136

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 15. októbra 1982,

ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 35 ods. 1 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (ďalej len „zákon“):


ČASŤ I

Konanie vo veciach štátneho skúšobníctva

§ 1

Oznamovanie a prihlasovanie výrobkov na hodnotenie

(1) Výrobky podliehajúce povinnému hodnoteniu (§ 14 zákona) určí Úrad pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Úrad“) s uvedením príslušnej štátnej skúšobne.1)

(2) Prihlasovateľ je povinný prihlásiť v príslušnej štátnej skúšobni výrobky podliehajúce povinnému hodnoteniu do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej úpravy Úradu.

(3) Výrobky, ktoré po dni nadobudnutia účinnosti príslušnej úpravy Úradu nie sú ešte uvedené do obehu, je prihlasovateľ povinný prihlásiť v príslušnej štátnej skúšobni najneskoršie do 30 dní pred ich uvedením do obehu.

(4) Zhodnotené výrobky, pri ktorých došlo k odovzdaniu výroby inej organizácii, je preberajúca organizácia povinná prihlásiť najneskoršie do 60 dní odo dňa prevzatia výroby.

(5) Nové výrobky podliehajúce povinnému hodnoteniu je prihlasovateľ povinný oznámiť príslušnej štátnej skúšobni v dostatočnom časovom predstihu pred začatím ich výroby. Štátna skúšobňa je povinná do 15 dní odo dňa, keď oznámenie dostane, oznámiť prihlasovateľovi čas potrebný na zhodnotenie nového výrobku odo dňa predloženia jeho vzorky štátnej skúšobni. Prihlasovateľ je povinný prihlásiť nový výrobok tak, aby sa hodnotenie mohlo urobiť v predvýrobnej etape, pričom je oznámením štátnej skúšobne o čase potrebnom na zhodnotenie nového výrobku viazaný. Prihlasovacia povinnosť upravená v odseku 3 tým nie je dotknutá.

(6) Za nový výrobok sa na účely tejto vyhlášky považuje výrobok, ktorý svojím novým riešením a zdokonalením úžitkových vlastností efektívnejšie uspokojuje spoločenské potreby alebo uspokojuje také spoločenské potreby, ktoré dosiaľ uspokojované neboli. Za nový výrobok sa však nepovažuje výrobok daný do obehu predo dňom nadobudnutia účinnosti úpravy Úradu, ktorou je výrobok určený na hodnotenie. Na nový výrobok sa musí vypracovať nová technicko-výrobná dokumentácia a nové vymedzenie podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok.

(7) Za zahraničné výrobky vysokej akosti určené na rovnaké alebo obdobné použitie (ďalej len „porovnateľné výrobky") sa považujú výrobky popredných svetových výrobcov rovnakej alebo obdobnej úžitkovej hodnoty, výkonnosti a veľkosti ako hodnotený výrobok, ktoré svojimi podstatnými vlastnosťami a technicko-ekonomickými ukazovateľmi zodpovedajú súčasným poznatkom vedy a techniky a ktoré určujú cenovú úroveň na svetových trhoch a udávajú trend vývoja.

(8) Prihlasovanie výrobkov na hodnotenie sa robí na tlačive, ktoré prihlasovateľovi na jeho žiadosť zašle príslušná štátna skúšobňa. Prihlasovateľ je povinný súčasne s prihláškou na hodnotenie predložiť dokumentáciu obsahujúcu najmä technické a ekonomické údaje, a to v rozsahu určenom štátnou skúšobňou.

(9) Dôkaznými prostriedkami, ktorými možno preukazovať skutočnosti rozhodujúce pre zaradenie výrobku do stupňa akosti Q, sú napríklad listiny obsahujúce technické a ekonomické údaje o porovnateľných výrobkoch a o hodnotenom výrobku a údaje o vývoji ich akosti alebo podľa povahy hodnoteného výrobku a možností prihlasovateľa aj vzorky porovnateľných výrobkov. Takými listinami sú najmä rozhodnutia, osvedčenia, odborné posudky (napríklad o úrovni priemyselného designu), správy a vyjadrenia tuzemských alebo zahraničných orgánov a organizácií, dokumentácia o výrobkoch a odborná literatúra, pokiaľ obsahujú údaje o skutočnostiach rozhodujúcich pre zaradenie výrobku do stupňa akosti Q.

(10) Ak z údajov uvedených prihlasovateľom dodatočne vyplynie, že nie sú dôvody pre povinné hodnotenie, vydá štátna skúšobňa po prerokovaní s Úradom rozhodnutie o tom, že výrobok hodnoteniu nepodlieha.

§ 2

Prihlasovanie výrobkov na schvaľovanie

(1) Výrobky podliehajúce schvaľovaniu určí Úrad s uvedením príslušnej štátnej skúšobne a hľadísk (§ 20 ods. 2 zákona), podľa ktorých sa výrobok bude schvaľovať.1)

(2) Zúčastnenými orgánmi, s ktorými treba určenie výrobkov podliehajúcich schvaľovaniu prerokovať, sa rozumejú orgány štátnej správy splnomocnené na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vlastnosti schvaľovaných výrobkov z hľadísk ustanovených zákonom.

(3) Výrobky podliehajúce schvaľovaniu prihlási prihlasovateľ na tlačive, ktoré prihlasovateľovi na jeho žiadosť zašle príslušná štátna skúšobňa. Prihlasovateľ je povinný súčasne s prihláškou na schvaľovanie predložiť dokumentáciu v rozsahu určenom štátnou skúšobňou.

(4) Pri schválených výrobkoch, pri ktorých sa výroba odovzdala inej organizácii, je preberajúca organizácia povinná prihlásiť výrobok na schvaľovanie najneskoršie do 90 dní od prevzatia výroby. Do ukončenia schvaľovacieho konania môže preberajúca organizácia pokračovať v dodávkach, iba ak v deň prevzatia výroby bolo v platnosti rozhodnutie o schválení výrobku vydané pre odovzdávajúcu organizáciu.

(5) Ak z údajov uvedených prihlasovateľom dodatočne vyplynie, že nie sú splnené hľadiská pre schvaľovanie, vydá štátna skúšobňa po prerokovaní s Úradom rozhodnutie o tom, že výrobok schvaľovaniu nepodlieha.

§ 3

Vzorky výrobkov

(1) Vzorkou sa rozumie ekonomicky a technicky nevyhnutne potrebné množstvo výrobkov určené štátnou skúšobňou, pokiaľ toto množstvo nevyplýva z príslušnej československej štátnej normy.

(2) Ak si štátna skúšobňa vyberá vzorku výrobku sama, robí to za podmienok predpísaného vzorkovania, štatistickej prebierky alebo iným obvyklým spôsobom. Odobratie vzoriek výrobku v iných organizáciách oznámi štátna skúšobňa prihlasovateľovi do 3 dní po odobratí. Prihlasovateľ je povinný najneskoršie do 30 dní po odobratí tieto výrobky nahradiť alebo uhradiť, pokiaľ sa s organizáciou nedohodne inak.

(3) Ak je to hospodárnejšie a nie je tým ohrozená nestrannosť a technická náročnosť skúšok, určí štátna skúšobňa, že technické skúšky vzorky sa vykonajú priamo u prihlasovateľa s použitím jeho skúšobného zariadenia. V tomto prípade je prihlasovateľ povinný oznámiť štátnej skúšobni v lehote ňou určenej, že vzorka a skúšobné zariadenie sú pripravené na skúšky tak, ako to určila štátna skúšobňa.

§ 4

Kontrola

(1) Štátna skúšobňa kontroluje zhodnotené a schválené výrobky v rozsahu určenom štátnym plánom štandardizácie.

(2) Spôsob a rozsah kontroly konkrétnych výrobkov určí štátna skúšobňa.

(3) Prihlasovateľ výrobku zhodnoteného v predvýrobnej etape je povinný oznámiť štátnej skúšobni 15 dní vopred termín začatia výroby nového výrobku.

(4) Pri kontrole výrobkov zhodnotených podľa § 15 ods. 4 zákona sú skutočnosti zistené štátnou skúšobňou na jednom alebo viacerých výrobkoch vybraných z danej skupiny rozhodujúce pre výsledky kontroly celej skupiny výrobkov.

§ 5

Rozhodovanie o výsledkoch hodnotenia, schvaľovania a kontroly

(1) Štátna skúšobňa je povinná rozhodnúť o hodnotení výrobku najneskoršie do 60 dní a o schvaľovaní výrobku neodkladne, najneskoršie do 30 dní odo dňa ukončenia technických skúšok, ktorých výsledky sú uvedené v záverečnej zápisnici, ktorá sa zasiela prihlasovateľovi na vyjadrenie.

(2) Ak sa v lehote ustanovenej v odseku 1 ukáže, že je potrebné, aby si štátna skúšobňa zaobstarala ďalšie podklady pre rozhodnutie, predlžuje sa lehota pre vydanie rozhodnutia o čas potrebný na predloženie a spracovanie vyžiadaných podkladov. Štátna skúšobňa je povinná toto predĺženie oznámiť prihlasovateľovi s uvedením dôvodov.

(3) Orgány štátneho skúšobníctva môžu pre svoje rozhodnutie o hodnotení alebo o schvaľovaní výrobku použiť aj výsledky skúšok a posudky, ktoré vykonali zahraničné skúšobné organizácie, pokiaľ medzinárodné zmluvy, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, neustanovujú inak.

(4) Rozhodnutie o hodnotení sa zasiela prihlasovateľovi a Úradu. Rozhodnutia o zaradení výrobku do stupňa akosti Q alebo do druhého stupňa akosti a rozhodnutia o udelení oprávnenia používať štátnu značku akosti sa zasielajú aj príslušnému cenovému orgánu alebo organizácii, ktorá určuje cenu hodnoteného výrobku. Ak sa výrobok zaraďuje do druhého stupňa akosti, zasiela sa rozhodnutie aj finančnej správe príslušnej podľa sídla prihlasovateľa.

(5) Rozhodnutia vydané v konaní o schvaľovaní sa zasielajú prihlasovateľovi a Úradu.

(6) Ak štátna skúšobňa rozhoduje na základe výsledku kontroly podľa ustanovení § 19 alebo 23 zákona, vydá rozhodnutie najneskoršie do 30 dní po ukončení kontrolných skúšok, ktorých výsledky sú uvedené v zápisnici, ktorá sa zasiela prihlasovateľovi na vyjadrenie. Rozhodnutia sa zasielajú prihlasovateľovi a Úradu. Rozhodnutia o preradení výrobku do nižšieho stupňa akosti a rozhodnutia o odobratí oprávnenia používať štátnu značku akosti sa zasielajú aj príslušnému cenovému orgánu alebo organizácii, ktorá určuje cenu hodnoteného výrobku. Rozhodnutia o preradení výrobku do druhého stupňa akosti sa zasielajú aj finančnej správe príslušnej podľa sídla prihlasovateľa.

(7) Výsledky hodnotenia výrobkov, schvaľovanie výrobkov a ich zmeny sa evidujú a uverejňujú spôsobom určeným Úradom.

§ 6

Konanie o ukladaní pokút

Ak sa zistia skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa má uložiť pokuta podľa § 29 zákona, začne Úrad konanie tým, že vyzve prihlasovateľa, aby podal výkaz dodávok výrobku a výpočet výšky pokuty. V konaní Úrad zaobstará aj ďalšie potrebné podklady pre rozhodnutie a vydá rozhodnutie. Obdobne postupuje Úrad aj proti inej organizácii, ak má byť postihnutá podľa ustanovení § 29 zákona. Právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty sa zasiela príslušnej finančnej správe.

§ 7

Preukazy orgánov štátneho skúšobníctva

Pri výkone štátneho skúšobníctva, najmä podľa ustanovení § 28 zákona, sa poverení pracovníci orgánov štátneho skúšobníctva preukazujú osobitnými preukazmi.

ČASŤ II

Označovanie zhodnotených a schválených výrobkov

§ 8

(1) Oprávnenie používať štátnu značku akosti alebo značku prvého stupňa akosti udieľa štátna skúšobňa v rozhodnutí o zaradení výrobku do príslušného stupňa akosti alebo samostatným rozhodnutím vydaným na návrh prihlasovateľa, ak sa v dobe zaradenia výrobku do príslušného stupňa akosti preukážu predpoklady pre udelenie príslušného oprávnenia (§ 16 ods. 4 zákona).

(2) V rozhodnutí o schválení výrobku štátna skúšobňa určí, či má prihlasovateľ povinnosť označovať výrobok príslušnou schvaľovacou značkou.

(3) Schvaľovacie značky, štátna značka akosti a značka prvého stupňa akosti sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.2)

(4) Značky musia byť čitateľné a trvanlivé a musia byť vyhotovené rovnakým spôsobom ako ostatné predpísané údaje a umiestnené v blízkosti označenia výrobcu. Výnimočne sa môžu vyhotoviť iným spôsobom, ktorý musí schváliť príslušná štátna skúšobňa.

ČASŤ III

Výška úhrady za výkon štátneho skúšobníctva

§ 9

Výška úhrady za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov

Výška úhrady za hodnotenie a schvaľovanie výrobkov fakturovanej prihlasovateľovi sa určí podľa cenníka. Ak výška úhrady nie je cenníkom určená, určí sa na základe individuálnej kalkulácie, pri ktorej možno použiť aj vopred vypracovaný cenník čiastkových výkonov alebo vopred vypracovanú sadzbu za skúšobnú hodinu.

§ 10

Výška úhrady za odvolacie konanie

(1) Ak sa odvolanie, prípadne rozklad zamietne, zaplatí prihlasovateľ Úradu úhradu vo výške nákladov, ktoré Úradu v odvolacom konaní, prípadne v konaní o rozklade vznikli.

(2) Ak sa odvolaniu, prípadne rozkladu vyhovie, nepatrí štátnej skúšobni ani Úradu za odvolacie konanie úhrada.

§ 11

Výška úhrady za kontrolu zhodnotených a schválených výrobkov

Výška úhrady za kontrolu zhodnotených a schválených výrobkov sa určí rovnakým spôsobom ako výška úhrady podľa ustanovenia § 9 ods. 1. Úhrady sa vykonávajú spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.3)


§ 12

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 32/1968 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o štátnom skúšobníctve.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Predseda:

Ing. Hill CSc. v. r.


Príloha

Značky podľa § 8 ods. 2

Obrázok 01

Poznámky pod čiarou

1) Výrobky podliehajúce povinnému hodnoteniu alebo schvaľovaniu určí Úrad úpravou uverejnenou vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.

2) Podrobnosti vyhotovenia značiek ustanovuje ČSN 01 0810.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb., o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.
Smernice Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií (§ 23) uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1972 a registrované v čiastke 7/1973 Zb.

*) Právo používať túto značku môže udeliť iba štátna skúšobňa, ktorá je na to oprávnená Úradom.