Zákon č. 140/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 29/1982
Platnosť od 01.12.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.01.1983 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.

140

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. novembra 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 79/1979 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1982 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis § 5 „Správne komisie“ sa preraďuje nad číselné označenie tohto paragrafu.

2. V § 5 ods. 2 sa za slová „vo svojom“ vkladá slovo „územnom“, za slová „obetí fašizmu“ sa vkladajú slová „a s vykonávaním sociálneho zabezpečenia na základe medzinárodných zmlúv,“.

3. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V prípade potreby môže krajský národný výbor po dohode s ďalšími krajskými národnými výbormi poveriť okresný národný výbor vo svojom územnom obvode, aby jeho posudková komisia sociálneho zabezpečenia posudzovala invaliditu alebo iné zdravotné otázky súvisiace s vykonávaním sociálneho zabezpečenia na základe medzinárodných zmlúv aj pre územie týchto krajov.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

(1) Národný výbor volí predsedov, podpredsedov, tajomníkov a ostatných členov správnych komisií z radov svojich poslancov a ďalších občanov. Predsedovia a podpredsedovia komisií sú poslanci národného výboru.

(2) Za členov posudkových komisií sociálneho zabezpečenia a dávkových komisií volí národný výbor najmä občanov, ktorých mu navrhnú príslušné orgány Revolučného odborového hnutia, Slovenského zväzu výrobných družstiev, Zväzu družstevných roľníkov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, prípadne ďalších spoločenských alebo iných socialistických organizácií.

(3) Za členov posudkových komisií sociálneho zabezpečenia volí národný výbor na návrh príslušných orgánov aj zástupcov Československej ľudovej armády, zástupcov Zboru národnej bezpečnosti, zástupcov vojsk ministerstva vnútra, zástupcov Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, posudkových lekárov sociálneho zabezpečenia, lekárov štátnej zdravotníckej správy, lekárov ozbrojených síl a lekárov železničného zdravotníctva.

(4) Za členov komisií starostlivosti o rodinu a deti volí národný výbor najmä občanov, ktorých mu navrhnú príslušné orgány spoločenských organizácií; za členov volí aj občanov, ktorí spolupôsobia v starostlivosti o rodinu a deti, najmä detských, dorastových a ženských lekárov, pedagógov, psychológov, sudcov z povolania, prokurátorov a príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.

(5) Zloženie správnej komisie na prerokúvanie jednotlivých prípadov určuje predseda, prípadne podpredseda komisie podľa povahy prerokúvaného prípadu.

(6) Posudková komisia sociálneho zabezpečenia rokuje a uznáša sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda, posudkový lekár sociálneho zabezpečenia, lekár štátnej zdravotníckej správy a najmenej ďalší dvaja členovia. Dávková komisia rokuje a uznáša sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda a najmenej ďalší dvaja členovia. Komisia starostlivosti o rodinu a deti rokuje a uznáša sa, ak sú prítomní predseda alebo podpredseda a najmenej ďalší štyria členovia.

(7) Správna komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov.“.

5. Nad § 7 sa vkladá nadpis „Pôsobnosť miestnych národných výborov“. Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

6. V § 7 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo „mestský“ uvedené v zátvorke. Rovnako sa upravia ďalšie ustanovenia, v ktorých je za slovom „miestny“ uvedené v zátvorke slovo „mestský“, a to v § 14, 17, 18, 25, 30, 33, 35 a 49.

7. § 7 písm. b) znie:

b) komu sa majú vyplácať prídavky na deti zo zabezpečenia matky a dieťaťa vedeckých pracovníkov, spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, novinárov, výkonných umelcov a artistov3a) (ďalej len „vedeckí pracovníci, umelci a novinári“), družstevných roľníkov, občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich alebo výchovné zo sociálneho zabezpečenia, ak sa výplatou do rúk doterajšieho príjemcu zjavne nedosahuje účel, na ktorý sú prídavky na deti (výchovné) určené.4)".

8. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor

a) rozhoduje

1. o podpore pri narodení dieťaťa dôchodkyni alebo manželke, prípadne inej rodinnej príslušníčke nepracujúceho dôchodcu,

2. o príspevku na rekreáciu detí nepracujúceho dôchodcu,

3. o pohrebnom pri úmrtí nepracujúceho dôchodcu, prípadne člena jeho rodiny,

4. o pohrebnom pri úmrtí jednotlivo hospodáriaceho roľníka, spolupracujúceho člena jeho rodiny alebo jeho rodinného príslušníka;

b) sleduje, či trvajú podmienky výplaty dávok dôchodkového zabezpečenia, o ktorých rozhoduje okresný národný výbor podľa § 10 písm. a) bodu 1 a 2;

c) spisuje, pokiaľ sa naň občan obráti, žiadosti

1. o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,

2. o zvýšenie dôchodku alebo výchovného pre bezvládnosť,

3. o dôchodok manželky,

4. o sociálny dôchodok,

5. o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nepracujúcich dôchodcoch,

6. o dávky dôchodkového zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru a o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nich

a postupuje ich okresnému národnému výboru príslušnému podľa bydliska žiadateľa.".

9. § 8 písm. a) bod 4 znie:

4. o vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia vedeckých pracovníkov, umelcov a novinárov,".

10. V § 8 písm. a) bode 5 sa na konci pripájajú slová „a o vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru,“.

V § 8 písm. a) bode 6 sa za slovo „zamestnania“ vkladajú slová „pred 1. januárom 1976“.

11. § 8 písm. a) bod 12 znie:

12. o dávkach zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa vedeckých pracovníkov, umelcov a novinárov,“.

12. § 8 písm. a) bod 13 znie:

13. o dávkach zo zabezpečenia matky a dieťaťa občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru4a) a zo zabezpečenia matky a dieťaťa jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich a spolupracujúcich členov ich rodín,“.

13. V § 8 písm. a) bode 14 sa vypúšťajú slová „a členov jednotného roľníckeho družstva“.

14. § 8 písm. a) sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:

17. o poskytovaní prídavkov na deti členom jednotného roľníckeho družstva v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi;4b)".

15. § 8 sa dopĺňa ustanovením písm. c), ktoré znie:

c) spisuje, pokiaľ sa naň občan obráti, žiadosti

1. o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,

2. o zvýšenie dôchodku alebo výchovného pre bezvládnosť,

3. o dávky dôchodkového zabezpečenia vedeckých pracovníkov,

umelcov a novinárov,

4. o dávky dôchodkového zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru,

5. o dávky dôchodkového zabezpečenia jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich,

6. o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po občanoch uvedených v bodoch 3 až 5,

7. o dôchodok manželky,

8. o sociálny dôchodok,

9. o vdovský dôchodok alebo sirotský dôchodok po nepracujúcich dôchodcoch.".

16. Doterajšie ustanovenie § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) bodov 8 až 11 vykonáva okresný národný výbor, len ak nepatrí podľa § 7a miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru.".

17. § 9 písm. a) bod 4 znie:

4. o poskytnutí kúpeľnej starostlivosti nepracujúcim dôchodcom, členom jednotných roľníckych družstiev, vedeckým pracovníkom, umelcom a novinárom a ich rodinným príslušníkom s výnimkou chorôb, na ktoré povoľujú kúpeľnú starostlivosť podľa osobitných predpisov orgány štátnej zdravotníckej správy,".

18. V § 9 písm. a) bode 5 sa na konci pripájajú slová „a pre priznanie materského príspevku, ak o ňom rozhodujú orgány nemocenského poistenia alebo orgány nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách;7a)".

19. V § 9 písm. b) bode 1 sa na konci pripájajú slová „a v konaní o materskom príspevku, ak o ňom rozhodujú príslušné orgány sociálneho zabezpečenia,7a)".

20. § 9 písm. b) sa dopĺňa o body 3 a 4, ktoré znejú:

3. na žiadosť orgánov sociálneho zabezpečenia o tom, či si občan môže vzhľadom na zdravotný stav zvýšiť životnú úroveň vlastnou prácou,7b)

4. na žiadosť orgánov ozbrojených síl o schopnosti príslušníka ozbrojených síl na primerané občianske zamestnanie;".

21. V § 9 sa za písm. b) vkladá nové ustanovenie písm. c), ktoré znie:

c) posudzuje na účely sociálneho zabezpečenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav a pracovnú schopnosť občanov

1. v lehote určenej pri predchádzajúcom rokovaní alebo

2. ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, alebo

3. na podnet iného orgánu sociálneho zabezpečenia;“.

Doterajšie ustanovenie písm. c) sa označuje ako ustanovenie písm. d).

22. Nad § 14 sa vkladá nadpis „Pôsobnosť miestnych národných výborov“. Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

23. § 14 ods. 1 písm. i) znie:

i) organizuje výchovu občanov k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu.“.

24. V § 14 sa vypúšťa ustanovenie odseku 2 a v zostávajúcom ustanovení sa vypúšťa označenie odsekom 1.

25. Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:

㤠14a

(1) Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor

a) rozhoduje

1. o poskytovaní peňažných príspevkov a vecnej pomoci,

2. o uložení obmedzenia maloletému, ktoré zabráni škodlivým vplyvom na jeho výchovu;11a)

b) vykonáva určený dohľad nad maloletými;11b)

c) plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode, ak nezriadil komisiu starostlivosti o rodinu a deti;

d) podáva občanom informácie o poradenskej službe organizovanej a koordinovanej okresným národným výborom, dotýkajúcej sa poskytovania rád manželom, rodičom s deťmi a ťarchavým ženám v otázkach manželských a rodinných vzťahov, výchovy detí, určenia otcovstva a podáva informácie o pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov týchto občanov.

(2) Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti, ak ju zriadil

a) rozhoduje

1. o napomenutí maloletého, jeho rodičov a občanov, ktorí narušujú jeho riadnu výchovu,

2. o určení dohľadu nad maloletým,

3. o uložení obmedzenia maloletému, ktoré zabráni škodlivým vplyvom na jeho výchovu;

b) plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode.

§ 14b

(1) Mestský národný výbor v mestách, ktoré sú sídlami krajov, mestský národný výbor v ďalších významných veľkých mestách, vo významných kúpeľných mestách, ktoré určí vláda11c) (ďalej len „mestský národný výbor prvej kategórie“) a mestský národný výbor v mestách, ktoré sú sídlami okresov a mestský národný výbor v obciach mestského charakteru, ktoré určí krajský národný výbor11d) (ďalej len „mestský národný výbor druhej kategórie“) rozhoduje o umiestnení v domove pre matky s deťmi, ktorý zriadil a spravuje a o úhrade za služby v ňom poskytované.

(2) Mestský národný výbor prvej kategórie rozhoduje aj o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje, a o úhrade za ňu.

26. § 15 písm. b) a c) znejú:

b) vykonáva funkciu opatrovníka maloletých;13)

c) vykonáva určený dohľad nad maloletými;14)".

27. V § 15 písm. e) sa na konci pripájajú slová „ochrannej výchovy a výchovných opatrení uložených súdom;“.

28. Doterajšie ustanovenie § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 3 a písm. c) vykonáva okresný národný výbor, len ak nepatrí podľa § 14a a 14b miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru.“.

29. V § 18 písm. a) bode 3 sa na konci pripájajú slová „ak táto pôsobnosť nepatrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci alebo mestskému národnému výboru;“.

30. V § 19 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a zariadenia, v ktorých sa vykonáva ústavná a ochranná výchova;“.

31. § 19 sa dopĺňa ustanoveniami písm. c) a d), ktoré znejú:

c) spracúva dlhodobé plány výchovy k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu a koordinuje ich realizáciu;

d) svojou komisiou starostlivosti o rodinu a deti plní úlohy pri koordinácii činnosti orgánov pôsobiacich v starostlivosti o rodinu a deti a pri organizovaní náhradnej rodinnej výchovy detí.“.

32. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠21a

Pôsobnosť mestských národných výborov

Mestský národný výbor prvej kategórie a mestský národný výbor druhej kategórie rozhoduje o prijatí do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré zriadil a spravuje.“.

33. Nad § 22 sa vkladá nadpis „Pôsobnosť okresných národných výborov“.

34. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠23a

Pôsobnosť krajských národných výborov

Krajský národný výbor rozhoduje o prijatí občana so zmenenou pracovnou schopnosťou do výcvikového strediska a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktoré zriadil a spravuje.“.

35. Nad § 25 sa vkladá nadpis „Pôsobnosť miestnych národných výborov“. Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

36. § 25 písm. a) bod 4 znie:

4. o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavu, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriadil a spravuje;“.

37. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

㤠25a

Mestský národný výbor prvej kategórie rozhoduje aj o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje, a o úhrade za ňu.“.

38. § 26 písm. a) bod 3 znie:

3. o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavu, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriadil a spravuje;“.

39. Doterajšie ustanovenie § 26 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 1 vykonáva okresný národný výbor, len ak nepatrí podľa § 25a mestskému národnému výboru prvej kategórie.“.

40. § 27 znie:

㤠27

Okresný národný výbor svojou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia

a) rozhoduje o tom, či ide o občana ťažko postihnutého na zdraví, o stupni tohto postihnutia a o priznaní mimoriadnych výhod;25a)

b) vydáva posudok

1. o tom, či ide o občana s ťažkými chybami nosného a pohybového ústrojenstva na účely poskytovania príspevku na kúpenie motorového vozidla,

2. o tom, či ide o občana s ťažkými chybami nosného a pohybového ústrojenstva so závažným postihnutím končatín na účely poskytnutia príspevku na úpravu motorového vozidla na ručné ovládanie,

3. o zdravotnom postihnutí nevidomých občanov na účely poskytnutia príspevku na kúpenie vodiaceho psa.".

41. Pred § 30 sa vkladá nadpis „Pôsobnosť miestnych národných výborov“. Doterajší nadpis pod číselným označením tohto paragrafu sa vypúšťa.

42. § 30 písm. a) bod 3 znie:

3. o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavu, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriadil a spravuje;“.

43. V § 30 sa vypúšťa ustanovenie písm. b). Doterajšie ustanovenia písm. c) a d) sa označujú ako ustanovenia písm. b) a c).

44. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

㤠30a

Mestský národný výbor prvej kategórie rozhoduje aj o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorú zabezpečuje, a o úhrade za ňu.".

45. § 31 písm. a) bod 3 znie:

3. o prijatí do ústavu sociálnej starostlivosti, ktorý zriadil a spravuje, o prepustení z neho, o premiestnení do iného ústavu, ktorý zriadil a spravuje, o úhrade za služby poskytované v ústave a o prípadnej úhrade za služby poskytované v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriadil a spravuje;".

46. Doterajšie ustanovenie § 31 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 1 vykonáva okresný národný výbor, len ak nepatrí podľa § 30a mestskému národnému výboru prvej kategórie.".

47. § 32 znie:

㤠32

Občanom, ktorí sa v dôsledku mimoriadnych udalostí ocitli v osobitne ťažkých pomeroch a nemôžu ich prekonať vlastným pričinením, ani za pomoci svojej rodiny, poskytuje miestny národný výbor vecnú pomoc, prípadne peňažný príspevok; okresný národný výbor im môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť pôžičky.".

48. V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Miestny národný výbor v strediskovej obci a mestský národný výbor poskytuje namiesto okresného národného výboru občanom uvedeným v odseku 1 výchovnú starostlivosť, poradenskú službu a podľa potreby aj vecnú pomoc a peňažné príspevky.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

49. Doterajšie ustanovenie § 35 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Mestský národný výbor prvej kategórie a mestský národný výbor druhej kategórie poskytuje podľa potreby týmto občanom ubytovanie v účelovom zariadení, ktoré zriadil a spravuje.".

50. V § 37 sa za písm. e) vkladá nové ustanovenie písm. f), ktoré znie:

f) zariadenia pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,".

Doterajšie ustanovenia písm. f), g) a h) sa označujú ako ustanovenia písm. g), h) a ch). Doterajšie ustanovenie písm. ch) sa označuje ako ustanovenie písm. i) a znie:

i) zariadenia opatrovateľskej služby (stanice opatrovateľskej služby pre deti, stanice opatrovateľskej služby pre starých občanov, zariadenia pre denný pobyt starých občanov, strediská osobnej hygieny a práčovne opatrovateľskej služby).".

51. § 38 znie:

㤠38

(1) Na poskytovanie ústavnej sociálnej starostlivosti národné výbory zriaďujú a spravujú ústavy sociálnej starostlivosti

a) ústavy pre telesne postihnutú mládež,

b) ústavy pre telesne postihnutú mládež s pridruženým mentálnym postihnutím,

c) ústavy pre mentálne postihnutú mládež,

d) ústavy pre telesne postihnutých dospelých občanov,

e) ústavy pre telesne postihnutých dospelých občanov s pridruženým mentálnym postihnutím,

f) ústavy pre zmyslovo postihnutých dospelých občanov,

g) ústavy pre mentálne postihnutých dospelých občanov,

h) domovy dôchodcov,

ch) domovy - penzióny pre dôchodcov.

(2) V ústavoch uvedených v odseku 1 písm. a) až h) možno zriadiť samostatné oddelenia pre denný a týždňový pobyt. Národné výbory môžu zriadiť s výnimkou domovov dôchodcov a domovov - penziónov pre dôchodcov i samostatné ústavy pre denný a týždňový pobyt.".

52. § 39 znie:

㤠39

(1) Ústavy sociálnej starostlivosti zriaďujú a spravujú spravidla okresné národné výbory. Krajské národné výbory zriaďujú a spravujú ústavy sociálnej starostlivosti krajského významu určené prevažne pre potrebu celého kraja alebo viac krajov. Miestne a mestské národné výbory môžu zriaďovať a spravovať ústavy sociálnej starostlivosti miestneho významu.

(2) Domovy pre matky s deťmi zriaďujú a spravujú spravidla krajské národné výbory. Podľa potreby a situácie v ich územnom obvode môžu ich zriaďovať a spravovať aj okresné národné výbory, mestské národné výbory prvej kategórie a mestské národné výbory druhej kategórie.

(3) Osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti zriaďujú a spravujú okresné národné výbory; môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie a mestské národné výbory druhej kategórie.

(4) Výcvikové strediská a zariadenia pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zriaďujú a spravujú spravidla okresné národné výbory. Špecializované výcvikové zariadenia určené prevažne pre potrebu celého kraja alebo viac krajov zriaďujú a spravujú krajské národné výbory. Ak je to účelné vzhľadom na počet občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorých treba umiestniť vo výcvikových strediskách a zariadeniach, môžu tieto zariadenia zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie a mestské národné výbory druhej kategórie.

(5) Zariadenia pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, zriaďujú a spravujú okresné národné výbory; môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie a mestské národné výbory druhej kategórie.

(6) Zariadenia pre občanov spoločensky neprispôsobených zriaďujú a spravujú okresné národné výbory; môžu ich zriaďovať a spravovať aj mestské národné výbory prvej kategórie a mestské národné výbory druhej kategórie.

(7) Krajské národné výbory môžu zveriť okresným národným výborom ekonomické, technické a organizačné riadenie služieb sociálnej starostlivosti v zariadeniach uvedených v odsekoch 1, 2 a 4, ktoré zriaďujú a spravujú. Na základe dohody s okresným národným výborom môžu miestne a mestské národné výbory zveriť okresnému národnému výboru ekonomické, technické a organizačné riadenie služieb sociálnej starostlivosti v zariadeniach uvedených v odsekoch 1 až 6, ktoré zriaďujú a spravujú. O prijatí do zariadenia, o prepustení z neho, o premiestnení do iného zariadenia a o úhrade za poskytované služby rozhoduje vždy národný výbor, ktorý zariadenie zriadil a spravuje.

(8) Manželské a predmanželské poradne zriaďujú a spravujú okresné národné výbory a krajské národné výbory.

(9) Kluby dôchodcov zriaďujú a spravujú miestne národné výbory.

(10) Samostatné jedálne s vlastnou kuchyňou pre stravovanie dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby zriaďujú a spravujú miestne národné výbory. Na základe dohody s okresným národným výborom môžu miestne národné výbory zveriť okresnému národnému výboru technické, ekonomické a organizačné riadenie týchto služieb.".

53. V § 41 sa slová “v § 37 písm. a) až e)" nahradzujú slovami „v § 37 písm. a) až g)".

54. Štvrtá časť včítane nadpisu znie:

„USTANOVENIA O KONANÍ

§ 47

(1) Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom platia všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon alebo zákon o sociálnom zabezpečení neustanovuje inak.

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na rozhodovanie

a) o dávkach zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa vedeckých pracovníkov, umelcov a novinárov, občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich, spolupracujúcich členov ich rodín a nepracujúcich dôchodcov s výnimkou rozhodovania o znížení alebo odňatí týchto dávok,

b) o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,

c) o jednorazových príspevkoch a o vecnej pomoci podľa § 25 písm. a) bodov 2 a 3, § 30 písm. a) bodu 2, § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 34, o príspevku na spoločné stravovanie podľa § 25 písm. a) bodu 1 a § 30 písm. a) bodu 1 a o príspevku na diétne stravovanie podľa § 26 ods. 1 písm. a) bodu 2,

ak sa konanie o týchto dávkach začalo z podnetu orgánu sociálneho zabezpečenia, alebo ak sa konanie, ktoré sa začalo na návrh, skončí priznaním dávky v požadovanom alebo v právnom predpise vymedzenom rozsahu.

(3) V konaní podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia oddielu 2 prvej časti a § 49 a 50 správneho poriadku o lehotách, s výnimkou rozhodovania o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti, kde lehoty na rozhodovanie ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Ak v konaní podľa odseku 2, ktoré sa začalo na návrh, orgán sociálneho zabezpečenia zistí, že dávku nemožno priznať vôbec alebo v požadovanom rozsahu alebo ak by priznaním dávky mohli vzniknúť občanovi, ktorému sa má dávka priznať alebo inému občanovi právne povinnosti, postupuje sa podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

§ 48

(1) Odchýlne od všeobecných predpisov o správnom konaní26a) sa miestna príslušnosť národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia spravuje

a) miestom stáleho pracoviska účastníka konania, v ktorom pracuje alebo poberá nemocenské dávky, ak je na tomto pracovisku závodné zdravotnícke zariadenie, v ktorom pôsobí posudková komisia sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru, alebo ak rozhoduje okresný národný výbor o udelení predchádzajúceho súhlasu organizácii na rozviazanie pracovného (učebného) pomeru výpoveďou s občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou;27)

b) miestom prípravy na pracovné uplatnenie, ak ide o výplatu príspevku počas prípravy na pracovné uplatnenie, včítane jeho zvýšenia na rodinných príslušníkov, o poskytnutie nevyhnutných školských potrieb a učebníc a o úhradu nevyhnutných výdavkov spojených s prípravou na pracovné uplatnenie;

c) sídlom školy zriadenej pri ústave sociálnej starostlivosti, prípadne sídlom školy pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, ak účastníkom konania je žiak týchto škôl;

d) sídlom, prípadne miestom pravidelného výjazdného zasadania lekárskej komisie27a) v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ak ide o posúdenie zdravotného stavu príslušníka ozbrojených síl z povolania, Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, s výnimkou kontrolnej lekárskej prehliadky požívateľa dôchodku, ktorého služobný pomer sa skončil;

e) sídlom nápravnovýchovného ústavu, prípadne ústavu, v ktorom sa vykonáva väzba, ak ide o posúdenie zdravotného stavu občana v čase výkonu trestu odňatia slobody, prípadne väzby;

f) sídlom okresného národného výboru, ktorého posudková komisia sociálneho zabezpečenia bola poverená posudzovať invaliditu alebo iné zdravotné otázky súvisiace s vykonávaním sociálneho zabezpečenia na základe medzinárodných zmlúv;

g) sídlom národného výboru, ktorý zriadil a spravuje ústav alebo iné zariadenie sociálnej starostlivosti, do ktorého má byť občan prijatý.

(2) Miestna príslušnosť národných výborov vo veciach starostlivosti o občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou sa spravuje miestom stáleho pracoviska občana, ak národné výbory

a) odporúčajú vhodnú úpravu pracovných podmienok alebo vhodné pracovné uplatnenie občana so zmenenou pracovnou schopnosťou v organizácii, vo výrobnom družstve invalidov alebo v družstve invalidov pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím,

b) sledujú, či príprava na pracovné uplatnenie, výkon zamestnania, pracovné podmienky a prostredie nemajú nepriaznivý vplyv na zdravotný stav občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.

(3) Vo veciach, v ktorých podľa tohto zákona rozhoduje alebo vykonáva opatrenia miestny alebo mestský národný výbor, sa žiadosť o dávku alebo službu sociálneho zabezpečenia podáva miestnemu alebo mestskému národnému výboru žiadateľovho bydliska; v ostatných prípadoch sa žiadosť o dávku alebo službu sociálneho zabezpečenia podáva okresnému národnému výboru žiadateľovho bydliska.27b)

(4) Nárok na zaopatrovací príspevok sa uplatňuje na miestnom národnom výbore, v obvode ktorého má člen rodiny vojaka trvalý pobyt. Žiadosť o príspevok na úhradu za užívanie bytu sa podáva na miestnom národnom výbore, v obvode ktorého mal vojak trvalý pobyt pred nástupom služby v ozbrojených silách. Miestny národný výbor overí skutočnosti uvedené v žiadosti a postúpi ju okresnému národnému výboru, v obvode ktorého mal vojak pred nástupom vojenskej služby trvalý pobyt.".

55. § 50 písm. a) znie:

a) podrobnosti o zložení a rokovaní správnych komisií národných výborov,“.

56. V § 50 sa ustanovenie písm. d) vypúšťa. Doterajšie ustanovenia písm. e) a f) sa označujú ako ustanovenia písm. d) a e).


Čl. II

Zrušujú sa položky 12 až 21 prílohy zákona SNR č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach.

Čl. III

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby vyhlásilo v Zbierke zákonov úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

3a) § 3 písm. f) zákona č. 121/1975 Zb.

4) § 2 a 7 zákona č. 117/1966 Zb. o niektorých dôsledkoch zanedbávania starostlivosti o deti v znení zákona č. 99/1972 Zb.

4a) § 97 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

4b) § 34 vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášky č. 92/1968 Zb.

7a) § 11 zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku.

7b) § 42 ods. 4 zákona č. 121/1975 Zb.

11a) § 43 ods. 2 písm. c) Zákona o rodine.

11b) § 43 ods. 2 písm. b) Zákona o rodine.

11c) § 10 ods. 3 zákona o národných výboroch v znení zákona SNR č. 139/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

11d) § 10 ods. 4 zákona o národných výboroch v znení zákona SNR č. 139/1982 Zb.

13) § 79 ods. 2 a § 83 ods. 2 Zákona o rodine.

14) § 43 ods. 2 písm. b) Zákona o rodine.

25a) § 93 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb.

26a) § 7 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

27) § 50 a 231 Zákonníka práce.

27a) § 132 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb.

27b) § 5 ods. 2 správneho poriadku.
§ 110 zákona č. 121/1975 Zb.