konštruované v súlade s podmienkami ustanovenými v prvej časti prílohy 7 a schválené v konaní ustanovenom v druhej časti tejto prílohy.

2. Kontejnery schválené na prepravu tovaru pod colným uzáverom podľa ustanovení Colného dohovoru o kontejneroch z roka 1956, dohôd uzavretých pod záštitou Spojených národov, ktoré z neho vyplývajú, Colného dohovoru o kontejneroch z roka 1972 alebo všetkých medzinárodných dokumentov, ktoré by posledný z uvedených dohovorov nahradili alebo zmenili, považujú sa za vyhovujúce ustanoveniam odseku 1 a musia sa prijímať na prepravu na podklade režimu TIR bez nového schválenia.

Článok 14

1. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo neuznať platnosť schválenia cestných vozidiel alebo kontejnerov, ktoré nevyhovujú podmienkam ustanoveným uvedených v článkoch 12 a 13. Pritom zmluvné strany vylúčia zdržiavanie prepravy, ak zistené nedostatky sú menej závažné a nedávajú možnosť pašovania.

2. Pred opätovným použitím na prepravu tovaru pod colným uzáverom sa musí cestné vozidlo alebo kontejner, ktoré už nevyhovujú podmienkam, na základe ktorých boli schválené, znovu uviesť do pôvodného stavu alebo sa musia podrobiť novému schváleniu.

b) Konanie pri preprave na podklade karnetu TIR

Článok 15

1. Nijaký osobitný doklad sa nepožaduje na dočasný dovoz cestného vozidla, jazdnej súpravy alebo kontejnerov používaných na prepravu tovaru na základe režimu TIR. Na cestné vozidlo, jazdnú súpravu alebo kontejner sa nijaká zábezpeka nepožaduje.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku nezabraňuje tomu, aby zmluvná strana nepožadovala, aby sa na colnici určenia splnili formality ustanovené jej národnými predpismi za tým účelom, aby sa zabezpečilo, že cestné vozidlo, jazdná súprava alebo kontejner budú po skončení operácie TIR opäť vyvezené.

Článok 16

Ak sa operácia TIR vykonáva cestným vozidlom alebo jazdnou súpravou, umiestnia sa vpredu i vzadu na vozidle alebo jazdnej súprave totožné obdĺžnikové tabuľky s nápisom „TIR“ zhodné s údajmi uvedenými v prílohe 5 tohto dohovoru. Tieto tabuľky sa umiestnia tak, aby ich bolo dobre vidieť a dali sa snímať.

Článok 17

1. Pre každé cestné vozidlo alebo kontejner sa vyhotoví jeden karnet TIR. Jediný karnet TIR sa však môže vyhotoviť pre jazdnú súpravu alebo pre viac kontejnerov naložených na jedinom cestnom vozidle alebo na jazdnej súprave. V tomto prípade sa v manifeste o tovare karnetu TIR musí oddelene uviesť obsah každého vozidla tvoriaceho súčasť jazdnej súpravy alebo každého kontejnera.

2. Karnet TIR platí iba pre jednu jazdu. Musí obsahovať aspoň toľko oddeliteľných listov na potvrdenie o prijatí a uvoľnení karnetu, koľko ich treba na vykonávanú prepravu.

Článok 18

Operácia TIR sa môže vykonávať cez viacej colníc odoslania a určenia, ale s výhradou povolenia zúčastnenej zmluvnej strany alebo zmluvných strán

a) musia colnice odoslania byť v jednej krajine;

b) nesmú colnice určenia byť vo viac ako dvoch krajinách;

c) nesmie celkový počet colníc odoslania a určenia byť väčší ako štyri.

Článok 19

Tovar a cestné vozidlo, jazdná súprava alebo kontejner sa predvádzajú colnici odoslania spolu s karnetom TIR. Colné orgány krajiny odoslania urobia nevyhnutné opatrenia, aby sa presvedčili o presnosti manifestu o tovare a aby priložili colné uzávery alebo skontrolovali colné uzávery priložené pod zodpovednosťou týchto colných orgánov náležite splnomocnenými osobami.

Článok 20

Pre jazdu na území svojej krajiny môžu colné orgány určiť lehotu a požadovať, aby cestné vozidlo, jazdná súprava alebo kontejner dodržiavali určenú trasu.

Článok 21

Na každej pohraničnej colnici, ako aj na colniciach určenia, sa cestné vozidlo, jazdná súprava alebo kontejner predvádzajú colným orgánom na kontrolu spolu s nákladom a s príslušným karnetom TIR.

Článok 22

1. Spravidla a s výnimkou prípadu, keď vykonávajú colnú prehliadku podľa odseku 2 článku 5, colné orgány pohraničných colníc každej zmluvnej strany uznávajú neporušené colné uzávery ostatných zmluvných strán. Ak je to však na kontrolu potrebné, môžu spomínané colné orgány priložiť svoje vlastné uzávery.

2. Zmluvnou stranou takto uznané colné uzávery požívajú na jej území rovnakú právnu ochranu ako národné colné uzávery.

Článok 23

Colné orgány môžu

- dať na trovy prepravcov sprevádzať na území svojej krajiny cestné vozidlá, jazdné súpravy alebo kontejnery,

- podrobiť počas cesty kontrole a prehliadke náklad cestných vozidiel, jazdných súprav alebo kontejnerov

iba vo výnimočných prípadoch.

Článok 24

Ak colné orgány počas cesty alebo na pohraničnej colnici vykonajú prehliadku nákladu cestného vozidla, jazdnej súpravy alebo kontejnera, urobia na útržkových listoch použitých vo svojej krajine, na príslušných kmeňových listoch a na útržkových listoch zostávajúcich v karnete TIR poznámku o novopriložených colných uzáveroch, ako aj o druhu vykonaných kontrol.

Článok 25

Ak sa colný uzáver počas cesty poruší v iných prípadoch, než ktoré sa uvádzajú v článku 24 a 35, alebo ak sa tovar zničí alebo poškodí bez toho, že by sa uzáver porušil, treba postupovať podľa ustanovení prílohy 1 tohto dohovoru o používaní karnetu TIR bez vylúčenia možnosti použiť ustanovenia národných zákonodarstiev a vyhotoví sa protokol vložený do karnetu TIR.

Článok 26

1. Ak sa časť prepravy vykonávanej na podklade karnetu TIR vykonáva na území štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, operácia TIR sa na tejto časti dopravnej cesty dočasne zastaví. V tomto prípade colné orgány zmluvnej strany, na území ktorej je preprava potom obnovená, uznajú karnet TIR na pokračovanie operácie TIR za podmienky, že colné uzávery a/alebo identifikačné znaky zostali neporušené.

2. To isté platí pre časť dopravnej cesty, na ktorej majiteľ nepoužíva karnet TIR na území niektorej zmluvnej strany z dôvodu existencie jednoduchšieho colného tranzitného konania alebo ak použitie režimu colného tranzitu nie je potrebné.

3. V týchto prípadoch sa colnice, na ktorých je operácia TIR prerušená alebo obnovená, považujú pri vstupe alebo výstupe za pohraničné colnice.

Článok 27

S výhradou ustanovení tohto dohovoru a najmä článku 18 sa môže pôvodne určená colnica určenia nahradiť inou colnicou určenia.

Článok 28

Po príchode nákladu na colnicu určenia a za podmienky, že sa tovar podrobí inému colnému režimu alebo sa prepustí do voľného obehu, karnet TIR sa bezodkladne uvoľní.

c) Ustanovenia o preprave ťažkého alebo objemného tovaru

Článok 29

1. Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú iba na prepravu ťažkého alebo objemného tovaru definovaného pod písmenom k) článku 1 tohto dohovoru.

2. Ak možno ustanovenia tohto oddielu vykonávať, prepravu ťažkého alebo objemného tovaru možno podľa rozhodnutia orgánov colnice odoslania uskutočňovať v colne neuzavretých vozidlách alebo kontejneroch.

3. Ustanovenia tohto oddielu možno použiť iba vtedy, ak sa podľa názoru orgánov colnice odoslania dá podľa daného popisu bez ťažkostí zistiť totožnosť prepravovaného ťažkého alebo objemného tovaru, ako aj prípadne zároveň prepravovaného príslušenstva, alebo ho vybaviť colnými uzávermi a/alebo identifikačnými znakmi, aby sa zabránilo akejkoľvek výmene alebo akémukoľvek vyňatiu tohto tovaru bez zanechania zjavných stôp.

Článok 30

Všetky ustanovenia tohto dohovoru, pokiaľ osobitné ustanovenia tohto oddielu neustanovujú z nich výnimku, sa vzťahujú na prepravu ťažkého alebo objemného tovaru na základe režimu TIR.

Článok 31

Zodpovednosť záručného združenia sa vzťahuje nielen na tovar zapísaný v karnete TIR, ale aj na tovar, ktorý, aj keď nie je zapísaný v karnete, je uložený na nákladovej plošine alebo medzi tovarom zapísaným v karnete TIR.

Článok 32

Používaný karnet TIR musí mať na obálke a na všetkých útržkových listoch tučnými písmenami v angličtine alebo vo francúzštine vytlačený nápis „ťažký alebo objemný tovar“.

Článok 33

Orgány colnice odoslania môžu požadovať, aby baliace listy, fotografie, výkresy atď., ktoré sa javia potrebnými na zabezpečenie totožnosti prepravovaného tovaru, boli priložené ku karnetu TIR. V tomto prípade vidujú tieto doklady, z ktorých jedno vyhotovenie sa pripojí k zadnej strane obálky karnetu TIR a vo všetkých manifestoch karnetu sa o nich urobí poznámka.

Článok 34

Orgány pohraničných colníc každej zmluvnej strany uznávajú colné uzávery a/alebo identifikačné znaky priložené príslušnými orgánmi iných zmluvných strán. Môžu však priložiť ďalšie uzávery a/alebo identifikačné znaky a urobiť o nich poznámku na útržkových listoch karnetu TIR použitých vo svojej krajine, na príslušných kmeňových listoch a na útržkových listoch, ktoré zostávajú v karnete TIR.

Článok 35

Ak colné orgány vykonávajúce prehliadku nákladu sú cestou alebo na pohraničnej colnici nútené porušiť uzávery a/alebo sňať identifikačné znaky, zaznamenajú priložené nové uzávery a/alebo identifikačné znaky na útržkových listoch karnetu TIR použitých vo svojej krajine, na príslušných kmeňových listoch a na útržkových listoch, ktoré zostávajú v karnete TIR.

KAPITOLA IV

Porušenie ustanovení dohovoru

Článok 36

Každým porušením ustanovením tohto dohovoru sa vystavuje páchateľ v krajine, kde bol priestupok spáchaný, potrestaniu podľa právneho poriadku tejto krajiny.

Článok 37

Ak sa nedá zistiť, na ktorom území bol priestupok spáchaný, platí domnienka, že bol spáchaný na území zmluvnej strany, kde bol zistený.

Článok 38

1. Každá zmluvná strana má právo dočasne alebo trvale vylúčiť z požívania výhod vyplývajúcich z ustanovení tohto dohovoru každú osobu, ktorá vážne porušila colné zákony alebo nariadenia vzťahujúce sa na medzinárodnú prepravu tovaru.

2. Toto vylúčenie sa do jedného týždňa oznámi kompetentným orgánom zmluvnej strany, na ktorej území má príslušná osoba trvalý pobyt alebo na ktorej území je zriadená, ako aj záručnému združeniu krajiny alebo colného územia, v ktorej došlo k spáchaniu priestupku, a potom výkonnému výboru TIR.

Článok 39

Ak sú operácie TIR uznané inak za správne,

1. zmluvné strany neprikladajú váhu menším odchýlkam týkajúcim sa povinnosti dodržiavať určenú lehotu alebo vytýčenú trasu;

2. ani nezrovnalosti medzi údajmi uvedenými v manifeste karnetu TIR a obsahom cestného vozidla, jazdnej súpravy alebo kontejnera sa nepovažujú za porušenie ustanovení tohto dohovoru majiteľom karnetu TIR, ak sa príslušným orgánom podľa tohto dohovoru dostatočne preukáže, že tieto nezrovnalosti nie sú spôsobené omylmi, ktorých by sa úmyselne alebo z nedbalosti dopustil pri nakládke alebo pri odosielaní tovaru alebo pri vyhotovovaní spomínaného manifestu.

Článok 40

Colné orgány krajín odoslania a určenia nerobia majiteľa karnetu TIR zodpovedným za nezrovnalosti, ktoré môžu byť prípadne v týchto krajinách zistené, ak sa tieto nezrovnalosti skutočne týkajú colných režimov, ktoré predchádzali operácii TIR alebo po nej nasledovali, a ak majiteľ spomínaného karnetu nemal k nim nijaký vzťah.

Článok 41

Ak sa colným orgánom náležite preukáže, že tovar uvedený v manifeste TIR bol zničený alebo nenávratne stratený následkom nehody alebo vyššej moci alebo že jeho úbytok nastal v dôsledku jeho povahy, prizná sa oslobodenie tohto tovaru od normálne vymáhateľných ciel a poplatkov.

Článok 42

Na odôvodnenú žiadosť jednej zmluvnej strany sú príslušné orgány zmluvných strán zúčastnených na operácii TIR ochotné poskytnúť jej všetky dostupné informácie, ktoré sú potrebné na vykonávanie uvedených článkov 39, 40 a 41.

Článok 42 bis

Kompetentné orgány v úzkej spolupráci so združeniami prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie správneho používania karnetov TIR. Na tento účel môžu prijať vhodné národné a medzinárodné kontrolné opatrenia. Národné kontrolné opatrenia, ktoré kompetentné orgány prijmú podľa tohto odseku, sa okamžite predložia výkonnému výboru TIR, ktorý preskúma ich súlad s ustanoveniami dohovoru. Správny výbor prijme medzinárodné kontrolné opatrenia.

KAPITOLA V

Vysvetlivky

Článok 43

Vysvetlivky uvedené v prílohách 6 a 7 (tretia časť) podávajú výklad niektorých ustanovení tohto dohovoru a jeho príloh. Takisto preberajú niektoré odporučené postupy.

KAPITOLA VI

Rôzne ustanovenia

Článok 44

Každá zmluvná strana poskytne zúčastneným záručným združeniam výhody týkajúce sa

a) prevodu devíz potrebných na úhradu súm požadovaných orgánmi zmluvných strán podľa ustanovení článku 8 tohto dohovoru a

b) prevodu devíz potrebných na zaplatenie tlačív karnetu TIR zasielaných záručným združením zodpovedajúcimi zahraničnými združeniami alebo medzinárodnými organizáciami.

Článok 45

Každá zmluvná strana uverejňuje zoznam colníc odoslania, pohraničných colníc a colníc určenia, ktoré poveruje vykonávaním operácií TIR. Zmluvné strany, ktorých územia spolu susedia, sa dohodnú na určení protiľahlých pohraničných colníc a na ich úradných hodinách.

Článok 46

1. Za vykonávanie úkonov uvedených v tomto dohovore pracovníkmi colníc je prípustné vyberať poplatky iba v prípadoch, keď sa vykonávajú mimo dní, hodín a miest obvykle na také účely určených.

2. Zmluvné strany urobia všetky možné opatrenia s cieľom uľahčiť úkony na colniciach, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze.

Článok 47

1. Ustanovenia tohto dohovoru nezabraňujú uplatňovaniu obmedzení a kontrol vyplývajúcich z národných predpisov a založených na rešpektovaní verejnej mravnosti, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia alebo hygieny alebo na rešpektovaní zverolekárskych alebo fytopatologických predpisov ani vyberaniu poplatkov ukladaných podľa takýchto predpisov.

2. Ustanovenia tohto dohovoru nezabraňujú uplatňovaniu iných národných alebo medzinárodných prepravných predpisov.

Článok 48

Nijaké ustanovenie tohto dohovoru nevylučuje právo zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, prijať osobitné predpisy upravujúce prepravné operácie, ktoré sa začínajú alebo končia na ich území alebo sa vykonávajú pri tranzite cez tieto územia, pokiaľ tieto predpisy neobmedzujú výhody ustanovené týmto dohovorom.

Článok 49

Tento dohovor nezabraňuje určeniu výhodných podmienok, ktoré zmluvné strany poskytujú alebo chcú poskytovať jednostrannými opatreniami alebo na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd s podmienkou, že takto poskytované výhody nenarušujú vykonávanie ustanovení tohto dohovoru a najmä priebeh operácií TIR.

Článok 50

Zmluvné strany si na žiadosť navzájom oznamujú informácie potrebné na vykonávanie ustanovení tohto dohovoru, najmä tie, ktoré sa týkajú schvaľovania cestných vozidiel a kontejnerov, ako aj technických údajov o ich konštrukcii.

Článok 51

Prílohy tohto dohovoru tvoria neoddeliteľnú súčasť.

KAPITOLA VII

Záverečné ustanovenia

Článok 52

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup

1. Všetky členské štáty Organizácie Spojených národov alebo niektoré jej odborné organizácie alebo Medzinárodné agentúry pre atómovú energiu, štáty, ktoré sú stranou štatútu Medzinárodného súdneho dvora, a každý iný štát pozvaný Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov sa môžu stať zmluvnými stranami tohto dohovoru

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo prístupu,

b) uložením ratifikačnej listiny a listiny o prijatí alebo schválení po tom, keď dohovor podpísali s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

c) uložením listiny o prístupe.

2. Tento dohovor bude od 1. januára 1976 do 31. decembra 1976 včítane otvorený na podpis štátom uvedeným v odseku 1 tohto článku v úrade Spojených národov v Ženeve. Po tomto dátume im bude otvorený na prístup.

3. Colné alebo hospodárske únie sa môžu podľa ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku takisto stať zmluvnými stranami tohto dohovoru zároveň so všetkými svojimi členskými štátmi alebo kedykoľvek po tom, keď sa ich všetky členské štáty stanú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Tieto únie však nemajú hlasovacie právo.

4. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe sa ukladajú u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 53

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor nadobudne platnosť šesť mesiacov po tom, čo ho päť štátov uvedených v odseku 1 článku 52 podpíše bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prijatí, schválení alebo o prístupe.

2. Po tom, čo ho päť zo štátov uvedených v odseku 1 článku 52 podpíše bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo uloží svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prijatí, schválení alebo o prístupe, nadobudne tento dohovor platnosť pre všetky nové zmluvné strany po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uloženia ich ratifikačnej listiny alebo listiny o prijatí, schválení alebo o prístupe.

3. Každá ratifikačná listina alebo listina o prijatí, schválení alebo listina o prístupe uložená po tom, čo nadobudla platnosť zmena tohto dohovoru, platí vo vzťahu k zmenenému zneniu tohto dohovoru.

4. Každá listina tohto druhu uložená po prijatí zmeny, ale pred nadobudnutím jej platnosti, platí vo vzťahu k zmenenému zneniu tohto dohovoru ku dňu, keď zmenené znenie nadobudlo platnosť.

Článok 54

Výpoveď

1. Každá zmluvná strana môže tento dohovor vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

2. Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po tom, čo generálny tajomník dostane oznámenie.

3. Platnosť karnetov TIR prijatých colnicou krajiny odoslania predo dňom, ktorým výpoveď nadobúda účinnosť, nie je touto výpoveďou dotknutá a záruka záručných združení zostáva v platnosti podľa podmienok tohto dohovoru.

Článok 55

Strata platnosti

Ak po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru poklesne počet štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, na menej než päť v ktoromkoľvek období trvajúcom dvanásť mesiacov, stráca tento dohovor platnosť koncom tohto dvanásťmesačného obdobia.

Článok 56

Zrušenie Dohovoru TIR (1959)

1. Svojím nadobudnutím platnosti tento dohovor vo vzťahu medzi zmluvnými stranami zruší a nahradí Dohovor TIR (1959).

2. Schvaľovacie osvedčenia vystavené na cestné vozidlá a kontejnery podľa podmienok Colného dohovoru TIR (1959) budú po čas ich platnosti alebo s výhradou ich obnovenia prijímať na prepravu tovaru pod colným uzáverom strany tohto dohovoru, ak tieto vozidlá a kontejnery naďalej spĺňajú podmienky, podľa ktorých boli pôvodne schválené.

Článok 57

Riešenie sporov

1. Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie tohto dohovoru sa bude podľa možnosti riešiť rokovaním medzi stranami sporu alebo iným spôsobom.

2. Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie tohto dohovoru, ktorý nemožno vyriešiť prostriedkami uvedenými v odseku 1 tohto článku, sa na žiadosť jednej z nich predloží rozhodcovskému súdu zloženému takto: každá strana sporu vymenuje jedného rozhodcu a títo rozhodcovia určia rozhodcu, ktorý bude predsedom. Ak po uplynutí troch mesiacov po tom, čo príde žiadosť, niektorá zo strán nevymenuje rozhodcu alebo ak rozhodcovia nemohli určiť predsedu, môže ktorákoľvek z týchto strán požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby vymenoval rozhodcu alebo predsedu rozhodcovského súdu.

3. Rozhodnutie rozhodcovského súdu ustanoveného podľa ustanovenia odseku 2 je pre strany v spore záväzné.

4. Rozhodcovský súd ustanoví svoj vlastný rokovací poriadok.

5. Rozhodcovský súd rozhoduje väčšinou hlasov.

6. Akýkoľvek spor, ktorý by mohol vzniknúť medzi stranami sporu vo veci výkladu a výkonu rozhodcovského rozhodnutia, môže ktorákoľvek strana predložiť na rozhodnutie rozhodcovskému súdu, ktorý rozhodnutie vyniesol.

Článok 58

Výhrady

1. Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tohto dohovoru alebo pri prístupe k nemu urobiť vyhlásenie, že sa necíti viazaný odsekmi 2 až 6 článku 57 tohto dohovoru. Ostatné zmluvné strany nebudú týmito odsekmi viazané voči zmluvnej strane, ktorá takúto výhradu urobila.

2. Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže ju kedykoľvek zrušiť oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

3. S výnimkou výhrad uvedených v odseku 1 tohto článku nijaká výhrada k tomuto dohovoru nie je prípustná.

Článok 58 bis

Správny výbor

Ustanoví sa správny výbor, ktorý bude pozostávať zo všetkých zmluvných strán. Jeho zloženie, funkcie a rokovací poriadok sú ustanovené v prílohe 8.

Článok 58 ter

Výkonný výbor TIR

Správny výbor ustanoví výkonný výbor TIR ako pomocný orgán, ktorý bude v jeho mene plniť úlohy vyplývajúce mu z dohovoru a zo správneho výboru. Jeho zloženie, funkcie a rokovací poriadok sú ustanovené v prílohe 8.

Článok 59

Postup pri prerokúvaní pozmeňovacích návrhov tohto dohovoru

1. Tento dohovor včítane jeho príloh sa môže meniť na návrh zmluvnej strany podľa postupu ustanoveného týmto článkom.

2. Každý pozmeňovací návrh tohto dohovoru prehodnotí správny výbor zložený zo všetkých zmluvných strán podľa rokovacieho poriadku ustanoveného v prílohe 8. Každý pozmeňovací návrh tohto druhu, ktorý bol preskúmaný alebo vypracovaný na zasadaní správneho výboru a ktorý tento výbor prijal dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov, odovzdá generálny tajomník Organizácie Spojených národov zmluvným stranám na prijatie.

3. S výhradou ustanovení článku 60 každý pozmeňovací návrh oznámený podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku nadobudne platnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámenie urobené, ak v tomto období žiadny štát, ktorý je zmluvnou stranou, neoznámil generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že proti podanému pozmeňovaciemu návrhu vznáša námietku.

4. Ak proti podanému pozmeňovaciemu návrhu bola podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku oznámená námietka, považuje sa pozmeňovací návrh za neprijatý a nemá žiadny účinok.

Článok 60

Osobitný postup pri prerokúvaní pozmeňovacích návrhov príloh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9

1. Každý podaný pozmeňovací návrh príloh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, ktorý bol preskúmaný podľa ustanovení odsekov 1 a 2 článku 59, nadobudne platnosť dňom, ktorý určí správny výbor pri jeho prijatí, ak ku skoršiemu dňu, ktorý správny výbor zároveň určí, pätina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, alebo päť štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, ak je tento počet menší, neoznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že proti pozmeňovaciemu návrhu vznášajú námietky. Dni uvedené v tomto odseku určí správny výbor dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich členov.

2. Len čo pozmeňovací návrh nadobudne platnosť, zmena prijatá podľa postupu ustanoveného v odseku 1 nahradí pre všetky zmluvné strany každé skoršie ustanovenie, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 61

Žiadosti, oznámenia a námietky

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov, upovedomuje všetky zmluvné strany a všetky štáty uvedené v odseku 1 článku 52 tohto dohovoru o každej žiadosti, oznámení alebo námietke podanej podľa ustanovení uvedených článkov 59 a 60 o dni, ktorým zmena nadobúda platnosť.

Článok 62

Konferencia o revízii

1. Štát, ktorý je zmluvnou stranou môže oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, požiadať o zvolanie konferencie za účelom revízie tohto dohovoru.

2. Konferenciu o revízii, na ktorú sú pozvané všetky zmluvné strany a všetky štáty, uvedené v odseku 1 článku 52, zvoláva generálny tajomník Organizácie Spojených národov, ak do šiestich mesiacov odo dňa, keď to generálny tajomník Organizácie Spojených národov oznámil, mu najmenej štvrtina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, oznámi, že so žiadosťou súhlasí.

3. Konferenciu o revízii, na ktorú sú pozvané všetky zmluvné strany a všetky štáty uvedené v odseku 1 článku 52, takisto zvoláva generálny tajomník Organizácie Spojených národov, ak taký návrh podá správny výbor. Správny výbor podá taký návrh, ak sa na ňom uznesie väčšina jeho prítomných a hlasujúcich členov.

4. Ak je konferencia zvolaná podľa ustanovení odseku 1 alebo 3 tohto článku, generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí o tom všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, ktoré by si na konferencii priali prerokovať. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov rozošle všetkým zmluvným stranám predbežný program rokovania konferencie a znenie takých návrhov najmenej tri mesiace predo dňom otvorenia konferencie.

Článok 63

Oznámenie

Okrem oznámení uvedených v článkoch 61 a 62 oznamuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov všetkým štátom uvedeným v článku 52

a) podpisy, ratifikácie, prijatia, schválenia a prístupy podľa článku 52,

b) dni, keď tento dohovor nadobúda platnosť podľa článku 53,

c) výpovede podľa článku 54,

d) stratu platnosti tohto dohovoru podľa článku 55,

e) výhrady urobené podľa článku 58.

Článok 64

Autentický text

Po 31. decembri 1976 bude prvopis tohto dohovoru uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý jeho overený odpis zašle všetkým štátom uvedeným v odseku 1 článku 52, ktoré nie sú zmluvnými stranami.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, tento dohovor podpísali.

Dané v Ženeve štrnásteho novembra tisíc deväťsto sedemdesiatpäť v jedinom vyhotovení v anglickom, francúzskom a ruskom jazyku, pričom tieto tri znenia majú rovnakú platnosť.

PRÍLOHA 1

VZOR KARNETU TIR

Karnet TIR je vytlačený vo francúzštine s výnimkou strany 1 obálky, na ktorej sú rubriky vytlačené aj v angličtine; „Návod na použitie karnetu TIR“ je odtlačený v anglickom znení na strane 3 spomínanej obálky.

VZOR 01-1

Strana 2 obálky

NÁVOD NA POUŽITIE KARNETU TIR

A. Všeobecné ustanovenia

1. Vystavenie: karnet TIR sa vystavuje v krajine odoslania alebo v krajine, kde majiteľ sídli alebo býva.

2. Jazyk: karnet TIR je vytlačený vo francúzštine, s výnimkou strany 1 obálky, ktorej rubriky sú vytlačené aj v angličtine; „Návod na použitie karnetu TIR“ je vytlačený v anglickom znení na strane 3 spomínanej obálky. Okrem toho sa môžu priložiť dodatkové listy s prekladom tlačeného textu v iných jazykoch.

3. Platnosť: karnet TIR zostáva platný až do skončenia operácie TIR na colnici určenia, ak bol prijatý na colnici odoslania na začatie colného konania v lehote určenej vydávajúcim združením (rubrika 1 na strane 1 obálky a rubrika 4 na útržkových listoch).

4. Počet karnetov: možno vystaviť jeden karnet TIR pre jazdnú súpravu (spriahnuté vozidlá) alebo pre viaceré kontejnery ložené na jazdnom vozidle alebo na jazdnej súprave (pozri aj bod 10) dole).

5. Počet colníc odoslania a určenia: doprava vykonávaná na podklade karnetu TIR môže zahŕňať viaceré colnice odoslania a určenia; pokiaľ však nie je inak povolené:

a) colnice odoslania musia byť v tej istej krajine,

b) colnice určenia nesmú byť vo viacerých ako dvoch krajinách,

c) celkový počet colníc odoslania a určenia nesmie byť väčší ako 4

(pozri aj bod 10e) dole).

6. Počet listov: ak doprava zahŕňa iba jednu colnicu odoslania a jednu colnicu určenia, musí karnet TIR obsahovať najmenej dva listy pre krajinu odoslania, 3 listy pre krajinu určenia a ďalej dva listy pre každú ďalšiu krajinu, ktorej územie sa použije. Pre každú ďalšiu colnicu odoslania alebo určenia sú potrebné 2, prípadne 3 ďalšie listy; okrem toho treba priložiť ďalšie 2 listy, ak colnice určenia sú vo dvoch rôznych krajinách.

7. Predloženie karnetu na colniciach: karnet TIR sa spolu s cestným vozidlom, s jazdnou súpravou, s jedným alebo viacerými kontejnermi predkladá každej colnici odoslania, pohraničnej colnici a colnici určenia. Na poslednej colnici odoslania sa dole na manifeste všetkých útržkových listov, ktoré sa majú pri ďalšej doprave použiť, pripojí podpis colníka a dátumová pečiatka colnice (rubrika 19).

B. Spôsob vypĺňania karnetu TIR

8. Vymazávanie a prepisovanie: v karnete TIR sa nesmie vymazávať ani prepisovať. Každá oprava sa musí urobiť prečiarknutím mylných údajov a prípadným pripojením správnych údajov. Každú opravu musí schváliť jej autor a musia ju evidovať colné orgány.

9. Údaj o evidencii: ak národné predpisy nevyžadujú evidovanie prívesov a návesov, uvedie sa namiesto evidenčného čísla imatrikulačné alebo výrobné číslo.

10. Manifest:

a) Manifest sa vypĺňa v jazyku krajiny odoslania, pokiaľ colné orgány nedovolia použiť iný jazyk. Colné orgány iných krajín, ktorých územie sa v danom prípade používa, si vyhradzujú právo používať preklad manifestu do jazyka. Aby sa zabránilo prieťahom, ktoré by touto požiadavkou mohli vzniknúť, dopravcovi sa odporúča, aby si obstaral potrebné preklady.

b) Údaje uvedené v manifeste by mali byť napísané na stroje alebo rozmnožené tak, aby boli zreteľne čitateľné na všetkých listoch. Nečitateľné listy nebudú colné orgány prijímať.

c) K útržkovým listom sa môžu pripojiť dodatkové listy rovnakého vzoru, ako manifest alebo obchodné doklady obsahujúce všetky údaje manifestu. V tomto prípade sa musia na všetkých útržkových listoch uviesť tieto údaje:

i) počet dodatkových listov (rubrika 10),

ii) počet a druh kusov alebo predmety, ako aj celková hrubá hmotnosť tovaru uvedeného na týchto dodatkových listoch (rubriky 11 až 13).

d) Ak karnetom TIR je krytá jazdná súprava alebo niekoľko kontejnerov, treba v manifeste uviesť obsah každého vozidla a každého kontejnera osobitne. Predtým sa musí uviesť evidenčné číslo vozidla alebo imatrikulačné číslo kontejnera (rubrika 11 manifestu).

e) Ak je viac colníc odoslania alebo určenia, musia sa tak isto v manifeste zreteľne od seba navzájom oddeliť zápisy týkajúce sa tovaru odbavovaného na jednotlivých colniciach odoslania alebo určenia.

11. Baliace listy, fotografie, výkresy a pod.: Ak colné orgány za účelom zabezpečenia totožnosti ťažkého alebo objemného tovaru požadujú, aby sa také doklady ku karnetu TIR priložili, colné orgány ich vidujú a pripoja k strane 2 obálky karnetu. Okrem toho poznámka o týchto dokladoch sa uvedie v rubrike 10 na všetkých útržkových listoch.

12. Podpis: Všetky útržkové listy (rubriky 16 a 17) datuje a podpisuje majiteľ karnetu TIR alebo jeho zástupca.

C. Udalosti a nehody

13. Ak sa v priebehu cesty náhodou stane, že dôjde k porušeniu colného uzáveru alebo že sa zničí či poškodí tovar, dopravca sa ihneď obráti na colné orgány, ak sú nablízku alebo ak nie sú, na iné príslušné orgány krajiny, kde sa nachádza. Tieto orgány čo najskôr spíšu protokol obsiahnutý v karnete TIR.

14. V prípade nehody vyžadujúcej prekládku na iné vozidlo alebo do iného kontejnera treba túto prekládku vykonať v prítomnosti niektorého z orgánov uvedených v bode 13 tohto návodu. Tento orgán spíše protokol. Ak v karnete nie je poznámka „ťažký alebo objemný tovar“, musí byť náhradné vozidlo alebo kontejner schválený na dopravu tovaru pod colným uzáverom. Okrem toho sa musí colne uzavrieť a do protokolu sa zaznamenajú priložené colné uzávery. Ak však nie je k dispozícii nijaké schválené vozidlo alebo kontejner, prekládku možno vykonať na vozidlo alebo do kontejnera, ktoré nie sú schválené, pokiaľ ale dávajú dodatočné záruky. V tomto poslednom prípade colné orgány ďalších krajín uvážia, či aj ony môžu nechať pokračovať dopravu na tomto vozidle alebo v kontejneri na podklade karnetu TIR.

15. V prípade nebezpečenstva z omeškania vyžadujúceho okamžitú čiastočnú alebo úplnú vykládku môže dopravca sám od seba urobiť opatrenia bez požiadania o zásah alebo vyčká zásah orgánov uvedených v bode 13 tohto návodu. Bude však musieť preukázať, že bol prinútený takto konať v záujme vozidla alebo kontejnera alebo jeho nákladu, a len čo urobí najnaliehavejšie preventívne opatrenia, upovedomí o tom niektorý z orgánov uvedených v bode 13 tohto návodu za účelom zistenia skutočného stavu, overenia nákladov, uzavretia vozidla alebo kontejnera a spísania protokolu.

16. Protokol zostane priložený ku karnetu TIR až do colnice určenia.

17. Združeniam sa odporúča, aby okrem vzoru vloženého do samotného karnetu TIR dodali dopravcom určitý počet tlačív protokolu spísaných v jednom alebo vo viacerých jazykoch krajín, cez ktoré sa doprava uskutočňuje.

VZOR 01-2

VZOR 01-3

VZOR 01-4

VZOR 01-5

Strana 3 obálky

NÁVOD NA POUŽITIE KARNETU TIR

(anglické znenie)

PRÍLOHA č. 2

PORIADOK O TECHNICKÝCH PODMIENKACH PLATNÝCH PRE CESTNÉ VOZIDLÁ, KTORÉ MÔŽU BYŤ SCHVÁLENÉ PRE MEDZINÁRODNÚ DOPRAVU POD COLNÝM UZÁVEROM

Článok 1

Hlavné zásady

Pre medzinárodnú dopravu pod colným uzáverom môžu byť schválené iba vozidlá, ktorých nákladový priestor je konštruovaný a vybavený tak, aby

a) z colne uzavretej časti vozidla nebolo možno tovar vybrať alebo ho do nej vložiť bez zanechania viditeľných stôp alebo bez porušenia colného uzáveru;

b) bolo možno na ne ľahko a účinne priložiť colný uzáver;

c) nebol v nich nijaký skrytý priestor na ukrytie tovaru;

d) všetky priestory, v ktorých možno umiestniť tovar, boli pri colných prehliadkach ľahko prístupné.

Článok 2

Konštrukcia nákladového priestoru

1. Aby vyhovovali ustanoveniam článku 1 tohto Poriadku,

a) musia konštrukčné prvky nákladového priestoru (steny, podlahy, dvere, strecha, stĺpiky, rámy priečniky atď.) byť spojené buď zariadeniami, ktoré nemožno zvonku vyňať a znova dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp, alebo takými metódami, ktorými sa vytvorí celok, ktorý nemožno zmeniť bez zanechania viditeľných stôp. Ak steny, podlaha, dvere a strecha sú zostavené z rôznych prvkov, musia tieto prvky vyhovovať tým istým požiadavkám a musia byť dostatočne pevné;

b) musia dvere a všetky iné uzavieracie systémy (včítane uzavieracích kohútikov, prielezov, prírub atď.) mať zariadenie umožňujúce priložiť colný uzáver. Toto zariadenie sa nesmie dať sňať zvonku a znova dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp, ani dvere alebo uzáver otvoriť bez porušenia colného uzáveru. Tento uzáver musí byť vhodným spôsobom chránený. Otváracie strechy sú prípustné;

c) musia vetracie a výpustné otvory byť vybavené zariadením zabraňujúcim prístupu do vnútra nákladového priestoru. Toto zariadenie sa nesmie dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp.

2. Nehľadiac na ustanovenie článku 1 písmeno c) tohto Poriadku, sú prípustné také konštrukčné prvky nákladového priestoru, ktoré z praktických dôvodov musia obsahovať prázdne priestory (napr. medzi priehradkami dvojitej steny). Aby sa tieto priestory nedali použiť na ukrytie tovaru:

i) ak vnútorné obloženie kryje stenu v celej jej výške od podlahy po strechu alebo v iných prípadoch, ak je priestor medzi týmto obložením a vonkajšou stenou úplne uzavretý, musí sa obloženie položiť tak, aby ho nebolo možno sňať a dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp, a

ii) ak obloženie nekryje stenu v celej jej výške a ak priestory, ktoré ho oddeľujú od vonkajšej steny, nie sú úplne uzavreté, a vo všetkých ostatných prípadoch, keď sa v konštrukcii vyskytujú priestory, musí sa počet spomínaných priestorov obmedziť na minimum a tieto priestory musia byť pri colných prehliadkach ľahko prístupné.

3. Svetlíky sú prípustné pod podmienkou, že sú vyrobené z dostatočne pevných materiálov, a že ich nemožno zvonku vyňať a znovu dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp. Jednako je prípustné, aby boli zasklené, ak budú vybavené pevnou kovovou mrežou, ktorú nemožno z vonku sňať; priemer ôk mreže nesmie byť väčší ako 10 mm.

4. Otvory zhotovené v podlahe na technické účely ako mazanie, údržba, plnenie sypača piesku, budú schválené iba pod podmienkou, že sú vybavené vekom, ktoré sa môže pripevniť tak, aby zvonku nebol prístup do nákladového priestoru možný.

Článok 3

Vozidlá kryté plachtou

1. Vozidlá kryté plachtou musia vyhovovať podmienkam uvedeným v článkoch 1 a 2 tohto Poriadku, pokiaľ sa na ne môžu vzťahovať. Okrem toho musia byť v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2. Plachta musí byť vyrobená z pevného plátna alebo z tkaniny potiahnutej umelou hmotou alebo z pogumovanej nepružnej a dostatočne pevnej tkaniny. Plachta musí byť v dobrom stave a zhotovená tak, aby po pripojení uzatváracieho zariadenia nebol prístup do nákladového priestoru bez zanechania viditeľných stôp možný.

3. Ak je plachta zhotovená z viacerých kusov, musia sa ich okraje prehrnúť cez seba a zošiť dvoma švami vzdialenými od seba aspoň 15 mm. Tieto švy sa urobia podľa náčrtu č. 1 priloženého k tomuto Poriadku; ak sa však niektoré časti nedajú takto spojiť (napr. chlopne a zosilnené rohy), stačí prehnúť okraj hornej časti a urobiť švy podľa náčrtov č. 2 alebo 2a) priložených k tomuto Poriadku. Jeden zo švov smie byť viditeľný iba zvnútra a farba nite použitej na tento šev sa musí zreteľne odlišovať od farby plachty aj od farby nite použitej na druhý šev. Všetky švy musia byť šité na stroji.

4. Ak je plachta z tkaniny potiahnutej umelou hmotou a je zhotovená z viacerých kusov, môžu sa tieto kusy spojiť tiež zvarom podľa náčrtu 3 priloženého k tomuto Poriadku. Okraj jedného kusa musí prekrývať okraj druhého v šírke najmenej 15 mm. Spojenie kusov sa musí zabezpečiť po celej tejto šírke. Vonkajší okraj spoja sa musí prekryť páskou z umelej hmoty širokou najmenej 7 mm, ktorá sa musí pripevniť rovnakým zváracím postupom. Na tejto páske, ako aj v šírke najmenej 3 mm po každej jej strane, musí sa vyryť jednotný a výrazný reliéf. Zvar sa musí urobiť tak, aby sa kusy nedali od seba oddeliť a znova spojiť bez zanechania viditeľných stôp.

5. Opravy treba robiť spôsobom znázorneným na náčrte č. 4 priloženom k tomuto Poriadku, pričom sa okraje musia prehrnúť cez seba a spojiť dvoma viditeľnými švami vzdialenými od seba najmenej 15 mm; farba nite viditeľnej zvnútra sa musí odlišovať od farby nite viditeľnej zvonku aj od farby plachty; všetky švy musia byť šité na stroji. Ak sa má urobiť oprava plachty poškodenej na okrajoch, treba zničenú časť nahradiť záplatou; možno ju prišiť tak isto podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku a podľa náčrtu č. 1 priloženého k tomuto Poriadku. Opravy plachiet z tkaniny potiahnutej umelou hmotou možno tak isto urobiť spôsobom opísaným v odseku 4 tohto článku, ale v tomto prípade treba pásku priložiť po oboch stranách plachty a záplatu zvnútra.

6.

a) Plachta musí byť pripevnená k vozidlu presne v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohto Poriadku. Pripevnenie sa musí zabezpečiť:

i) kovovými krúžkami upevnenými na vozidle;

ii) šnurovacími dierkami na okraji plachty;

iii) väzným prostriedkom prechádzajúcim krúžkami nad plachtou a zvonku viditeľným po celej dĺžke. Plachta musí kryť pevné časti vozidla na vzdialenosť najmenej 250 mm od stredu pripevňovacích krúžkov okrem prípadov, keď konštrukčný systém vozidla zabraňuje akémukoľvek prístupu do nákladového priestoru.

b) Ak je potrebné, aby okraj plachty bol trvale pripevnený k vozidlu, spojenie musí byť súvislé a musí sa urobiť pevnými prostriedkami.

7. Plachta musí spočívať na vhodnej nadstavbe (stĺpiky, bočnice, oblúky, laty atď.).

8. Vzdialenosť medzi krúžkami a šnurovacími dierkami nepresiahne 200 mm. Vzdialenosť môže byť väčšia, ale nepresiahne 300 mm medzi krúžkami a šnurovacími dierkami zhotovenými z jednej aj druhej strany stĺpika, ak spôsob konštrukcie vozidla a plachty je taký, že znemožňuje akýkoľvek prístup do nákladového priestoru. Šnurovacie dierky musia byť vystužené.

9. Ako väzné prostriedky treba používať:

a) oceľové laná s priemerom najmenej 3 mm; alebo

b) konopné alebo sisalové povrazy s priemerom najmenej 8 mm obalené plášťom z priehľadnej a nepružnej umelej hmoty.

Laná môžu byť obalené plášťom z priehľadnej a nepružnej umelej hmoty.

10. Každé lano alebo povraz musí byť z jedného kusa a musí mať koncovku z tvrdého kovu na oboch koncoch. Každá kovová koncovka musí byť pripojená dutým nitom prechádzajúcim cez lano alebo povraz a umožňujúcim pretiahnuť väzný prostriedok colného uzáveru. Lano alebo povraz musí zostať viditeľný z oboch strán dutého nitu, aby bolo možno sa presvedčiť, že lano alebo povraz sú skutočne z jedného kusa (pozri náčrt č. 5 priložený k tomuto Poriadku).

11. V miestach, kde sú v plachte otvory slúžiace na nakládku a vykládku, oba okraje plachty sa musia dostatočne prekrývať. Ich uzavretie musí tiež zabezpečovať.

a) šitá alebo zváraná chlopňa podľa odsekov 3 a 4 tohto článku;

b) krúžky a šnurovacie dierky vyhovujúce podmienkam odseku 8 tohto článku a

c) remienok zhotovený z jedného kusa vhodného nepružného materiálu, najmenej 20 mm široký a 3 mm hrubý, prevlečený cez krúžky a spájajúci oba okraje plachty aj chlopňu; tento remienok musí byť pripevnený na vnútornej strane plachty a musí mať šnurovaciu dierku pre lano alebo povraz uvedený v odseku 9 tohto článku.

Chlopňa nie je potrebná, ak existuje osobitné zariadenie (ochranná priehradka a pod.) zabraňujúce prístupu do nákladového priestoru bez zanechania viditeľných stôp.

Náčrt č.1

PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VIACERÝCH KUSOV SPOJENÝCH ŠITÍM

Vzor 02-1

Náčrt č.2

PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VIACERÝCH KUSOV SPOJENÝCH ŠITÍM

Vzor 02-2

Náčrt č.2a)

PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VIACERÝCH KUSOV SPOJENÝCH ŠITÍM

Vzor 02-2a

Náčrt č.3

PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VIACERÝCH KUSOV SPOJENÝCH ZVÁRANÍM

Vzor 02-3

Náčrt č.4

OPRAVA PLACHTY

Vzor 02-4

Náčrt č.5

VZOR KONCOVKY

Vzor 02-5

PRÍLOHA č. 3

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ CESTNÝCH VOZIDIEL VYHOVUJÚCICH TECHNICKÝM PODMIENKAM USTANOVENÝM V PREDPISOCH UVEDENÝCH V PRÍLOHE 2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Cestné vozidlá môžu byť schválené jedným z týchto postupov:

a) buď jednotlivo, alebo

b) podľa konštrukčného typu (série cestných vozidiel).

2. O schválení sa vydáva schvaľovacie osvedčenie podľa vzoru uvedeného v prílohe 4. Toto osvedčenie sa tlačí v jazyku krajiny vydania a vo francúzštine alebo angličtine. Ak to úrad, ktorý ho vydal, považoval za potrebné, musí byť osvedčenie sprevádzané fotografiami alebo výkresmi overenými týmto úradom. Počet týchto dokladov zapíše potom úrad do rubriky č. 6 schvaľovacieho osvedčenia.

3. Schvaľovacie osvedčenie musí sprevádzať cestné vozidlo.

4. Cestné vozidlá sa za účelom preskúšania a prípadného predĺženia platnosti schválenia predvádzajú každé dva roky pred príslušné úrady krajiny, kde je vozidlo evidované alebo v prípade neevidovaných vozidiel, krajiny, v ktorej majiteľ alebo používateľ býva.

5. Ak cestné vozidlo už nevyhovuje technickým podmienkam ustanoveným na jeho schválenie, musí byť pred tým, než ho možno znovu používať na dopravu tovaru na podklade karnetov TIR, uvedené opäť do stavu, za ktorého bolo schválené, aby týmto technickým podmienkam znovu vyhovovalo.

6. Ak sa základné charakteristiky cestného vozidla zmenia, stratí jeho schválenie platnosť a vozidlo musí príslušný úrad znovu schváliť prv, než ho možno používať na dopravu tovaru na podklade karnetov TIR.

7. Príslušné úrady krajiny, kde je vozidlo evidované alebo v prípade vozidiel, ktoré nepodliehajú evidencii, príslušné úrady krajiny, kde majiteľ alebo používateľ vozidla má svoje sídlo, môžu prípadne odobrať alebo obnoviť schvaľovacie osvedčenie alebo vydať nové schvaľovacie osvedčenie za okolností uvedených v článku 14 tohto dohovoru a v odsekoch 4, 5 a 6 tejto prílohy.

POSTUP PRI JEDNOTLIVOM SCHVÁLENÍ

8. Jednotlivé schválenie žiada na príslušnom úrade majiteľ, prevádzkovateľ alebo zástupca niektorého z nich. Príslušný úrad vykoná kontrolu prevedeného cestného vozidla podľa všeobecných ustanovení obsiahnutých v uvedených odsekoch 1 až 7, overí, či zodpovedá technickým podmienkam ustanoveným prílohou 2 a po schválení vydá osvedčenie podľa vzoru uvedeného v prílohe 4.

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ KONŠTRUKČNÉHO TYPU (SÉRIÍ CESTNÝCH VOZIDIEL)

9. Ak sa cestné vozidlá vyrábajú v sérii podľa toho istého konštrukčného typu, môže konštruktér požiadať príslušný úrad krajiny výroby o schválenie konštrukčného typu.

10. Konštruktér musí vo svojej žiadosti uviesť identifikačné čísla alebo písmená, ktoré prideľuje typu cestného vozidla, o schválenie ktorého žiada.

11. K žiadosti sa musia pripojiť výkresy a podrobné technické údaje o konštrukcii typu cestného vozidla, o schválenie ktorého sa žiada.

12. Konštruktér sa písomne zaviaže,

a) že príslušnému úradu predvedie vozidlá daného typu, ktoré si tento úrad praje preskúmať;

b) že príslušnému úradu umožní preskúmať ďalšie jednotky kedykoľvek v priebehu výroby série zamýšľaného typu;

c) že príslušnému úradu oznámi každú zmenu výkresov alebo technických údajov, nehľadiac na jej dôležitosť, predtým, než ju urobí;

d) že na cestných vozidlách uvedie na viditeľnom mieste identifikačné čísla alebo písmená konštrukčného typu ako aj poradové číslo každého vozidla v sérii zamýšľaného typu (výrobné číslo);

e) že povedie výkaz vozidiel vyrobených podľa schváleného typu.

13. Príslušný úrad prípadne určí, aké zmeny treba na zamýšľanom konštrukčnom type urobiť, aby sa mohol tento typ schváliť.

14. Konštrukčný typ nesmie byť schválený, ak príslušný úrad skúškou jedného alebo viacerých vozidiel vyrobených podľa tohto konštrukčného typu nezistil, že vozidlá tohto typu vyhovujú technickým podmienkam ustanoveným v prílohe 2.

15. Príslušný úrad písomne oznámi konštruktérovi svoje rozhodnutie, ktorým typ schvaľuje. Toto rozhodnutie je vybavené dátumom a číslom a obsahuje presné označenie úradu, ktorý ho urobil.

16. Príslušný úrad zariadi, aby pre každé vozidlo vyrobené podľa schváleného konštrukčného typu bolo vydané osvedčenie ním riadne vidované.

17. Majiteľ schvaľovacieho osvedčenia je povinný prv, než vozidlo použije na dopravu tovaru na podklade karnetov TIR, prípadne doplniť schvaľovacie osvedčenie týmito údajmi:

- štátnou poznávacou značkou pridelenou vozidlu (rubrika č. 1), alebo

- ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii, názvom a sídlom svojho podniku alebo organizácie (rubrika č. 8).

18. Ak sa vozidlo, ktoré bolo predmetom schválenia podľa konštrukčného typu, vyváža do inej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou tohto dohovoru, nemožno v tejto krajine požadovať, aby sa vozidlo z dôvodu dovozu znovu podrobilo schvaľovaciemu konaniu.

POSTUP PRI VYKONÁVANÍ ZÁZNAMU DO SCHVAĽOVACIEHO OSVEDČENIA

19. Ak schválené vozidlo, ktorým sa pripravuje tovar na podklade karnetu TIR, má závažné závady, môžu príslušné úrady zmluvných strán buď nepovoliť, aby vozidlo pokračovalo v ceste na podklade karnetu TIR, alebo povoliť, aby vozidlo pokračovalo v ceste na podklade karnetu TIR na ich vlastnom území, pričom urobia vhodné kontrolné opatrenia. Schválené vozidlo sa musí čo najskôr uviesť do pôvodného stavu, a to najneskoršie pred jeho ďalším použitím na dopravu na podklade karnetu TIR.

20. V oboch týchto prípadoch colné orgány urobia príslušný záznam v rubrike č. 10 schvaľovacieho osvedčenia vozidla. Ak vozidlo bolo uvedené do stavu, za akého bolo schválené, predvedie sa pred príslušné orgány zmluvnej strany, ktoré obnovia platnosť osvedčenia tým, že v rubrike č. 11 urobia záznam, ktorým sa predchádzajúce poznámky zrušia. Žiadne vozidlo, ktorého osvedčenie obsahuje v rubrike č. 10 záznam podľa predchádzajúceho ustanovenia, nesmie sa znova použiť na dopravu tovaru na podklade karnetov TIR, kým sa neuvedie do pôvodného stavu a kým sa poznámky v rubrike č. 10 nezrušia tak, ako je uvedené.

21. Každý záznam vykonaný v osvedčení je vybavený dátumom a potvrdený colnými orgánmi.

22. Ak sa colné orgány domnievajú, že vozidlo má menej závažné závady, ktoré nie sú z hľadiska pašovania nebezpečné, môže sa povoliť ďalšie použitie tohto vozidla na dopravu tovaru na podklade karnetu TIR. Majiteľ schvaľovacieho osvedčenia sa o týchto závadách upovedomí a je povinný uviesť v primeranej lehote vozidlo do náležitého stavu.

PRÍLOHA č. 4

VZOR SCHVAĽOVACIEHO OSVEDČENIA CESTNÉHO VOZIDLA

VZOR 4-1

VZOR 4-2

PRÍLOHA č. 5

TABUĽKY TIR

1. Tabuľky majú rozmery 250 x 400 mm.

2. Písmená TIR napísané veľkými písmenami latinky sú 200 mm vysoké a ich čiara je najmenej 20 mm hrubá. Sú bielej farby na modrom podklade.

PRÍLOHA č. 6

VYSVETLIVKY

ÚVOD

i) V súlade s ustanovením článku 43 tohto dohovoru vysvetlivky podávajú výklad niektorých ustanovení tohto dohovoru a jeho príloh. Preberá aj niektoré odporučené postupy.

ii) Vysvetlivkami sa nemenia ustanovenia dohovoru alebo jeho príloh; upresňuje sa nimi iba ich obsah, význam a dosah.

iii) So zreteľom na ustanovenia článku 12 a prílohy 2 tohto dohovoru týkajúce sa technických podmienok cestných vozidiel na dopravu pod colným uzáverom vysvetlivky upresňujú, ak je to potrebné, najmä konštrukčné metódy, ktoré majú zmluvné strany prijímať v súlade s týmito ustanoveniami. Určujú aj prípadné konštrukčné metódy, ktoré týmto ustanoveniam nevyhovujú.

iv) Vysvetlivky umožňujú vykonávať ustanovenia tohto dohovoru a jeho príloh s prihliadnutím na technický rozvoj a na požiadavky hospodárskeho charakteru.

0 HLAVNÝ TEXT DOHOVORU

0.1 Článok 1

0.1b) Výnimkami (poplatkami a dávkami) uvedenými pod písmenom b) článku 1 sa rozumejú všetky sumy, okrem ciel a poplatkov, ktoré vyberajú zmluvné strany pri dovoze alebo vývoze alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom. Výška týchto súm je obmedzená približnou cenou poskytnutých služieb a nie je nepriamym prostriedkom ochrany národnej výroby alebo poplatkom daňovej povahy vyberaným z dovozu alebo vývozu. Tieto platby a zdanenia zahŕňajú najmä poplatky týkajúce sa

- osvedčení o pôvode, ak sú tieto osvedčenia potrebné na tranzit,

- rozborov vykonávaných colnými laboratóriami na kontrolné účely,

- colných prehliadok a iných odbavovacích úkonov vykonávaných mimo obvyklého úradného času a mimo úradných miestností colníc,

- prehliadok vykonávaných z dôvodov zdravotnej, zverolekárskej alebo fytopatologickej povahy.

0.1e) „Snímateľnou karosériou“ sa rozumie nákladový priestor, ktorý nie je vybavený žiadnym pohybovým mechanizmom a ktorý je konštruovaný tak, aby bol dopravovaný na cestnom vozidle, ktorého šasi a spodný rám snímateľnej karosérie sú na tento účel osobitne upravené.

0.1e)i) Výrazom „sčasti uzavretý priestor“ sa rozumie taký priestor, ktorý sa považuje za zariadenia uvedené pod písmenom e) i) prvého článku a skladajúce sa obvykle z podlahy a nadstavby vymedzujúcej ložný priestor rovnajúci sa uzavretému kontejneru. Nadstavba sa obvykle skladá z kovových častí tvoriacich kostru kontejnera. Tieto typy kontejnerov môžu mať aj jednu alebo viac bočných alebo čelných stien. Niektoré z týchto kontejnerov majú iba strechu spojenú s podlahou zvislými stĺpikmi. Kontejnery tohto typu sa používajú najmä na dopravu objemného tovaru (napr. osobných automobilov).

0.2 Článok 2

0.2-1 Článok 2 ustanovuje, že doprava na podklade karnetu TIR sa môže začať a skončiť v tej istej krajine pod podmienkou, že sa preprava uskutoční cez cudzie územie. V takom prípade nič nezabraňuje colným orgánom krajiny odoslania, aby okrem karnetu TIR vyžadovali národný doklad určený na zabezpečenie voľného spätného dovozu tovaru. Odporúča sa však, aby colné orgány taký doklad nevyžadovali a nahrádzali ho osobitnou poznámkou v karnete TIR.

0.2-2 Ustanovenia tohto článku umožňujú dopravu tovaru na podklade karnetu TIR, ak sa aspoň časť dopravy vykonáva po ceste. Neuvádza sa v nich, ktorá časť dopravy sa musí vykonať po ceste, a stačí, aby táto časť ležala medzi začiatkom a koncom operácie TIR. Napriek úmyslom odosielateľa v mieste odoslania sa však z nepredvídaných dôvodov obchodnej povahy alebo následkom nehody môže stať, že sa nijaká časť dopravy nemôže vykonať po ceste. V týchto výnimočných prípadoch prijímajú zmluvné strany karnet TIR a zodpovednosť záručných združení zostáva zachovaná.

0.5 Článok 5

Tento článok nevylučuje právo vykonávať náhodné kontroly tovaru, ale vyplýva z neho, že počet takých kontrol má byť veľmi obmedzený. Medzinárodný systém karnetu TIR poskytuje však skutočne lepšie záruky než národné colné konanie; jednak musia údaje o tovare v karnete TIR zodpovedať záznamom urobených v colných dokladoch, prípadne vyhotovených v krajine odoslania; jednak majú krajiny tranzitu a určenia záruky už v kontrolách, ktoré sa vykonávajú pri odoslaní a potvrdzujú sa odtlačkom pečiatky colnice odoslania. (Pozri aj vysvetlivku k článku 19).

0.6.2 Článok 6 odsek 2

Podľa ustanovenia tohto odseku môžu colné orgány krajiny schváliť viaceré združenia, z ktorých každé zodpovedá za operácie vykonávané na podklade karnetov, ktoré vydalo alebo ktoré vydali združenia, ktorých je členom.

0.8.3 Článok 8 odsek 3

Colným orgánom sa odporúča, aby maximálnu sumu, prípadne sumu požadovateľnú na záručnom združení obmedzili na sumu rovnajúcu sa 50 000 amerických dolárov za karnet TIR.

0.8.6 Článok 8 odsek 6

1. Ak v karnete TIR chýbajú dostatočne presné údaje na vymeranie cla z tovaru, môžu účastníci podať dôkaz o jeho presnej povahe.

2. Ak nie je podaný žiadny dôkaz nevymeriavajú sa clá a poplatky v paušálnej výške bez vzťahu na povahu tovaru, ale najvyššou sadzbou platnou pre druh tovaru krytého údajmi uvedenými v karnete TIR.

0.10 Článok 10

Potvrdenie o uvoľnení karnetu TIR sa považuje za neoprávnene alebo protizákonne získané, ak sa operácia TIR uskutočnila v podvodne upravených nákladových priestoroch, alebo ak sa zistili také machinácie, ako použitie falošných a nepresných dokladov, zámena tovaru a manipulácia s colnými uzávermi alebo ak sa potvrdenie získalo inými nedovolenými prostriedkami.

0.11 Článok 11

0.11-1 Ak colné orgány rozhodujú o tom, či majú alebo nemajú tovar alebo vozidlá uvoľniť, nemali by sa dať ovplyvňovať tým, že záručné združenie zodpovedá za úhradu ciel, poplatkov a úrokov z omeškania, ktoré dlhuje majiteľ karnetu, ak im ich zákonodarstvo poskytuje iné prostriedky na zabezpečenie ochrany záujmov, ktoré sú povinné hájiť.

0.11-2 Ak sa podľa postupu ustanoveného v článku 11 od záručného združenia požaduje, aby zaplatilo sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 8, a ak toto združenie tak neurobí v trojmesačnej lehote ustanovenej dohovorom, môžu príslušné orgány požadovať zaplatenie spomínaných súm na základe národných predpisov, lebo potom ide o neplnenie záručnej zmluvy podpísanej záručným združením podľa predpisov národného zákonodarstva.

0.15 Článok 15

Nevyžadovanie colného dokladu pre dočasný dovoz môže byť zdrojom ťažkostí v prípadoch vozidiel, ktoré nepodliehajú evidencii, akými sú v niektorých krajinách prívesy a návesy. V tomto prípade možno dodržiavať ustanovenia článku 15 a pritom zachovať pre colné orgány dostatočnú zábezpeku tým, že sa na útržkových listoch č. 1 a 2 karnetu TIR použitých v dotyčnej krajine a na príslušných kmeňových listoch zaznamenajú charakteristiky (značky a čísla) týchto vozidiel.

0.17 Článok 17

0.17-1 Účelom ustanovenia, že v manifeste o tovare krytom karnetom TIR treba oddelene uvádzať obsah každého vozidla tvoriaceho súčasť jazdnej súpravy alebo každého kontejnera, je iba uľahčenie colnej kontroly jednotlivých vozidiel alebo kontejnerov. Toto ustanovenie nemožno teda vykladať tak prísne, aby sa každý rozdiel medzi skutočným obsahom vozidla alebo kontejnera a obsahom tohto vozidla alebo kontejnera, ako je uvedený v manifeste, mal považovať za porušenie ustanovení dohovoru. Ak dopravca môže príslušným orgánom dokázať, že napriek tomuto rozdielu tovar uvedený v manifeste vcelku zodpovedá tovaru naloženému v jazdnej súprave alebo v kontejneroch krytých karnetom TIR, nemožno sa v zásade domnievať, že došlo k porušeniu colných predpisov.

0.17-2 V prípade sťahovania možno použiť postup ustanovený v odseku 10 c) karnetu TIR a obmedziť vymenovanie dopravných predmetov na rozumnú mieru.

0.18 Článok 18

0.18-1 Dobré uplatnenie režimu TIR vyžaduje, aby colné orgány nepripúšťali, aby sa výstupná colnica tejto krajiny uvádzala ako colnica určenia pri doprave, ktorá pokračuje do susednej krajiny, ktorá je tak isto zmluvnou stranou tohto dohovoru, pokiaľ to nie je odôvodnené mimoriadnymi okolnosťami.

0.18-2 1. Tovar sa musí uložiť tak, aby sa časť tovaru, ktorá sa má vyložiť na prvom mieste vykládky mohla odobrať z vozidla alebo kontejnera bez toho, že by bolo treba vykladať druhú alebo ostatné časti tovaru, ktoré sa majú vyložiť na iných miestach vykládky.

2. Pri doprave s vykládkou na viacerých colniciach sa odporúča, aby sa po čiastočnej vykládke táto vykládka zaznamenala v rubrike 12 všetkých ostatných manifestov karnetu TIR a zároveň aby sa na všetkých ostatných útržkových listoch a na príslušných kmeňových listoch uviedlo, že boli priložené nové colné uzávery.

0.19 Článok 19

Povinnosť colnice odoslania presvedčiť sa o správnosti manifestu o tovare zahŕňa nevyhnutnosť aspoň skontrolovať, že údaje uvedené v manifeste týkajúce sa tovaru súhlasia s údajmi obsiahnutými vo vývozných dokladoch a v dopravných dokladoch alebo v iných obchodných dokladoch týkajúcich sa tohto tovaru; colnica odoslania môže, pokiaľ je to potrebné, tiež tovar prezrieť. Pred priložením uzáverov colnica odoslania skontroluje aj stav cestného vozidla alebo kontejnera a pri vozidlách alebo kontejneroch krytých plachtou stav plachiet a väzných prostriedkov plachiet, pretože toto príslušenstvo nie je vo schvaľovacom osvedčení zahrnuté.

0.20 Článok 20

Ak colné orgány určia na dopravu tovaru na svojom území lehoty, prihliadajú medzi iným aj na osobitné predpisy, ktorým sa musia podrobiť dopravcovia a to najmä na predpisy o pracovnom čase a o čase povinného odpočinku vodičov cestných vozidiel. Odporúča sa, aby colné orgány uplatňovali svoje právo určiť dopravnú cestu iba vtedy, keď to považujú za nevyhnutné.

0.21 Článok 21

0.21-1 Ustanoveniami tohto článku sa nijako neobmedzuje oprávnenie colných orgánov prezerať a kontrolovať všetky časti vozidla, s výnimkou colne uzavretých nákladových priestorov.

0.21-2 Vstupná colnica môže dopravcu vrátiť na výstupnú colnicu v susednej krajine, ak zistí, že sa v tejto krajine opomenulo výstup potvrdiť alebo, že výstup bol potvrdený nesprávne. V takom prípade pripíše vstupná colnica do karnetu TIR poznámku pre príslušnú výstupnú colnicu.

0.21-3 Ak colné orgány pri kontrolných úkonoch odoberú vzorku tovaru, urobia o tom v manifeste karnetu TIR poznámku obsahujúcu všetky potrebné údaje o odobranom tovare.

0.28 Článok 28

1. Článok 28 ustanovuje, že na colnici určenia musí byť karnet TIR bezodkladne uvoľnený, ak je tovar podrobený inému colnému režimu alebo colne odbavený do voľného obehu.

2. Použitie karnetu TIR treba obmedziť na funkcie, na ktoré je určený, t.j. na tranzit. Karnet TIR nesmie slúžiť napr. na krytie uloženia tovaru pod colnou kontrolou v mieste určenia. Ak nebol spáchaný priestupok colnica uvoľní karnet TIR ihneď, len čo tovar krytý karnetom je podrobený inému colnému režimu alebo colne odbavený do voľného obehu. V praxi sa toto uvoľnenie robí, len čo sa tovar priamo spätne vyviezol (napr. v prípade jeho priameho nalodenia v námornom prístave) alebo ak sa naň v mieste určenia vystavila colná deklarácia alebo ak sa umiestnil v zariadení, v ktorom je pripustené skladovať tovar pred vystavením colnej deklarácie (napr. uskladnenie pod colnou kontrolou) podľa predpisov platných v krajine určenia.

0.29 Článok 29

Pri cestných vozidlách alebo kontejneroch, ktorými sa prepravuje ťažký alebo objemný tovar, sa nepožaduje schvaľovacie osvedčenie. Napriek tomu však povinnosťou colnice odoslania je presvedčiť sa, či sú splnené ostatné podmienky ustanovené v tomto článku pre tento druh dopravy. Colnice iných zmluvných strán prijímajú rozhodnutie urobené colnicou odoslania, iba ak by podľa ich názoru bolo toto rozhodnutie v zrejmom rozpore s ustanoveniami tohto článku 29.

0.38.1 Článok 38 odsek 1

Podnik by nemal byť zbavený výhod režimu TIR pre priestupok spáchaný niektorým z jeho vodičov bez vedomia vedenia podniku.

0.39 Článok 39

Výraz „omyly z nedbalosti“ znamená činy, ktoré nie sú spáchané úmyselne a pri plnej znalosti veci, ale tie, ktoré sú výsledkom toho, že sa neurobili vhodné alebo potrebné opatrenia, aby sa v danom prípade zabezpečila presnosť operácií.

0.45 Článok 45

Zmluvným stranám sa odporúča, aby otvorili čo najväčší počet colníc pre operácie TIR, nech už ide o colnice vnútrozemské alebo pohraničné.

1 PRÍLOHA 1

1.10c) Návod na použitie karnetu TIR

- Zoznamy nákladu pripojené k manifestu tovaru Bod 10 c) návodu na použitie karnetu TIR dovoľuje používať zoznamy nákladu formou prílohy ku karnetu, aj keď je v ňom dostatok miesta na zapísanie všetkého prepravovaného tovaru. Táto prax sa však povoľuje iba vtedy, ak tieto zoznamy sú čitateľné a ak ich možno uznať a obsahujú všetky údaje požadované na účely manifestu tovaru, a ak sa dodržali všetky ustanovenia bodu 10c).

2 PRÍLOHA 2

2.2 Článok 2

2.2.1a) Odsek 1a) - Montáž konštrukčných prvkov

a) Ak sa použijú spojovacie súčasti (nity, skrutky, svorníky, matice atď.), musia sa tieto súčasti v dostatočnom počte umiestniť zvonku, musia prechádzať spojenými prvkami a vyčnievať do vnútra, kde sa musia spoľahlivo upevniť (napr. prinitovať, zvariť, vybaviť krúžkami, priskrutkovať a prinitovať alebo privariť k matici skrutky). Obyčajné nity (t. j. také, na priloženie ktorých je potrebný zásah na oboch stranách spájaných prvkov) možno však prikladať aj zvnútra. Pritom sa môže podlaha nákladových priestorov pripevniť samoreznými skrutkami, priechodnými nitmi alebo nitmi prikladanými pomocou výbušnej nálože alebo pneumaticky vsadzovanými klincami priloženými zvnútra a prechádzajúcimi v pravom uhle podlahou a spodnými kovovými traverzami pod podmienkou, že s výnimkou samorezných klincov sa niektoré z ich koncov zapustia do vonkajšej časti traverzy alebo sa k nej privaria.

b) Príslušný orgán určí počet a povahu spájacích súčastí, ktoré musia vyhovovať podmienkam písmena a) tejto vysvetlivky, pričom sa tento orgán presvedčí, či takto spojené konštrukčné prvky nemožno premiestniť bez zanechania viditeľných stôp. Voľba a umiestnenie iných spájacích súčastí nie sú nijak obmedzené.

c) Spájacie súčasti, ktoré možno bez zanechania viditeľných stôp odstrániť a vymeniť zásahom z jednej strany, t.j. bez toho, že by bolo potrebné zasiahnuť z oboch strán spájaných prvkov, nie sú podľa písmena a) tejto vysvetlivky prípustné. Ide najmä o výbušné nity, slepé nity a pod.

d) Uvedené opísané spôsoby montáže platia aj pre špeciálne vozidlá, napr. pre izotermické vozidlá, chladiace vozidlá a cisternové vozidlá, pokiaľ nie sú nezlučiteľné s technickými predpismi, ktorým musia tieto vozidlá vyhovovať so zreteľom na svoje použitie. Ak z technických dôvodov nemožno konštrukčné prvky upevniť spôsobom opísaným pod písmenom a) tejto vysvetlivky, môžu sa tieto prvky spojiť spájacími súčasťami spomínanými pod písmenom c) tejto vysvetlivky, pokiaľ spájacie súčasti použité na vnútornej strane steny nie sú zvonku prístupné.

2.2.1b) Odsek 1b) - Dvere a iné uzatváracie systémy

a) Zariadenie umožňujúce prikladať colné uzávery musí

i) byť pripevnené zváraním alebo aspoň dvoma spájacími súčasťami vyhovujúcimi ustanoveniam písmena a) vysvetlivky 2.2.1 a) alebo

ii) byť konštruované tak, aby sa po uzavretí a zaplombovaní nákladového priestoru nemohlo odstrániť bez zanechania viditeľných stôp. Musí taktiež

iii) mať otvory s priemerom najmenej 11 mm alebo prierezy dlhé najmenej 11 mm a široké 3 mm a

iv) byť rovnako bezpečné pri akomkoľvek použitom type colného uzáveru.

b) Kĺbové a nástrčné závesy, závesné čapy a iné zariadenia na zavesenie dverí atď. musia sa pripevniť podľa ustanovení písmena a) i) a ii) tejto vysvetlivky. Okrem toho sa musia jednotlivé súčasti závesného zariadenia (napr. osi alebo drieky závesov alebo čapov) zamontovať tak, aby sa nemohli odstrániť alebo demontovať bez zanechania zreteľných stôp, ak je nákladový priestor uzavretý a vybavený colným uzáverom. Ak však závesné zariadenia nie je zvonku prístupné stačí, aby sa dvere a pod., ktoré boli uzavreté a vybavené colným uzáverom, nemohli z neho vyňať bez zanechania zreteľných stôp. Ak dvere alebo uzatvárací systém majú viac ako dva závesy, musia sa iba dva z nich, ktoré sú najbližšie ku koncom dverí pripevniť podľa ustanovení uvedeného písmena a) i) a ii).

c) Výnimočne pri vozidlách s tepelne izolovanými nákladovými priestormi môžu byť zariadenia pre colný uzáver, závesy a iné súčasti, ktorých odstránením by sa umožnil prístup do nákladového priestoru alebo do priestorov, v ktorých by mohol byť ukrytý tovar, pripevnené k dverám tohto nákladového priestoru svorníkmi alebo skrutkami zavedenými zvonku, ktoré však nevyhovujú požiadavkám uvedeným pod písmenom a) uvedenej vysvetlivky 2.2.1a), a to za predpokladu, že

i) konce svorníkov alebo skrutiek sú zakotvené v doske s vyrezaným závitom alebo v podobnom zariadení pripevnenom za vonkajšou dverovou výplňou a

ii) hlavy vhodného počtu týchto svorníkov alebo skrutiek sú privarené na zariadenie na priloženie colného uzáveru na závesy atď. tak, že sú úplne deformované a že tieto svorníky alebo skrutky nemožno odstrániť bez zanechania viditeľných stôp.1) Výraz „tepelne izolovaný nákladový priestor“ treba vykladať tak, že sa vzťahuje na chladiace aj izotermické nákladové priestory.

d) Vozidlá s veľkým počtom takých uzáverov ako sú záklopky, uzatváracie kohúty, prielezy, príruby a pod., musia byť v najväčšej možnej miere konštruované tak, aby počet colných uzáverov bol čo najmenší. Za tým účelom musia byť susedné uzávery spolu spojené spoločným zariadením vyžadujúcim iba jeden colný uzáver alebo vybavené vekom vyhovujúcim tomu istému účelu.

e) Vozidlá s otváracou strechou musia byť konštruované tak, aby počet colných uzáverov bol čo najmenší.

2.2.1c) -1 Odsek 1c) - Vetracie otvory

a) Ich najväčší rozmer nesmie byť v zásade väčší ako 400 mm.

b) Otvory umožňujúce priamy prístup do nákladového priestoru musia byť zahradené kovovým pletivom alebo dierkovanou kovovou doskou (najväčší rozmer otvorov 3 mm v oboch prípadoch) a chránené zváranou kovovou mriežkou (najväčší rozmer ôk 10 mm).

c) Otvory neumožňujúce priamy prístup do nákladového priestoru (napr. vzhľadom na systémy lomených potrubí alebo priečok) musia byť vybavené rovnakými zariadeniami, ich otvory a oká môžu byť veľké až 10, prípadne 20 mm.

d) Ak sú otvory zhotovené v plachtách, vyžadujú sa v zásade zariadenia uvedené pod písmenom b) tejto vysvetlivky. Pritom sú prípustné uzáverové systémy zhotovené z dierkovanej kovovej dosky umiestnenej zvonku a z drôteného alebo iného pletiva pripevneného zvnútra.

e) Rovnaké nekovové zariadenia sú prijateľné pod podmienkou, že sa dodržia rozmery otvorov a ôk a že použitý materiál je dostatočne pevný, aby sa otvory a oká nedali znateľne roztiahnuť bez viditeľného porušenia. Okrem toho vetracie zariadenia nesmie byť vymeniteľné zásahom z jednej strany plachty.

2.2.1c)-2 Odsek 1c) - Výpustné otvory

a) Ich najväčší rozmer nesmie byť v zásade väčší ako 35 mm.

b) Otvory umožňujúce priamy prístup do nákladového priestoru musia byť vybavené zariadeniami uvedenými pod písmenom b) vysvetlivky 2.2.1 c) - 1 týkajúcej sa vetracích otvorov.

c) Ak výpustné otvory neumožňujú priamy prístup do nákladového priestoru, nie sú zariadenia uvedené pod písmenom b) tejto vysvetlivky potrebné a to za predpokladu, že otvory sú vybavené spoľahlivým systémom priečok ľahko prístupným zvnútra nákladového priestoru.

2.3 Článok 3

2.3.3 Odsek 3 - Plachty zhotovené z viacerých kusov

a) Jednotlivé kusy tej istej plachty môžu byť vyrobené z rôznych materiálov vyhovujúcich ustanoveniam odseku 2 článku 3 prílohy 2.

b) Pri zhotovení plachty je prípustné akékoľvek usporiadanie kusov, ktoré v dostatočnej miere zaisťuje bezpečnosť, pod podmienkou, že kusy sú spojené v súlade s ustanoveniami článku 3 prílohy 2.

2.3.6a)-1 Odsek 6a) - Vozidlá s pohyblivými krúžkami

Kovové pripevňovacie krúžky pohybujúce sa na kovových tyčiach pripevnených na vozidlách (pozri náčrt č. 2 pripojený k tejto prílohe) sú na účely tohto odseku prijateľné pod podmienkou, že

a) tyče sú pripojené k vozidlu vo vzdialenostiach najviac 60 cm tak, aby sa nemohli odstrániť a znova dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp;

b) krúžky sú dvojité alebo sú uprostred navlečené na tyč a vyrobené z jedného kusa bez zvárania;

c) plachta je pripevnená k vozidlu tak, aby sa prísne dodržala podmienka uvedená pod písmenom a) článku 1 prílohy 2 tohto dohovoru.

2.3.6a)-2 Odsek 6a) - Vozidlá vybavené otočnými očkami

Kovové otočné očká, z ktorých každé sa otáča v závese upevnenom na vozidle, možno používať na účely tohto odseku [pozri náčrt č. 2a) tejto prílohy] za podmienky, že:

a) každý záves je upevnený na vozidle tak, aby ho nebolo možno odstrániť a umiestniť bez zanechania viditeľných stôp;

b) pierko každého závesu je úplne uzavreté v plechovom kryte v tvare zvona.

2.3.6b) Odsek 6b) - Trvale pripevnené plachty

Ak jeden alebo viac okrajov plachty sú trvale pripevnené ku karosérii vozidla, plachta musí byť pridržiavaná jednou alebo viacerými kovovými páskami alebo páskami z iného vhodného materiálu, pevne pripojenými na karosériu vozidla spojovacími prostriedkami vyhovujúcimi požiadavkám odseku a) vysvetlivky 2.2.1 a) tejto prílohy.

2.3.8 Odsek 8 - Vzdialenosť medzi krúžkami a šnurovacími dierkami

Vzdialenosť väčšia ako 200 mm, ale nepresahujúca 300 mm medzi krúžkami a šnurovacími dierkami, ktoré môžu byť zhotovené z jednej aj z druhej strany stĺpika, ak sú krúžky zapustené v bočniciach a šnurovacie dierky sú tak oválne a tak malé, že ich možno sotva navliecť na krúžky.

2.3.9 Odsek 9 - Oceľové uzáverové laná s textilným jadrom

Na účely tohto odseku sú prijateľné laná obsahujúce textilné jadro celkom obalené šiestimi prameňmi utvorenými iba z oceľových drôtov pod podmienkou, že priemer týchto lán je najmenej 3 mm (nerátajúc do toho prípadný plášť z priehľadnej umelej hmoty).

2.3.11a) Odsek 11a) - Napínacia chlopňa plachiet

Na mnohých vozidlách je plachta zvonku vybavená vodorovnou chlopňou s dierkami zhotovenými po celej dĺžke bočnej strany vozidla. Tieto chlopne nazývané napínacími chlopňami sú určené na to, aby sa plachta dala napnúť pomocou povrazov alebo podobných prostriedkov. Tieto chlopne sa používali na skrývanie vodorovných prierezov v plachtách, čím sa umožňoval nedovolený prístup k tovaru prepravovanému vo vozidle. Preto sa odporúča, aby sa nepovoľovalo používať chlopne týmito prostriedkami:

a) napínacími chlopňami podobného druhu pripevnenými zvnútra plachty; alebo

b) jednotlivými malými chlopňami, z ktorých každá je vybavená dierkou, umiestnenými zvonku plachty a ktoré sú rozdelené od seba v takých vzdialenostiach, že umožňujú napnúť plachtu vyhovujúcim spôsobom. Iné, v niektorých prípadoch možné riešenie spočíva vo vylúčení použitia napínacích chlopní na plachtách.

2.3.11c) Odsek 11c) - Remienky plachiet

2.3.11c)-1 Na zhotovenie remienkov sa môže použiť tento materiál:

a) koža,

b) nepružné textílie včítane umelou hmotou potiahnutej alebo pogumovanej tkaniny pod podmienkou, že po pretrhnutí sa nemôžu zvariť alebo znovu spojiť bez zanechania viditeľných stôp. Okrem toho poťahová umelá hmota musí byť priehľadná a jej povrch musí byť hladký.

2.3.11c)-2 Zariadenie vyobrazené na náčrte č. 3 pripojenom k tejto prílohe vyhovuje ustanoveniam poslednej časti odseku 11 článku 3 prílohy 2. Taktiež vyhovuje ustanoveniam odseku 6 článku 3 prílohy 2.

3 PRÍLOHA 3

3.0.17 Schvaľovací postup

1. Príloha 3 ustanovuje, že príslušné orgány zmluvnej strany môžu vydať schvaľovacie osvedčenia pre vozidlo vyrobené na území spomínanej zmluvnej strany, a že toto vozidlo nepodlieha žiadnemu ďalšiemu schvaľovaciemu konaniu v krajine, kde je evidované, prípadne v krajine, kde jeho majiteľ býva.

2. Týmito ustanoveniami sa neobmedzuje právo príslušných orgánov zmluvnej strany, na území ktorej je vozidlo evidované alebo kde jeho majiteľ býva, požadovať, aby sa im pri dovoze alebo neskoršie predložilo schvaľovacie osvedčenie za účelmi súvisiacimi s evidenciou alebo kontrolou vozidla alebo s podobnými formalitami.

3.0.20 Postup pri vyhotovovaní záznamov vo schvaľovacom osvedčení

Na zrušenie záznamu o závadách po tom, čo vozidlo bolo znovu uvedené do riadneho stavu, stačí, aby sa v rubrike č. 11 na ten účel určenej urobil záznam „Závady odstránené“ (spolu s menom, podpisom a pečiatkou) príslušného orgánu.

8 PRÍLOHA 8

8.13.1-1 Finančné usporiadanie

Po počiatočnom období dvoch rokov počítajú zmluvné strany dohovoru s tým, že činnosť výkonného výboru TIR a sekretariátu TIR sa bude financovať z riadneho rozpočtu Organizácie Spojených národov. Táto skutočnosť nemôže zabrániť predĺženiu počiatočného finančného usporiadania v prípade, ak by financovanie zo strany Organizácie Spojených národov alebo z náhradných zdrojov nebolo dostatočné.

8.13.1-2 Činnosť výkonného výboru TIR

Prácu členov výkonného výboru TIR budú financovať ich príslušné vlády.

9 PRÍLOHA 9

9.I.1 a) Zriadenie združenia

Ustanovenia v I. časti ods.1 písm. a) prílohy 9 sa vzťahujú na organizácie zapojené do medzinárodného obchodu s tovarom vrátane obchodných komôr.

9.II.3 Autorizačný výbor

Odporúča sa zriadenie národných autorizačných výborov pozostávajúcich z členov kompetentných orgánov, národných združení a z iných zainteresovaných organizácií.

Náčrt č.1

PRÍKLAD ZÁVESU A ZARIADENIA NA PRILOŽENIE COLNÉHO UZÁVERU NA DVERE VOZIDIEL S TEPELNE IZOLOVANÝMI NÁKLADOVÝMI PRIESTORMI

Vzor 06-1

Náčrt č.2

VOZIDLÁ KRYTÉ PLACHTOU S POHYBLIVÝMI KRÚŽKAMI

Vzor 06-2

Náčrt č.2a)

VZOR OTOČNÉHO OČKA (DRUH „D“)

Vzor 06-2a

Náčrt č.3

PRÍKLAD ZARIADENIA NA PRIPEVNENIE PLACHTY NA VOZIDLO

Vzor 06-3

Náčrt č.4

ZARIADENIE NA PRIPEVNENIE PLACHTY

Vzor 06-4

PRÍLOHA č. 7

PRÍLOHA O SCHVAĽOVANÍ KONTEJNEROV

PRVÁ ČASŤ

PORIADOK O TECHNICKÝCH PODMIENKACH PLATNÝCH PRE KONTEJNERY, KTORÉ MÔŽU BYŤ CHVÁLENÉ PRE MEDZINÁRODNÚ DOPRAVU POD COLNÝM UZÁVEROM

Článok 1

Hlavné zásady

Pre medzinárodnú dopravu pod colným uzáverom môžu byť schválené iba kontejnery konštruované a vybavené tak, aby

a) z colne uzavretej časti kontejneru nebolo možno tovar vyňať ani do nej vložiť bez zanechania viditeľných stôp po vlámaní alebo bez porušenia colného uzáveru;

b) bolo možno ľahko a účinne na ne priložiť colný uzáver;

c) neobsahovali nijaký priestor na ukrytie tovaru;

d) všetky priestory, v ktorých možno umiestniť tovar, boli pri colnej prehliadke ľahko prístupné.

Článok 2

Konštrukcia kontejnerov

1. Aby vyhovovali ustanoveniam článku 1 tohto Poriadku:

a) musia konštrukčné prvky kontejneru (steny, podlaha, dvere, strecha, stĺpiky, rámy, traverzy atď.) byť spojené takými zariadeniami, ktoré nemožno zvonku vyňať a znovu dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp alebo takými metódami, ktorými sa vytvorí celok, ktorý nemožno zmeniť bez zanechania viditeľných stôp. Ak steny, podlaha, dvere a strecha sú zhotovené z rôznych prvkov, musia tieto prvky zodpovedať rovnakým požiadavkám a musia byť dostatočne pevné;

b) dvere a všetky iné uzatváracie systémy (včítane kohútov, prielezových alebo postranných otvorov atď.) musia mať zariadenie umožňujúce priložiť colný uzáver. Je neprípustné, aby bolo možné toto zariadenie zvonku sňať a znovu dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp a taktiež dvere alebo uzáverové zariadenie otvoriť bez porušenia colného uzáveru. Toto zariadenie sa musí vhodným spôsobom chrániť. Strechy smú mať otváracie otvory;

c) vetracie a výpustné otvory musia byť vybavené zariadením zabraňujúcim prístupu do vnútra kontejnera. Toto zariadenie musí byť konštruované tak, aby ho nebolo možno zvonku sňať a znovu dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp.

2. Nehľadiac na ustanovenie článku 1 písm. c) tohto Poriadku, základné prvky kontejnera, ktoré z praktických dôvodov musia obsahovať prázdne priestory (napr. dvojité steny medzi priehradkami), sú prípustné. Aby sa tieto priestory nedali použiť na ukrytie tovaru:

i) vnútorné obloženie kontejnera sa musí pripevniť tak, aby ho nebolo možno sňať a znovu dať na miesto bez zanechania viditeľných stôp, alebo

ii) počet spomínaných priestorov musí byť čo najmenší a tieto priestory musia byť pri vykonávaných colných prehliadok ľahko prístupné.

Článok 3

Skladacie alebo rozoberateľné kontejnery

Skladacie alebo rozoberateľné kontejnery podliehajú ustanoveniam článkov 1 a 2 tohto Poriadku; okrem toho musia nyť vybavené systémom uzáverov, ktoré blokujú jednotlivé časti zmontovaného kontejnera. Ak tento systém uzáverov je na vonkajších stranách kontejnera, musí byť konštruovaný tak, aby v prípade zmontovaného kontejnera bolo možné na tento systém uzáverov priložiť colné uzávery.

Článok 4

Kontejnery kryté plachtou

1. Kontejnery kryté plachtou musia vyhovovať podmienkam uvedeným v článkoch 1, 2 a 3 tohto Poriadku, pokiaľ sa môžu tieto články na ne vzťahovať. Okrem toho musia byť v súlade s ustaveniami tohto článku.

2. Plachta musí byť vyrobená buď z pevného plátna alebo z neroztiahnuteľnej a dostatočne pevnej tkaniny potiahnutej umelou hmotou alebo pogumovanej. Plachta musí byť v dobrom stave a zhotovená tak, aby po priložení uzáverového zariadenia prístup k nákladu nebol možný bez zanechania viditeľných stôp.

3. Ak je plachta zhotovená z viacerých kusov, musia byť ich okraje prehnuté jeden do druhého a zošité dvoma švami vzdialenými od seba aspoň 15 mm. Tieto švy musia byť vyhotovené podľa náčrtu č. 1 priloženého k tomuto Poriadku; ak sa však niektoré časti plachty (napr. zadná záložka a zosilnené rohy) nedajú takto spojiť, stačí hornú časť prehnúť a okraje zošiť tak, ako je znázornené na náčrte č. 2 priloženom k tomuto Poriadku. Jeden zo švov smie byť zvnútra viditeľný a farba nite použitej na tento šev sa musí zreteľne odlišovať od farby plachty, ako aj od farby nite použitej na druhý šev. Všetky švy musia byť šité na stroji.

4. Ak je plachta zhotovená z tkaniny potiahnutej umelou hmotou, a to z viacerých kusov, môžu sa tieto kusy tiež spojiť zvarom podľa náčrtu č. 3 priloženého k tomuto Poriadku. Okraj jedného kusa musí prekrývať okraj druhého v šírke najmenej 15 mm. Spojenie kusov sa musí zabezpečiť po celej šírke. Vonkajší okraj spoja sa musí prekryť páskou z umelej hmoty širokou najmenej 7 mm, ktorá musí byť tiež pripevnená zvarom. Na tejto páske, ako aj v šírke najmenej 3 mm po každej jej strane musí byť vyrytý jednotný a výrazný reliéf. Zvar sa musí urobiť tak, aby sa kusy nedali od seba oddeliť a znovu spojiť bez zanechania viditeľných stôp.

5. Opravy treba robiť spôsobom znázorneným na náčrte č. 4 priloženom k tomuto Poriadku, pričom sa okraje musia prehnúť jeden do druhého a spojiť dvoma viditeľnými švami vzdialenými od seba najmenej 15 mm; farba nite viditeľnej zvnútra sa musí odlišovať od farby nite viditeľnej zvonku, ako aj od farby plachty; všetky švy musia byť šité na stroji. Ak treba urobiť opravu poškodenej plachty na jej okrajoch, zničenú časť treba nahradiť jedným kusom a prišiť ho tiež podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku a podľa náčrtu č. 1 priloženého k tomuto Poriadku. Opravy plachiet z tkaniny potiahnutej umelou hmotou možno tiež robiť spôsobom opísaným v odseku 4 tohto článku, ale v tom prípade treba zvar urobiť na oboch stranách plachty a záplata sa musí priložiť zvnútra.

6.a) Plachta musí byť ku kontejneru pripevnená presne v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohto Poriadku. Pripevňovanie sa musí zabezpečiť:

i) kovovými krúžkami pripevnenými ku kontejneru,

ii) šnurovacími dierkami na okraji plachty,

iii) väzným prostriedkom prechádzajúcim cez krúžky nad plachtou a viditeľným zvonku po celej jeho dĺžke.

Plachta musí kryť pevné časti kontejnera na vzdialenosť najmenej 250 mm, merané od stredu pripevňovacích krúžkov, okrem prípadov, keď už systém konštrukcie kontejnera zabraňuje akémukoľvek prístupu k tovaru.

b) Ak treba okraj plachty ku kontejneru trvalo pripojiť, spojenie musí byť súvislé a musí sa urobiť pevnými prostriedkami.

7. Vzdialenosť medzi krúžkami a šnurovacími dierkami nesmie byť väčšia ako 200 mm. Šnurovacie dierky musia byť vystužené.

8. Ako väzné prostriedky treba používať:

a) oceľové laná s priemerom najmenej 3 mm; alebo

b) konopné alebo sisalové povrazy s priemerom najmenej 8 mm obalené plášťom z priehľadnej a nerozťažnej umelej hmoty. Laná môžu byť vybavené plášťom z priehľadnej a nepružnej umelej hmoty.

9. Každé lano alebo každý povraz musí byť z jedného kusa a vybavené koncovkou z tvrdého kovu na oboch koncoch. Pripevnenie každej kovovej koncovky sa musí urobiť dutým nitom prechádzajúcim cez lano alebo povraz a umožňujúcim pretiahnuť väzný prostriedok colného uzáveru. Lano alebo povraz musí zostať viditeľný z oboch strán dutého nitu, aby bolo možno sa presvedčiť, či lano alebo povraz je skutočne z jedného kusa (náčrt č. 5 priložený k tomuto Poriadku).

10. V miestach, kde sú v plachte otvory slúžiace na nákladku a vykládku, musia sa oba okraje plachty dostatočne prekrývať. Ich uzavretie sa musí tiež zabezpečiť

a) šitou alebo zváranou záložkou podľa odsekov 3 a 4 tohto článku,

b) krúžkami a šnurovacími dierkami vyhovujúcimi podmienkam uvedeným v odseku 7 tohto článku a

c) remienkom zhotoveným z jedného kusa vhodného nepružného materiálu, najmenej 20 mm širokým a 3 mm hrubým, prevlečeným cez krúžky a spájajúcim oba okraje plachty aj záložku; tento remienok musí byť pripevnený na vnútornej strane plachty a musí mať šnurovaciu dierku na lano alebo povraz uvedený v odseku 8 tohto článku. Ak existuje osobitné zariadenie (priehradka a pod.) zabraňujúce prístupu k nákladu bez zanechania viditeľných stôp, nie je záložka potrebná.

11. Identifikačné znaky, ktoré musia byť uvedené na kontejneri podľa prílohy 1, ako aj schvaľovací štítok podľa prílohy 5 nesmú byť v nijakom prípade zakryté plachtou.

Článok 5

Prechodné ustanovenie

Až do 1. januára 1977 bude dovolené používať koncovky zodpovedajúce náčrtu č. 5 priloženému k tomuto Poriadku, aj keď ich dutý nit predtým schváleného typu má otvor, ktorého rozmery sú menšie ako rozmery uvedené na spomínanom náčrte.

Prvá časť - náčrt č.1

PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VIACERÝCH KUSOV

Vzor 07-1

Prvá časť - náčrt č.2

PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VIACERÝCH KUSOV

Vzor 07-2

Prvá časť - náčrt č.3

PLACHTA ZHOTOVENÁ Z VIACERÝCH KUSOV

Vzor 07-3

Prvá časť - náčrt č.4

OPRAVA PLACHTY

Vzor 07-4

Prvá časť - náčrt č.5

VZOR KONCOVKY

Vzor 07-5

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ KONTEJNEROV ZODPOVEDAJÚCICH TECHNICKÝM PODMIENKAM UVEDENÝM V PRVEJ ČASTI

Všeobecné ustanovenia

1. Kontejnery môžu byť schválené na dopravu tovaru pod colným uzáverom

a) buď na základe prototypu v priebehu jeho výroby (schvaľovanie vo výrobnom štádiu),

b) alebo po skončení výroby - jednotlivo alebo určitého počtu kontejnerov toho istého typu (schvaľovanie po skončení výroby).

Spoločné ustanovenia pre oba spôsoby schválenia

2. Príslušný schvaľovací orgán vydáva po schválení žiadateľovi platné schvaľovacie osvedčenie podľa daných okolností pre neobmedzený rad kontejnerov schváleného typu alebo pre určitý počet kontejnerov.

3. Prv ako majiteľ schvaľovacieho osvedčenia použije schválený kontejner na dopravu tovaru pod colným uzáverom, je povinný pripevniť naň schvaľovací štítok.

4. Schvaľovací štítok musí byť trvalo pripevnený na dobre viditeľnom mieste vedľa ďalšieho schvaľovacieho štítku vydaného na úradné účely.

5. Schvaľovací štítok zodpovedajúci vzoru č. 1 vyobrazenému v dodatku 1 tejto časti tvorí kovová doštička s rozmerom aspoň 20x10 cm. Na jej povrchu musia byť vyryté alebo iným trvalo čitateľným spôsobom uvedené údaje aspoň vo francúzštine alebo angličtine:

a) nápis „Schválené na dopravu pod colným uzáverom“;

b) názov krajiny, v ktorej bol kontejner schválený, a to slovami alebo rozlišovacím znakom používaným na označenie krajiny pri registrácii cestných vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave, a číslo schvaľovacieho osvedčenia (číslice, písmená atď.), ako aj rok schválenia (napr. „NL/26/73“ znamená Holandsko, schvaľovacie osvedčenie č. 26 vydané v roku 1973);

c) poradové číslo kontejnera pridelené výrobcom (výrobné číslo);

d) ak bol kontejner schválený na základe prototypu, poznávacie čísla alebo písmená prototypu kontejnera.

6. Ak kontejner už nevyhovuje technickým podmienkam vyžadovaným na jeho schválenie, musí byť pred svojím ďalším použitím na dopravu tovaru pod colným uzáverom uvedený do stavu, v ktorom bol schválený, aby tak znovu vyhovoval týmto technickým podmienkam.

7. Ak sa zmenia základné charakteristiky kontejnera, stratí jeho schválenie platnosť a príslušný orgán musí kontejner znovu schváliť prv, než sa môže použiť na dopravu tovaru pod colným uzáverom.

Osobitné ustanovenia o schvaľovaní prototypu v priebehu jeho výroby

8. Ak sa kontejnery vyrábajú sériovo podľa toho istého konštrukčného typu, môže výrobca požiadať príslušný orgán krajiny výroby o ich schválenie na základe prototypu.

9. Výrobca musí vo svojej žiadosti uviesť poznávacie čísla alebo písmená, ktoré prideľuje typu kontejnera, o schválenie ktorého žiada.

10. K tejto žiadosti treba priložiť výkresy a podrobný opis konštrukcie typu kontejnera, ktorý sa má schváliť.

11. Výrobca sa písomne zaväzuje:

a) predviesť príslušnému orgánu tie z kontejnerov daného typu, ktoré si tento orgán bude priať preskúmať;

b) umožniť príslušnému orgánu preskúmať ďalšie jednotky v priebehu sériovej výroby dotyčného typu;

c) informovať príslušný orgán o každej zmene vo výkresoch alebo v opisoch konštrukcie, nehľadiac na dôležitosť takej zmeny, a to prv, než bude zavedená;

d) uviesť na viditeľnom mieste na kontejneroch okrem údajov ustanovených pre schvaľovací štítok aj poznávacie čísla alebo písmená konštrukčného typu, ako aj poradové číslo každého kontejnera v sérii dotyčného typu (výrobné číslo);

e) viesť evidenciu kontejnerov vyrobených podľa schváleného typu.

12. Príslušný orgán prípadne určí, aké zmeny treba na prototype urobiť, aby mohol byť schválený.

13. Osvedčenie na prototyp nemožno vydať bez toho, žeby príslušný orgán prehliadkou jedného alebo viacerých kontejnerov vyrobených podľa tohto typu zistil, že kontejnery tohto typu vyhovujú technickým podmienkam ustanoveným v prvej časti.

14. V prípade schválenia prototypu kontejnera sa vydáva jedno vyhotovenie schvaľovacieho osvedčenia zhodného so vzorom č. II uvedeným v dodatku 2 k tejto časti a platného pre všetky kontejnery vyrobené podľa schváleného prototypu. Toto osvedčenie oprávňuje konštruktéra pripevňovať na každý kontejner typovej série schvaľovací štítok podľa vzoru opísaného v odseku 5 tejto časti.

Osobitné ustanovenia o schvaľovaní po skončení výroby

15. Ak sa o schválenie nepožiadalo v štádiu výroby, môže vlastník, používateľ alebo zástupca niektorého z nich požiadať o schválenie príslušný orgán, ktorému niekto z nich môže predviesť jeden alebo viac kontejnerov, o schválenie ktorých žiadajú.

16. V každej žiadosti o schválenie podanej podľa ustanovenia odseku 15 tejto časti treba uviesť poradové číslo (výrobné číslo) vyznačené výrobcom na každom kontejneri.

17. Príslušný orgán prezrie toľko kontejnerov, koľko uzná za potrebné, a ak zistí, že tento kontejner alebo typ kontejnerov vyhovujú technickým podmienkam uvedeným v prvej časti, vydá schvaľovacie osvedčenie zhodné so vzorom č. III uvedeným v dodatku 3 k tejto časti a platné iba pre počet schválených kontejnerov. Toto osvedčenie, v ktorom sa uvádza poradové číslo alebo čísla pridelené výrobcom kontejnera alebo kontejnerov, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, oprávňuje žiadateľa pripevniť na každý schválený kontejner schvaľovací štítok podľa odseku 5 tejto časti.

Doplnok 1 k druhej časti

VZOR 07-6

VZOR 07-7

DODATOK 2 K DRUHEJ ČASTI

VZOR 07-8

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

[Odseky 6 a 7 v druhej časti prílohy 7 Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (1975)]

6. Ak kontejner už nevyhovuje technickým podmienkam vyžadovaným na jeho schválenie, musí byť pred svojím ďalším použitím na dopravu tovaru pod colným uzáverom uvedený do stavu, v ktorom bol schválený, aby tak znovu vyhovoval týmto technickým podmienkam.

7. Ak sa zmenia základné charakteristiky kontejnera, stratí jeho schválenie platnosť a príslušný orgán musí kontejner znovu schváliť prv, než sa môže použiť na dopravu tovaru pod colným uzáverom.

DODATOK 3 K DRUHEJ ČASTI

VZOR 07-9

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

[Odseky 6 a 7 v druhej časti prílohy 7 Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (1975)]

6. Ak kontejner už nevyhovuje technickým podmienkam vyžadovaným na jeho schválenie, musí byť pred svojím ďalším použitím na dopravu tovaru pod colným uzáverom uvedený do stavu, v ktorom bol schválený, aby tak znovu vyhovoval týmto technickým podmienkam.

7. Ak sa zmenia základné charakteristiky kontejnera, stratí jeho schválenie platnosť a príslušný orgán musí kontejner znovu schváliť prv, než sa môže použiť na dopravu tovaru pod colným uzáverom.

TRETIA ČASŤ

VYSVETLIVKY

1. Vysvetlivky týkajúce sa prílohy 2 a obsiahnuté v prílohe 6 tohto dohovoru sa v prípadoch, keď je to možné, vzťahujú na kontejnery schválené na dopravu pod colným uzáverom podľa ustanovení tohto dohovoru.

2. Prvá časť - Článok 4 odsek 6 písmeno a)

Náčrt priložený k tejto tretej časti vyobrazuje príklad systému pripevnenia plachiet okolo rohového kovania kontejnerov prijateľného pre colnice.

3. Druhá časť - Odsek 5

Ak dva kontejnery kryté plachtou, schválené na dopravu pod colným uzáverom boli spojené tak, že tvoria jediný kontejner krytý jedinou plachtou a vyhovujúci podmienkam dopravy pod colným uzáverom, nepožaduje sa osobitné schvaľovacie osvedčenie alebo osobitná tabuľka s údajmi o schválení pre tento celok.

Tretia časť

ZARIADNIE NA PRIPEVNENIE PLACHTY NA ROHOVÝ PRVOK

VZOR 07-10

PRÍLOHA č. 8

ZLOŽENIE, FUNKCIE A ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEHO VÝBORU A VÝKONNÉHO VÝBORU TIR

ZLOŽENIE, FUNKCIE A ROKOVACÍ PORIADOK SPRÁVNEHO VÝBORU

Článok 1

i) Zmluvné strany sú členmi správneho výboru.

ii) Výbor môže rozhodnúť, že príslušné správy štátov uvedených v odseku 1 článku 52 tohto dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami, alebo zástupcovia medzinárodných organizácií môžu byť pri prerokúvaní otázok týkajúcich sa ich záujmov prítomní na zasadaní ako pozorovatelia.

Článok 1 bis

1. Výbor preskúma každý pozmeňovací návrh dohovoru v súlade s článkom 59 ods. 1 a 2.

2. Výbor sleduje uplatňovanie dohovoru a preskúma každé opatrenie prijaté zmluvnými stranami, združeniami a medzinárodnými organizáciami a jeho súlad s týmto dohovorom.

3. Výbor prostredníctvom výkonného výboru TIR dozerá a poskytuje podporu pri uplatňovaní dohovoru na národnej a medzinárodnej úrovni.

Článok 2

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov poskytuje výboru sekretárske služby.

Článok 3

Výbor volí každoročne na svojom prvom zasadaní svojho predsedu a podpredsedu.

Článok 4

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zvoláva výbor každý rok pod záštitou Európskej hospodárskej komisie, ako aj na žiadosť príslušných správ najmenej piatich zmluvných strán.

Článok 5

O návrhoch sa hlasuje. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou zastúpenou na zasadaní, má jeden hlas. Okrem pozmeňovacích návrhov k tomuto dohovoru prijíma výbor návrhy väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Pozmeňovacie návrhy k tomuto dohovoru, ako aj rozhodnutia uvedené v článkoch 59 a 60 tohto dohovoru sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich členov.

Článok 6

Na uznášanie je potrebné kvórum najmenej polovice štátov, ktoré sú zmluvnými stranami.

Článok 7

Pred ukončením zasadania schvaľuje výbor svoju správu.

Článok 8

Pokiaľ táto príloha neobsahuje iné náležité ustanovenia a ak výbor nerozhodne inak, používa sa rokovací poriadok Európskej hospodárskej komisie.

ZLOŽENIE, FUNKCIE A ROKOVACÍ PORIADOK VÝKONNÉHO VÝBORU TIR

Článok 9

1. Výkonný výbor TIR založený správnym výborom v súlade s článkom 58 ter pozostáva z deviatich členov, každý z nich je z inej zmluvnej strany dohovoru. Tajomník TIR sa zúčastňuje na zasadnutí výboru.

2. Členov výkonného výboru TIR volí správny výbor väčšinou prítomných a hlasujúcich. Funkčné obdobie každého člena výkonného výboru TIR je dvojročné. Členovia výkonného výboru TIR môžu byť opätovne zvolení. Rozsah pôsobnosti výkonného výboru TIR stanoví správny výbor.

Článok 10

Výkonný výbor TIR

a) dozerá na uplatňovanie dohovoru vrátane fungovania systému ručenia a plní funkcie, ktorými ho poverí správny výbor;

b) dozerá na centralizovanú tlač karnetov TIR a na ich distribúciu združeniam, ktorú môže vykonávať odsúhlasená medzinárodná organizácia v súlade s článkom 6;

c) koordinuje a podporuje výmenu spravodajských informácií a iných informácií medzi kompetentnými orgánmi zmluvných strán;

d) koordinuje a podporuje výmenu informácií medzi kompetentnými orgánmi zmluvných strán, združeniami a medzinárodnými organizáciami;

e) uľahčuje riešenie sporov medzi zmluvnými stranami, združeniami, poisťovňami a medzinárodnými organizáciami bez dotknutia ustanovení článku 57 o riešení sporov;

f) podporuje vzdelávanie colných orgánov a ostatných zainteresovaných strán, ktorých sa uplatňovanie režimu TIR týka;

g) vedie centrálnu evidenciu o oznamovaní informácií pre zmluvné strany, ktoré majú poskytovať medzinárodné organizácie, v súlade s článkom 6 o všetkých pravidlách a postupoch predpísaných pre vydávanie karnetov TIR združeniami, ak sú v súlade s minimálnymi podmienkami a požiadavkami ustanovenými v prílohe 9;

h) sleduje cenu karnetov TIR.

Článok 11

1. Zasadnutie výboru zvoláva tajomník TIR na žiadosť správneho výboru alebo na žiadosť aspoň troch členov výboru.

2. Výbor sa snaží prijímať rozhodnutia na základe vzájomnej zhody. Ak nemožno dosiahnuť zhodu, o rozhodnutiach sa hlasuje a tieto sa prijmú, ak väčšina prítomných vyjadrí hlasovaním svoj súhlas. Na prijatie rozhodnutí sa požaduje prítomnosť minimálne piatich členov. Tajomník TIR nemá oprávnenie hlasovať.

3. Výbor si zvolí predsedu a doplní rokovací poriadok.

4. Výbor podá správu o svojej činnosti správnemu výboru najmenej jedenkrát ročne vrátane predkladania audítorom overeného účtu alebo na základe žiadosti správneho výboru. Výbor bude v správnom výbore zastupovať jeho predseda.

5. Výbor prehodnotí všetky informácie a otázky, ktoré mu predloží správny výbor, zmluvné strany, tajomník TIR, národné združenia a medzinárodné organizácie, v súlade s článkom 6 dohovoru. Tieto medzinárodné organizácie majú právo zúčastňovať sa zasadnutí výkonného výboru TIR ako pozorovatelia, ak jeho predseda nerozhodne inak. Ak je to potrebné, zasadnutí výboru sa na základe pozvania jeho predsedu môže zúčastniť ako pozorovateľ aj zástupca inej organizácie.

Článok 12

Tajomník TIR je členom sekretariátu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov a vykonáva rozhodnutia výkonného výboru TIR v rámci rozsahu pôsobnosti výboru. Tajomníkovi TIR pomáha sekretariát TIR, ktorého obsadenie určuje správny výbor.

Článok 13

1. Prevádzka výkonného výboru TIR a sekretariátu TIR sa financuje dovtedy, kým sa nezískajú alternatívne zdroje finančných prostriedkov z poplatkov za každý karnet TIR distribuovaný medzinárodnou organizáciou v súlade s článkom 6.

2. Sumu poplatku a postup jeho výberu určí správny výbor po konzultáciách s medzinárodnou organizáciou v súlade s článkom 6. Akékoľvek navrhované zmeny sumy poplatku povolí správny výbor.

Príloha 9

PRÍSTUP K REŽIMU TIR

I. časť

OPRÁVNENIE ZDRUŽENIA VYDÁVAŤ KARNETY TIR

Minimálne podmienky a požiadavky

1. Minimálne podmienky a požiadavky, ktoré musia splniť združenia, aby boli oprávnené zmluvnými stranami vydávať karnety TIR a vystupovať ako ručitelia v súlade s článkom 6 dohovoru, sú:

a) preukázateľná minimálne jednoročná existencia vytvoreného dopravného združenia zastupujúceho záujmy dopravného odvetvia,

b) preukázateľná finančná spoľahlivosť a organizačná spôsobilosť, ktoré združeniu umožňujú plniť si svoje záväzky podľa dohovoru,

c) preukázateľná odborná spôsobilosť pracovníkov združenia v súvislosti so správnym uplatňovaním dohovoru,

d) absencia vážnejších alebo opakujúcich sa priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom,

e) vypracovanie písomnej dohody alebo iného právneho aktu medzi združením a kompetetnými orgánmi zmluvnej strany, v ktorej je združenie zriadené. Úradne overená kópia písomnej dohody alebo iného právneho aktu, ak treba spolu s overeným prekladom do angličtiny, francúzštiny alebo ruštiny, bude uložená výkonným výborom TIR. Akákoľvek zmena písomnej dohody alebo iného právneho aktu sa okamžite oznámi výkonnému výboru TIR,

f) v súlade s písmenom e) sa v písomnej dohode alebo inom právnom akte združenie zaviaže, že

i) bude plniť záväzky ustanovené v článku 8 dohovoru;

ii) prijme maximálnu sumu za karnet TIR určenú zmluvnou stranou, ktorá sa môže od združenia požadovať v súlade s článkom 8 ods. 3 dohovoru;

iii) bude sústavne preverovať a najmä pred schválením žiadosti o prístup osôb do režimu TIR plnenie minimálnych podmienok a požiadaviek zo strany takýchto osôb v súlade s II. časťou tejto prílohy;

iv) bude ručiť za všetky záväzky, ktoré vzniknú v krajine, v ktorej je zriadené, v spojení s operáciami uskutočňovanými na podklade karnetov TIR, ktoré karnet TIR vydal, a v spojení so zahraničnými združeniami, ktoré sú členmi tej istej medzinárodnej organizácie, ktorej je členom aj toto združenie;

v) bude ručiť za svoje záväzky k spokojnosti kompetentných orgánov zmluvných strán, v ktorých je zriadené, spolu s poisťovňou, spoločným združením poisťovateľov alebo finančnou inštitúciou. Poistenie alebo zmluva (zmluvy) o finančnej záruke zahŕňa (zahŕňajú) celkovú čiastku záväzku v spojení s operáciami vykonávanými na podklade karnetov TIR ním vydaných a vydaných zahraničnými združeniami, ktoré sú členmi tej istej medzinárodnej organizácie, ktorej členom je aj toto združenie.

Výpovedná lehota na skončenie poistenia alebo zmluvy (zmlúv) o finančnej záruke nebude kratšia ako výpovedná lehota na skončenie písomnej dohody alebo iného právneho aktu podľa písmena e). Overená kópia poistenia alebo zmluvy (zmlúv) o finančnej záruke a ich všetky ďalšie zmeny a doplnenia sa uložia výkonným výborom TIR vrátane overeného prekladu do angličtiny, francúzštiny alebo ruštiny, ak je to potrebné;

vi) umožní kompetentným orgánom, aby si v súvislosti s administratívnymi postupmi v režime TIR overili všetky vedené záznamy a účty;

vii) prijme postup na účinné riešenie sporov, ktoré vzniknú z nesprávneho alebo neoprávneného používania karnetov TIR;

viii) bude súhlasiť s tým, že každé vážnejšie alebo opakované porušenie niektorých minimálnych podmienok a požiadaviek bude mať za následok zrušenie oprávnenia vydávať karnety TIR;

ix) bude konať prísne v súlade s rozhodnutiami kompetentných orgánov zmluvnej strany, v ktorej je zriadené, týkajúcimi sa vylúčenia osôb v súlade s ustanoveniami článku 38 dohovoru a s ustanoveniami II. časti tejto prílohy;

x) bude súhlasiť s presným zavedením všetkých rozhodnutí prijatých správnym výborom a výkonným výborom TIR tak, ako ich prijali kompetentné orgány zmluvnej strany, v ktorej je združenie zriadené.

2. V prípade vážneho alebo opakovaného porušenia minimálnych podmienok a požiadaviek zrušia zmluvné strany, v ktorých je združenie zriadené, oprávnenie vydávať karnety TIR.

3. Oprávnením združenia vydaným podľa uvedených podmienok nie sú dotknuté povinnosti a záväzky združenia vyplývajúce mu z dohovoru.

4. Uvedené minimálne podmienky a požiadavky nebránia tomu, aby zmluvné strany mohli predložiť dodatočné podmienky a požiadavky.

II. časť

SCHVÁLENIE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB POUŽÍVAŤ KARNETY TIR

Minimálne podmienky a požiadavky

1. Minimálne podmienky a požiadavky, ktoré musia žiadatelia o vstup do režimu TIR splniť, sú tieto:

a) preukázanie skúsenosti alebo schopnosti realizovať pravidelnú medzinárodnú dopravu (držiteľ licencie na vykonávanie medzinárodnej dopravy, atď.),

b) preukázanie finančnej spoľahlivosti,

c) preukázanie odbornej spôsobilosti v súvislosti s uplatňovaním dohovoru TIR,

d) absencia vážnejších alebo opakujúcich sa priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom,

e) písomné vyhlásenie o záväzkoch k združeniu, že osoba

i) dodrží všetky colné formality požadované podľa dohovoru na colných úradoch odoslania, pohraničných colných úradoch a colných úradoch určenia;

ii) zaplatí splatné sumy uvedené v článku 8 ods. 1 a 2 dohovoru, ak ju kompetentné orgány požiadajú, aby tak urobila v súlade s článkom 8 ods. 7 dohovoru;

iii) dovolí združeniam, aby si overovali informácie o uvedených minimálnych podmienkach a požiadavkách, ak to povoľuje národná legislatíva.

2. Ak kompetentné orgány nerozhodnú inak, kompetentné orgány a združenia môžu zaviesť ďalšie dodatočné a obmedzujúce podmienky a požiadavky na prístup do režimu TIR.

Postup

3. Zmluvné strany v súlade s národnou legislatívou rozhodnú o postupoch na prístup do režimu TIR na základe minimálnych podmienok a požiadaviek ustanovených v odsekoch 1 a 2.

4. Kompetentné orgány odovzdajú do jedného týždňa od dátumu vydania oprávnenia alebo odobratia oprávnenia používať karnety TIR konkrétne údaje o každej osobe výkonného výboru TIR v súlade so vzorom priloženého formuláru oprávnenia.

5. Združenie každoročne predloží kompetentným orgánom aktualizovaný zoznam všetkých osôb, ktoré boli k 31. decembru schválené alebo vylúčené. Tento zoznam sa do jedného týždňa po 31. decembri predloží kompetentným orgánom. Kompetentné orgány odošlú kópiu tohto zoznamu výkonnému výboru TIR.

6. Schválením prístupu do režimu TIR kompetentnými orgánmi však nevzniká právo na získanie karnetov TIR od združenia.

7. Schválením osôb používať karnety TIR pri splnení uvedených minimálnych podmienok a požiadaviek nebudú dotknuté povinnosti a záväzky osôb vyplývajúce im z dohovoru.

VZOR FORMULÁRU OPRÁVNENIA

Krajina: ...............................Názov združenia: ....................................................Kompetentný orgán: ...............................................
Majú vyplniť národné združenia a/ alebo kompetentné orgány
Ident. číslo (ID číslo) Meno osôb/ názov podniku Obchodná adresa Kontaktný bod a prístupové číslo (Tel., fax a č. e-mailu) Obchodná registrácia alebo číslo licencie atď.*) Skoršie odňatie oprávnenia**) Dátum oprávnenia**) Dátum odňatia oprávnenia**) Pečiatka, podpis
*) ak je k dispozícii**) ak je vhodné

Schválené združenie poskytne kompetentným orgánom informácie o osobe, ktorá predložila žiadosť o schválenie prístupu, minimálne v tomto rozsahu:

- samostatné a jednotné identifikačné číslo (ID) pridelené osobe záručným združením (v spolupráci s medzinárodnou organizáciou, ku ktorej je pridružené),

- meno (-á) a adresu (-y) osoby (osôb) alebo podniku (v prípade podnikateľského združenia aj mená zodpovedných vedúcich),

- kontaktný bod (fyzická osoba oprávnená poskytovať colným orgánom a združeniam informácie o režime TIR s telefónnymi, faxovými a e-mailovými číslami),

- číslo obchodnej registrácie alebo číslo licencie na vykonávanie medzinárodnej dopravy alebo iné číslo (ak je k dispozícii),

- skoršie odňatie oprávnenia (ak je to možné) vrátane dátumu, dĺžky a príčiny odňatia oprávnenia.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) Pozri náčrt č.1 pripojený k tejto prílohe.

3) Uveďte písmená a číslice, ktoré majú byť uvedené na schvaľovacom štítku [pozri písmeno b) odseku 5 druhej časti prílohy 7 Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (1975)].