Vyhláška č. 14/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri daniach platených obyvateľstvom

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do31.12.1992
Účinnosť od 01.02.1982 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Po prvý raz sa použije na zrážku dane zo mzdy začínajúc mzdovým obdobím po 1. marci 1982, na výpočet dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a na vyrubenie dane z príjmov obyvateľstva po prvý raz za rok 1982.

14

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 27. januára 1982

o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri daniach platených obyvateľstvom

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy, § 16 ods. 2 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a § 26 ods. 2 zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva:


Čl. I

Hranica vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznanie osoby za vyživovanú daňovníkom a je uvedená:

1. V § 7 ods. 1 písm. b) a c), ods. 5 a 8, § 15 ods. 4 písm. c) a v § 17 ods. 2 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, je mesačne

a) 880 Kčs u vdov po účastníkoch odboja a u rodičov účastníka odboja, u ktorých je dôchodok zvýšený na najnižšiu výmeru podľa ustanovení § 57 ods. 2 a 5, § 59 ods. 2 a § 60 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia č. 76/1979 Zb. a zákonného opatrenia č. 7/1982 Zb.,

b) 780 Kčs u plnoletých detí, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie denným štúdiom alebo v učebnom pomere,

c) 690 Kčs u ostatných osôb vyživovaných daňovníkom;

2. V § 9 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení vyhlášky č. 151/1980 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb., sa zvyšuje na 8280 Kčs ročne;

3. V odseku 29 písm. a), c) a d) vyhlášky č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva, v znení vyhlášky č. 152/1980 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., sa zvyšuje na 8280 Kčs ročne.


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška federálneho ministerstva financií č. 80/1979 Zb. o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri dani zo mzdy.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1982. Po prvý raz sa použije na zrážku dane zo mzdy začínajúc mzdovým obdobím po 1. marci 1982, na výpočet dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a na vyrubenie dane z príjmov obyvateľstva po prvý raz za rok 1982.


Ing. Lér CSc. v. r.