Vyhláška č. 112/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 21/1982
Platnosť od 29.09.1982
Účinnosť od 29.09.1982
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla na základe svojho článku 34 platnosť 30. júnom 1982.