Vyhláška č. 115/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách

Čiastka 22/1982
Platnosť od 06.10.1982 do30.06.1990
Účinnosť od 01.11.1982 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

OBSAH

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 30. augusta 1982,

ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 98 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách sa mení takto:

1. § 2 ods. 5 znie:

(5) Riaditelia stredných škôl, vedúci socialistických organizácií alebo národné výbory vypracujú osobnú charakteristiku uchádzača, potvrdia správnosť údajov uvedených v prihláške a zašlú ju so svojím vyjadrením na dekanát príslušnej fakulty do 28. februára roku, v ktorom sa má konať prijímacia skúška; na vysoké školy, na ktorých sa koná talentová skúška, do 31. decembra, u uchádzačov uvedených v odseku 4 do 30. novembra bežného roku.“.

2. V § 4 ods. 2 sa posledná veta nahrádza týmito vetami:

„Talentová časť prijímacej skúšky sa koná pred maturitnými skúškami. Praktická časť prijímacej skúšky sa koná po písomnej časti prijímacej skúšky. Ak to dovoľuje charakter talentovej alebo praktickej časti prijímacej skúšky, sú aj tieto skúšky anonymné.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1982.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.