Vyhláška č. 141/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti

Čiastka 29/1982
Platnosť od 01.12.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 73/1986 Zb.

OBSAH

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 15. októbra 1982

o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 7 zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 4 znie:

(4) Ženám, ktoré majú alebo vychovávajú najmenej 3 deti, možno povoliť umelé prerušenie tehotnosti, hoci sa im už tehotnosť v posledných 12. mesiacoch umele prerušila, ak od jej prerušenia uplynulo aspoň 6 mesiacov.“.

2. V § 3 ods. 5 sa na konci vety pripájajú tieto slová:

„a výnimočne pri preukázaných ťažkých nevyliečiteľných poruchách telesného alebo duševného vývoja plodu do konca 26. týždňa tehotnosti.“.

3. V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) V prípadoch, keď k otehotneniu došlo zlyhaním intrauterinnej antikoncepcie alebo keď tehotnosť a pôrod môžu spôsobiť podstatné zhoršenie telesného alebo duševného zdravia ženy alebo mimoriadne zhoršenie sociálnej situácie rodiny, možno umelé prerušenie tehotnosti povoliť, hoci sa tejto žene už v posledných 12. mesiacoch tehotnosť umele prerušila.“.

4. Bod 14 prílohy vyhlášky vrátane nadpisu znie:

14. GENETICKÉ

a) Závažné geneticky podmienené patologické stavy, keď riziko postihnutia plodu prevyšuje 10%. Mimoriadne závažné patologické stavy, najmä trvale invalidizujúce už pri riziku vyššom než 5 %.

b) Faktory s preukázanými mutagénnymi a teratogénnymi účinkami pre plod (najmä preukázané užívanie liekov s mutagénnym či teratogénnym účinkom, profesionálna expozícia chemickým látkam s mutagénnym a teratogénnym účinkom a nadmerná expozícia ionizujúcemu žiareniu).

Poznámka: Genetickú prognózu zhodnotí príslušné oddelenie lekárskej genetiky nemocnice s poliklinikou III. typu alebo vybranej nemocnice s poliklinikou II. typu, ktoré ju podľa potreby a aktuálnej možnosti spresní prenatálnou diagnostikou. Profesionálnu expozíciu chemickým látkam a ionizujúcemu žiareniu u žiadateliek o umelé prerušenie tehotnosti potvrdzuje príslušný obvodný závodný lekár, ktorý si v prípade potreby vyžiada údaje od orgánov hygienickej služby. Zhodnotenie prognózy pre plod a indikáciu na umelé prerušenie tehotnosti z príčin užívania liekov s mutagénnym a teratogénnym účinkom alebo pre profesionálnu expozíciu chemickým látkam s mutagénnym alebo teratogénnym účinkom posudzuje prednosta alebo zástupca prednostu oddelenia klinickej farmakológie nemocnice s poliklinikou III. typu. Zhodnotenie prognózy pre plod a indikáciu na umelé prerušenie tehotnosti pre nadmernú expozíciu ionizujúcemu žiareniu posudzuje prednosta alebo zástupca prednostu oddelenia nukleárnej medicíny nemocnice s poliklinikou II. alebo III. typu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.