Vyhláška č. 113/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa

Čiastka 22/1982
Platnosť od 06.10.1982 do29.09.2000
Účinnosť od 10.01.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

113

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 30. augusta 1982

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Karola Marxa

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Karola Marxa sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi striebra, so 400 dielmi medi, s 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky. Pod štátnym znakom je v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a uprostred dole pri okraji mince lipový list. Uprostred po stranách štátneho znaku je umiestnené označenie hodnoty; vpravo číslo „100“, vľavo skratka „Kčs“.

(2) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Karola Marxa v čelnom pohľade. V opise vpravo hore je jeho meno „KAREL MARX“, vľavo dole letopočty „1883 - 1983“.

(3) Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Ladislav Kozák, ktorého značka „LK“ je umiestnená na rube dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. januárom 1983.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.