Vyhláška č. 123/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

Čiastka 24/1982
Platnosť od 28.10.1982
Účinnosť od 12.11.1982
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 20 nadobudla platnosť 11. marcom 1982.

123

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29.septembra 1982

o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky


Dňa 17. februára 1980 bola vo Vientiane podpísaná Dohoda o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky. Dohoda na základe svojho článku 20 nadobudla platnosť 11. marcom 1982.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA

o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky, uvedené ďalej ako „zmluvné strany“, vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom zriadenia leteckých služieb medzi svojimi krajinami a ďalej,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na vykonávanie tejto Dohody, pokiaľ z textu nevyplýva inak:

1. Výraz „letecké úrady“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy alebo každú osobu alebo orgán splnomocnený na plnenie funkcií vykonávaných v súčasnosti uvedeným ministerstvom, a pokiaľ ide o Laoskú ľudovodemokratickú republiku, generálne riaditeľstvo civilného letectva alebo každú osobu alebo orgán splnomocnený na plnenie funkcií vykonávaných v súčasnosti uvedeným riaditeľstvom.

2. Výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zo zmluvných strán určí písomne druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody ako podnik poverený vykonávaním dohodnutých služieb.

3. Výraz „územie“ pokiaľ ide o štát, znamená územnú rozlohu, priľahlé teritoriálne vody a letecký priestor nad nimi patriaci pod zvrchovanosť daného štátu.

4. Výraz „letecká služba“ znamená pravidelnú leteckú službu, ktorú vykonávajú civilné lietadlá za účelom prepravy cestujúcich, pošty a tovaru.

5. Výraz „medzinárodná letecká služba“ znamená leteckú službu vykonávanú nad územím viac ako jedného štátu a spájajúcu bod v jednom štáte s bodom v inom štáte.

6. Výraz „letecký podnik“ znamená každý letecký podnik, ktorý zaobstaráva a/alebo vykonáva medzinárodnú leteckú službu.

7. Výraz „pristátie na neobchodné účely“ znamená technické pristátie za iným účelom než je naloženie a/alebo vyloženie cestujúcich, tovaru a pošty.

Článok 2

1. Každá zo zmluvných strán poskytuje druhej zmluvnej strane práva uvedené v tejto Dohode za účelom zriadenia medzinárodných leteckých služieb na tratiach uvedených v tabuľke prílohy tejto Dohody (ďalej nazývané „dohodnuté služby“ a „určené trate“).

2. Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany letovými cestami určenými na tento účel každou stranou;

b) pristávať na neobchodné účely na území druhej zmluvnej strany v bodoch uvedených v príslušnej tabuľke prílohy tejto Dohody;

c) pristávať na uvedenom území v určených bodoch ležiacich na leteckej trati uvedenej v príslušnej tabuľke prílohy tejto Dohody za účelom nakladania a/alebo vykladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

3. Ustanovenie odseku 2 tohto článku nebude znamenať poskytnutie práva určenému leteckému podniku jednej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, tovar a poštu za účelom ich prepravy medzi bodmi ležiacimi na území druhej zmluvnej strany za odplatu alebo nájomné.

4. Trate pre lety lietadiel zabezpečujúcich vykonávanie dohodnutých služieb, ako aj hraničné priechodové body štátov budú určené každou zo zmluvných strán na jej vlastnom území.

Článok 3

1. Každá zo zmluvných strán bude mať právo určiť letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb a informovať o tom písomne druhú zmluvnú stranu.

2. Druhá zmluvná strana takto informovaná udelí v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku určenému leteckému podniku príslušné oprávnenie na vykonávanie letov.

3. Letecké úrady jednej zo zmluvných strán budú mať právo požiadať letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tieto úrady aplikujú v súlade s medzinárodnými doporučeniami pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

4. Každá zo zmluvných strán bude mať právo odmietnuť uznanie leteckého podniku a dočasne zastaviť alebo odňať práva udelené tomuto podniku v odseku 2 tejto Dohody alebo uložiť také podmienky, ktoré bude považovať za potrebné pri vykonávaní týchto práv určeným leteckým podnikom vo všetkých prípadoch, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určila tento podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Letecký podnik takto určený a oprávnený bude môcť kedykoľvek začať vykonávať dohodnuté služby za podmienky, že pre túto leteckú službu budú v platnosti tarify určené v súlade s ustanoveniami článku 13 tejto Dohody.

6. Každá zmluvná strana bude mať právo dočasne zastaviť leteckému podniku výkon práv uvedených v odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť také podmienky, ktoré bude považovať za potrebné pri výkone týchto práv leteckým podnikom, vo všetkých prípadoch, keď sa tento podnik nebude spravovať zákonmi alebo predpismi zmluvnej strany, ktorá poskytla tieto práva, alebo keď tento podnik nevykonáva lety podľa podmienok ustanovených v tejto Dohode.

Pokiaľ okamžité dočasné zastavenie práv alebo požiadavka plniť podmienky nebudú nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 4

1. Lietadlá používané na prevádzku v medzinárodnej preprave leteckým podnikom určeným každou zo zmluvných strán, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, zásoby pohonných látok a mastiacich olejov a zásoby na palube lietadla (včítane potravín, nápojov a tabaku) nachádzajúce sa na palube týchto lietadiel, budú pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých colných, inšpekčných aj iných poplatkov a daní za podmienky, že toto vybavenie a tieto zásoby zostanú na palube týchto lietadiel až dovtedy, kým sa znovu nevyvezú.

2. Zásoby pohonných látok a mastiacich olejov, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby na palube lietadla naložené na území jednej zo zmluvných strán leteckým podnikom určeným druhou zmluvnou stranou alebo na jeho účet, alebo prevzaté na palubu prevádzkovaného lietadla týmto určeným leteckým podnikom výlučne pre potrebu medzinárodnej služby, musia byť oslobodené od všetkých daní a dávok včítane colných a inšpekčných poplatkov vyberaných na území prvej zmluvnej strany aj v tom prípade, že sa tieto zásoby použijú počas preletu územia zmluvnej strany, kde sa vzali na palubu. Uvedené materiály sa môžu na žiadosť dať pod colný dohľad alebo kontrolu.

3. Obvyklé vybavenie lietadla, náhradné dielce, zásoby pohonných látok a mastiacich olejov ponechávané na palube lietadla každej zo zmluvných strán môžu sa vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colnice tejto strany. V takom prípade sa môžu tieto materiály uložiť pod dohľadom colnice až dovtedy, kým sa znovu nevyvezú alebo sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.

Článok 5

Pre zaistenie bezpečnosti letov pri dohodnutých službách poskytne každá zo zmluvných strán lietadlám druhej zmluvnej strany rádiové spojenie, svetelnú signalizáciu a meteorologické informácie, ako aj ďalšie služby potrebné na vykonávanie týchto letov. Takisto oznámi druhej zmluvnej strane údaje o týchto prostriedkoch a poskytne informácie týkajúce sa náhradných letísk a hlavných letísk, na ktorých lietadlá budú môcť pristávať, ako aj letových ciest, ktoré budú musieť používať na jej území.

Článok 6

Cestujúci, batožina a tovar v priamom tranzite cez územie jednej zmluvnej strany, ktorí neopúšťajú časť letiska na to určenú, sa podrobia iba zjednodušenej kontrole. Batožina a tovar v priamom tranzite budú od colných a iných podobných poplatkov oslobodené.

Článok 7

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce na jej území vstup a výstup lietadiel používaných na medzinárodné lety alebo upravujúce prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území, sa budú vzťahovať aj na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany upravujúce na jej území vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok, tovaru a pošty, a najmä formality týkajúce sa colných, pasových, devízových a zdravotných predpisov sa budú vzťahovať na cestujúcich, posádky, tovar a poštu prepravované lietadlami leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, pokiaľ sa nachádzajú na spomenutom území.

3. Pri vykonávaní zákonov a predpisov predvídaných týmto článkom žiadna zmluvná strana neurobí opatrenie zvýhodňujúce jej vlastný letecký podnik vo vzťahu k leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou.

Článok 8

1. Lietadlá leteckého podniku určeného jednou zo zmluvných strán vykonávajúce lety v rámci územia druhej zmluvnej strany musia mať značku štátnej príslušnosti ustanovenú pre medzinárodné lety a musia mať osvedčenie o zápise do registra, osvedčenie letovej spôsobilosti a ďalšie palubné doklady predpísané leteckými úradmi zmluvných strán, ako aj povolenie na zriadenie rádiovej stanice. Piloti a iní členovia posádky musia mať príslušné doklady.

2. Všetky uvedené doklady vydané alebo vyhlásené za platné jednou zo zmluvných strán sa uznajú za platné na území druhej zmluvnej strany.

3. Každá zmluvná strana si vyhrádza právo neuznať za platné pre lety na svojom území diplomy spôsobilosti a osvedčenia vydané jej príslušníkom alebo ktoré im uznala za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

4. Ak by sa mal z nejakého dôvodu jeden alebo niekoľko členov posádky lietadla určeného leteckého podniku jednej zo zmluvných strán, ktorá zabezpečuje dohodnutú leteckú službu na území druhej zmluvnej strany, nahradiť posádkou, ktorej členovia nie sú občanmi zmluvnej strany, ktorá určila tento letecký podnik, potom ich účasť na lete ako člena posádky bude podliehať schváleniu úradov druhej zmluvnej strany.

Článok 9

1.Pri vykonávaní dohodnutých služieb na určených tratiach medzi ich príslušnými územiami budú mať letecké podniky oboch zmluvných strán rovné a spravodlivé možnosti.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb bude určený letecký podnik každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby nedošlo k jeho ujme, pokiaľ vykonáva dohodnutú službu na rovnakej trati alebo na časti tejto trate.

Článok 10

1. V prípade núdzového pristátia alebo pri každej inej nehode na území jednej zo zmluvných strán, ktorá sa stala lietadlu leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, strana, na území ktorej sa uvedená nehoda prihodila, o tom bez meškania upovedomí druhú stranu, podnikne všetky nevyhnutné opatrenia na zistenie príčin nehody, ako aj poskytne okamžitú pomoc postihnutým členom posádky a cestujúcim a zabezpečí integritu lietadla, ktoré malo nehodu, ako aj batožiny, tovaru a pošty nachádzajúce sa na palube tohto lietadla, a odošle ich ako možno najskôr inými dopravnými prostriedkami na miesto určenia. Dopravné náklady uhradí letecký podnik, v záujme ktorého sa tieto opatrenia urobili.

2. Strana, ktorá bude nehodu vyšetrovať, bude povinná informovať druhú zmluvnú stranu o jeho výsledkoch, a strana, ktorá lietadlo vlastní, bude oprávnená vymenovať svojich pozorovateľov, aby sa zúčastnili na vyšetrovaní nehody.

Článok 11

Poplatky a iné platby za používanie každého letiska včítane jeho zariadenia, technických a iných prostriedkov a služieb, ako aj všetky platby súvisiace s používaním prostriedkov a služieb letovej prevádzky a leteckého spojenia sa budú vyberať podľa taríf a platobných sadzieb určených v príslušnej krajine pre medzinárodné lety.

Článok 12

Za účelom koordinácie otázok týkajúcich sa leteckej dopravy a údržby lietadiel poskytne každá zmluvná strana leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou a efektívne vykonávajúcemu dohodnuté služby právo udržiavať na území prvej zmluvnej strany personál, ktorého počet a zloženie sa bude periodicky koordinovať medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

Zástupcovia uvedení v tomto článku, ako aj členovia posádok leteckých podnikov určených zmluvnými stranami musia byť príslušníkmi zmluvných strán.

Článok 13

1. Tarify za každú dohodnutú službu sa musia určiť v primeraných sadzbách, pričom sa bude prihliadať na všetky určujúce činitele, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk, povaha vykonávaných služieb (napr. rýchlosť a pohodlie) a tarify používané inými leteckými podnikmi, ktoré uskutočňujú prevádzku na určenej trati alebo jej časti. Tarify sa musia určiť podľa nižšie uvedených podmienok tohto článku.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku, ako aj sadzby sprostredkovateľských odmien sa podľa možnosti určia dohodou medzi leteckými podnikmi určenými pre každú z určených tratí. Určené letecké podniky zmluvných strán sa budú môcť za tým účelom radiť s inými leteckými podnikmi, ktoré uskutočňujú prevádzku na tej istej trati alebo jej časti. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán.

3. Ak sa letecké podniky zmluvných strán nebudú môcť dohodnúť na určení taríf alebo ak sa tarifa nemôže určiť podľa podmienok uvedených v odseku 2 tohto článku, budú sa o dohodu týkajúcu sa určenia tarify usilovať letecké úrady zmluvných strán.

4. V prípade, že letecké úrady nemôžu dospieť k dohode týkajúcej sa schválenia tarify, ktorá im bola predložená podľa odseku 2 tohto článku alebo na určenie tarify podľa odseku 3, bude sa tento spor riešiť podľa ustanovenia článku 17 tejto Dohody.

5. Žiadna tarifa nemôže definitívne nadobudnúť platnosť bez schválenia leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

6. Tarify určené podľa ustanovení tohto článku budú platiť až do dojednania nových taríf podľa podmienok predvídaných týmto článkom.

Článok 14

1. Každá zmluvná strana oslobodí na svojom území letecký podnik druhej zmluvnej strany od všetkých poplatkov a daní z príjmov a ziskov, ktoré tento letecký podnik nadobudol z prevádzky dohodnutých služieb.

2. Každá zmluvná strana oslobodí na svojom území letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou od všetkých poplatkov a daní z jeho majetku.

3. Pracovníci zastúpenia jednej zmluvnej strany vykonávajúci svoju činnosť na území druhej zmluvnej strany, budú oslobodení touto druhou zmluvnou stranou od všetkých poplatkov a daní zo svojich platov.

Článok 15

Finančné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody, sa bude uskutočňovať v súlade s platobnými dohodami uzavretými medzi zmluvnými stranami.

Článok 16

Letecké úrady zmluvných strán sa budú za účelom zabezpečenia úzkej spolupráce pravidelne radiť o všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania ustanovení tejto Dohody.

Článok 17

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán.

Ak sa letecké úrady nedohodnú, urovná sa spor diplomatickou cestou.

Článok 18

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ustanovenia tejto Dohody, bude môcť požiadať o konzultáciu na oboch leteckých úadoch zmluvných strán vo veci navrhovaných zmien. Takáto konzultácia sa začne do šesdesiatich ( 60 ) dní odo dňa prijatia požiadavky. Zmany, ktorétakto letecké úrady dohodnú, nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou nót diplomatickou cestou.

2. Táto Dohoda a jej príloha sa zladia s každým mnohostranným dohovorom o civilnom letectve, ku ktorému by obe zmluvné strany pristúpili.

Článok 19

Každá zmluvná strana bude môcť druhej strane kedykoľvek oznámiť svoj úmysel skončiť platnosť tejto Dohody. Pokiaľ sa dá taká výpoveď, skončí sa platnosť Dohody za dvanásť ( 12 ) mesiacov po dni, keď druhá strana výpoveď dostala, ak sa výpoveď dohodou obobch zmluvných strán pred uplynutím tejto lehoty nezruší.

Článok 20

1. Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dňom posledného z týchto oznámení.

2. Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Na dôkaz toho splnomocnenci, súc na to riadne splnomocnení príslušnými vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané vo Vientiane 17. februára 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúskom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v.r.

Za vládu Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Phoune Sipraseuth v. r.

Príloha

Oddiel I

(1) Letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky môže vykonávať pravidelné letecké služby na tejto trati v oboch smeroch:

Body v Československej socialistickej republike - medziľahlé body - body v Laoskej ľudovodemokratickej republike - body za Laoskou ľudovodemokratickou republikou.

(2) Medziľahlé body a body za Laoskou ľudovodemokratickou republikou sa určia dohodou leteckých úradov.

Oddiel II

(1) Letecký podnik určený vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky môže vykonávať pravidelné letecké služby na tejto trati v oboch smeroch:

Body v Laoskej ľudovodemokratickej republike - medziľahlé body - body v Československej socialistickej republike - body za Československou socialistickou republikou.

(2) Medziľahlé body a body za Československou socialistickou republikou sa určia dohodou leteckých úradov.

Poznámky:

1. Určené letecké podniky môžu vynechať všetky alebo niektoré medziľahlé body na určených tratiach pri vykonávaní jedného alebo všetkých letov.

2. Určené letecké podniky budú mať právo ukončiť svoje lety na území druhej zmluvnej strany.

3. V duchu spolupráce a pri rešpektovaní vzájomných záujmov bude mať určený letecký podnik jednej zo strán možnosť využívať prepravné práva 5.slobody, ale v každom prípade bude musieť o ne požiadať letecký úrad druhej strany, ktorá túto žiadosť posúdi.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.